Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2021/0109(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0188/2021

Teksty złożone :

A9-0188/2021

Debaty :

Głosowanie :

PV 08/06/2021 - 2

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0266

Teksty przyjęte
PDF 149kWORD 53k
Wtorek, 8 czerwca 2021 r. - Strasburg
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – EGF/2020/005 BE/Swissport – Belgia
P9_TA(2021)0266A9-0188/2021
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Belgię – EGF/2020/005 BE/Swissport (COM(2021)0212 – C9-0159/2021 – 2021/0109(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2021)0212 – C9‑0159/2021),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(1) („rozporządzenie w sprawie EFG”),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2020/2093 z dnia 17 grudnia 2020 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027(2), w szczególności jego art. 8,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 16 grudnia 2020 r. między Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami oraz w sprawie nowych zasobów własnych, w tym również harmonogramu wprowadzania nowych zasobów własnych(3) („porozumienie międzyinstytucjonalne z 16 grudnia 2020 r.”), w szczególności jego pkt 9,

–  uwzględniając opinie przedstawione przez Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz Komisję Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A9-0188/2021),

A.  mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami istotnych zmian w strukturze światowego handlu lub światowego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy; mając na uwadze, że pomoc ta przybiera postać wsparcia finansowego udzielanego pracownikom i przedsiębiorstwom, dla których pracowali;

B.  mając na uwadze, że Belgia złożyła wniosek EGF/2020/005 BE/Swissport o wkład finansowy z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w następstwie 1 468 zwolnień(4) w przedsiębiorstwie Swissport Belgium, do których doszło w okresie odniesienia od 9 czerwca 2020 r. do 9 października 2020 r.;

C.  mając na uwadze, że 27 kwietnia 2021 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie decyzji dotyczącej uruchomienia EFG na rzecz Belgii w celu wsparcia powrotu na rynek pracy 1 468 beneficjentów objętych pomocą;

D.  mając na uwadze, że wniosek dotyczy 1 468 pracowników zwolnionych z przedsiębiorstwa Swissport Belgium;

E.  mając na uwadze, że wniosek jest oparty na kryterium interwencji przewidzianym w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG, zgodnie z którym wymagane jest zwolnienie co najmniej 500 pracowników w czteromiesięcznym okresie odniesienia w przedsiębiorstwie działającym w państwie członkowskim, z uwzględnieniem pracowników zwolnionych przez dostawców i producentów niższego szczebla lub osób, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek;

F.  mając na uwadze, że pandemia COVID-19 i następujący po niej światowy kryzys gospodarczy wywołały ogromny wstrząs w branży turystycznej w Belgii, w szczególności u przewoźników lotniczych i w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w porcie lotniczym Bruksela, gdzie w pierwszym tygodniu lockdownu (16–22 marca 2020 r.) liczba lotów zmalała o 58 % w stosunku do stycznia 2020 r., a w następnych tygodniach ruch samolotów pasażerskich został prawie całkowicie wstrzymany;

G.  mając na uwadze, że w 2020 r. międzynarodowy ruch pasażerski zmalał łącznie o 60 % w porównaniu z 2019 r. (z liczby 4,5 mld pasażerów do 1,8 mld), a 50 % światowej floty statków powietrznych zmagazynowano; mając na uwadze, że Swissport Belgium, jeden z dwóch operatorów obsługi naziemnej w porcie lotniczym Bruksela, odpowiadał za 60 % obsługi naziemnej i usług sprzątania w tym porcie;

H.  mając na uwadze, że 9 czerwca 2020 r., po wielotygodniowym okresie niemal całkowitego ustania działalności w zakresie obsługi naziemnej w porcie lotniczym Bruksela, ogłoszono upadłość Swissport Belgium z powodu utraty płynności finansowej, co doprowadziło do omawianych zwolnień;

I.  mając na uwadze, że przed wybuchem pandemii przedsiębiorstwo Swissport Belgia z powodzeniem realizowało plan naprawy i przewidywało redukcję strat w 2020 r. o 37 % w porównaniu z 2019 r., a także mając na uwadze, że 9 czerwca 2020 r. sąd w Brukseli ogłosił jego upadłość;

J.  mając na uwadze, że ze względu na dużą niepewność co do rychłego ożywienia działalności w sektorze pasażerskiego transportu lotniczego żadne przedsiębiorstwo nie wykazało zainteresowania przejęciem działalności Swissport Belgium w zakresie obsługi naziemnej;

K.  mając na uwadze, że istnieje realne ryzyko, iż w 2021 r. może mieć miejsce kolejna fala upadłości wśród operatorów obsługi naziemnej;

L.  mając na uwadze, że jest to jedno z pierwszych uruchomień EFG z powodu kryzysu związanego z COVID-19 po przyjęciu przez Parlament rezolucji z 18 czerwca 2020 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF/2020/000 TA 2020 – pomoc techniczna z inicjatywy Komisji)(5), w której Parlament stwierdził, że EFG może zostać uruchomiony w celu wsparcia pracowników definitywnie zwolnionych i osób samozatrudnionych w kontekście globalnego kryzysu wywołanego COVID-19 bez wprowadzania zmian do rozporządzenia (UE) nr 1309/2013;

M.  mając na uwadze, że Komisja oświadczyła, że kryzys zdrowotny doprowadził do kryzysu gospodarczego, określiła plan naprawy gospodarczej i podkreśliła rolę EFG jako narzędzia stosowanego w sytuacjach nadzwyczajnych(6);

1.  zgadza się z Komisją, że warunki wymienione w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione i że Belgia ma prawo do wkładu finansowego w wysokości 3 719 224 EUR na mocy tego rozporządzenia, co stanowi 60 % łącznych kosztów wynoszących 6 198 708 EUR, na które składają się wydatki na zindywidualizowane usługi w wysokości 5 977 108 EUR oraz wydatki w wysokości 221 600 EUR na działania przygotowawcze, działania w zakresie zarządzania, dostarczania i upowszechniania informacji oraz działania w zakresie kontroli i sprawozdawczości;

2.  zauważa, że władze belgijskie złożyły wniosek 22 grudnia 2020 r. oraz że po przekazaniu przez Belgię dodatkowych informacji Komisja zakończyła ocenę wniosku 27 kwietnia 2021 r. i przekazała ją Parlamentowi tego samego dnia;

3.  zauważa, że spełniono wszystkie wymogi proceduralne;

4.  odnotowuje, że wniosek dotyczy łącznie 1 468 pracowników zwolnionych w przedsiębiorstwie Swissport Belgium, z których 1 086 to mężczyźni, a 382 to kobiety; z zadowoleniem odnotowuje, że szacuje się, iż z omawianych środków skorzystają wszyscy zwolnieni pracownicy;

5.  przypomina, że nagłe zamknięcie niektórych kluczowych sektorów w Belgii (catering, turystyka, kultura itp.) spowodowało, że bezrobocie w Brukseli osiągnęło poziom 15 % w III kwartale 2020 r.(7), oraz że duża część byłych pracowników Swissport Belgium należy do grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, ponieważ są to głównie pracownicy nisko i średnio wykwalifikowani, a około jedna trzecia z nich (32,5 %) ma ponad 50 lat;

6.  podkreśla, że wszyscy pracownicy, bez dyskryminacji i niezależnie od narodowości, muszą być uwzględnieni i wspierani w ramach środków przewidzianych w związku z uruchomieniem EFG;

7.  zauważa, że Belgia rozpoczęła świadczenie zindywidualizowanych usług na rzecz beneficjentów objętych pomocą 9 czerwca 2020 r. oraz że okres kwalifikowalności do uzyskania wkładu finansowego z EFG będzie zatem trwał od 9 czerwca 2020 r. do 22 grudnia 2022 r.;

8.  przypomina, że zindywidualizowane usługi, które mają zostać zapewnione pracownikom i osobom prowadzącym działalność na własny rachunek, obejmują następujące działania: udzielanie informacji, pomoc w poszukiwaniu pracy i poradnictwo zawodowe, szkolenia, wsparcie (także finansowe) w celu założenia działalności gospodarczej, a także zachęty i dodatki; z zadowoleniem przyjmuje, że pracownicy należący do niedostatecznie reprezentowanej płci, decydujący się na szkolenie zawodowe na stanowiskach, które nie są zrównoważone pod względem płci(8), otrzymają dodatkową premię w wysokości 700 EUR; przypomina o uwzględnianiu perspektywy płci jako ważnej części budżetu Unii i uważa, że należy ją promować na wszystkich etapach wdrażania wkładu finansowego z EFG;

9.  zauważa, że Belgia zaczęła ponosić wydatki administracyjne w zakresie wdrażania EFG 10 czerwca 2020 r. oraz że wydatki na działania przygotowawcze, działania w zakresie zarządzania, działania w zakresie dostarczania i upowszechniania informacji oraz działania w zakresie kontroli i sprawozdawczości kwalifikują się zatem do przyznania wkładu finansowego z EFG od 10 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2023 r.;

10.  z zadowoleniem przyjmuje, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług został opracowany przez Belgię w konsultacji z przedstawicielami pracowników i partnerami społecznymi, a także z biurem pośrednictwa pracy specjalizującym się w sektorze lotnictwa;

11.  podkreśla, że władze belgijskie potwierdziły, iż działania kwalifikowalne nie są objęte pomocą z innych funduszy lub instrumentów finansowych Unii oraz że w zakresie dostępu do proponowanych działań i ich wdrażania przestrzegane będą zasady równego traktowania i niedyskryminacji;

12.  przypomina, że wsparcie finansowe z EFG powinno być udzielane jak najszybciej i jak najskuteczniej; podkreśla, że należy skrócić, jak tylko się da, okres oceny wniosków przez Komisję;

13.  przypomina, że pomoc z EFG nie może zastępować działań, za które na mocy prawa krajowego lub umów zbiorowych odpowiedzialne są przedsiębiorstwa;

14.  odnotowuje niedawny wzrost liczby wniosków o pomoc finansową z EFG; wyraża zaniepokojenie utrzymującym się wpływem światowego kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią COVID-19 na zatrudnienie i zastanawia się, czy EFG będzie w stanie zaspokoić wszystkie przyszłe potrzeby;

15.  zdecydowanie opowiada się za tym, by w latach 2021–2027 EFG nadal służył okazywaniu solidarności i by przesunięto punkt ciężkości z przyczyn restrukturyzacji na jej skutki; z zadowoleniem przyjmuje, że zgodnie z nowymi zasadami dekarbonizacja będzie również powodem, dla którego wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o wsparcie;

16.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

17.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

18.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.
(2) Dz.U. L 433 I z 22.12.2020, s. 11.
(3) Dz.U. L 433 I z 22.12.2020, s. 28.
(4) W rozumieniu art. 3 rozporządzenia w sprawie EFG.
(5) Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0141.
(6) COM(2020)0442
(7) https://statbel.fgov.be/en/themes/work-training/labour-market/employment-and-unemployment
(8) Zawody, w których co najmniej 75 % pracowników należy do tej samej płci.


ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Belgię – EGF/2020/005 BE/Swissport

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji (UE) 2021/1020.)

Ostatnia aktualizacja: 8 października 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności