Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/0116(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0186/2021

Внесени текстове :

A9-0186/2021

Разисквания :

Гласувания :

PV 08/06/2021 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2021)0268

Приети текстове
PDF 172kWORD 55k
Вторник, 8 юни 2021 г. - Страсбург
Mобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Финландия – EGF/2020/007 FI/Finnair
P9_TA(2021)0268A9-0186/2021
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2021 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Финландия – EGF/2020/007 FI/Finnair (COM(2021)0227 – C9-0162/2021 – 2021/0116(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2021)0227 – C9‑0162/2021),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) („Регламента за ЕФПГ“),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) 2020/2093 на Съвета от 17 декември 2020 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021 – 2027(2), и по-специално член 8 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 16 декември 2020 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси(3), („МИС от 16 декември 2020 г.“) и по-специално точка 9 от него,

—  като взе предвид становището на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A9-0186/2021),

А.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от последиците на световната финансова и икономическа криза, както и за подпомагане на повторната им интеграция на пазара на труда; като има предвид, че тази помощ се предоставя чрез финансова подкрепа за работниците и дружествата, за които те са работили;

Б.  като има предвид, че Финландия подаде заявление EGF/2020/007 FI/Finnair за финансово участие от страна на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) вследствие на 508 съкращения(4) в дружеството Finnair Oyj и в предприятието на един подизпълнител(5), разположени в Хелзинки-Усимаа (FI1B), Финландия – регион от ниво 2 по NUTS в рамките на референтен период от 25 август 2020 г. до 25 декември 2020 г.;

В.  като има предвид, че на 6 май 2021 г. Комисията прие предложение за решение за мобилизиране на средства от ЕФПГ в подкрепа на повторната интеграция на пазара на труда на 500 избрани бенефициери, а именно съкратени работници от икономическия сектор от разделение 51 по NACE Rev. 2 (Въздушен транспорт);

Г.  като има предвид, че заявлението се отнася до 504 съкратени работници в дружеството Finnair Oyj и четирима работници в предприятието на един подизпълнител във Финландия;

Д.  като има предвид, че заявлението се основава на критериите за намеса по член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, съгласно които следва да са налице съкращения на най-малко 500 работници за референтен период от четири месеца в дадено предприятие в държава членка;

Е.  като има предвид, че Комисията потвърди, че здравната криза, предизвикана от COVID-19, доведе до възникване на икономическа криза и настоя за план за възстановяване Next Generation EU, в който се подчертава ключовата роля на ЕФПГ за подпомагане на съкратените работници;

Ж.  като има предвид, че пандемията от COVID-19 беше причина за голямо сътресение в сектора на въздушния транспорт поради ограниченията за пътуване, вследствие на което през април 2020 г. международният пътнически въздушен трафик е спаднал с 98,9% в сравнение с април 2019 г.(6), а през юни 2020 г. приходите на пътникокилометър са намалели за целия сектор с 86,5% в сравнение с юни 2019 г.(7);

З.  като има предвид, че търсенето от страна на пътниците в международен мащаб е намаляло със 75,6 % през 2020 г. в сравнение с равнищата от 2019 г.; като има предвид, че съгласно общата прогноза за пътниците на Международната асоциация за въздушен транспорт ще са необходими от 3 до 4 години, за да може секторът на въздушния транспорт да се възстанови до равнището си отпреди кризата;

И.  като има предвид, че това е едно от първите мобилизирания на средства от ЕФПГ във връзка с кризата с COVID-19, след приемането на резолюцията на Европейския парламент от 18 юни 2020 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2020/000 TA 2020 – Техническа помощ по инициатива на Комисията)(8), в която се заявява, че ЕФПГ може да бъде мобилизиран за подкрепа на окончателно съкратени работници и самостоятелно заети лица в контекста на глобалната криза, причинена от COVID‑19, без да се изменя Регламент (ЕС) № 1309/2013;

Й.  като има предвид, че преди началото на пандемията Finnair е имало стабилни финансови резултати, броят на превозените пътници се е увеличил с 10,3% през 2019 г., а приходите му са нараснали с 9,2% през 2019 г., достигайки 3097 милиона евро в сравнение с 2836 милиона евро през 2018 г.;

К.  като има предвид, че въведените във Финландия и в други държави ограничения засегнаха сериозно операциите на Finnair, по-специално по отношение на международните и междуконтиненталните полети; като има предвид, че въздушният транспорт е важен вид транспорт, който свързва отдалечени райони като Финландия с останалата част от света;

Л.  като има предвид, че Летище Хелзинки е основен въздушно-транспортен възел, а дружество Finnair е голям превозвач на пътници между Европа и Азия, като през януари 2020 г. броят на пътниците за Китай беше с 58% повече в сравнение с януари 2019 г.; като има предвид, че през февруари 2020 г. обаче броят на пътниците рязко намаля със 73% поради епидемичната обстановка;

М.  като има предвид, че броят на превозените от Finnair пътници е спаднал със 76,2%, а приходите му са намалели със 73,2 % през 2020 г. в сравнение с 2019 г., което е довело до натрупване от страна на дружеството на оперативна загуба в размер на 464,5 милиона евро през 2020 г.(9); като има предвид, че като ответна мярка Finnair трябваше да намали разходите си, за да се справи с последиците от тази криза, като бяха реализирани икономии от недвижимо имущество, лизинг на самолети, ИТ (цифровизация и автоматизация на процесите за обслужване на клиенти), разходи за продажби и разпространение, както и административни разходи и компенсационни структури; като има предвид, че това доведе до намаляване на работната сила със 700 работни места(10) и почти целият персонал беше в принудителен отпуск през част от годината, като голяма част от него продължи да бъде в принудителен отпуск и през 2021 г.;

Н.  като има предвид, че дългосрочната цел на Finnair е постигането на въглеродна неутралност до 2045 г., с 50% намаление на нетните емисии до края на 2025 г. в сравнение с равнището от 2019 г.(11), и според дружеството Finnair е продължило да напредва в усилията си за постигане на устойчивост и по време на пандемията с инвестиции в устойчиви биогорива;

О.  като има предвид, че секторът на въздушния транспорт има значителен принос за финландската икономика, като представлява 3,2% от общия БВП(12), и съкращенията в най-голямата авиокомпания в страната Finnair оказват сериозно въздействие върху региона Хелзинки-Усимаа и националната икономика;

П.  като има предвид, че през 2020 г. 42 000 души (23 000 преки и 19 000 свързани работни места) са били заети в сектора на въздушния транспорт във Финландия и тези съкращения ще окажат сериозно въздействие върху националната икономика; като има предвид, че броят на безработните, търсещи работа в региона Хелзинки‑Усимаа, където са направени съкращенията, се е увеличил с 0,8 процентни пункта – от 6,4% през 2019 г. на 7,2% през 2020 г.;

Р.  като има предвид, че поради нарастващата безработица в резултат на кризата повторното наемане на работа на бившите работници на Finnair би могло да се окаже предизвикателство;

С.  като има предвид, че Комисията обяви, че здравната криза е довела до икономическа криза, и тя изготви план за възстановяване на икономиката и подчерта ролята на ЕФПГ като инструмент за реагиране при извънредни ситуации(13);

1.  изразява съгласие с Комисията, че условията по член 4, параграф 2 от Регламента за ЕФПГ са изпълнени, и че Финландия има право да получи финансово участие в размер на 1 752 360 EUR съгласно този регламент, което представлява 60% от общата сума на разходите в размер на 2 920 600 EUR, която се състои от разходи за персонализирани услуги, възлизащи на 2 730 600 EUR, и разходи за дейности по подготовка, управление, информиране и популяризиране, контрол и докладване в размер на 190 000 EUR;

2.  отбелязва, че финландските органи са подали заявлението на 30 декември 2020 г. и че Комисията е приключила оценката си на 6 май 2021 г. и е уведомила Парламента за това на същата дата; изразява съжаление, че оценката от страна на Комисията е отнела толкова много време предвид сегашните обстоятелства;

3.  отбелязва, че всички процедурни изисквания са изпълнени;

4.  отбелязва, че заявлението се отнася до общо 508 съкратени работници в дружеството Finnair Oyj и в предприятието на един подизпълнител; отбелязва освен това, че Финландия очаква 500 души от общия брой на допустимите бенефициери да участват в мерките (избрани бенефициери);

5.  припомня, че се очаква социалните последици от съкращенията да бъдат значителни за работниците в региона Хелзинки-Усимаа, където се намира оперативният възел на Finnair и където броят на безработните лица, търсещи работа, се е увеличил с 22,5% между февруари и април 2020 г. и с 0,8 процентни пункта между 2019 г. и 2020 г.(14), което е довело до трудни перспективи за повторно наемане на работа на съкратените работници; отбелязва поради това като положителен елемент, че съкратените работници биха могли да се ползват от персонализирани насоки и подкрепа за търсене на работа, както и от адаптирано повишаване на квалификацията и преквалификация, за да увеличат шансовете си за повторно наемане на работа;

6.  подчертава необходимостта всички служители, без дискриминация и независимо от тяхната националност, да бъдат интегрирани и подкрепени от мерките, включени в настоящия проект по ЕФПГ;

7.  изтъква, че 44% от допустимите за подпомагане лица са жени, като повечето от засегнатите са на възраст между 30 и 54 години; отбелязва, че втората по големина възрастова група е тази между 55 и 64 години (28,20%), които би могло да са изправени пред допълнителни предизвикателства при повторното интегриране на пазара на труда;

8.  отбелязва, че Финландия започна да предоставя персонализирани услуги на избраните бенефициери на 21 октомври 2020 г. и че следователно срокът на допустимост за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ е от 21 октомври 2020 г. до 30 декември 2022 г.;

9.  припомня, че персонализираните услуги, които се предвижда да бъдат предоставени на работниците и на самостоятелно заетите лица, включват следните дейности: предоставяне на съвети и други подготвителни мерки, услуги по наемане на работа и бизнес услуги, обучение, субсидии за изплащане на трудови възнаграждения, безвъзмездни средства за започване на предприемаческа дейност и надбавки за пътуване, настаняване и преместване; приветства предоставянето на обучение за професионална квалификация на бенефициерите, включително курсове като например в областите на изкуствения интелект, цифровата сигурност и роботиката; освен това приветства факта, че Финландия изплаща субсидии за заплати с цел намаляване на разходите за заплати на бенефициерите, и предоставя безвъзмездни средства за започване на предприемаческа дейност с цел насърчаване на икономическата активност, но припомня, че тази подкрепа следва да бъде обвързана с условието тези бенефициери да участват активно в дейностите, насочени към търсене на работа или обучение;

10.  отбелязва, че Финландия започна да извършва административни разходи във връзка с прилагането на ЕФПГ на 21 октомври 2020 г., и че следователно разходите за дейностите по подготовка, управление, информиране и публичност, контрол и докладване са допустими за финансово участие от ЕФПГ за периода 21 октомври 2020 г. – 30 юни 2023 г.;

11.  приветства факта, че Финландия изготви координирания пакет от персонализирани услуги след консултации с работна група; подчертава, че подготвителните дейности включваха срещи с представители на Центровете за икономическо развитие, на службите за транспорт и околна среда и за заетост и икономическо развитие на регион Усимаа, на Finnair и на профсъюзите, а именно Ilmailualan Unioni (IAU), Finnairin insinöörit ja ylemmät toimihenkilöt (FINTO), Auto ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry (AKT) и Trade Union Pro;

12.  подчертава, че финландските органи са потвърдили, че за посочените по-горе допустими действия не получават помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза;

13.  заявява отново, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества действията, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или на колективни трудови договори;

14.  твърдо подкрепя факта, че през периода 2021 – 2027 г. ЕФПГ ще продължи да проявява солидарност, като в същото време акцентът ще се измества от причините за преструктурирането към последиците от него; приветства факта, че съгласно новите правила декарбонизацията също ще бъде основание за допускане на заявители до подпомагане;

15.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

16.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

17.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 433 I, 22.12.2020 г., стр. 11.
(3) OВ L 433 I, 22.12.2020 г., стр. 28.
(4) По смисъла на член 3 от Регламента за ЕФПГ.
(5) Hub Logistics Finland Oy, разположено в регион Хелзинки-Усимаа.
(6) ATAG. Доклад „Въздухоплаването: ползи отвъд границите“ (Aviation Benefits Beyond Borders Report), 2020 г.: https://aviationbenefits.org/media/167186/abbb2020_full.pdf
(7) IATA: Анализ на пазара на въздушния пътнически транспорт (Air Passenger Market Analysis), юни 2020 г.: https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/air-passenger-monthly-analysis---june-20202/
(8) Приети текстове, P9_TA(2020)0141.
(9) https://company.finnair.com/en/media/all-releases/news?id=3801600
(10) Новини | Finnair
(11) Новини | Finnair
(12) Група за действие в областта на въздушния транспорт (ATAG) (Air Transport Action Group), „Въздухоплаването: ползи отвъд границите“ (Aviation Benefits Beyond Borders): https://aviationbenefits.org/downloads/aviation-benefits-beyond-borders-2020/
(13) COM(2020)0442.
(14) Статистическа база данни на Финландия https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/en/StatFin/


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Финландия – EGF/2020/007 FI/Finnair

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2021/1023.)

Последно осъвременяване: 8 октомври 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност