Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Přijaté texty
PDF 145kWORD 43k
Čtvrtek, 10. června 2021 - Štrasburk
Přechodná ustanovení s cílem řešit dopad krize COVID-19 (změna nařízení (EU) 2016/1628) ***I
P9_TA(2021)0281
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. června 2021 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1628, pokud jde o přechodná ustanovení ohledně určitých strojů vybavených přechodnými motory o výkonu v rozsahu 56 kW až 130 kW a nad 300 kW, s cílem řešit dopad krize COVID-19 (COM(2021)0254 – C9-0185/2021 – 2021/0129(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2021)0254),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0185/2021),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 9. června 2021(1),

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 2. června 2021 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na články 59 a 163 jednacího řádu,

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 10. června 2021 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/..., kterým se mění nařízení (EU) 2016/1628, pokud jde o přechodná ustanovení ohledně určitých strojů vybavených motory s rozsahem výkonu nejméně 56 kW a nižším než 130 kW a s rozsahem výkonu nejméně 300 kW, s cílem řešit dopad krize COVID-19
P9_TC1-COD(2021)0129

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2021/1068.)

Poslední aktualizace: 8. října 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí