Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/0001B(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0083/2021

Внесени текстове :

A9-0083/2021

Разисквания :

Гласувания :

PV 08/06/2021 - 2
PV 08/06/2021 - 19

Приети текстове :

P9_TA(2021)0269

Приети текстове
PDF 126kWORD 45k
Вторник, 8 юни 2021 г. - Страсбург
Последващи изменения на ETIAS: ECRIS-TCN ***I
P9_TA(2021)0269A9-0083/2021
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2021 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) 2019/816 и (ЕС) 2019/818 по отношение на определянето на условията за достъп до други информационни системи на ЕС за целите на Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им (COM(2019)0003 – C8-0025/2019 – 2019/0001B(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2019)0003),

–  като взе предвид решението на Председателския съвет от 11 февруари 2021 г. да разреши на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да раздели посоченото по-горе предложение на Комисията и да изготви два отделни законодателни доклада въз основа на него,

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 82, параграф 1, буква г) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8‑0025/2019),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 74, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 31 март 2021 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A9-0083/2021),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 8 юни 2021 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2021/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламенти (ЕС) 2019/816 и (ЕС) 2019/818 по отношение на определянето на условията за достъп до други информационни системи на ЕС за целите на Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им
P9_TC1-COD(2019)0001B

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2021/1151.)

Последно осъвременяване: 8 октомври 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност