Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2021/0109(BUD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0188/2021

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0188/2021

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 08/06/2021 - 2

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2021)0266

Téacsanna atá glactha
PDF 134kWORD 53k
Dé Máirt, 8 Meitheamh 2021 - Strasbourg
An Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú a shlógadh: iarratas EGF/2020/005 BE/Swissport – an Bheilg
P9_TA(2021)0266A9-0188/2021
Rún
 Iarscríbhinn

Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 8 Meitheamh 2021 ar an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú a shlógadh tar éis iarratas ón mBeilg – EGF/2020/005 BE/Swissport (COM(2021)0212 – C9-0159/2021 – 2021/0109(BUD))

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2021)0212 – C9‑0159/2021),

–  ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (2014-2020) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006(1) (Rialachán CED),

–  ag féachaint do Rialachán (AE, Euratom) 2020/2093 ón gComhairle an 17 Nollaig 2020 lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2021 go 2027(2), agus go háirithe Airteagal 8 de,

–  ag féachaint do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 16 Nollaig 2020 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach maidir leis an smacht buiséadach, le comhar in ábhair bhuiséadacha agus le bainistíocht fhónta airgeadais, agus maidir le hacmhainní dílse nua, lena n-áirítear treochlár i dtreo acmhainní dílse nua a thabhairt isteach(3), (“IIA an 16 Nollaig 2020”), agus go háirithe pointe 9 de,

–  ag féachaint do na tuairimí ón gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta agus ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Buiséid (A9-0188/2021),

A.  de bhrí go bhfuil ionstraimí reachtacha agus buiséadacha curtha ar bun ag an Aontas chun tacaíocht bhreise a thabhairt d’oibrithe atá thíos leis na mórathruithe struchtúracha ar phatrúin na trádála domhanda nó atá thíos leis an ngéarchéim dhomhanda airgeadais agus eacnamaíoch, agus chun cabhair a thabhairt maidir lena n-ath-imeascadh sa mhargadh saothair; de bhrí go gcuirtear an cúnamh seo ar fáil trí thacaíocht airgeadais a tugtar d’oibrithe agus na comhlachtaí inar oibrigh siad;

B.  de bhrí gur chuir an Bheilg iarratas EGF/2020/005 BE/Swissport isteach ar ranníocaíocht airgeadais ón gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (CED), tar éis 1 468 n-iomarcaíocht(4) sa chuideachta Swissport Belgium, laistigh de thréimhse thagartha don iarratas ón 9 Meitheamh 2020 go dtí an 9 Deireadh Fómhair 2020;

C.  de bhrí, an 27 Aibreán 2021, gur ghlac an Coimisiún togra le haghaidh cinneadh maidir le CED a shlógadh i bhfabhar na Beilge chun tacú le hath-imeascadh 1 468 dtairbhí spriocdhírithe sa mhargadh saothair;

D.  de bhrí go mbaineann an t-iarratas le 1 468 n-oibrí a cuireadh ar iomarcaíocht sa chuideachta Swissport Belgium.

E.  de bhrí go bhfuil an t-iarratas bunaithe ar na critéir idirghabhála a leagtar amach in Airteagal 4(1), pointe (a), de Rialachán CED, lena gceanglaítear go gcuirfí 500 oibrí ar a laghad ar iomarcaíocht le linn tréimhse thagartha 4 mhí i bhfiontar i mBallstát, lena n-áirítear oibrithe ar chuir soláthraithe agus táirgeoirí iartheachtacha ar iomarcaíocht iad agus/nó daoine féinfhostaithe a bhfuil deireadh tagtha lena ngníomhaíocht;

F.  de bhrí gur bhain paindéim COVID-19 agus an ghéarchéim eacnamaíoch dhomhanda dá héis suaitheadh ollmhór as tionscal an taistil sa Bheilg, go háirithe na haeriompróirí agus na fiontair atá ag feidhmiú ag Aerfort na Bruiséile, áit ar tháinig sa chéad seachtain den dianghlasáil (16-22 Márta 2020) laghdú 58 % ar líon na n-eitiltí i gcomparáid le hEanáir 2020, agus gur stad gluaiseachtaí eitleán paisinéirí ag an aerfort beagnach go hiomlán sna seachtainí ina dhiaidh sin;

G.  de bhrí, in 2020, gur tháinig laghdú 60 % ar thrácht idirnáisiúnta paisinéirí i gcomparáid le 2019 (ó 4,5 billiún paisinéir go 1,8 billiún paisinéir) agus go ndearnadh 50 % d’aerárthaí domhanda a stóráil; de bhrí go raibh Swissport Belgium, ceann den dá láimhseálaí ar an talamh de chuid Aerfort na Bruiséile, freagrach as 60 % de na seirbhísí láimhseála agus glantacháin ag an aerfort;

H.  de bhrí, an 9 Meitheamh 2020, tar éis seachtainí gur ar éigean seirbhísí ar an talamh a bheith ann ag Aerfort na Bruiséile, gur fógraíodh Swissport Belgium a bheith féimheach mar gheall ar easpa leachtachta, rud as ar eascair na hiomarcaíochtaí lena mbaineann;

I.  de bhrí go raibh Swissport Belgium ag cur plean téarnaimh i bhfeidhm go rathúil sular bhuail an phaindéim é, ag tuar go mbeadh laghdú 37 % ar chaillteanais do 2020 i gcomparáid le 2019, agus gur dhearbhaigh Cúirt na Bruiséile é a bheith féimheach an 9 Meitheamh 2020;

J.  de bhrí, mar gheall ar an éiginnteacht mhór faoi théarnamh gearrthéarmach na hearnála aeriompair paisinéirí, nár léirigh aon fhiontar spéis ar bith i ngníomhaíochtaí láimhseála Swissport Belgium a ghlacadh chuige féin;

K.  de bhrí gur mór an baol go bhféadfadh tuilleadh féimheachtaí a bheith ann i measc soláthraithe seirbhísí láimhseála ar an talamh le linn 2021;

L.  de bhrí gurb é seo ceann de na chéad slógaí de CED mar gheall ar ghéarchéim COVID-19, tar éis rún uaithi an 18 Meitheamh 2020 maidir leis an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú a shlógadh (EGF/2020/000 TA 2020 - Cúnamh teicniúil ar thionscnamh ón gCoimisiún)(5) a bheith glactha ag Parlaimint na hEorpa, á rá go bhféadfaí CED a shlógadh chun tacú le hoibrithe dífhostaithe go buan agus le daoine féinfhostaithe i gcomhthéacs na géarchéime domhanda a tháinig as COVID-19 gan Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013 a leasú;

M.  de bhrí gur dhearbhaigh an Coimisiún go raibh géarchéim eacnamaíoch mar thoradh ar an ngéarchéim sláinte, gur leag sé amach plean téarnaimh don gheilleagar, agus gur leag sé béim ar ról CED mar uirlis éigeandála(6);

1.  ag aontú leis an gCoimisiún go bhfuil na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 4(1), pointe (a), de Rialachán CED comhlíonta agus go bhfuil an Bheilg i dteideal EUR 3 719 224 de ranníocaíocht airgeadais a fháil faoin Rialachán sin, arb ionann í agus 60 % den chostas iomlán de EUR 6 198 708, a chuimsíonn EUR 5 977 108 de chaiteachas ar sheirbhísí pearsantaithe agus EUR 221 600 de chaiteachas ar ghníomhaíochtaí ullmhúcháin, bainistíochta, faisnéise agus poiblíochta, rialaithe agus tuairiscithe;

2.  ag tabhairt dá haire gur chuir údaráis na Beilge an t-iarratas isteach an 22 Nollaig 2020, agus, tar éis don Bheilg faisnéis bhreise a chur ar fáil, gur chuir an Coimisiún bailchríoch ar a mheasúnú an 27 Aibreán 2021 agus gur thug sé fógra do Pharlaimint na hEorpa faoi an lá céanna;

3.  ag tabhairt dá haire gur comhlíonadh na ceanglais nós imeachta uile;

4.  ag tabhairt dá haire go mbaineann an t-iarratas ar an iomlán le 1 468 n-oibrí a cuireadh ar iomarcaíocht sa chuideachta Swissport Belgium, ar fir iad 1 086 díobh agus ar mná iad 382 díobh; á chur in iúl gur geal léi go nglacfaidh na hoibrithe iomarcacha ar fad páirt sna bearta;

5.  á mheabhrú gurb é a tháinig de dhúnadh síos tobann earnálacha lárnacha áirithe sa Bheilg (lónadóireacht, turasóireacht, cultúr, etc.) gur shroich dífhostaíocht sa Bhruiséil 15 % i dtríú ráithe 2020(7), agus gur grúpaí faoi mhíbhuntáiste cuid mhór d’iarfhórsa oibre Swissport Belgium, toisc gur oibrithe ar bheagán oiliúna agus leathoilte iad den chuid is mó agus go bhfuil thart ar aon trian díobh (32,5 %) os cionn 50 bliain d’aois;

6.  á chur i bhfios go láidir gur gá do na fostaithe go léir, gan idirdhealú agus go neamhspleách ar a náisiúntacht, a imeascadh agus tacaíocht a thabhairt dóibh leis na bearta a áirítear i slógadh seo CED;

7.  ag tabhairt dá haire gur thosaigh an Bheilg ag soláthar seirbhísí pearsantaithe do na tairbhithe a bhfuiltear ag díriú orthu an 9 Meitheamh 2020 agus gurb é an tréimhse incháilitheachta le haghaidh ranníocaíocht airgeadais ó CED, dá bhrí sin, ná an 9 Meitheamh 2020 go dtí an 22 Nollaig 2022;

8.  á mheabhrú gurb é atá sna seirbhísí pearsantaithe atá le soláthar d’oibrithe agus do dhaoine féinfhostaithe ná na gníomhaíochtaí seo a leanas: faisnéis, cúnamh cuardaigh poist agus treoir ghairme, oiliúint, tacaíocht agus rannchuidiú le cruthú gnó, agus dreasachtaí agus liúntais; á chur in iúl gur geal léi go bhfaighidh oibrithe a bhfuil a n-inscne faoi ghannionadaíocht agus a roghnaíonn gairmoiliúint do phoist a bhfuil éagothroime shuntasach iontu ó thaobh inscne de(8) bónas breise de EUR 700; ag athdhearbhú go bhfuil comhtháthú ghnéithe na hinscne mar ní tábhachtach de bhuiséad an Aontais, agus á mheas gur cheart é a chur chun cinn ag gach céim de chur i bhfeidhm na ranníocaíochta airgeadais ó CED;

9.  ag tabhairt dá haire gur thosaigh an Bheilg ag tabhú caiteachas riaracháin chun CED a chur chun feidhme an 10 Meitheamh 2020 agus, dá bhrí sin, go mbeidh caiteachas ar ghníomhaíochtaí ullmhúcháin, bainistíochta, faisnéise agus poiblíochta, rialaithe agus tuairiscithe incháilithe chun ranníocaíocht airgeadais a fháil ó CED ón 10 Meitheamh 2020 go dtí an 22 Meitheamh 2023;

10.  á chur in iúl gur geal léi gur dhréachtaigh an Bheilg an pacáiste comhordaithe de sheirbhísí pearsantaithe i gcomhairle le hionadaithe oibrithe agus leis na comhpháirtithe sóisialta chomh maith le lárionad fostaíochta atá speisialaithe san earnáil eitlíochta;

11.  á chur i bhfáth go bhfuil sé deimhnithe ag údaráis na Beilge nach bhfaigheann na gníomhaíochtaí incháilithe cúnamh ó chistí ná ó ionstraimí airgeadais eile de chuid an Aontais, agus go n-urramófar prionsabail na córa comhionainne agus an neamh-idirdhealaithe maidir le rochtain ar na gníomhaíochtaí atá beartaithe agus maidir lena gcur chun feidhme;

12.  á mheabhrú gur cheart tacaíocht airgeadais trí CED a sholáthar chomh tapa agus chomh héifeachtach agus is féidir; ag cur béim ar an ngá an tréimhse measúnaithe ar iarratais ón gCoimisiún a ghiorrú a mhéid is féidir;

13.  á athdhearbhú nach ceadmhach ranníocaíocht airgeadais ó CED a chur in ionad gníomhaíochtaí atá mar fhreagracht ar chuideachtaí de bhua an dlí náisiúnta nó comhaontuithe comhchoiteanna.

14.  ag cur béim ar an méadú le déanaí ar líon na n-iarratas ar chúnamh airgeadais trí CED; á chur in iúl gur cúis bhuartha di faoin tionchar leanúnach atá ag an ngéarchéim eacnamaíoch dhomhanda de dheasca phaindéim COVID-19 ar fhostaíocht agus faoi chumas CED freagairt do gach riachtanas sa todhchaí;

15.  ag tacú go láidir go leanfaidh CED sa tréimhse 2021-2027 de bheith ag taispeáint dlúthpháirtíochta agus é ag aistriú an fhócais ó chúis an athstruchtúraithe go dtí a thionchar; á chur in iúl gur geal léi go mbeidh dícharbónú ina chúis freisin faoi na rialacha nua le hiarratasóirí a bheith incháilithe le haghaidh tacaíochta.

16.  ag formheas an chinnidh a ghabhann leis an rún seo;

17.  á threorú dá hUachtarán an cinneadh a shíniú in éineacht le hUachtarán na Comhairle agus socrú a dhéanamh dá fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

18.  á threorú dá hUachtarán an rún seo, mar aon leis an Iarscríbhinn a ghabhann leis, a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún.

(1) IO L 347, 20.12.2013, lch. 855.
(2) IO L 433 I, 22.12.2020, lch. 11.
(3) IO L 433 I, 22.12.2020, lch. 28.
(4) De réir bhrí Airteagal 3 de Rialachán CED.
(5) Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0141.
(6) COM(2020)0442
(7) https://statbel.fgov.be/fr/themes/emploi-formation/marche-du-travail/emploi-et-chomage
(8) Gairmeacha beatha ina mbaineann 75 % ar a laghad d’oibrithe leis an inscne chéanna.


IARSCRÍBHINN

CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú a shlógadh tar éis iarratas ón mBeilg – EGF/2020/005 BE/Swissport

(Ní dhéantar téacs na hiarscríbhinne seo a atáirgeadh anseo ós rud é go gcomhfhreagraíonn sé leis an ngníomh críochnaitheach, Cinneadh (AE) 2021/1020.)

An nuashonrú is déanaí: 8 Deireadh Fómhair 2021Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais