Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 133kWORD 44k
Четвъртък, 10 юни 2021 г. - Страсбург
Преходни разпоредби с цел да се преодолее въздействието на кризата с COVID-19 (изменение на Регламент (ЕС) 2016/1628) ***I
P9_TA(2021)0281
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 юни 2021 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1628 по отношение на преходните разпоредби за някои видове техника, оборудвана с двигатели с мощност в диапазона между 56 kW и 130 kW, както и над 300 kW, с цел да се преодолее въздействието на кризата с COVID-19 (COM(2021)0254 – C9-0185/2021 – 2021/0129(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2021)0254),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9-0185/2021),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 9 юни 2021 г.(1),

–  като взе предвид поетия с писмо от 2 юни 2021 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид членове 59 и 163 от своя Правилник за дейността,

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 10 юни 2021 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2021/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1628 по отношение на неговите преходни разпоредби за някои видове техника, оборудвана с двигатели с мощност в диапазон, по-голям или равен на 56 kW и по-малък от 130 kW, както и по-голям или равен на 300 kW, с цел справяне с въздействието на кризата с COVID-19
P9_TC1-COD(2021)0129

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2021/1068.)

Последно осъвременяване: 8 октомври 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност