Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2021/2680(DEA)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0315/2021

Esitatud tekstid :

B9-0315/2021

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0270

Vastuvõetud tekstid
PDF 111kWORD 43k
Teisipäev, 8. juuni 2021 - Strasbourg
Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: määruse (EL) nr 648/2012 artikli 89 lõike 1 esimeses lõigus osutatud üleminekuperioodi pikendamine
P9_TA(2021)0270B9-0315/2021

Euroopa Parlamendi otsus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 6. mai 2021. aasta delegeeritud määrusele, millega pikendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 artikli 89 lõike 1 esimeses lõigus osutatud üleminekuperioodi (C(2021)3114 – 2021/2680(DEA))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni delegeeritud määrust (C(2021)3114),

–  võttes arvesse komisjoni 12. mai 2021. aasta kirja, milles komisjon palub Euroopa Parlamendil teatada, et ta ei esita delegeeritud määrusele vastuväiteid,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni 3. juuni 2021. aasta kirja komisjonide esimeeste konverentsi esimehele,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta(1), eriti selle artikli 85 lõiget 2 ja artikli 82 lõiget 6,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 111 lõiget 6,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni soovitust võtta vastu otsus,

–  võttes arvesse, et kodukorra artikli 111 lõike 6 kolmandas ja neljandas taandes sätestatud ajavahemiku jooksul, mis lõppes 8. juunil 2021, vastuväiteid ei esitatud,

A.  arvestades, et määruse (EL) nr 648/2012 artikli 89 lõikes 1 on sätestatud, et üleminekuperioodil kuni 18. juunini 2021 ei kohaldata kõnealuse määruse artiklis 4 sätestatud kliirimiskohustust börsiväliste tuletislepingute suhtes, mis vähendavad objektiivselt mõõdetaval viisil otseselt pensioniskeemide maksevõimega seotud investeerimisriske, ning nende üksuste suhtes, mis on asutatud pensioniskeemide liikmetele kompensatsiooni maksmiseks kohustuste mittetäitmise korral; arvestades, et nimetatud üleminekuperiood kehtestati selleks, et hoida ära tuletislepingute keskse kliirimise kahjulikku mõju tulevaste pensionäride pensionihüvitistele ning anda aega elujõuliste tehniliste lahenduste väljatöötamiseks pensioniskeemide poolt rahalise ja mitterahalise tagatise variatsioonitagatisena ülekandmiseks;

B.  arvestades, et määruse (EL) nr 648/2012 artikli 85 lõike 2 kolmanda lõiguga on antud komisjonile õigus pikendada nimetatud üleminekuperioodi kaks korda, iga kord ühe aasta võrra, kui komisjon jõuab järeldusele, et selliseid elujõulisi tehnilisi lahendusi ei ole veel välja töötatud ja tuletislepingute keskse kliirimise kahjulik mõju tulevaste pensionäride pensionihüvitistele ei muutu;

C.  arvestades, et Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) soovitas oma 2020. aasta detsembri aruandes komisjonil pikendada erandit ühe aasta võrra ja anda sellega kesksetele vastaspooltele lisaaega oma juurdepääsumudelite täpsustamiseks nii, et need oleksid pensioniskeemidele laiemalt kättesaadavad, ning vältides samal ajal olukorda, kus pensioniskeemide kliirimiskohustus kehtestatakse COVID‑19 tagajärgede turudünaamika kontekstis;

D.  arvestades, et komisjon on ESMA aruannet arvesse võttes seisukohal, et üleminekuperioodi tuleb tõepoolest pikendada ühe aasta võrra, et kavandatud lahendused saaksid valmis ja neid oleks võimalik veelgi täiustada;

E.  arvestades, et seetõttu on komisjon vastu võtnud delegeeritud määruse, millega pikendatakse üleminekuperioodi kuni 18. juunini 2022;

F.  arvestades, et delegeeritud määrus peaks jõustuma kiiremas korras, et tagada liidu pensioniskeemidele vajalik kindlus seoses keskse kliirimise erandiga;

1.  teatab, et ei esita delegeeritud määrusele vastuväiteid;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 201, 27.7.2012, lk 1.

Viimane päevakajastamine: 8. oktoober 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika