Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Priimti tekstai
PDF 133kWORD 43k
Ketvirtadienis, 2021 m. birželio 10 d. - Strasbūras
Pereinamojo laikotarpio nuostatos siekiant atsižvelgti į COVID-19 krizės poveikį (Reglamento (ES) 2016/1628 dalinis pakeitimas) ***I
P9_TA(2021)0281
Rezoliucija
 Tekstas

2021 m. birželio 10 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, siekiant atsižvelgti į COVID-19 krizės poveikį, iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2016/1628 pereinamojo laikotarpio nuostatos, taikomos tam tikriems mechanizmams su 56 kW–130 kW ir didesnės kaip 300 kW galios varikliais (COM(2021)0254 – C9-0185/2021 – 2021/0129(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2021)0254),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0185/2021),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2021 m. birželio 9 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2021 m. birželio 2 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 ir 163 straipsnius,

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2021 m. birželio 10 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/..., kuriuo, siekiant atsižvelgti į COVID-19 krizės poveikį, iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2016/1628 pereinamojo laikotarpio nuostatos, taikomos tam tikriems mechanizmams su 56 kW arba didesnės ir 130 kW arba mažesnės galios ir 300 kW arba didesnės galios intervalų varikliais
P9_TC1-COD(2021)0129

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2021/1068.)

Atnaujinta: 2021 m. spalio 8 d.Teisinė informacija - Privatumo politika