Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Antagna texter
PDF 129kWORD 41k
Torsdagen den 10 juni 2021 - Strasbourg
Övergångsbestämmelser i syfte att hantera konsekvenserna av covid-19-krisen (ändring av förordning (EU) 2016/1628) ***I
P9_TA(2021)0281
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 juni 2021 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1628 vad gäller dess övergångsbestämmelser för vissa maskiner utrustade med motorer i effektintervallen på minst 56 kW och mindre än 130 kW och på minst 300 kW i syfte att hantera konsekvenserna av covid-19-krisen (COM(2021)0254 – C9-0185/2021 – 2021/0129(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförförande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2021)0254),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9-0185/2021),

—  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 9 juni 2021(1),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 2 juni 2021 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 59 och 163 i arbetsordningen,

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Ännu inte offentliggjort i EUT.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 10 juni 2021 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/… om ändring av förordning (EU) 2016/1628 vad gäller dess övergångsbestämmelser för vissa maskiner utrustade med motorer i effektintervallen på minst 56 kW och mindre än 130 kW och på minst 300 kW i syfte att hantera konsekvenserna av covid-19-krisen
P9_TC1-COD(2021)0129

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2021/1068.)

Senaste uppdatering: 8 oktober 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy