Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2021/0109(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0188/2021

Iesniegtie teksti :

A9-0188/2021

Debates :

Balsojumi :

PV 08/06/2021 - 2

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2021)0266

Pieņemtie teksti
PDF 160kWORD 53k
Otrdiena, 2021. gada 8. jūnijs - Strasbūra
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Beļģijas pieteikums EGF/2020/005 BE/Swissport
P9_TA(2021)0266A9-0188/2021
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2021. gada 8. jūnija rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Beļģijas pieteikumu EGF/2020/005 BE/Swissport (COM(2021)0212 – C9-0159/2021 – 2021/0109(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2021)0212 – C9-0159/2021),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1) (“EGF Regula”),

–  ņemot vērā Padomes 2020. gada 17. decembra Regulu (ES, Euratom) 2020/2093, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam(2), un jo īpaši tās 8. pantu,

–  ņemot vērā 2020. gada 16. decembra Iestāžu Nolīgumu starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību, kā arī par jauniem pašu resursiem, tostarp par ceļvedi jaunu pašu resursu ieviešanai(3) (“2020. gada 16. decembra Iestāžu nolīgums), un jo īpaši tā 9. punktu,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas un Reģionālās attīstības komitejas atzinumus,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A9-0188/2021),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai globālā finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū; tā kā šī palīdzība izpaužas kā finansiāls atbalsts darba ņēmējiem un uzņēmumiem, kuros tie strādājuši;

B.  tā kā Beļģija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2020/005 BE/Swissport par finansiālu ieguldījumu no Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) pēc 1468 darba ņēmēju atlaišanas no darba(4) uzņēmumā “Swissport Belgium” pārskata periodā attiecībā uz pieteikumu no 2020. gada 9. jūnija līdz 2020. gada 9. oktobrim;

C.  tā kā Komisija 2021. gada 27. aprīlī pieņēma priekšlikumu lēmumam par EGF izmantošanu, piešķirot līdzekļus Beļģijai, lai atbalstītu 1468 paredzēto atbalsta saņēmēju atgriešanos darba tirgū;

D.  tā kā pieteikums attiecas uz 1468 atlaistiem darba ņēmējiem uzņēmumā “Swissport Belgium”;

E.  tā kā pieteikums ir balstīts uz EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajiem intervences kritērijiem, kuros paredzēts, ka četru mēnešu pārskata periodā kopā vismaz 500 darba ņēmēji ir atlaisti kādā dalībvalsts uzņēmumā, ieskaitot darba ņēmēju atlaišanu un/vai pašnodarbinātu personu darbības beigšanos šī uzņēmuma piegādes uzņēmumos vai pakārtotās ražošanas uzņēmumos;

F.  tā kā Covid-19 pandēmija un tai sekojošā globālā ekonomikas krīze ir izraisījusi milzīgu satricinājumu Beļģijas ceļojumu nozarē, jo īpaši gaisa pārvadātājiem un uzņēmumiem, kas darbojas Briseles lidostā, kur pirmajā ierobežojumu nedēļā (2020. gada 16.–22. marts) lidojumu skaits salīdzinājumā ar 2020. gada janvāri samazinājās par 58 % un turpmāko nedēļu laikā pasažieru lidmašīnu kustība tika gandrīz pilnībā pārtraukta;

G.  tā kā kopumā 2020. gadā starptautiskās pasažieru satiksmes apjoms samazinājās par 60 % salīdzinājumā ar 2019. gadu (no 4,5 miljardiem pasažieru līdz 1,8 miljardiem) un 50 % pasaules gaisa kuģu tika novietoti glabāšanai; tā kā uzņēmums “Swissport Belgium” ir viens no diviem Briseles lidostas apkalpošanas uz zemes pakalpojumu sniedzējiem un tas nodrošināja 60 % no pārkraušanas un uzkopšanas pakalpojumiem lidostā;

H.  tā kā 2020. gada 9. jūnijā pēc vairākām nedēļām, kuru laikā Briseles lidostā gandrīz netika sniegti apkalpošanas uz zemes pakalpojumi, uzņēmums “Swissport Belgium” tika atzīts par maksātnespējīgu likviditātes trūkuma dēļ un, ņemot vērā lielo nenoteiktību par īstermiņa atveseļošanos pasažieru gaisa pārvadājumu nozarē, neviens uzņēmums neizrādīja interesi pārņemt uzņēmuma “Swissport Belgium” apkalpošanas darbības, kā rezultātā tika atlaisti attiecīgie darba ņēmēji; tā kā Komisija ir atzinusi — pastāv reāls risks, ka 2021. gadā varētu bankrotēt arī citi apkalpošanas uz zemes pakalpojumu sniedzēji;

I.  tā kā uzņēmums “Swissport Belgium” pirms pandēmijas sākuma bija sekmīgi īstenojis atveseļošanas plānu, 2020. gadā prognozējot zaudējumu samazinājumu par 37 % salīdzinājumā ar 2019. gadu, un Briseles tiesa 2020. gada 9. jūnijā to pasludināja par bankrotējušu;

J.  tā kā, ņemot vērā lielo nenoteiktību par īstermiņa atveseļošanos pasažieru gaisa pārvadājumu nozarē, neviens uzņēmums neizrādīja interesi pārņemt uzņēmuma “Swissport Belgium” apkalpošanas darbības;

K.  tā kā pastāv reāls risks, ka 2021. gadā varētu bankrotēt arī citi apkalpošanas uz zemes pakalpojumu sniedzēji;

L.  tā kā šis ir viens no pirmajiem gadījumiem, kad EGF tiek izmantots Covid-19 krīzes dēļ, pēc tam, kad Eiropas Parlaments pieņēma 2020. gada 18. jūnija rezolūciju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (EGF/2020/000 TA 2020 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas)(5), kurā norādīts, ka EGF varētu izmantot, lai atbalstītu pastāvīgi atlaistos darba ņēmējus un pašnodarbinātas personas saistībā ar Covid-19 izraisīto globālo krīzi, negrozot Regulu (ES) Nr. 1309/2013;

M.  tā kā Komisija paziņoja, ka veselības krīze izraisīja ekonomikas krīzi, izklāstīja ekonomikas atveseļošanas plānu un uzsvēra EGF kā ārkārtas instrumenta nozīmi(6),

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka Beļģija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu 3 719 224 EUR apmērā, kas ir 60 % no kopējām izmaksām, proti, 6 198 708 EUR, kuras aptver izdevumus par individualizētajiem pakalpojumiem 5 977 108 EUR apmērā un izdevumus par sagatavošanās, pārvaldības, informācijas un reklāmas, kontroles un ziņošanas pasākumiem 221 600 EUR apmērā;

2.  pieņem zināšanai to, ka Beļģijas iestādes pieteikumu iesniedza 2020. gada 22. decembrī un pēc tam, kad Beļģija bija sniegusi papildu informāciju, Komisija pieteikuma novērtēšanu pabeidza 2021. gada 27. aprīlī, tajā pašā dienā to darot zināmu Parlamentam;

3.  pieņem zināšanai to, ka visas procedurālās prasības ir izpildītas;

4.  pieņem zināšanai to, ka pieteikums attiecas kopumā uz 1468 darba ņēmējiem, kuri atlaisti uzņēmumā “Swissport Belgium” un no kuriem 1086 ir vīrieši un 382 — sievietes; atzinīgi vērtē to, ka ir sagaidāms, ka pasākumos piedalīsies visi atlaistie darba ņēmēji;

5.  atgādina, ka saistībā ar negaidītu vairāku nozīmīgu nozaru (ēdināšana, tūrisms, kultūra u. c.) slēgšanu Beļģijā 2020. gada 3. ceturksnī bezdarbs Briselē sasniedza 15 %(7) un ka liela daļa no bijušajiem uzņēmuma “Swissport Belgium” darbiniekiem pieder nelabvēlīgā situācijā esošām grupām, jo pārsvarā tie ir mazkvalificēti un daļēji kvalificēti darba ņēmēji un aptuveni trešdaļa (32,5 %) ir vecāki par 50 gadiem;

6.  uzsver, ka šajā EGF izmantošanas pieteikumā paredzētajos pasākumos bez diskriminācijas būtu jāiekļauj un jāatbalsta visi darbinieki neatkarīgi no viņu valstspiederības;

7.  norāda, ka Beļģija sāka sniegt individualizētos pakalpojumus paredzētajiem atbalsta saņēmējiem 2020. gada 9. jūnijā, tāpēc tiesības saņemt EGF finansiālu ieguldījumu par izdevumiem, kas saistīti ar šīm darbībām, ir no 2020. gada 9. jūnija līdz 2022. gada 22. decembrim;

8.  atgādina, ka individualizētie pakalpojumi, kas sniedzami atlaistajiem darba ņēmējiem un pašnodarbinātām personām, ietver šādas darbības: informācija, palīdzība darba meklēšanā un profesionālā orientācija, apmācība, atbalsts darījumdarbības sākšanai un ieguldījums darījumdarbības sākšanā, kā arī stimuli un pabalsti; atzinīgi vērtē to, ka mazāk pārstāvētā dzimuma darba ņēmēji, kas izvēlēsies arodmācību darbvietām, kurās pastāv ievērojams dzimumu līdzsvara trūkums(8), saņems piemaksu 700 EUR apmērā; atkārtoti norāda, ka dzimumperspektīva ir svarīga Savienības budžeta iezīme, un uzskata, ka tā būtu jāveicina visos EGF finansiālā ieguldījuma īstenošanas posmos;

9.  norāda, ka Beļģijai administratīvie izdevumi, lai īstenotu EGF, sāka rasties 2020. gada 10. jūnijā un tāpēc tiesības saņemt EGF finansiālu ieguldījumu par izdevumiem saistībā ar sagatavošanās, pārvaldības, informācijas un reklāmas, kontroles un ziņošanas pasākumiem ir no 2020. gada 10. jūnija līdz 2023. gada 22. jūnijam;

10.  atzinīgi vērtē to, ka Beļģija saskaņoto individualizēto pakalpojumu paketi ir izstrādājusi, apspriežoties ar darba ņēmēju pārstāvjiem un sociālajiem partneriem, kā arī nodarbinātības centru, kas specializējas aviācijas nozarē;

11.  uzsver, ka Beļģijas iestādes ir apstiprinājušas, ka atbalsttiesīgās darbības netiek finansētas no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem un ka attiecībā uz piekļuvi ierosinātajām darbībām un to īstenošanu tiks ievēroti vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas principi;

12.  atgādina, ka finansiālais atbalsts no EGF būtu jāsniedz pēc iespējas drīzāk un efektīvāk; uzsver nepieciešamību pēc iespējas saīsināt laiku, kad Komisija veic pieteikumu novērtēšanu;

13.  atkārto, ka EGF palīdzība neaizvieto pasākumus, par kuriem ir atbildīgi uzņēmumi saskaņā ar valsts likumiem vai darba koplīgumiem;

14.  pieņem zināšanai to, ka pēdējā laikā ir palielinājies EGF finansiālās palīdzības pieteikumu skaits; pauž bažas par Covid-19 pandēmijas izraisītās globālās ekonomikas krīzes ilgstošo ietekmi uz nodarbinātību un to, vai ar EGF pietiks, lai reaģētu uz visām turpmākajām vajadzībām;

15.  stingri atbalsta to, ka 2021.–2027. gadā EGF turpinās izrādīt solidaritāti, vienlaikus mainot uzsvaru no pārstrukturēšanas cēloņa uz tā ietekmi; atzinīgi vērtē to, ka pēc jaunajiem noteikumiem pieteikuma iesniedzēji arī būs tiesīgi saņemt atbalstu, kā iemeslu norādot dekarbonizāciju;

16.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

17.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

18.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
(2) OV L 433 I, 22.12.2020., 11. lpp.
(3) OV L 433 I, 22.12.2020., 28. lpp.
(4) EGF regulas 3. panta nozīmē.
(5) Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0141.
(6) COM(2020)0442.
(7) https://statbel.fgov.be/en/themes/work-training/labour-market/employment-and-unemployment
(8) Profesijas, kurās vismaz 75 % darba ņēmēju ir viena dzimuma pārstāvji.


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Beļģijas pieteikumu – EGF/2020/005 BE/Belgium Swissport

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam (ES) 2021/1020.)

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 21. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika