Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/0109(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0188/2021

Внесени текстове :

A9-0188/2021

Разисквания :

Гласувания :

PV 08/06/2021 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2021)0266

Приети текстове
PDF 160kWORD 53k
Вторник, 8 юни 2021 г. - Страсбург
Mобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Белгия – EGF/2020/005 BE/Swissport
P9_TA(2021)0266A9-0188/2021
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2021 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Белгия – EGF/2020/005 BE/Swissport (COM(2021)0212 – C9-0159/2021 – 2021/0109(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2021)0212 – C9‑0159/2021),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) („Регламент за ЕПФГ“),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) 2020/2093 на Съвета от 17 декември 2020 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021 – 2027(2), и по-специално член 8 от него,

–  като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 16 декември 2020 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление, както и относно нови собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждане на нови собствени ресурси(3) („МИС от 16 декември 2020 г.“), и по-специално точка 9 от него,

–  като взе предвид становищата на комисията по заетост и социални въпроси и на комисията по регионално развитие,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A9-0188/2021),

А.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от последиците на световната финансова и икономическа криза, и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда; като има предвид, че тази помощ се предоставя чрез финансова подкрепа за работниците и дружествата, за които те са работили;

Б.  като има предвид, че Белгия подаде заявление EGF/2020/005 BE/Swissport за финансово участие от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) вследствие на 1 468 съкращения(4) в дружеството Swissport Belgium в рамките на референтен период за заявлението от 9 юни 2020 г. до 9 октомври 2020 г.;

В.  като има предвид, че на 27 април 2021 г. Комисията прие предложение за решение за мобилизирането на средства от ЕФПГ в полза на Белгия, за да се окаже подкрепа за повторното интегриране на пазара на труда на 1 468 избрани бенефициенти;

Г.  като има предвид, че заявлението се отнася до 1 468 съкратени работници в дружеството Swissport Belgium;

Д.  като има предвид, че заявлението се основава на критериите за намеса, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, съгласно които е необходимо за референтен период от четири месеца в дадено предприятие в държава членка да са били съкратени най-малко 500 работници, включително при неговите доставчици и производители надолу по веригата и/или самостоятелно заети лица, които са прекратили своята дейност;

Е.  като има предвид, че пандемията COVID-19 и последвалата световна икономическа криза причиниха огромно сътресение на туристическия сектор в Белгия, особено на въздушните превозвачи и предприятията, извършващи дейност на летището в Брюксел; като има предвид, че през първата седмица в режим на локдаун (16—22 март 2020 г.) броят на полетите спадна до 58% в сравнение с януари 2020 г., а движението на пътническите самолети на летището спря почти изцяло през следващите седмици;

Ж.  като има предвид, че като цяло през 2020 г. международният пътнически трафик е намалял с 60% спрямо 2019 г. (от 4,5 милиарда на 1,8 милиарда пътници) и че 50% от самолетите в целия свят са оставени на съхранение; като има предвид, че Swissport Belgium, един от двата доставчици на наземно обслужване на летище Брюксел, отговаряше за 60% от дейностите по обслужване и почистване на летището;

З.  като има предвид, че на 9 юни 2020 г., след седмици на почти несъществуващи наземни услуги на летището, Swissport Belgium обяви несъстоятелност поради липсата на ликвидност, което доведе до съответните съкращения;

И.  като има предвид, че преди избухването на пандемията дружеството Swissport Belgium успешно прилагаше план за възстановяване, като прогнозираше намаление с 37% на загубите за 2020 г. в сравнение с 2019 г. и беше обявено в несъстоятелност на 9 юни 2020 г. от съда в Брюксел;

Й.  като има предвид, че поради голямата несигурност относно краткосрочното възстановяване на сектора на пътническия въздушен транспорт нито едно предприятие не е проявило интерес да поеме дейностите по обслужване, изпълнявани от Swissport Belgium;

К.  като има предвид, че е налице действителен риск през 2021 г. да има още случаи на обявяване в несъстоятелност сред доставчиците на наземно обслужване на летищата;

Л.  като има предвид, че това е едно от първите мобилизирания на средства от ЕФПГ във връзка с кризата с COVID-19, след приемането на резолюцията на Европейския парламент от 18 юни 2020 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2020/000 TA 2020 – Техническа помощ по инициатива на Комисията)(5), в която се заявява, че ЕФПГ може да бъде мобилизиран за подкрепа на окончателно съкратени работници и самостоятелно заети лица в контекста на глобалната криза, причинена от COVID-19, без да се изменя Регламент (ЕС) № 1309/2013;

М.  като има предвид, че Комисията обяви, че здравната криза доведе до икономическа криза, както и че тя изготви план за възстановяване на икономиката и подчерта ролята на ЕФПГ като инструмент за реагиране при извънредни ситуации(6);

1.  изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Белгия има право на финансово участие в размер на 3 719 224 EUR съгласно този регламент, съставляващо 60% от общата сума в размер на 6 198 708, EUR, която се състои от разходи за персонализирани услуги в размер на 5 977 108 EUR и разходи за дейности по подготовка, управление, информиране и популяризиране, контрол и докладване в размер на 221 600 EUR;

2.  отбелязва, че белгийските органи са подали заявлението на 22 декември 2020 г. и че след като Белгия е предоставила допълнителна информация, Комисията е приключила оценката си на 27 април 2021 г. и е уведомила Парламента за това на същата дата;

3.  отбелязва, че всички процедурни изисквания са изпълнени;

4.  отбелязва, че заявлението се отнася до 1 468 съкратени работници в дружеството Swissport Belgium, от които 1086 са мъже, а 382 – жени; приветства факта, че се очаква всички съкратени работници да участват в мерките;

5.  припомня, че внезапното затваряне на някои ключови сектори в Белгия (кетъринг, туризъм, култура и т.н.) стана причина безработицата в Брюксел да достигне 15% през третото тримесечие на 2020 г.(7) и че голяма част от предишната работна сила на Swissport Belgium са групи в неравностойно положение, тъй като те са предимно нискоквалифицирани и полуквалифицирани работници, а около една трета (32,5%) са на възраст над 50 години;

6.  подчертава необходимостта всички служители, без дискриминация и независимо от тяхната националност, да бъдат интегрирани и подкрепени от мерките, включени в настоящото мобилизиране на средства от ЕФПГ;

7.  отбелязва, че Белгия започна да предоставя персонализирани услуги на избраните бенефициери на 9 юни 2020 г. и че разходите за действията са следователно допустими за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ в периода от 9 юни 2020 г. до 22 декември 2022 г.;

8.  припомня, че персонализираните услуги, които се предвижда да бъдат предоставени на работниците и на самостоятелно заетите лица, включват следните дейности: информация, помощ при търсене на работа и професионално ориентиране, обучение, подкрепа и принос за създаването на предприятия, както и стимули и помощи; приветства факта, че работниците от по-слабо представения пол, които изберат професионално обучение за работни места, при които съществува сериозна разлика в представянето на половете(8), ще получат допълнителен бонус от 700 EUR; отново заявява, че интегрирането на свързаните с пола аспекти е важна характеристика на бюджета на Съюза и счита, че то следва да бъде насърчавано на всички етапи от усвояването на финансовото участие от ЕФПГ;

9.  отбелязва, че Белгия започна да извършва административни разходи във връзка с прилагането на ЕФПГ на 10 юни 2020 г., и че следователно разходите за дейностите по подготовка, управление, информиране и публичност, контрол и докладване са допустими за финансово участие от ЕФПГ за периода от 10 юни 2020 г. до 22 юни 2023 г.;

10.  приветства факта, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е изготвен от Белгия в консултации с представители на работниците и социалните партньори, както и с център по заетостта, специализиран в сектора на авиацията;

11.  подчертава, че белгийските органи са потвърдили, че допустимите действия не получават помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза и че принципите на равно третиране и недискриминация ще бъдат спазвани при достъпа до предложените действия и тяхното изпълнение;

12.  припомня, че финансовото участие от ЕФПГ следва да се предоставя възможно най-бързо и ефективно; подчертава необходимостта периодът на оценка на заявленията от страна на Комисията да бъде съкратен, доколкото е възможно;

13.  заявява отново, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества действията, които са задължение на предприятията по силата на националното право или на колективни трудови договори;

14.  отбелязва неотдавнашното увеличение на броя на заявленията за финансова помощ по линия на ЕФПГ; изразява загриженост относно продължаващото въздействие на световната икономическа криза, причинена от пандемията от COVID-19, върху заетостта и доколко ЕФПГ е достатъчен, за да отговори на всички бъдещи потребности;

15.  твърдо подкрепя намерението през периода 2021 – 2027 г. ЕФПГ да продължи да проявява солидарност, като акцентът се измества от причините за преструктурирането към последиците от него; приветства факта, че съгласно новите правила декарбонизацията също ще се разглежда като основание за допускане на заявители до подпомагане;

16.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

17.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

18.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 433 I, 22.12.2020 г., стр. 11.
(3) OВ L 433 I, 22.12.2020 г., стр. 28.
(4) По смисъла на член 3 от Регламента за ЕФПГ.
(5) Приети текстове, P9_TA(2020)0141.
(6) COM(2020)0442.
(7) https://statbel.fgov.be/fr/themes/emploi-formation/marche-du-travail/emploi-et-chomage
(8) Професии, при които най-малко 75% от работниците принадлежат към един и същи пол.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Белгия – EGF/2020/005 BE/Swissport

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2021/1020.)

Последно осъвременяване: 8 октомври 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност