Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/0116(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0186/2021

Ingivna texter :

A9-0186/2021

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/06/2021 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2021)0268

Antagna texter
PDF 141kWORD 52k
Tisdagen den 8 juni 2021 - Strasbourg
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2020/007 FI/Finnair – Finland
P9_TA(2021)0268A9-0186/2021
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 8 juni 2021 om förslaget till Europarlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Finland – EGF/2020/007 FI/Finnair (COM(2021)0227 – C9-0162/2021 – 2021/0116(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet(COM(2021)0227 – C9‑0162/2021),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2093 av den 17 december 2020 om den fleråriga budgetramen för 2021–2027(2), särskilt artikel 8,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 16 december 2020 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning samt om nya egna medel, inbegripet en färdplan för införandet av nya egna medel(3), särskilt punkt 9,

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A9-0186/2021), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbats av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller av den globala finansiella och ekonomiska krisen, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden. Detta stöd ges genom ekonomiskt stöd till arbetstagare och till de företag som de har arbetat för.

B.  Finland har lämnat in ansökan EGF/2020/007 FI/Finnair om ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (fonden) efter uppsägningar(4) av 508 arbetstagare vid företaget Finnair Abp och en underleverantör(5) i Nuts 2-regionen Helsingfors-Nyland (FI1B) i Finland, under en referensperiod för ansökan från den 25 augusti 2020 till den 25 december 2020.

C.  Den 6 maj 2021 antog kommissionen ett förslag till beslut om att bevilja Finland medel ur fonden till stöd för återinträde på arbetsmarknaden för 500 berörda arbetstagare, dvs. arbetstagare som blivit uppsagda i den ekonomiska sektor som ingår i huvudgrupp 51 i Nace Rev. 2 (lufttransport).

D.  Ansökan gäller 504 arbetstagare som sagts upp vid företaget Finnair Abp och fyra arbetstagare hos en underleverantör i Finland.

E.  Ansökan grundas på interventionskriterierna i artikel 4.1 a i förordningen om fonden, enligt vilken minst 500 arbetstagare ska ha blivit uppsagda under en referensperiod på fyra månader i ett företag i en medlemsstat.

F.  Kommissionen har insett att covid-19-hälsokrisen skapat en ekonomisk kris, och har arbetat för en återhämtningsplan (Next Generation EU), vilket understryker den viktiga roll som fonden spelar när det gäller att hjälpa uppsagda arbetstagare.

G.  Covid-19-pandemin har på grund av reserestriktionerna orsakat en enorm chock för luftfartsindustrin, vilket ledde till en minskning av den internationella luftfarten med 98,9 % i april 2020 jämfört med april 2019(6), och en minskning av intäkterna per personkilometer med 86,5 % i juni 2020 jämfört med juni 2019(7).

H.  Efterfrågan på internationell persontrafik med flyg minskade med 75,6 % under 2020 jämfört med 2019 års nivåer. Enligt den globala persontrafikprognosen från den internationella lufttransportorganisationen kommer det att ta 3–4 år innan luftfartsindustrin återhämtar sig till den nivå som rådde före krisen.

I.  Detta är ett av de första förfarandena för utnyttjande av fonden till följd av covid-19-krisen, efter det att det i Europaparlamentets resolution av den 18 juni 2020 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF/2020/000 TA 2020 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ)(8) slogs fast att fonden utan att ändra förordning (EU) nr 1309/2013 kan utnyttjas för att stödja permanent uppsagda arbetstagare och egenföretagare i samband med den globala kris som orsakats av covid-19.

J.  Innan pandemin bröt ut hade Finnair sunda ekonomiska resultat, antalet passagerare som transporterades ökade med 10,3 % under 2019 och företagets intäkter ökade med 9,2 % under 2019 och uppgick till 3 097 miljoner EUR, jämfört med 2 836 miljoner EUR 2018.

K.  De restriktioner som gäller både i Finland och i andra länder har i hög grad påverkat Finnairs verksamhet, särskilt när det gäller internationella och interkontinentala flygningar. Flygtrafiken är ett viktigt transportsätt som förbinder avlägsna områden såsom Finland med resten av världen.

L.  Helsingfors flygplats är ett stort flygresecentrum och Finnair är ett stort flygbolag på rutterna mellan Europa och Asien. I januari 2020 ökade passagerarvolymerna till Kina med 58 % jämfört med januari 2019. I februari 2020 minskade passagerarvolymerna kraftigt med 73 % på grund av epidemin.

M.  Antalet passagerare som reste med Finnair minskade med 76,2 % och företagets intäkter minskade med 73,2 % under 2020 jämfört med 2019, vilket ledde till en ackumulering av rörelseförlusten på 464,5 miljoner EUR 2020(9). Som en motåtgärd tvingades Finnair minska sina kostnader för att hantera denna kris och besparingar gjordes i fastigheter, leasing av flygplan, it (digitalisering och automatisering av företagets kundprocesser), försäljnings- och distributionskostnader samt administrativa kostnader och ersättningsstrukturer. Detta ledde till en minskning av arbetsstyrkan genom en nedskärning av 700 arbetstillfällen(10). Nästan hela arbetskraften permitterades under en del av året, och dessa permitteringar fortsatte under 2021 för en stor del av arbetskraften.

N.  Finnairs långsiktiga mål är att uppnå koldioxidneutralitet senast 2045, med en minskning av nettoutsläppen med 50 % fram till slutet av 2025 jämfört med 2019 års nivå(11). Enligt företaget har Finnair fortsatt att göra framsteg med hållbarhetsarbetet även under pandemin och investerat i hållbara biodrivmedel.

O.  Luftfartssektorns bidrag till Finlands ekonomi är betydande och utgör 3,2 % av den totala bruttonationalprodukten(12), och uppsägningarna vid landets största flygbolag Finnair har allvarliga konsekvenser för Helsingfors-Nyland och den inhemska ekonomin.

P.  Under 2020 sysselsatte luftfartssektorn i Finland 42 000 personer (23 000 direkta och 19 000 indirekta arbetstillfällen). Uppsägningarna kommer att få allvarliga konsekvenser för den nationella ekonomin Antalet arbetslösa arbetssökande i regionen Helsingfors-Nyland som berörs av uppsägningarna ökade med 0,8 procentenheter, från 6,4 % 2019 till 7,2 % 2020.

Q.  På grund av den ökande arbetslösheten till följd av krisen kan det att bli svårt för före detta Finnair-arbetstagare att hitta nya jobb.

R.  Kommissionen har förklarat att hälsokrisen medfört en ekonomisk kris, och har lagt fram en återhämtningsplan för ekonomin och betonat att fonden är ett verktyg för nödsituationer(13).

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att villkoren i artikel 4.2 i förordningen om fonden är uppfyllda och att Finland är berättigat till ekonomiskt stöd på 1 752 360 EUR enligt den förordningen, vilket utgör 60 % av de totala kostnaderna på 2 920 600 EUR, inbegripet utgifter för individanpassade tjänster på 2 730 600 EUR och utgifter för förberedande åtgärder samt för förvaltning, information och marknadsföring, kontroll och rapportering på 190 000 EUR.

2.  Europaparlamentet noterar att de finska myndigheterna lämnade in ansökan den 30 december 2020 och att kommissionen slutligen fastställde sin bedömning den 6 maj 2021 och underrättade parlamentet samma dag. Parlamentet beklagar att kommissionens bedömning tog så lång tid under rådande omständigheter.

3.  Europaparlamentet noterar att alla förfarandemässiga krav har uppfyllts.

4.  Europaparlamentet konstaterar att ansökan gäller totalt 508 arbetstagare som sagts upp vid Finnair Abp och en underleverantör. Parlamentet konstaterar vidare att Finland förväntar sig att 500 av alla berättigade stödmottagare kommer att delta i åtgärderna (berörda stödmottagare).

5.  Europaparlamentet påminner om att de sociala konsekvenserna av uppsägningarna förväntas bli betydande för arbetstagare i regionen Helsingfors-Nyland, där Finnair har sin operativa knutpunkt och där antalet arbetslösa arbetssökande ökade med 22,5 % mellan februari och april 2020, och med 0,8 procentenheter mellan 2019 och 2020(14), vilket innebär svåra utsikter när det gäller de uppsagda arbetstagarnas återanställning. Parlamentet konstaterar därför som något positivt att de uppsagda arbetstagarna skulle kunna dra nytta av skräddarsydd vägledning och stöd i arbetssökandet, tillsammans med skräddarsydd kompetenshöjning och omskolning för att öka deras möjligheter till nyanställning.

6.  Europaparlamentet understryker att alla anställda, utan diskriminering och oberoende av nationalitet, måste integreras och stödjas genom de åtgärder som ingår i detta fondprojekt.

7.  Europaparlamentet påpekar att 44 % av de stödberättigade är kvinnor och att åldersgruppen 30–54 år är den som drabbats värst. Parlamentet noterar att den näst största åldersgruppen är 55–64 år (28,20 %), vilket kan innebära ytterligare utmaningar när det gäller återinträde på arbetsmarknaden .

8.  Europaparlamentet konstaterar att Finland började erbjuda de individanpassade tjänsterna till de berörda stödmottagarna den 21 oktober 2020, och att den period som berättigar till ekonomiskt stöd från fonden därför löper från och med den 21 oktober 2020 till och med den 30 december 2022.

9.  Europaparlamentet påminner om att de individanpassade tjänster som kommer att erbjudas arbetstagare och egenföretagare består av följande åtgärder: coachning och andra förberedande åtgärder, sysselsättnings- och företagstjänster, utbildning, lönesubventioner, startpeng och bidrag för resor, logi och flyttning. Parlamentet välkomnar tillhandahållandet av yrkesutbildning till stödmottagarna, inbegripet kurser såsom artificiell intelligens, digital säkerhet och robotteknik. Parlamentet välkomnar vidare Finlands användning av lönesubventioner för att minska stödmottagarnas lönekostnader samt startpeng för att främja ny företagsverksamhet, men påminner om att förutsättningen för detta stöd bör vara att dessa stödmottagare aktivt söker arbete eller deltar i utbildning.

10.  Europaparlamentet noterar att Finland började få administrativa utgifter för genomförandet av fonden den 21 oktober 2020 och att utgifterna för förberedande åtgärder, förvaltning, information och publicitet samt kontroll och rapportering därför ska berättiga till ekonomiskt stöd från fonden från och med den 21 oktober 2020 till och med den 30 juni 2023.

11.  Europaparlamentet välkomnar att det samordnade paketet med individanpassade tjänster togs fram i samråd med en arbetsgrupp. Parlamentet uppmärksammar att det i förberedelserna ingick möten med företrädare för närings-, transport- och miljöcentralerna och arbets- och näringsbyråerna i Nyland, Finnair och fackföreningar, närmare bestämt Luftfartsunionen (IAU), FINTO (Finnairs ingenjörer och högre tjänstemän), Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund (AKT) och Fackförbundet Pro.

12.  Europaparlamentet betonar att de finska myndigheterna har bekräftat att de åtgärder som avses inte får stöd från någon annan av unionens fonder eller något annat av unionens finansieringsinstrument.

13.  Europaparlamentet påminner om att stöd från fonden inte får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell rätt eller kollektivavtal.

14.  Europaparlamentet uttrycker sitt starka stöd för att fonden fortsätter att visa solidaritet under perioden 2021–2027 samtidigt som fokus flyttas från skälen till omstruktureringen till dess påverkan. Parlamentet gläder sig över att utfasning av fossila bränslen enligt de nya reglerna också kommer att vara ett skäl för att sökande ska vara berättigade till stöd.

15.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

16.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 433 I, 22.12.2020, s. 11.
(3) EUT L 433 I, 22.12.2020, s. 28.
(4) I den mening som avses i artikel 3 i förordningen om fonden.
(5) Hub Logistics Finland Oy ligger i regionen Helsingfors-Nyland.
(6) ATAG. 2020 Aviation Benefits Beyond Borders Report: https://aviationbenefits.org/media/167186/abbb2020_full.pdf
(7) IATA: Air Passenger Market Analysis June 2020: https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/air-passenger-monthly-analysis---june-20202/
(8) Antagna texter, P9_TA(2020)0141.
(9) https://company.finnair.com/en/media/all-releases/news?id=3801600
(10) News | Finnair
(11) News | Finnair
(12) Air Transport Action Group (ATAG), Aviation Benefits Beyond Borders: https://aviationbenefits.org/downloads/aviation-benefits-beyond-borders-2020/
(13) COM(2020)0442.
(14) Finlands statistikdatabas https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/StatFin/


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Finland – EGF/2020/007 FI/Finnair

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2021/1023.)

Senaste uppdatering: 8 oktober 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy