Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Pieņemtie teksti
PDF 135kWORD 43k
Ceturtdiena, 2021. gada 10. jūnijs - Strasbūra
Pārejas noteikumi nolūkā mazināt Covid-19 izraisītās krīzes ietekmi (grozījumi Regulā (ES) 2016/1628) ***I
P9_TA(2021)0281
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2021. gada 10. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par grozījumiem Regulas (ES) 2016/1628 pārejas noteikumos par noteiktu tehniku, kas aprīkota ar motoriem, kuru jauda ir 56–130 kW robežās vai lielāka par 300 kW, nolūkā mazināt Covid-19 izraisītās krīzes ietekmi (COM(2021)0254 – C9-0185/2021 – 2021/0129(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2021)0254),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0185/2021),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2021. gada 9. jūnija atzinumu(1),

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2021. gada 2. jūnija vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. un 163. pantu,

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2021. gada 10. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/..., ar ko groza Regulu (ES) 2016/1628 attiecībā uz tās pārejas noteikumiem par noteiktu tehniku, kas aprīkota ar motoriem, kuru jauda ir 56 kW vai lielāka, bet mazāka par 130 kW, un 300 kW vai lielāka, nolūkā mazināt Covid-19 izraisītās krīzes ietekmi
P9_TC1-COD(2021)0129

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2021/1068.)

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 8. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika