Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/0001B(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0083/2021

Ingivna texter :

A9-0083/2021

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/06/2021 - 2
PV 08/06/2021 - 19

Antagna texter :

P9_TA(2021)0269

Antagna texter
PDF 116kWORD 44k
Tisdagen den 8 juni 2021 - Strasbourg
Följdändringar avseende Etias: Ecris-TCN ***I
P9_TA(2021)0269A9-0083/2021
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 8 juni 2021 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) 2019/816 och (EU) 2019/818 avseende fastställande av villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem för syften med anknytning till EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (COM(2019)0003 – C8-0025/2019 – 2019/0001B(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2019)0003),

–  med beaktande av talmanskonferensens beslut av den 11 februari 2021 om att ge utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor tillstånd att dela upp kommissionens förslag och att utarbeta två separata lagstiftningsbetänkanden på grundval av detta,

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 82.1 d i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0025/2019),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet de ansvariga utskotten enligt artikel 74.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 31 mars 2021 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A9-0083/2021).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 8 juni 2021 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/… om ändring av förordningarna (EU) 2019/816 och (EU) 2019/818 avseende fastställande av villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem för syften med anknytning till EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd
P9_TC1-COD(2019)0001B

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2021/1151.)

Senaste uppdatering: 8 oktober 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy