Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2021/2680(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0315/2021

Teksty złożone :

B9-0315/2021

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0270

Teksty przyjęte
PDF 127kWORD 44k
Wtorek, 8 czerwca 2021 r. - Strasburg
Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: przedłużenie okresu przejściowy, o którym mowa w art. 89 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 648/2012
P9_TA(2021)0270B9-0315/2021

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 6 maja 2021 r. przedłużającego okres przejściowy, o którym mowa w art. 89 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 (C(2021)3114 - 2021/2680(DEA))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (C(2021)3114),

–  uwzględniając pismo Komisji z 12 maja 2021 r., w którym zwraca się ona do Parlamentu o oświadczenie, że nie wyrazi on sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego,

–  uwzględniając pismo Komisji Gospodarczej i Monetarnej z dnia 3 czerwca 2021 r. skierowane do przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji,

–  uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji(1), w szczególności jego art. 85 ust. 2 i art. 82 ust. 6,

–  uwzględniając art. 111 ust. 6 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie dotyczące decyzji Komisji Gospodarczej i Monetarnej,

–  uwzględniając fakt, że w określonym w art. 111 ust. 6 tiret trzecie i czwarte Regulaminu terminie, który upłynął dnia 8 czerwca 2021 r., nie zgłoszono sprzeciwu,

A.  mając na uwadze, że art. 89 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 stanowi, że w okresie przejściowym do dnia 18 czerwca 2021 r. obowiązek rozliczania określony w art. 4 tego rozporządzenia nie ma zastosowania do kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, co do których można obiektywnie stwierdzić za pomocą pomiarów, że redukują ryzyka inwestycji bezpośrednio związane z wypłacalnością finansową systemów programów emerytalnych, ani do podmiotów utworzonych w celu realizacji świadczeń wyrównawczych na rzecz uczestników takich systemów programów emerytalnych w przypadku niewykonania zobowiązania; mając na uwadze, że ten okres przejściowy został wprowadzony w celu uniknięcia negatywnych skutków rozliczania centralnego kontraktów pochodnych dla świadczeń emerytalnych przyszłych emerytów oraz w celu zapewnienia czasu na opracowanie wykonalnych rozwiązań technicznych służących przenoszeniu przez systemy programów emerytalnych zabezpieczeń gotówkowych i niegotówkowych jako zmiennych depozytów zabezpieczających;

B.  mając na uwadze, że art. 85 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 648/2012 upoważnia Komisję do dwukrotnego przedłużenia o jeden rok tego okresu przejściowego, jeżeli Komisja stwierdzi, że nie opracowano jeszcze takich wykonalnych rozwiązań technicznych, a negatywne skutki rozliczania centralnego kontraktów pochodnych dla świadczeń emerytalnych przyszłych emerytów nie uległy zmianie;

C.  mając na uwadze, że Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) w sprawozdaniu z grudnia 2020 r. zalecił Komisji, by przedłużyła wyłączenie o jeden rok, co zapewni kontrahentom centralnym dodatkowy czas na udoskonalenie modeli dostępu, tak aby stały się one szerzej dostępne dla systemów programów emerytalnych, a jednocześnie pozwoli uniknąć sytuacji, w której z powodu dynamiki rynku spowodowanej pandemią COVID-19 wprowadzony zostanie obowiązek rozliczania dla systemów programów emerytalnych;

D.  mając na uwadze, że Komisja, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem ESMA, jest zdania, że rzeczywiście konieczne jest przedłużenie okresu przejściowego o jeden rok, aby przewidziane rozwiązania dojrzały i by możliwe było ich dalsze udoskonalenie;

E.  mając na uwadze, że Komisja przyjęła zatem rozporządzenie delegowane przedłużające okres przejściowy do dnia 18 czerwca 2022 r.;

F.  mając na uwadze, że rozporządzenie delegowane powinno wejść w życie w trybie pilnym, aby dać unijnym systemom programów emerytalnych pewność, jakiej potrzebują w związku ze zwolnieniem z obowiązku rozliczania centralnego;

1.  oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1.

Ostatnia aktualizacja: 8 października 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności