Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/2680(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0315/2021

Внесени текстове :

B9-0315/2021

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2021)0270

Приети текстове
PDF 123kWORD 44k
Вторник, 8 юни 2021 г. - Страсбург
Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: удължаване на преходния период, предвиден в член 89, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 648/2012
P9_TA(2021)0270B9-0315/2021

Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу делегиран регламент на Комисията от 6 май 2021 г. за удължаване на преходния период, предвиден в член 89, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (C(2021)3114 - 2021/2680(DEA))

Европейският парламент,

–  като взе предвид делегирания регламент на Комисията (C(2021)3114),

–  като взе предвид писмото на Комисията от 12 май 2021 г., с което последната отправя искане към Европейския парламент да заяви, че няма да представя възражения срещу делегирания регламент,

–  като взе предвид писмото от 3 юни 2021 г. на комисията по икономически и парични въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии,

–  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции(1), и по-специално член 85, параграф 2 и член 82, параграф 6 от него,

–  като взе предвид член 111, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката за решение на комисията по икономически и парични въпроси,

–  като взе предвид обстоятелството, че не са представени възражения в срока, предвиден в член 111, параграф 6, трето и четвърто тире от неговия Правилник за дейността, който срок изтече на 8 юни 2021 г.,

А.  като има предвид, че в член 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 648/2012 се предвижда, че за преходен период до 18 юни 2021 г. задължението за клиринг, предвидено в член 4 от същия регламент, не се прилага за договорите за извънборсови деривати, за които обективно може да се измери, че водят до намаляване на инвестиционните рискове, пряко свързани с финансовата състоятелност на пенсионните планове, както и за образуванията, създадени с цел предоставяне на обезщетение на членове на тези пенсионни планове в случай на неизпълнение на пенсионните планове; като има предвид, че този преходен период бе въведен, за да се избегне неблагоприятното въздействие, което централизираният клиринг на договорите за деривати оказва върху бъдещите пенсионни плащания, а и за да се осигури време за разработването на ефективни технически решения за прехвърлянето от пенсионните планове на парични и непарични обезпечения като вариационни маржини;

Б.  като има предвид, че член 85, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕС) № 648/2012 оправомощава Комисията да удължи този преходен период два пъти, всеки път с една година, ако достигне до заключението, че не е било разработено ефективно техническо решение и че се запазва отрицателното въздействие, което централизираният клиринг на договорите за деривати оказва върху бъдещите пенсионни плащания;

В.  като има предвид, че в своя доклад от декември 2020 г. Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) препоръча на Комисията да удължи срока на освобождаването с една година, като по този начин за централните контрагенти се осигурява допълнително време за подобряване на техните модели за достъп, така че те да станат по-широко достъпни за пенсионните планове, и същевременно да се избегне ситуация, при която да е необходимо въвеждането на задължение за клиринг за пенсионните планове вследствие на динамиката на пазара, породена от пандемията от COVID-19;

Г.  като има предвид, че Комисията, като взе предвид доклада на ЕОЦКП, счита, че действително е необходимо преходният период да бъде удължен с една година, за да се даде възможност за доразработване и доуточняване на предвидените решения;

Д.  като има предвид, че поради тези причини Комисията прие делегирания регламент, с който преходният период се удължава до 18 юни 2022 г.;

Е.  като има предвид, че делегираният регламент следва да влезе в сила незабавно, за да може за пенсионните планове на Съюза да се обезпечи сигурността, от която те се нуждаят във връзка с освобождаването от централизиран клиринг;

1.  заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 8 октомври 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност