Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2021/0115(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0187/2021

Podneseni tekstovi :

A9-0187/2021

Rasprave :

Glasovanja :

PV 08/06/2021 - 2

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2021)0267

Usvojeni tekstovi
PDF 148kWORD 50k
Utorak, 8. lipnja 2021. - Strasbourg
Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2020/004 NL/KLM - Nizozemska
P9_TA(2021)0267A9-0187/2021
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 8. lipnja 2021. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva Nizozemske – EGF/2020/004 NL/KLM (COM(2021)0226 – C9-0161/2021 – 2021/0115(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2021)0226 – C9-0161/2021),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1) (Uredba o EGF-u),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) 2020/2093 od 17. prosinca 2020. kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. ‒ 2027.(2), a posebno njezin članak 8.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucijski sporazum od 16. prosinca 2020. između Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju te o novim vlastitim sredstvima, uključujući plan za uvođenje novih vlastitih sredstava(3), (Međuinstitucijski sporazum od 16. prosinca 2020.), a posebno njegov članak 9.,

–  uzimajući u obzir pisma Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja i Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A9-0187/2021),

A.  budući da je Unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima suočenima s posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine ili svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im se pomoglo da se ponovno uključe na tržište rada; budući da se ta pomoć pruža financijskom potporom radnicima i poduzećima za koja su radili;

B.  budući da je Nizozemska podnijela zahtjev EGF/2020/004 NL/KLM za financijski doprinos iz Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) nakon otpuštanja 1851 radnika (4) u poduzeću KLM Royal Dutch Airlines u regiji razine NUTS 2 Noord-Holland (NL32) u Nizozemskoj, u referentnom razdoblju za podnošenje zahtjeva od 15. kolovoza do 15. prosinca 2020.;

C.  budući da se zahtjev odnosi na 1851 radnika koji je proglašen viškom u poduzeću KLM Royal Dutch Airlines, pri čemu je do 650 otpuštanja došlo tijekom referentnog razdoblja, a do 1201 prije ili nakon referentnog razdoblja te se može utvrditi jasna uzročna veza s događajem koji je uzrokovao otpuštanja tijekom referentnog razdoblja;

D.  budući da se zahtjev temelji na intervencijskim kriterijima iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u kojima se zahtijeva da je najmanje 500 radnika proglašeno viškom u referentnom razdoblju od četiri mjeseca u poduzeću u državi članici;

E.  budući da je Komisija uvidjela da je zdravstvena kriza prouzročena bolešću COVID-19 dovela do gospodarske krize i zalagala se za plan oporavka Next Generation EU u kojemu se ističe ključna uloga EGF-a u pomoći osobama koje su izgubile radna mjesta;

F.  budući da je pandemija bolesti COVID-19 znatno utjecala na zrakoplovnu industriju zbog ograničenja putovanja, što je u travnju 2020. dovelo do smanjenja međunarodnog zračnog prometa za 98,9 % u odnosu na travanj 2019., a uskladišteno je 64 % svih zrakoplova u svijetu;

G.  budući da je potražnja putnika na međunarodnoj razini u 2020. pala za 75,6 % u odnosu na 2019. i da Međunarodno udruženje zračnih prijevoznika predviđa da će zrakoplovnoj industriji trebati tri do četiri godine da se vrati na razinu prije krize;

H.  budući da je to jedna od prvih mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji zbog krize prouzročene bolešću COVID-19 nakon što je Europski parlament 18. lipnja 2020. usvojio Rezoluciju o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF/2020/000 TA 2020 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije)(5), u kojoj se navodi da bi se Europski fond za prilagodbu globalizaciji mogao mobilizirati kako bi se pružala pomoć trajno otpuštenim radnicima i samozaposlenim osobama u kontekstu globalne krize prouzročene bolešću COVID-19 bez izmjene Uredbe (EU) br. 1309/2013;

I.  budući da su se prije početka pandemije financijski rezultati KLM-a od 2015. do 2019. postupno povećavali, a njegova se neto dobit povećala s 54 milijuna EUR u financijskoj godini 2015. na 449 milijuna EUR u financijskoj godini 2019.;

J.  budući da se broj putnika koje je KLM prevezao 2020. smanjio za 68 %, a prihod tog poduzeća smanjio se za 53,8 % u usporedbi s 2019., što je dovelo do toga da je KLM 2020. akumulirao gubitak iz poslovanja od 1 154 milijuna EUR u odnosu na ostvarenu dobit od 714 milijuna EUR u 2019.(6), a njegova je uprava najavila plan restrukturiranja kojim se radna snaga smanjuje za otprilike 5000 ekvivalenata punog radnog vremena(7);

K.  budući da je Komisija izjavila da je zdravstvena kriza prouzročila gospodarsku krizu te da je utvrdila plan oporavka gospodarstva i naglasila ulogu EGF-a kao instrumenta za hitne slučajeve(8);

1.  slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Nizozemska u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 5 019 218 EUR, odnosno 60 % ukupnog troška od 8 365 364 EUR, što obuhvaća troškove za personalizirane usluge u iznosu od 8 030 750 EUR i troškove za pripremu, upravljanje, informiranje i promidžbu te kontrolu i izvješćivanje u iznosu od 334 614 EUR;

2.  napominje da su nizozemske vlasti zahtjev podnijele 22. prosinca 2020. te da je, na temelju dodatnih informacija koje je Nizozemska pružila, Komisija dovršila ocjenjivanje njezinog zahtjeva 6. svibnja 2021. i o tome istoga dana obavijestila Parlament;

3.  žali zbog dugotrajnog postupka u takvim teškim okolnostima i poziva Komisiju da ubrza postupak ocjenjivanja kako bi otpušteni radnici mogli pravodobno dobiti potporu Unije;

4.  napominje da se zahtjev odnosi na ukupno 1851 radnika koji je proglašen viškom u poduzeću KLM Royal Dutch Airlines; prima na znanje da Nizozemska očekuje da će od ukupnog broja korisnika koji ispunjavaju uvjete samo njih 1201 sudjelovati u tim mjerama („ciljani korisnici”);

5.  napominje da je Nizozemska odlučila ne ponuditi potporu dohotku otpuštenim radnicima preko Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji; prima na znanje da je nizozemska vlada pokrenula opći plan potpore za plaće za sva poduzeća čiji je promet pogođen krizom uzrokovanom bolešću COVID-19 u omjeru većem od 20 % te da je grupa KLM podnijela zahtjev za bespovratna sredstva NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid); prima na znanje da je grupa KLM podnijela zahtjev za cijelo razdoblje obuhvaćeno bespovratnim sredstvima NOW i da je već primila predujam od 683 milijuna EUR te da bi trebala primiti dodatnih 488 milijuna EUR;

6.  napominje da je na državi članici da odluči koliko bi radnika koji ispunjavaju uvjete trebalo usmjeriti na potporu te poziva Nizozemsku da zajamči da će njome bez ikakve diskriminacije biti obuhvaćeni najugroženiji pojedinci, koji će se vjerojatno suočiti s najviše poteškoća na tržištu rada; ističe prednost toga da se svim otpuštenim radnicima za koje je to najbolja opcija omogući integracija i potpora preko mjera iz ovog projekta EGF-a;

7.  naglašava da se očekuje da će otpuštanja u poduzeću KLM ozbiljno utjecati na društvo imajući u vidu da je to poduzeće drugi najveći privatni poslodavac u Nizozemskoj, koji je 2019. imao više od 33 000 zaposlenika(9); podsjeća na to da su se ta otpuštanja dogodila u kontekstu rastuće stope nezaposlenosti u pokrajini Noord-Holland, u kojoj je u četvrtom tromjesečju 2020. stopa nezaposlenosti dosegnula 4,8 %, odnosno 1,5 postotnih bodova više u odnosu na isto tromjesečje 2019.;

8.  napominje da je Nizozemska 1. veljače 2021. počela ciljanim korisnicima pružati personalizirane usluge te da će razdoblje prihvatljivosti za financijski doprinos iz EGF-a stoga trajati od 1. veljače 2021. do 1. veljače 2023.;

9.  podsjeća na to da se personalizirane usluge koje će se pružati radnicima i samozaposlenim osobama sastoje od sljedećih mjera: stručno usmjeravanje, potpora pri pronalasku zaposlenja u ciljanim sektorima, osposobljavanje, savjetovanje i/ili obrazovanje i financijsko savjetovanje; pozdravlja usmjerenost vlasti na prekvalifikaciju radnika kako bi se olakšao njihov prelazak u sektore s manjkom radne snage, kao što su obrazovanje, zdravstvena skrb, logistika, tehnologije i upravljanje informacijama;

10.  napominje da je Nizozemska počela snositi administrativne rashode za provedbu EGF-a 1. veljače 2021. i da će stoga rashodi za pripremu, upravljanje, informiranje i promidžbu te kontrolu i izvješćivanje zadovoljavati uvjete za financijski doprinos iz EGF-a od 1. veljače 2021. do 1. kolovoza 2023.;

11.  pozdravlja činjenicu da je Nizozemska izradila usklađeni paket personaliziranih usluga u dogovoru sa dionicima i socijalnim partnerima među kojima je i osam sindikata, te da je u bliskoj suradnji s relevantnim radničkim vijećima uspostavila skupinu za potporu kako bi se osigurala koordinacija tih usluga;

12.  naglašava da su nizozemske vlasti potvrdile da za prihvatljive mjere neće biti dodijeljena pomoć iz drugih financijskih instrumenata ili fondova Unije(10);

13.  poziva na kontinuirano smanjivanje administrativnog opterećenja tijekom cijelog procesa;

14.  poziva na ulaganje dodatnih napora u pogledu komunikacije mjera koje se financiraju iz proračuna Unije u okviru EGF-a; ističe važnost širenja informacija o dodanoj vrijednosti Unije i potpori ranjivim sektorima i radnicima, posebno u kontekstu posljedica bolesti COVID-19;

15.  ponovno ističe da pomoć iz EGF-a ne smije zamijeniti mjere za koje su odgovorna poduzeća na temelju nacionalnog prava ili kolektivnih ugovora;

16.  napominje da su prema mišljenju Komisije svi postupovni zahtjevi bili ispunjeni;

17.  izražava snažnu potporu odluci da EGF-a nastavi iskazivati solidarnost u razdoblju 2021. – 2027. i da se usredotoči na posljedice restrukturiranja umjesto na njegov uzrok; pozdravlja činjenicu da će u skladu s novim pravilima i dekarbonizacija moći biti razlog za odobrenje potpore podnositeljima zahtjeva.

18.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

19.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

20.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
(2) SL L 433 I, 22.12.2020., str. 11.
(3) SL L 433 I, 22.12.2020., str. 28.
(4) U smislu članka 3. Uredbe o EGF-u.
(5) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0141.
(6) https://www.airfranceklm.com/sites/default/files/q4_2020_press_release_en_final.pdf
(7) Priopćenje Službe za medije poduzeća KLM: https://news.klm.com/klm-adapts-organisation-further-due-to-covid-19-crisis/
(8) COM(2020)0442.
(9) Godišnje izvješće poduzeća KLM za 2019.: https://www.klm.com/travel/nl_nl/images/KLM-Jaarverslag-2019_tcm541-1063986.pdf
(10) Europska komisija odobrila je 13. srpnja 2020., na temelju pravila EU-a o državnim potporama, nizozemsku mjeru državne potpore u iznosu od 3,4 milijarde EUR koja se sastoji od državnih jamstava za zajmove i podređenog državnog zajma poduzeću KLM kako bi mu se u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 osigurala hitna potpora za likvidnost. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1333


PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva iz Nizozemske – EGF/2020/004 NL/KLM

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci (EU) 2021/1022.)

Posljednje ažuriranje: 8. listopada 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti