Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Texte adoptate
PDF 127kWORD 44k
Joi, 10 iunie 2021 - Strasbourg
Dispoziții tranzitorii pentru a aborda impactul crizei provocate de pandemia de COVID-19 [modificare a Regulamentului (UE) 2016/1628] ***I
P9_TA(2021)0281
Rezoluţie
 Text

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 iunie 2021 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1628 în ceea ce privește dispozițiile tranzitorii pentru anumite echipamente prevăzute cu motoare cu o putere cuprinsă între 56 kW și 130 kW, precum și cu o putere mai mare de 300 kW, pentru a aborda impactul crizei provocate de pandemia de COVID-19 (COM(2021)0254 – C9-0185/2021 – 2021/0129(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2021)0254),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0185/2021),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 9 iunie 2021(1),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 2 iunie 2021, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolele 59 și 163 din Regulamentul său de procedură,

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 10 iunie 2021 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2021/... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1628 în ceea ce privește dispozițiile sale tranzitorii pentru anumite echipamente prevăzute cu motoare cu o putere mai mare sau egală cu 56 kW și mai mică de 130 kW, precum și cu o putere mai mare sau egală cu 300 kW, pentru a aborda impactul crizei provocate de COVID-19
P9_TC1-COD(2021)0129

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2021/1068.)

Ultima actualizare: 8 octombrie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate