Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2021/2680(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0315/2021

Předložené texty :

B9-0315/2021

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0270

Přijaté texty
PDF 125kWORD 44k
Úterý, 8. června 2021 - Štrasburk
Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: prodloužení přechodného období uvedeného v čl. 89 odst. 1 prvním pododstavci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012
P9_TA(2021)0270B9-0315/2021

Rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 6. května 2021, kterým se prodlužuje přechodné období uvedené v čl. 89 odst. 1 prvním pododstavci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (C(2021)3114 - 2021/2680(DEA))

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení v přenesené pravomoci Komise v přenesené pravomoci (C(2021)3114),

–  s ohledem na dopis Komise ze dne 12. května 2021, kterým Komise žádá Evropský parlament, aby uvedl, že nevysloví námitku proti nařízení,

–  s ohledem na dopis Hospodářského a měnového výboru předsedovi Konference předsedů výborů ze dne 3. června 2021,

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů(1), a zejména na čl. 85 odst. 2 a čl. 82 odst. 6 tohoto nařízení,

–  s ohledem na čl. 111 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení k rozhodnutí Hospodářského a měnového výboru,

–  s ohledem na to, že ve lhůtě stanovené v čl. 111 odst. 6 třetí a čtvrté odrážce jednacího řádu, která uplynula dne 8. června 2021, nebyly vysloveny žádné námitky,

A.  vzhledem k tomu, že v čl. 89 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012 se stanoví, že po přechodnou dobu do 18. června 2021 se povinnost clearingu uvedená v článku 4 uvedeného nařízení nevztahuje na OTC derivátové smlouvy, které jsou objektivně měřitelné jako snižující investiční rizika přímo související s finanční solventností složek penzijního systému, a na subjekty zřízené pro účely poskytování náhrady členům složek penzijního systému v případě jejich selhání; vzhledem k tomu, že uvedené přechodné období bylo zavedeno s cílem zabránit negativním dopadům derivátových smluv, u nichž se provádí centrální clearing, na důchodové dávky budoucích důchodců a poskytnout čas na vývoj schůdných technických řešení umožňujících složkám penzijního systému převádět hotovostní a nehotovostní kolaterál jako variační marži;

B.  vzhledem k tomu, že ustanovení čl. 85 odst. 2 třetího pododstavce nařízení (EU) č. 648/2012 zmocňuje Komisi k tomu, aby uvedené přechodné období dvakrát, pokaždé o jeden rok, prodloužila, pokud dospěje k závěru, že žádné takové schůdné technické řešení nebylo dosud vyvinuto a že se nemění negativní dopad derivátových smluv, u nichž se provádí centrální clearing, na důchodové dávky budoucích důchodců;

C.  vzhledem k tomu, že Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) ve své zprávě z prosince 2020 doporučil Komisi, aby prodloužila výjimku o jeden rok, a poskytla tak ústředním protistranám více času na zdokonalení jejich modelů přístupu, aby byly pro složky penzijního systému lépe dostupné, a současně tak předešla situaci, kdy by v důsledku tržní dynamiky způsobené pandemií COVID-19 bylo nutné zavést pro složky penzijního systému clearingovou povinnost;

D.  vzhledem k tomu, že se Komise s ohledem na zprávu ESMA domnívá, že je skutečně nutné prodloužit přechodné období o jeden rok s cílem umožnit dosažení větší vyspělosti zamýšlených řešení a dále je zdokonalit;

E.  vzhledem k tomu, že Komise proto přijala nařízení v přenesené pravomoci, kterým se přechodné období prodlužuje do 18. června 2022;

F.  vzhledem k tomu, že nařízení v přenesené pravomoci by mělo vstoupit v platnost co nejdříve, aby složkám penzijního systému v Unii poskytlo jistotu, kterou potřebují ve vztahu k výjimce z centrálního clearingu;

1.  prohlašuje, že nevysloví námitku vůči nařízení v přenesené pravomoci;

2.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.

Poslední aktualizace: 8. října 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí