Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2021/0115(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0187/2021

Iesniegtie teksti :

A9-0187/2021

Debates :

Balsojumi :

PV 08/06/2021 - 2

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2021)0267

Pieņemtie teksti
PDF 161kWORD 45k
Otrdiena, 2021. gada 8. jūnijs - Strasbūra
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Nīderlandes pieteikums EGF/2020/004 NL/KLM
P9_TA(2021)0267A9-0187/2021
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2021. gada 8. jūnija rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Nīderlandes pieteikumu EGF/2020/004 NL/KLM (COM(2021)0226 – C9-0161/2021 – 2021/0115(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2021)0226 – C9-0161/2021),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1) (EGF regula),

–  ņemot vērā Padomes 2020. gada 17. decembra Regulu (ES, Euratom) 2020/2093, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam(2), un jo īpaši tās 8. pantu,

–  ņemot vērā 2020. gada 16. decembra Iestāžu nolīgumu starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību, kā arī par jauniem pašu resursiem, tostarp par ceļvedi jaunu pašu resursu ieviešanai(3), (“2020. gada 16. decembra Iestāžu nolīgums”), un jo īpaši tā 9. punktu,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas un Reģionālās attīstības komitejas vēstules,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A9-0187/2021),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai globālā finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū; tā kā šī palīdzība izpaužas kā finansiāls atbalsts darba ņēmējiem un uzņēmumiem, kuros tie strādājuši;

B.  tā kā Nīderlande ir iesniegusi pieteikumu EGF/2020/004 NL/KLM par finansiālu ieguldījumu no Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) pēc 1851 darba ņēmēja atlaišanas(4) no darba uzņēmumā KLM Royal Dutch Airlines NUTS 2. līmeņa reģionā Noord-Holland (NL32) Nīderlandē pieteikuma atskaites periodā no 2020. gada 15. augusta līdz 2020. gada 15. decembrim;

C.  tā kā pieteikums attiecas uz 1851 atlaistu darba ņēmēju uzņēmumā KLM Royal Dutch Airlines, no šiem atlaišanas gadījumiem 650 notika atskaites periodā un 1201 — pēc tā un var noteikt skaidru cēloņsakarību ar notikumu, kurš izraisīja atlaišanu atskaites periodā;

D.  tā kā pieteikuma pamatā ir EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētie intervences kritēriji, kuros paredzēts, ka četru mēnešu atskaites periodā kopā vismaz 500 darba ņēmēji ir atlaisti kādā dalībvalsts uzņēmumā;

E.  tā kā Komisija atzina, ka Covid-19 veselības krīze izraisīja ekonomikas krīzi, un aktīvi atbalstīja atveseļošanas plānu, kurā uzsvērta EGF svarīgā loma palīdzības sniegšanā atlaistajiem darba ņēmējiem;

F.  tā kā Covid-19 pandēmija izraisīja milzīgu satricinājumu aviācijas nozarē ceļošanas ierobežojumu dēļ, kā rezultātā 2020. gada aprīlī starptautisko pasažieru pārvadājumu apjoms saruka par 98,9 % salīdzinājumā ar 2019. gada aprīli un 64 % no pasaules gaisa kuģiem nonāca glabāšanā;

G.  tā kā starptautiskais pasažieru pieprasījums 2020. gadā samazinājās par 75,6 % salīdzinājumā ar 2019. gada līmeni, tā kā Starptautiskās Gaisa transporta asociācijas globālajā pasažieru skaita prognozē teikts, ka aviācijas nozarei būs vajadzīgi 3–4 gadi, lai atgūtos un sasniegtu pirmskrīzes līmeni;

H.  tā kā šis ir viens no pirmajiem gadījumiem, kad EGF tiek izmantots Covid-19 krīzes dēļ, pēc tam, kad Eiropas Parlaments 2020. gada 18. jūnija rezolūcijā par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (EGF/2020/000 TA 2020 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas)(5) iekļāva norādi par to, ka EGF varētu izmantot, lai atbalstītu pastāvīgi atlaistos darba ņēmējus un pašnodarbinātas personas saistībā ar Covid-19 izraisīto globālo krīzi, negrozot Regulu (ES) Nr. 1309/2013;

I.  tā kā pirms pandēmijas sākuma KLM finansiālais sniegums stabili uzlabojās laikā no 2015. līdz 2019. gadam, tā neto peļņai pieaugot no 54 miljoniem EUR 2015. gadā līdz 449 miljoniem EUR 2019. gadā;

J.  tā kā 2020. gadā KLM pārvadāto pasažieru skaits samazinājās par 68 % un KLM ieņēmumi pazeminājās pār 53,8 % salīdzinājumā ar 2019. gadu, līdz ar to 2020. gadā KML radās darbības zaudējumi 1154 miljonu EUR apmērā salīdzinājumā ar 2019. gadā gūto peļņu 714 miljonu EUR apmērā(6), un tā vadība paziņoja par pārstrukturēšanas plānu, kas paredz samazināt darbaspēku par aptuveni 5000 pilnslodzes ekvivalentiem(7);

K.  tā kā Komisija paziņoja, ka veselības krīze ir izraisījusi ekonomikas krīzi, izklāstīja ekonomikas atveseļošanas plānu un uzsvēra EGF kā ārkārtas instrumenta nozīmi(8),

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka Nīderlande saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu 5 019 218 EUR apmērā, kas ir 60 % no kopējām izmaksām, proti, 8 365 364 EUR, kuras aptver izdevumus par individualizētajiem pakalpojumiem 8 030 750 EUR apmērā un izdevumus par sagatavošanās, pārvaldības, informācijas un reklāmas, kontroles un ziņošanas pasākumiem 334 614 EUR apmērā;

2.  pieņem zināšanai to, ka Nīderlandes iestādes pieteikumu iesniedza 2020. gada 22. decembrī un pēc tam, kad Nīderlande bija sniegusi papildu informāciju, Komisija pieteikuma novērtēšanu pabeidza 2021. gada 6. maijā, tajā pašā dienā to darot zināmu Parlamentam;

3.  pauž nožēlu par ieilgušo procesu tik sarežģītos apstākļos un aicina Komisiju paātrināt novērtēšanu, lai nodrošinātu, ka atlaistie darba ņēmēji var laikus izmantot Savienības atbalstu;

4.  norāda, ka pieteikums attiecas uz 1851 darba ņēmēju, kas atlaists no darba uzņēmumā KLM Royal Dutch Airlines; pauž nožēlu par to, ka saskaņā ar Nīderlandes aplēsēm pasākumos piedalīsies tikai 1201 no visiem atbalsttiesīgajiem saņēmējiem (paredzētie atbalsta saņēmēji);

5.  norāda, ka Nīderlande ir nolēmusi atlaistajiem darba ņēmējiem nepiedāvāt EGF sniegtu ienākumu atbalstu; pieņem zināšanai, ka Nīderlandes valdība ir ieviesusi vispārēju algu atbalsta dotāciju visiem uzņēmumiem, kuru apgrozījums Covid-19 krīzes ietekmē ir samazinājies par vairāk nekā 20 %, un ka KLM grupa ir pieteikusies NOW dotācijai (Noodmaatregel Overbrugging voorWerkgelegenheid); pieņem zināšanai, ka KLM grupas pieteikums attiecas uz visu periodu, par kuru tiek piešķirta NOW dotācija, un ka tā jau ir saņēmusi avansa maksājumus 683 miljonu EUR apmērā un saņems vēl 488 miljonus EUR;

6.  norāda, ka dalībvalsts ziņā ir noteikt, cik daudziem atbalsttiesīgajiem darba ņēmējiem būtu jāparedz atbalsts, aicina Nīderlandi garantēt, ka bez jebkādas diskriminācijas tiek iekļautas visneaizsargātākās personas, kurām visdrīzāk būs lielākās grūtības darba tirgū; uzsver labumu, ko sniedz tas, ka EGF projektā paredzētajos pasākumos iekļauj un atbalsta visus atlaistos darba ņēmējus, kuriem šī iespēja ir visizdevīgākā;

7.  uzsver — paredzams, ka atlaišanai būs ievērojama sociālā ietekme, jo KLM ir Nīderlandes otrais lielākais privātais darba devējs, kurā 2019. gadā strādāja vairāk nekā 33 000 darba ņēmēju(9); atgādina, ka šīs atlaišanas notika tad, kad Ziemeļholandē aizvien pieauga bezdarba līmenis, kas 2020. gada ceturtajā ceturksnī, salīdzinot ar to pašu ceturksni 2019. gadā, palielinājās par 1,5 procentpunktiem, sasniedzot 4,8 %;

8.  norāda, ka Nīderlande sāka sniegt individualizētos pakalpojumus paredzētajiem atbalsta saņēmējiem 2021. gada 1. februārī, tāpēc tiesības saņemt EGF finansiālu ieguldījumu par izdevumiem, kas saistīti ar šīm darbībām, ir no 2021. gada 1. februāra līdz 2023. gada 1. februārim;

9.  atgādina, ka atlaistajiem darba ņēmējiem sniedzamie individualizētie pakalpojumi ietver šādas darbības: profesionālā orientācija, atbalsts darba meklēšanā konkrētās nozarēs, apmācība, izaugsmes vadība un/vai izglītība un finanšu konsultācijas; atzinīgi vērtē to, ka iestādes koncentrējas uz darba ņēmēju pārkvalificēšanu, lai atvieglotu viņu pāreju uz nozarēm, kurās trūkst darbaspēka, piemēram, izglītības, veselības aprūpes, loģistikas, tehnoloģiju un informācijas pārvaldības nozari;

10.  norāda, ka Nīderlandei administratīvie izdevumi, lai īstenotu EGF, sāka rasties 2021. gada 1. februārī un tāpēc tiesības saņemt EGF finansiālu ieguldījumu par izdevumiem saistībā ar sagatavošanās, pārvaldības, informācijas un reklāmas, kontroles un ziņošanas pasākumiem ir no 2021. gada 1. februāra līdz 2023. gada 1. augustam;

11.  atzinīgi vērtē to, ka saskaņoto individualizēto pakalpojumu kopumu Nīderlande izstrādāja, apspriežoties ar ieinteresētajām personām un sociālajiem partneriem, tostarp astoņām arodbiedrībām, un cieši sadarbojoties ar attiecīgajām uzņēmumu padomēm, un ka tika izveidota atbalsta grupai, kas nodrošina minēto pakalpojumu koordināciju;

12.  uzsver, ka Nīderlandes iestādes ir apstiprinājušas, ka atbalsttiesīgās darbības netiks finansētas no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem(10);

13.  aicina visā procesā vēl vairāk samazināt administratīvo slogu;

14.  aicina vairāk ziņot par pasākumiem, kurus atbalsta no Savienības budžeta, izmantojot EGF; uzsver, ka ir svarīgi izplatīt informāciju par Savienības pievienoto vērtību un atbalstu neaizsargātām nozarēm un darba ņēmējiem, jo īpaši pēc Covid-19 uzliesmojuma;

15.  atkārto, ka EGF palīdzība neaizvieto pasākumus, par kuriem ir atbildīgi uzņēmumi saskaņā ar valsts likumiem vai darba koplīgumiem;

16.  atzīmē, ka saskaņā ar Komisiju visas procesuālās prasības ir izpildītas;

17.  stingri atbalsta to, ka 2021.–2027. gadā EGF turpinās izrādīt solidaritāti, vienlaikus mainot uzsvaru no pārstrukturēšanas cēloņu uz ietekmi; atzinīgi vērtē to, ka pēc jaunajiem noteikumiem pieteikuma iesniedzēji arī būs tiesīgi saņemt atbalstu, kā iemeslu norādot dekarbonizāciju.

18.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

19.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

20.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
(2) OV L 433 I, 22.12.2020., 11. lpp.
(3) OV L 433 I, 22.12.2020., 28. lpp.
(4) EGF regulas 3. panta nozīmē.
(5) Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0141.
(6) https://www.airfranceklm.com/sites/default/files/q4_2020_press_release_en_final.pdf
(7) KLM ziņu lapa: https://news.klm.com/klm-adapts-organisation-further-due-to-covid-19-crisis/
(8) COM(2020)0442.
(9) KLM 2019. gada pārskats: https://www.klm.com/travel/nl_nl/images/KLM-Jaarverslag-2019_tcm541-1063986.pdf
(10) Eiropas Komisija 2020. gada 13. jūlijā saskaņā ar valsts atbalsta noteikumiem apstiprināja Nīderlandes 3,4 miljardu EUR valsts atbalsta pasākumu, kas ietver valsts garantiju aizdevumiem un subordinētu valsts aizdevumu KLM; tā mērķis ir nodrošināt uzņēmumam steidzami nepieciešamo likviditāti koronavīrusa uzliesmojuma apstākļos. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1333


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Nīderlandes pieteikumu – EGF/2020/004 NL/KLM

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam (ES) 2021/1022.)

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 8. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika