Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2021/0109(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0188/2021

Podneseni tekstovi :

A9-0188/2021

Rasprave :

Glasovanja :

PV 08/06/2021 - 2

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2021)0266

Usvojeni tekstovi
PDF 143kWORD 51k
Utorak, 8. lipnja 2021. - Strasbourg
Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2020/005 BE/Swissport – Belgija
P9_TA(2021)0266A9-0188/2021
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 8. lipnja 2021. o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva iz Belgije – EGF/2020/005 BE/Swissport (COM(2021)0212 – C9-0159/2021 – 2021/0109(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2021)0212 – C9-0159/2021),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1) (Uredba o EGF-u),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) 2020/2093 od 17. prosinca 2020. kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. ‒ 2027.(2), a posebno njezin članak 8.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucijski sporazum od 16. prosinca 2020. između Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju te novim vlastitim sredstvima, uključujući plan za uvođenje novih vlastitih sredstava(3) (Međuinstitucijski sporazum od 16. prosinca 2020.), a posebno njegovu točku 9.,

–  uzimajući u obzir mišljenja Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja i Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A9-0188/2021),

A.  budući da je Unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima suočenima s posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine ili svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im se pomoglo da se ponovno uključe na tržište rada; budući da se ta pomoć pruža financijskom potporom radnicima i poduzećima za koja su radili;

B.  budući da je Belgija podnijela zahtjev EGF/2020/005 BE/Swissport za financijski doprinos iz Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) s obzirom na otpuštanje 1468 radnika(4) u poduzeću Swissport Belgium u referentnom razdoblju za podnošenje zahtjeva od 9. lipnja 2020. do 9. listopada 2020.;

C.  budući da je Komisija 27. travnja 2021. donijela Prijedlog odluke o mobilizaciji EGF-a u korist Belgije radi pružanja podrške ponovnom uključivanju na tržište rada 1468 ciljanih korisnika;

D.  budući da se zahtjev odnosi na 1468 otpuštenih radnika u poduzeću Swissport Belgium;

E.  budući da se zahtjev temelji na intervencijskim kriterijima iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u prema kojima se zahtijeva da najmanje 500 radnika u poduzeću u državi članici bude proglašeno viškom u referentnom razdoblju od četiri mjeseca, uključujući radnike proglašene viškom kod dobavljača i daljnjih proizvođača i/ili samozaposlene osobe koje su prestale obavljati svoju djelatnost;

F.  budući da su pandemija bolesti COVID-19 i posljedična globalna gospodarska kriza prouzročili golem šok za putničku industriju u Belgiji, osobito za zračne prijevoznike i poduzeća koja posluju u zračnoj luci u Bruxellesu, gdje je u prvom tjednu ograničenja kretanja (16. – 22. ožujka 2020.) došlo do smanjenja broja letova za 58 % u odnosu na siječanj 2020. te su putnički letovi u toj zračnoj luci tijekom sljedećih tjedana gotovo u potpunosti zaustavljeni;

G.  budući da se ukupni međunarodni putnički promet u 2020. smanjio za 60 % u odnosu na 2019. (s 4,5 milijardi putnika na 1,8 milijardi), a 50 % svjetskih zrakoplova je uskladišteno; budući da je poduzeće Swissport Belgium jedan od dvaju pružatelja zemaljskih usluga u zračnoj luci u Bruxellesu koji je bio odgovoran za 60 % usluga putnicima i usluga čišćenja u zračnoj luci;

H.  budući da je 9. lipnja 2020., nakon što tjednima zemaljske usluge u zračnoj luci u Bruxellesu gotovo da nisu postojale, u poduzeću Swissport Belgium proglašen stečaj zbog nelikvidnosti, što je dovelo do predmetnih otpuštanja;

I.  budući da je Swissport Belgium prije izbijanja pandemije uspješno provodio plan oporavka, predviđajući smanjenje gubitaka za 37 % u 2020. u odnosu na 2019., no da je Sud u Bruxellesu 9. lipnja 2020. proglasio njegov stečaj;

J.  budući da zbog velike neizvjesnosti u pogledu kratkoročnog oporavka sektora zračnog prijevoza putnika nijedno poduzeće nije pokazalo interes za preuzimanje usluga koje je pružalo poduzeće Swissport Belgium;

K.  budući da postoji stvaran rizik od daljnjih stečajeva pružateljâ zemaljskih usluga do kojih bi moglo doći 2021.;

L.  budući da je to jedna od prvih mobilizacija EGF-a zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19 nakon što je Europski parlament 18. lipnja 2020. usvojio Rezoluciju o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF/2020/000 TA 2020 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije)(5), u kojoj se navodi da bi se EGF mogao mobilizirati kako bi se pružila pomoć trajno otpuštenim radnicima i samozaposlenim osobama u kontekstu globalne krize uzrokovane bolešću COVID-19 bez izmjene Uredbe (EU) br. 1309/2013;

M.  budući da je Komisija izjavila da je zdravstvena kriza dovela do gospodarske krize te da je utvrdila plan oporavka gospodarstva i naglasila ulogu EGF-a kao instrumenta za hitne slučajeve(6);

1.  slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Belgija u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 3 719 224 EUR, odnosno 60 % ukupnog troška od 6 198 708 EUR, što obuhvaća troškove za usluge prilagođene potrebama radnika u iznosu od 5 977 108 EUR i troškove za pripremne, upravljačke, informacijske i reklamne promidžbene aktivnosti te aktivnosti kontrole i izvješćivanja u iznosu od 221 600 EUR;

2.  napominje da su belgijske vlasti zahtjev podnijele 22. prosinca 2020. te da je, na temelju dodatnih informacija koje je Belgija pružila, Komisija dovršila ocjenjivanje zahtjeva 27. travnja 2021. i o tome istoga dana obavijestila Parlament;

3.  napominje da su svi postupovni zahtjevi bili ispunjeni;

4.  konstatira da se zahtjev odnosi na 1468 radnika proglašenih viškom u poduzeću Swissport Belgium, od kojih su 1086 muškarci a 382 žene; pozdravlja činjenicu da se od svih otpuštenih radnika očekuje sudjelovanje u mjerama;

5.  podsjeća da je zbog iznenadnog zatvaranja određenih ključnih sektora u Belgiji (ugostiteljstvo, turizam, kultura itd.) nezaposlenost u Bruxellesu u trećem tromjesečju 2020. godine dosegnula 15 %(7) te da velik dio bivše radne snage poduzeća Swissport Belgium čine pripadnici ugroženih skupina jer je riječ uglavnom o niskokvalificiranim i polukvalificiranim radnicima te je otprilike trećina njih (32,5 %) starija od 50 godina;

6.  naglašava da mjerama koje su dio ove mobilizacije EGF-a treba obuhvatiti sve zaposlenike i svima im pružiti potporu, bez diskriminacije i neovisno o njihovu državljanstvu;

7.  napominje da je Belgija 9. lipnja 2020. počela ciljanim korisnicima pružati usluge prilagođene potrebama, pa će razdoblje prihvatljivosti za financijski doprinos iz EGF-a stoga trajati od 9. lipnja 2020. do 22. prosinca 2022.;

8.  podsjeća da se usluge prilagođene potrebama koje će se pružati radnicima i samozaposlenim osobama sastoje od sljedećih mjera: informiranje, pomoć u traženju posla i profesionalno usmjeravanje, obuka, pružanje potpore i doprinosa osnivanju poduzeća, kao i poticaji i naknade; pozdravlja činjenicu da će radnici čiji je rod manje zastupljen i koji se odluče za strukovno osposobljavanje za radna mjesta s izraženom rodnom neravnotežom(8) dobiti dodatni bonus od 700 EUR; ponavlja da je integracija rodne perspektive važna sastavnica proračuna Unije te smatra da bi je trebalo promicati u svim fazama provedbe financijskog doprinosa iz EGF-a;

9.  napominje da je Belgija počela snositi administrativne rashode za provedbu EGF-a 10. lipnja 2020. i da će stoga rashodi za pripremu, upravljanje, informiranje i promidžbu te kontrolu i izvješćivanje zadovoljavati uvjete za financijski doprinos iz EGF-a od 10. lipnja 2020. do 22. lipnja 2023.;

10.  pozdravlja činjenicu da je Belgija u savjetovanju s predstavnicima radnika i socijalnim partnerima, kao i s centrom za zapošljavanje specijaliziranim za sektor zrakoplovstva izradila usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama;

11.  naglašava da su belgijske vlasti potvrdile da za prihvatljive mjere nije dodijeljena pomoć iz drugih fondova ili financijskih instrumenata Unije te da će se u pristupu predloženim mjerama i u njihovoj provedbi poštovati načela jednakog postupanja i nediskriminacije;

12.  podsjeća da financijsku potporu iz EGF-a treba pružati što brže i učinkovitije; ističe da je potrebno što više skratiti razdoblje u kojem Komisija ocjenjuje zahtjeve;

13.  ponovno ističe da pomoć iz EGF-a ne smije zamijeniti mjere za koje su odgovorna poduzeća na temelju nacionalnog prava ili kolektivnih ugovora;

14.  prima na znanje nedavno povećanje broja zahtjeva za financijsku pomoć preko EGF-a; izražava zabrinutost zbog i dalje prisutnih posljedica globalne ekonomske krize prouzročene pandemijom bolesti COVID-19 na zapošljavanje, kao i zbog nedoumica oko toga je li EGF dostatan da se odgovori na sve buduće potrebe;

15.  snažno podupire EGF u nastavku iskazivanja solidarnosti u razdoblju 2021. – 2027. i istodobnom preusmjeravanju usredotočenosti s uzroka restrukturiranja na njegov učinak; pozdravlja činjenicu da će u skladu s novim pravilima i dekarbonizacija biti razlog za odobrenje potpore podnositeljima zahtjeva;

16.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

17.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

18.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
(2) SL L 433 I, 22.12.2020., str. 11.
(3) SL L 433 I, 22.12.2020., str. 28.
(4) U smislu članka 3. Uredbe o EGF-u.
(5) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0141.
(6) COM(2020)0442.
(7) https://statbel.fgov.be/fr/themes/emploi-formation/marche-du-travail/emploi-et-chomage
(8) Zanimanja u kojima najmanje 75 % radnika pripada istom rodu.


PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva iz Belgije – EGF/2020/005 BE/Swissport

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci (EU) 2021/1020.)

Posljednje ažuriranje: 8. listopada 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti