Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2021/0109(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0188/2021

Texte depuse :

A9-0188/2021

Dezbateri :

Voturi :

PV 08/06/2021 - 2

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0266

Texte adoptate
PDF 141kWORD 52k
Marţi, 8 iunie 2021 - Strasbourg
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2020/005 BE/Swissport - Belgia
P9_TA(2021)0266A9-0188/2021
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluția Parlamentului European din 8 iunie 2021 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Belgiei – EGF/2020/005 BE/Swissport (COM(2021)0212 – C9-0159/2021 – 2021/0109(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2021)0212 – C9-0159/2021),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2093 al Consiliului din 17 decembrie 2020 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027(2), în special articolul 8,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 16 decembrie 2020 între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, precum și privind noile resurse proprii, inclusiv o foaie de parcurs către introducerea de noi resurse proprii(3), (AII din 16 decembrie 2020), în special punctul 9,

–  având în vedere avizele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A9-0188/2021),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de consecințele schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale sau de criza economică și financiară mondială și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii; întrucât această asistență se traduce printr-un sprijin financiar acordat lucrătorilor și societăților pentru care au lucrat;

B.  întrucât Belgia a depus cererea EGF/2020/005 BE/Swissport pentru o contribuție financiară din partea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG), în urma celor 1 468 de concedieri(4) efectuate în cadrul întreprinderii Swissport Belgium, în cursul unei perioade de referință stabilite pentru cererea menționată, care este cuprinsă între 9 iunie 2020 și 9 octombrie 2020;

C.  întrucât, la 27 aprilie 2021, Comisia a adoptat o propunere de decizie privind mobilizarea FEG în favoarea Belgiei pentru a sprijini reintegrarea pe piața muncii a celor 1 468 de beneficiari vizați;

D.  întrucât cererea se referă la un număr de 1 468 de lucrători concediați de întreprinderea Swissport Belgium;

E.  întrucât cererea se bazează pe criteriile de intervenție de la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG, conform cărora se prevede disponibilizarea a cel puțin 500 de lucrători într-o perioadă de referință de patru luni dintr-o întreprindere dintr-un stat membru, inclusiv lucrători concediați de furnizori și producători din aval și/sau persoane care desfășoară o activitate independentă și care și-au încetat activitatea;

F.  întrucât pandemia de COVID-19 și criza economică mondială survenită în urma acesteia au provocat un șoc imens sectorului călătoriilor din Belgia, afectând în special transportatorii aerieni și întreprinderile care își desfășoară activitatea pe aeroportul din Bruxelles, unde, în prima săptămână de izolare (16-22 martie 2020), numărul de zboruri a scăzut cu 58 % față de ianuarie 2020, iar circulația avioanelor de pasageri a încetat aproape complet în următoarele săptămâni;

G.  întrucât, în ansamblu, traficul internațional de pasageri a scăzut în 2020 cu 60 % față de 2019 (de la 4,5 miliarde de pasageri la 1,8 miliarde), iar 50 % dintre aeronavele de la nivel mondial au rămas în hangare; întrucât Swissport Belgium, unul dintre cei doi furnizori de servicii de handling la sol ai aeroportului din Bruxelles, era responsabilă de furnizarea a 60 % din serviciile de handling și curățenie la nivelul aeroportului;

H.  întrucât, la 9 iunie 2020, după câteva săptămâni în care serviciile la sol au fost aproape inexistente pe aeroportul din Bruxelles, Swissport Belgium a fost declarată în faliment din cauza lipsei de lichidități, ceea ce a dus la concedierile în cauză;

I.  întrucât Swissport Belgium punea în aplicare în mod eficient un plan de redresare înainte de izbucnirea pandemiei, preconizând o reducere cu 37 % a pierderilor în 2020 față de 2019, iar intrarea sa în faliment a fost declarată la 9 iunie 2020 de către Tribunalul din Bruxelles;

J.  întrucât, din cauza gradului ridicat de incertitudine în privința redresării pe termen scurt a sectorului transportului aerian de pasageri, nicio întreprindere nu și-a manifestat interesul de a prelua activitățile de handling ale Swissport Belgium;

K.  întrucât există un risc real ca noi falimente în rândul furnizorilor de servicii de handling la sol să survină pe parcursul anului 2021;

L.  întrucât aceasta este una dintre primele mobilizări ale FEG motivate de criza provocată de COVID-19, după ce Parlamentul European a adoptat rezoluția sa din 18 iunie 2020 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2020/000 TA 2020 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei)(5), afirmând că FEG poate fi mobilizat pentru a sprijini lucrătorii disponibilizați permanent și persoanele care desfășoară o activitate independentă în contextul crizei mondiale cauzate de pandemia de COVID-19 fără a modifica Regulamentul (UE) nr. 1309/2013;

M.  întrucât Comisia a declarat că criza sanitară a dus la o criză economică, a stabilit un plan de redresare a economiei și a subliniat rolul FEG ca instrument de urgență(6),

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG și că Belgia are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară în valoare de 3 719 224 EUR, ceea ce reprezintă 60 % din costurile totale de 6 198 708 EUR, sumă care corespunde cheltuielilor pentru servicii personalizate în valoare de 5 977 108 EUR și cheltuielilor pentru activitățile de pregătire, gestionare, informare și publicitate, control și raportare în valoare de 221 600 EUR;

2.  remarcă faptul că autoritățile belgiene au depus cererea la 22 decembrie 2020 și că, pe baza informațiilor suplimentare furnizate de Belgia, Comisia și-a finalizat evaluarea la 27 aprilie 2021, aducând la cunoștința Parlamentului această evaluare la aceeași dată;

3.  observă că au fost îndeplinite toate cerințele procedurale;

4.  ia act de faptul că cererea se referă în total la 1 468 de lucrători disponibilizați din întreprinderea Swissport Belgium, dintre care 1 086 sunt bărbați și 382 sunt femei; salută faptul că se preconizează că toți lucrătorii disponibilizați vor fi vizați de măsuri;

5.  reamintește că întreruperea bruscă a activității în anumite sectoare-cheie din Belgia (alimentație publică, turism, cultură etc.) a făcut ca rata șomajului din Bruxelles să ajungă la 15 % în al treilea trimestru din 2020(7) și că o mare parte a foștilor angajați ai Swissport Belgium aparțin unor grupuri dezavantajate, având în vedere că aceștia sunt în mod preponderent lucrători slab calificați și semicalificați, iar aproximativ o treime dintre ei (32,5 %) au peste 50 de ani;

6.  subliniază că toți angajații, fără discriminare și indiferent de naționalitate, trebuie să fie integrați și sprijiniți prin măsurile incluse în această mobilizare a FEG;

7.  observă că, la 9 iunie 2020, Belgia a început furnizarea serviciilor personalizate către beneficiarii vizați, astfel încât perioada de eligibilitate pentru o contribuție financiară din partea FEG se întinde între 9 iunie 2020 și 22 decembrie 2022;

8.  reamintește că serviciile personalizate care vor fi puse la dispoziția lucrătorilor și a persoanelor care desfășoară o activitate independentă constau în acțiunile descrise mai jos: informare, asistență pentru căutarea unui loc de muncă și orientare profesională, formare, sprijin pentru înființarea unei întreprinderi și contribuții pentru facilitarea acestui demers, precum și măsuri de stimulare și alocații; salută faptul că lucrătorii din categoria sexului subreprezentat care optează pentru formare profesională pentru locuri de muncă ce se caracterizează prin inegalitate majoră de gen(8) vor primi un bonus suplimentar de 700 EUR; reamintește că integrarea perspectivelor de gen este un element important al bugetului Uniunii și consideră că aceasta ar trebui promovată în toate etapele punerii în aplicare a contribuției financiare din partea FEG;

9.  constată că Belgia a început să facă cheltuieli administrative pentru execuția FEG de la 10 iunie 2020 și că, prin urmare, cheltuielile pentru activitățile de pregătire, gestionare, informare și publicitate, control și raportare vor fi eligibile pentru o contribuție financiară din partea FEG între 10 iunie 2020 și 22 iunie 2023;

10.  salută faptul că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost elaborat de Belgia în consultare cu reprezentanții lucrătorilor și cu partenerii sociali, precum și cu un centru de ocupare a forței de muncă specializat în sectorul aviației;

11.  subliniază că autoritățile belgiene au confirmat faptul că acțiunile eligibile nu beneficiază de asistență din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii și că principiile egalității de tratament și nediscriminării vor fi respectate în ceea ce privește accesul la acțiunile propuse și punerea lor în aplicare;

12.  reamintește că sprijinul financiar acordat prin intermediul FEG ar trebui furnizat cât mai rapid și mai eficient posibil; subliniază necesitatea de a scurta, cât mai mult posibil, perioada de evaluare a cererilor de către Comisie;

13.  reamintește că asistența financiară din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care intră în responsabilitatea întreprinderilor în temeiul dreptului național sau al unor acorduri colective;

14.  ia act de recenta creștere a numărului de cereri de asistență financiară prin intermediul FEG; își exprimă preocuparea în legătură cu impactul persistent al crizei economice mondiale provocate de pandemia de COVID-19 asupra ocupării forței de muncă și în legătură cu caracterul adecvat al resurselor FEG care îi sunt necesare pentru a răspunde tuturor nevoilor viitoare;

15.  sprijină ferm o continuare a acțiunilor de solidaritate prin intermediul FEG în perioada 2021-2027, axându-se mai mult pe cauza restructurării, nu pe impactul său; salută faptul că, în conformitate cu noile norme, decarbonizarea va fi, de asemenea, un motiv pentru care solicitanții pot beneficia de sprijin;

16.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

17.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

18.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 433 I, 22.12.2020, p. 11.
(3) JO L 433 I, 22.12.2020, p. 28.
(4) În sensul articolului 3 din Regulamentul privind FEG.
(5) Texte adoptate, P9_TA(2020)0141.
(6) COM(2020)0442.
(7) https://statbel.fgov.be/fr/themes/emploi-formation/marche-du-travail/emploi-et-chomage
(8) Ocupații în care cel puțin 75 % dintre lucrători aparțin aceluiași gen.


ANEXĂ

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Belgiei – EGF/2020/005 BE/Swissport

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia (UE) 2021/1020.)

Ultima actualizare: 8 octombrie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate