Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/0115(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0187/2021

Ingivna texter :

A9-0187/2021

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/06/2021 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2021)0267

Antagna texter
PDF 138kWORD 51k
Tisdagen den 8 juni 2021 - Strasbourg
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2020/004 NL/ KLM - Nederländerna
P9_TA(2021)0267A9-0187/2021
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 8 juni 2021 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Nederländerna – EGF/2020/004 NL/KLM (COM(2021)0226 – C9-0161/2021 – 2021/0115(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2021)0226 – C9-0161/2021),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1) (EGF‑förordningen),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2093 av den 17 december 2020 om den fleråriga budgetramen för 2021–2027(2), särskilt artikel 8,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 16 december 2020 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning samt om nya egna medel, inbegripet en färdplan för införandet av nya egna medel (”interinstitutionella avtalet av den 16 december 2020”)(3), särskilt punkt 9,

–  med beaktande av skrivelserna från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A9-0187/2021), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller av den globala finansiella och ekonomiska krisen, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden. Detta stöd ges genom ekonomiskt stöd till arbetstagare och till de företag som de har arbetat för.

B.  Nederländerna har lämnat in ansökan EGF/2020/004 NL/KLM om ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (fonden) efter uppsägningar av 1 851 arbetstagare(4) vid företaget KLM Royal Dutch Airlines i region i Nuts 2-regionen Noord-Holland (NL32) i Nederländerna, under en referensperiod för ansökan från den 15 augusti 2020 till den 15 december 2020.

C.  Ansökan gäller 1 851 arbetstagare som sagts upp vid KLM Royal Dutch Airlines, varav 650 arbetstagare sades upp under referensperioden och 1 201 arbetstagare före eller efter referensperioden, och ett tydligt orsakssamband kan fastställas med den händelse som utlöste uppsägningarna under referensperioden.

D.  Ansökan grundas på interventionskriterierna i artikel 4.1 a i EGF-förordningen, enligt vilken minst 500 arbetstagare ska ha blivit uppsagda under en referensperiod på fyra månader i ett företag i en medlemsstat.

E.  Kommissionen har erkänt att covid-19-hälsokrisen har skapat en ekonomisk kris, och man har arbetat för en återhämtningsplan (Next Generation EU), vilket understryker den viktiga roll som fonden spelar när det gäller att hjälpa uppsagda arbetstagare.

F.  På grund av reserestriktioner orsakade covid-19-pandemin en enorm chock för luftfartsbranschen, vilket ledde till en minskning av den internationella luftfarten med 98,9 % i april 2020 jämfört med april 2019, och 64 % av världens flygplan togs ur bruk.

G.  Efterfrågan på internationell persontrafik har fallit med 75,6 % under 2020 jämfört med 2019 års nivåer. Enligt den globala persontrafikprognosen från den internationella lufttransportorganisationen (Iata) kommer det att ta 3–4 år innan luftfartsindustrin återhämtar sig till den nivå som rådde före krisen.

H.  Detta är ett av de första förfarandena för utnyttjande av fonden till följd av covid‑19‑krisen, efter det att man i Europaparlamentets resolution av den 18 juni 2020 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF/2020/000 TA 2020 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ)(5) slog fast att man utan att ändra förordning (EU) nr 1309/2013 kan utnyttja fonden för att stödja permanent uppsagda arbetstagare och egenföretagare i samband med den globala kris som orsakats av covid-19.

I.  Innan pandemin bröt ut ökade KLM:s finansiella resultat stadigt mellan 2015 och 2019, och dess nettovinst ökade från 54 miljoner EUR under räkenskapsåret 2015 till 449 miljoner EUR under 2019.

J.  Antalet passagerare som flög med KLM minskade med 68 % och KLM:s intäkter minskade med 53,8 % under 2020 jämfört med 2019, vilket ledde till att KLM uppvisade en rörelseförlust på 1 154 miljoner EUR för 2020 jämfört med en vinst på 714 miljoner EUR under 2019(6), och dess ledning tillkännagav en omstruktureringsplan för att minska personalstyrkan med cirka 5 000 heltidsekvivalenter(7).

K.  Kommissionen har förklarat att hälsokrisen medfört en ekonomisk kris och den har lagt fram en återhämtningsplan för ekonomin och betonat att fonden är ett verktyg för nödsituationer(8).

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att villkoren i artikel 4.1 a i EGF‑förordningen är uppfyllda och att Nederländerna är berättigat till ekonomiskt stöd på 5 019 218 EUR enligt den förordningen, vilket utgör 60 % av de totala kostnaderna på 8 365 364 EUR, inbegripet utgifter för individanpassade tjänster på 8 030 750 EUR och utgifter för förberedande åtgärder samt för förvaltning, information och marknadsföring, kontroll och rapportering på 334 614 EUR.

2.  Europaparlamentet noterar att de nederländska myndigheterna lämnade in ansökan den 22 december 2020 samt att kommissionen, utifrån den ytterligare information som Nederländerna lämnade, slutligen fastställde sin bedömning den 6 maj 2021 och underrättade parlamentet samma dag.

3.  Europaparlamentet beklagar den utdragna processen under sådana svåra omständigheter och uppmanar kommissionen att påskynda bedömningsprocessen och se till att de uppsagda arbetstagarna kan dra nytta av EU:s stöd i tid.

4.  Europaparlamentet konstaterar att ansökan gäller 1 851 arbetstagare som sagts upp vid företaget KLM Royal Dutch Airlines. Parlamentet beklagar att Nederländerna förväntar sig att endast 1 201 av alla berättigade stödmottagare kommer att delta i åtgärderna (berörda stödmottagare).

5.  Europaparlamentet noterar att Nederländerna har beslutat att inte erbjuda inkomststöd till de uppsagda arbetstagarna genom fonden. Parlamentet noterar att den nederländska regeringen infört ett allmänt lönestöd för alla företag vars omsättning påverkas av covid-19-krisen till mer än 20 % och att KLM-koncernen ansökt om NOW-bidrag (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid). Parlamentet noterar att KLM‑koncernen har ansökt för hela den period som omfattas av NOW-bidraget och redan har fått förskottsbetalningar på 683 miljoner EUR och bör få ytterligare 488 miljoner EUR.

6.  Europaparlamentet konstaterar att det är upp till medlemsstaten att besluta hur många av de stödberättigade arbetstagarna som ska få stöd, och uppmanar Nederländerna att utan någon form av diskriminering garantera att de mest utsatta personerna som sannolikt kommer att drabbas hårdast på arbetsmarknaden inkluderas. Parlamentet betonar fördelarna med att låta alla uppsagda arbetstagare, för vilka detta är det bästa alternativet, integreras och stödjas genom de åtgärder som ingår i detta EGF-projekt.

7.  Europaparlamentet understryker att uppsägningarnas sociala konsekvenser förväntas bli betydande då KLM är Nederländernas näst största privata arbetsgivare med över 33 000 anställda(9) 2019. Parlamentet påminner om att uppsägningarna ägde rum i ett sammanhang med stigande arbetslöshet i Noord-Holland, som ökade med 1,5 procentenheter till 4,8 % under fjärde kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal 2019.

8.  Europaparlamentet konstaterar att Nederländerna började erbjuda de individanpassade tjänsterna till de berörda stödmottagarna den 1 februari 2021, och att den period som berättigar till ekonomiskt stöd från fonden därför löper från och med den 1 februari 2021 till och med den 1 februari 2023.

9.  Europaparlamentet påminner om att de individanpassade tjänster som kommer att erbjudas arbetstagare består av följande åtgärder: yrkesorientering, stöd för att hitta arbete inom vissa sektorer, utbildning, handledning och/eller utbildning och ekonomisk rådgivning. Parlamentet välkomnar myndigheternas fokus på att omskola arbetstagarna och hjälpa dem att byta till sektorer där det råder brist på arbetskraft, såsom utbildning, hälso- och sjukvård, logistik, teknik och informationshantering.

10.  Europaparlamentet noterar att Nederländerna började få administrativa utgifter för genomförandet av fonden den 1 februari 2021 och att utgifterna för förberedande åtgärder, förvaltning, information och publicitet samt kontroll och rapportering därför ska berättiga till ekonomiskt stöd från fonden från och med den 1 februari 2021 till och med den 1 augusti 2023.

11.  Europaparlamentet välkomnar att det samordnade paketet med individanpassade tjänster utarbetades av Nederländerna i samråd med berörda parter och arbetsmarknadens parter, däribland åtta fackföreningar, och att en stödgrupp inrättades för att se till att dessa tjänster samordnas, i nära samarbete med de berörda företagsråden.

12.  Europaparlamentet betonar att de nederländska myndigheterna har bekräftat att de åtgärder som avses inte kommer att få stöd från andra av unionens fonder eller finansieringsinstrument(10).

13.  Europaparlamentet efterlyser en fortsatt minskning av den administrativa bördan under hela processen.

14.  Europaparlamentet efterlyser ytterligare kommunikationsinsatser när det gäller de åtgärder som stöds av EU-budgeten genom fonden. Parlamentet understryker vikten av att sprida information om mervärdet för EU och om stödet till utsatta sektorer och arbetstagare, särskilt till följd av covid-19-utbrottet.

15.  Europaparlamentet påminner om att stöd från fonden inte får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell rätt eller kollektivavtal.

16.  Europaparlamentet noterar att alla förfarandemässiga krav enligt kommissionen har uppfyllts.

17.  Europaparlamentet uttrycker sitt starka stöd för att fonden under perioden 2021–2027 fortsätter att visa solidaritet samtidigt som fokus flyttas från skälen till omstruktureringen till dess effekter. Parlamentet gläder sig över att utfasningen av fossila bränslen enligt de nya reglerna också kommer att vara ett skäl för att sökande ska vara berättigade till stöd.

18.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

19.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

20.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 433 I, 22.12.2020, s. 11.
(3) EUT L 433 I, 22.12.2020, s. 28.
(4) I den mening som avses i artikel 3 i EGF-förordningen.
(5) Antagna texter, P9_TA(2020)0141.
(6) https://www.airfranceklm.com/sites/default/files/q4_2020_press_release_en_final.pdf.
(7) KLM newsroom: https://news.klm.com/klm-adapts-organisation-further-due-to-covid-19-crisis/.
(8) COM(2020)0442.
(9) KLM:s årsrapport 2019: https://www.klm.com/travel/nl_nl/images/KLM-Jaarverslag-2019_tcm541-1063986.pdf.
(10) Den 13 juli 2020 godkände EU-kommissionen, enligt EU:s regler om statligt stöd, en stödåtgärd på 3,4 miljarder EUR i Nederländerna i form av en statlig lånegaranti och ett oprioriterat lån till KLM för att hantera det akuta likviditetsbehovet till följd av coronautbrottet. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1333.


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Nederländerna – EGF/2020/004 NL/KLM

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2021/1022.)

Senaste uppdatering: 8 oktober 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy