Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/2680(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0315/2021

Ingivna texter :

B9-0315/2021

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2021)0270

Antagna texter
PDF 114kWORD 43k
Tisdagen den 8 juni 2021 - Strasbourg
Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: förlängning av den övergångsperiod som avses i artikel 89.1 första stycket i förordning (EU) nr 648/2012
P9_TA(2021)0270B9-0315/2021

Europaparlamentets beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 6 maj 2021 om förlängning av den övergångsperiod som avses i artikel 89.1 första stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 (C(2021)3114 - 2021/2680(DEA))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (C(2021)3114),

–  med beaktande av kommissionens skrivelse av den 12 maj 2021, i vilken parlamentet uppmanas att tillkännage att det inte avser att invända mot den delegerade förordningen,

–  med beaktande av skrivelsen av den 3 juni 2021 från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottsordförandekonferensens ordförande,

–  med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister(1), särskilt artiklarna 85.2 och 82.6,

–  med beaktande av artikel 111.6 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen till beslut från utskottet för ekonomi och valutafrågor,

–  med beaktande av att ingen invändning har gjorts inom den tidsfrist som anges i artikel 111.6 tredje och fjärde strecksatserna i arbetsordningen, som löpte ut den 8 juni 2021, och av följande skäl:

A.  I artikel 89.1 i förordning (EU) nr 648/2012 föreskrivs att clearingkravet i artikel 4 i den förordningen, under en övergångsperiod till och med den 18 juni 2021, inte ska tillämpas för OTC-derivatkontrakt som på ett objektivt mätbart sätt minskar investeringsrisker med direkt anknytning till pensionssystemens finansiella solvens eller enheter som etableras för att ersätta medlemmar i sådana system om systemet fallerar. Övergångsperioden infördes för att undvika de negativa effekterna av central clearing av derivatkontrakt på framtida pensionärers pensionsförmåner och för att ge tid för att utveckla lämpliga tekniska lösningar för pensionssystemens överföring av kontanta och icke-kontanta säkerheter som tilläggsmarginalsäkerheter.

B.  Genom artikel 85.2 tredje stycket i förordning (EU) nr 648/2012 ges kommissionen befogenhet att förlänga övergångsperioden två gånger, med ett år varje gång, om den drar slutsatsen att ingen lämplig teknisk lösning har utvecklats och att den negativa effekten av central clearing av derivatkontrakt på framtida pensionärers pensionsförmåner är oförändrad.

C.  I sin rapport från december 2020 rekommenderade Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) kommissionen att förlänga undantaget med ett år för att på så sätt ge centrala motparter ytterligare tid att förbättra sina tillgångsmodeller så att de blir mer allmänt tillgängliga för pensionssystem och samtidigt undvika en situation där ett clearingkrav för pensionssystem införs efter marknadsdynamiken kring covid-19.

D.  Kommissionen anser också, med beaktande av Esmas rapport, att det är nödvändigt att förlänga övergångsperioden med ett år för att de planerade lösningarna ska kunna utvecklas och förbättras ytterligare.

E.  Kommissionen har därför antagit en delegerad förordning som förlänger övergångsperioden till den 18 juni 2022.

F.  Den delegerade förordningen bör träda i kraft så snart som möjligt för att ge unionens pensionssystem den säkerhet de behöver när det gäller undantaget från central clearing.

1.  Europaparlamentet tillkännager att det inte har några invändningar mot den delegerade förordningen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 201, 27.7.2012, s. 1

Senaste uppdatering: 8 oktober 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy