Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2021/2671(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0303/2021

Esitatud tekstid :

B9-0303/2021

Arutelud :

Hääletused :

PV 09/06/2021 - 16
PV 10/06/2021 - 2

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0282

Vastuvõetud tekstid
PDF 153kWORD 53k
Neljapäev, 10. juuni 2021 - Strasbourg
Tšehhi Vabariigi peaministri huvide konflikt
P9_TA(2021)0282B9-0303/2021

Euroopa Parlamendi 10. juuni 2021. aasta resolutsioon Tšehhi Vabariigi peaministri huvide konflikti kohta (2021/2671(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 310 lõiget 6 ja artikli 325 lõiget 5,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määruse (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid(1) (edaspidi „finantsmäärus“), artiklit 61,

–  võttes arvesse komisjoni teatist „Suunis huvide konflikti vältimiseks ja käsitlemiseks finantsmääruse raames“(2),

–  võttes arvesse oma varasemaid otsuseid ja resolutsioone Euroopa Komisjoni 2014., 2015., 2016., 2017., 2018. ja 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse oma 13. detsembri 2018. aasta resolutsiooni huvide konflikti ja ELi eelarve kaitsmise kohta Tšehhi Vabariigis(3) ning oma 19. juuni 2020. aasta resolutsiooni Tšehhi Vabariigi peaministri suhtes ELi vahendite väärkasutamise ja võimalike huvide konfliktide uurimise taasalustamise kohta(4),

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni 26.–27. märtsil 2014. aastal ja 26.–28. veebruaril 2020. aastal toimunud teabekogumiskülastusi Tšehhi Vabariiki,

–  võttes arvesse 23. aprillil 2021 avaldatud 2019. aasta novembri lõpparuannet Tšehhis huvide konflikti vältimiseks kehtestatud juhtimis- ja kontrollisüsteemide toimimise auditi kohta, mille viisid läbi komisjoni regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat (DG REGIO) ning tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat (DG EMPL),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2020. aasta määrust (EL, Euratom) 2020/2092, mis käsitleb üldist tingimuslikkuse korda liidu eelarve kaitsmiseks(5),

–  võttes arvesse komisjoni 2020. aasta aruannet õigusriigi kohta, eelkõige peatükki õigusriigi olukorra kohta Tšehhi Vabariigis (SWD(2020)0302),

–  võttes arvesse riikide korruptsioonivastase ühenduse (GRECO) neljanda hindamisvooru vastavusvahearuannet Tšehhi Vabariigi kohta, mille GRECO võttis vastu oma 84. täiskogu istungil 2019. aasta detsembris,

–  võttes arvesse 26. veebruari 2020. aasta Tšehhi 2020. aasta riigiaruannet (SWD(2020)0502), mis on lisatud komisjoni teatisele „2020. aasta Euroopa poolaasta: struktuurireformide elluviimisel ning makromajandusliku tasakaalustamatuse ennetamisel ja korrigeerimisel tehtud edusammude hindamine ning määruse (EL) nr 1176/2011 kohaste põhjalike analüüside tulemused“ (COM(2020)0150),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni resolutsiooni ettepanekut,

A.  arvestades, et finantsmääruse artiklites 61 ja 63, direktiivi 2014/24/EL (huvide konflikti vältimise alaste riigihanke-eeskirjade kohta) artiklis 24, määruse (EL) nr 1303/2013 (ühissätete määrus fondide jagatud eelarve täitmise kohta) artiklites 144 ja 145, Euroopa Kohtu praktikas ja 29. novembril 2016 muudetud Tšehhi seaduses nr 159/2006 huvide konflikti kohta on sätestatud konkreetsed kohustused ja ette nähtud vahendid huvide konflikti tekitavate olukordade tõhusaks lahendamiseks;

B.  arvestades, et Agrofert on konglomeraat, mille asutas Tšehhi peaminister Andrej Babiš ja mis koosneb rohkem kui 230 äriühingust; arvestades, et nagu on selgunud, on peaminister Andrej Babiš kontserni Agrofert (kuhu kuuluvad teiste hulgas mitu olulist Tšehhi meediaväljaannet) kontrolliva äriühingu Agrofert üks tegelikke tulusaajaid usaldusfondide AB Private Trust I ja AB Private Trust II kaudu, mille tegelik tulusaaja ta samuti on;

C.  arvestades, et 2019. aasta jaanuaris ja veebruaris viis mitu komisjoni talitust (regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat (DG REGIO) / tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat (DG EMPL), põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat (DG AGRI, kaasatud peadirektoraat)) ELi ja siseriikliku õiguse kohaldamise kohta läbi koordineeritud põhjaliku auditi; arvestades, et käimasolev põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi audit uurib väidetavaid huvide konflikte ühise põllumajanduspoliitika rakendamisel Tšehhis;

D.  arvestades, et 2021. aasta aprillis avaldas komisjon Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide õiguslikku rakendamist käsitleva lõpliku auditiaruande nõuetekohaselt redigeeritud versiooni, mida kontrollisid tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat ning regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat; arvestades, et põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi teist auditiaruannet ei ole ikka veel avaldatud;

E.  arvestades, et avaldatud auditiaruandes juhitakse tähelepanu tõsistele vajakajäämistele Tšehhi Vabariigi juhtimis- ja kontrollisüsteemis(6) ning puudustele, mis tuleb kõrvaldada finantskorrektsioonidega;

F.  arvestades, et regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi auditiaruandes tuvastati kolm Euroopa Regionaalarengu Fondi raames antud toetust, millega rikuti Tšehhi õigust ja ELi ühissätete määrust;

G.  arvestades, et peaminister Andrej Babiši suhtes on endiselt pooleli kriminaaluurimine, mis algatati väikeettevõtjatele mõeldud ELi toetuste ebaseaduslikku kasutamist käsitleva Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) aruande tõttu ning mis algselt lõpetati ja seejärel uuesti avati, ning mida parlament käsitles oma 19. juuni 2020. aasta resolutsioonis;

H.  arvestades, et aasta pärast ei ole komisjon ikka veel andnud põhjalikku vastust parlamendi taotlusele kvantifitseerida kontserni Agrofert üksuste saadud subsiidiumide kogusumma;

I.  arvestades, et pärast Euroopa Parlamendi 2018. aasta detsembri ja 2020. aasta juuni resolutsioone peaminister Andrej Babiši huvide konflikti kohta ning rohkem kui kaks aastat pärast komisjoni auditite algust on peaminister Andrej Babiši huvide konflikti tekitatud olukord endiselt lahendamata;

J.  arvestades, et liikmesriigid saavad usaldusväärse finantsjuhtimise tagada üksnes siis, kui ametiasutused tegutsevad kooskõlas siseriikliku ja ELi õigusega ning kui uurimistalitused ja prokuratuurid tegelevad tõhusalt valesti käsitletud huvide konflikti juhtumitest tingitud kuritegeliku väärkäitumisega;

K.  arvestades, et määruse (EL, Euratom) 2020/2092 artikli 3 punkti b kohaselt võib suutmatus tagada huvide konflikti puudumine viidata õigusriigi põhimõtete rikkumisele;

L.  arvestades, et huvide konfliktide ja tajutud konfliktide vältimise ja ohjamise üksikasjalike põhimõtete ja reeglite kehtestamine on hea valitsemistava ja usaldusväärse finantsjuhtimise oluline osa;

M.  arvestades, et eelarvekontrollikomisjoni 2020. aasta veebruari lähetuse käigus avastati murettekitavad õigusraamistiku piirangud, mis häirivad Tšehhi riigikontrolli tõhusat ja tulemuslikku tööd, takistades tal kontrollida avaliku sektori kulutuste korrektsust ja tulemuslikkust piirkondlikul ja kohalikul tasandil või teha kohapealseid kontrolle lõplike vahendite saajate üle;

1.  väljendab rahulolu, et pärast Euroopa Parlamendi korduvaid üleskutseid avaldati komisjoni regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi ning tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi lõplik auditiaruanne Tšehhis huvide konflikti vältimiseks kehtestatud juhtimis- ja kontrollisüsteemide toimimise kohta, milles kinnitatakse peaminister Andrej Babiši praegust ja kestvat huvide konflikti seoses Agroferti konglomeraadiga ja mis toetab seega parlamendi varasemates resolutsioonides ja eelarve täitmisele heakskiidu andmise raportites väljendatud seisukohta;

2.  väljendab heameelt, et regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat ning tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat tunnustavad, et üldsuse oluline huvi läbipaistvuse ja selle erandliku olukorra kohta käiva teabe vastu on mõistlik põhjus aruande avaldamiseks; peab siiski kahetsusväärseks, et tulemused avaldati alles 2021. aasta aprillis, kuigi lõplik auditiaruanne saadeti Tšehhi ametiasutustele 2019. aasta novembris ja komisjon sai neilt vastused 2020. aasta mais; nõuab tungivalt, et põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat kiirendaks oma auditimenetlust ja järelmeetmeid ning avaldaks oma lõpliku auditiaruande ilma põhjendamatult viivitamata; nõuab, et erilist tähelepanu pöörataks maksete tegemisele ettevõtetele, mis kuuluvad otseselt või kaudselt peaminister Andrej Babišile või teistele Tšehhi valitsuse liikmetele;

3.  peab kahetsusväärseks, et auditi- ja ärakuulamismenetlused ning finantskorrektsiooni kohaldamise menetlused venivad praegu mitme aasta pikkuseks; nõuab tungivalt, et komisjon vaataks läbi auditi- ja finantskorrektsiooni menetluse eeskirjad, et võimaldada õigeaegsemat järeldustele jõudmist ja alusetult väljamakstud ELi vahendite tagasinõudmist; kordab oma üleskutset komisjonile avaldada kõik Tšehhi peaministri huvide konflikti juhtumiga seotud dokumendid;

4.  on sügavalt mures auditiaruandes toodud järelduste pärast, millest nähtub, et

   kontserni Agrofert kuuluvatele üksustele anti põhjendamatult Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendeid;
   peaminister on tegelik tulusaaja Agrofert Holdingus ning alates 2017. aasta veebruarist ka tema kontrolli all olevates usaldusfondides AB Private Trust I ja AB Private Trust II, ning tal on Agroferti edu vastu otsene majanduslik huvi;
   peaminister Andrej Babiš osales aktiivselt ELi eelarve täitmises Tšehhi Vabariigis ning tal oli võimalik mõjutada selliseid organeid nagu Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide nõukogu ja riiklik koordineerimisasutus, osaledes samal ajal kontserni Agrofert puudutavate otsuste vastuvõtmises;
   kindlaksmääratud projektidele vahendite eraldamisel rikuti Tšehhi huvide konflikti käsitleva muudetud seaduse artiklit 4c ja ELi finantsmäärust;
   auditeerimisele kuulunud ajavahemikul oli Andrej Babiši kui peaministri, Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide nõukogu esimehe, rahandusministri ja majandusvaldkonna asepeaministri ülesannete erapooletu ja objektiivne täitmine kahjustatud;

5.  märgib, et alates 1. juunist 2021 võeti Tšehhi seadusega nr 37/2021 SB. tegelike tulusaajate registreerimise kohta lõpuks siseriiklikku õigusesse üle viies rahapesuvastane direktiiv, milles nõutakse üldsusele kättesaadavate registrite loomist äriühingute, usaldusfondide ja muude õiguslike üksuste jaoks; tuletab meelde, et selle direktiivi ülevõtmise tähtaeg oli 10. jaanuar 2020; kritiseerib karmilt asjaolu, et Tšehhi võttis viienda rahapesuvastase direktiivi üle niivõrd suure viivitusega; märgib, et peaminister Andrej Babiš on alates 1. juunist 2021 kantud Tšehhi omanike registrisse kui Agroferti „kaudne tegelik omanik“; kritiseerib teravalt Tšehhi justiitsministeeriumi avaldust, mille kohaselt võib toetuste maksmist Agrofertile jätkata hoolimata asjaolust, et Andrej Babiš on Tšehhis registreeritud Agroferti tegeliku tulusaajana;

6.  nõuab, et liikmesriigi kõrgeimal valitsustasandil esinev huvide konflikt, mida kinnitati 23. aprillil 2021 avaldatud komisjoni lõpparuandes Tšehhi Vabariigis huvide konflikti vältimiseks kehtestatud juhtimis- ja kontrollisüsteemide toimimise auditi kohta, on lubamatu ning selle lahendamisega tuleb igakülgselt tegeleda:

   a) võtta meetmeid selle tagamiseks, et peaminister Andrej Babišil ei oleks seoses kontserniga Agrofert enam majanduslikke ega muid huve, mis kuuluvad ELi finantsmääruse artikli 61 või Tšehhi huvide konflikti seaduse kohaldamisalasse; või
   b) tagada, et peaminister Andrej Babiši kontrolli all olevad majandusüksused ei saa enam mingeid rahalisi vahendeid ELi fondidest, riiklikke toetuseid või kogu ELis avaliku sektori asutuste jaotatavaid rahalisi vahendeid; või
   c) täielikult välistada Andrej Babiši osalemine mis tahes ELi otsustusprotsessis, mis võib otseselt või kaudselt puudutada kontserni Agrofert huve; rõhutab siiski, et võttes arvesse peaministri ja tema valitsuse liikmete ülesandeid ja volitusi, on kaheldav, kas selline meede võiks huvide konflikti praktikas piisavalt lahendada, kui kõnealused isikud jätkavad oma avalike ülesannete täitmist, ning et seetõttu on huvide konflikti lahendamiseks sobivam viis ametist tagasiastumine;

7.  väljendab heameelt teadaande üle, et Euroopa Prokuratuur viib läbi huvide konflikti erapooletu ja faktidel põhineva uurimise; võtab teadmiseks vastutava prokuratuuri esitatud avalduse, mille kohaselt juhtum täidab asjakohase Euroopa Liidu määruse kohaselt vastloodud Euroopa Prokuratuuri kohustusliku kohtualluvuse tingimusi ja see tuleb Euroopa Prokuratuurile viivitamata edastada;

8.  peab kahetsusväärseks, et auditi tulemused kinnitavad tõsiste süsteemsete puuduste olemas olu juhtimis- ja kontrollisüsteemi toimimises ning eelkõige puudusi huvide konfliktide tuvastamises; taunib asjaolu, et ristkontrollide ja läbipaistmatute menetluste ja struktuuride ebatõhusus vähendab huvide konfliktide ennetamise ja tuvastamise usaldusväärsust Tšehhi Vabariigis;

9.  on sügavalt mures selle pärast, et isegi pärast finantsmääruse artiklite 61 ja 63 jõustumist 2018. aastal esineb juhtimis- ja kontrollisüsteemides jätkuvalt puudusi huvide konfliktide tõkestamisel, ning et Tšehhi ametivõimud teevad nõuete täitmise tagamiseks vähe ja ebapiisavalt;

10.  mõistab hukka Tšehhi valitsuse katsed muuta peaminister Andrej Babiši huvide konflikt õiguspäraseks seadusega, mille eelnõu esitati 2020. aasta märtsis COVIDi kriisi alguses, selle asemel et see huvide konflikt lahendada;

11.  eeldab, et riigi ametiasutused täidavad kõik nõutud soovitused, mille eesmärk on muu hulgas parandada juhtimis- ja kontrollisüsteemi ning kontrollida kõiki pärast 9. veebruari 2017 antud toetusi, mis võivad rikkuda huvide konflikti seadust;

12.  palub komisjonil teavitada parlamenti sellest, kuidas Tšehhi valitsus auditi soovitusi rakendab, eelkõige seoses kõigi nende kontsernile Agrofert eraldatud vahendite kontrollimisega, mis ei kuulunud auditivalimisse;

13.  on sügavalt mures üldise õigusraamistiku nõrkuste pärast, mis muudavad keeruliseks ELi rahalisi vahendeid saavate üksuste tegelike tulusaajate süstemaatilise tuvastamise; tuletab meelde, et komisjon on kinnitanud, et on teinud ühise põllumajanduspoliitika raames väljamakseid kontserni Agrofert kuuluvatele äriühingutele ja ka mitmes teises liikmesriigis asuvatele muudele äriühingutele, kelle tegelik tulusaaja on peaminister Andrej Babiš, kuid ei suuda ammendavalt kindlaks teha kõiki kasu saanud ettevõtjaid; väidab kindlalt, et komisjoni ülesanne on anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile täielik ja usaldusväärne ülevaade kõigist maksetest, mis on eelarveaastatel 2018 ja 2019 tehtud kontserni Agrofert äriühingutele ja sama tegeliku tulusaajaga äriühingutele kõigis liikmesriikides; palub komisjonil lisada ka teave 2020. aasta kohta; on seisukohal, et see näitab tungivat vajadust, et komisjon töötaks koos riiklike ametitega välja standardse ja üldsusele kättesaadava lahenduse, kuidas ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) väljamaksete lõplikud toetusesaajad avalikustada;

14.  märgib, et hiljuti on parandatud äriühingute tegelike tulusaajate registrit ehk läbipaistvusregistrit (Transparenzregister), milles on nüüd kirjas peaminister Andrej Babiš Saksamaal asuva Agroferti tütarettevõtte kasusaaja ja aktsionärina; kordab, et peaminister Andrej Babiš on loetletud ühena kuuest aktiivsest isikust, kellel on märkimisväärne mõju või kontroll Ühendkuningriigis asuva Agroferti tütarettevõtjaga GreenChem Solutions Ltd. seotud usaldusfondi usaldushaldurite üle; kutsub kõiki liikmesriike, kus Agroferti tütarettevõtjad tegutsevad, vaatama sellest aspektist läbi tegelike tulusaajate registri;

15.  peab kahetsusväärseks, et kontserni Agrofert üksused saavad jätkuvalt makseid ühise põllumajanduspoliitika esimese samba raames; tuletab meelde, et Tšehhi huvide konflikti seadusega on keelatud anda mis tahes toetust, sealhulgas ÜPP otsetoetusi, äriühingule, milles ametiisikule või ametiisiku kontrolli all olevale üksusele kuulub 25 % või suurem osalus; rõhutab tõsiseid kahtlusi nende Tšehhi ametiasutuste sõltumatuse suhtes, kes teevad otsuseid põllumajanduslike otsetoetuste saamise õiguslikkuse ja toetuste kontrolli üle; täheldab riskinäitajate olemas olu asjaolus, et kontserni Agrofert kuuluvad äriühingud saavad neid vahendeid jätkuvalt, rikkudes Tšehhi huvide konflikti seadust;

16.  märgib, et alates 2006. aastast kehtivates huvide konflikte käsitlevates Tšehhi õigusaktides olid tõsised lüngad ja nende rakendamises esines märkimisväärseid puuduseid, mis võimaldasid sügava oligarhilise struktuuri loomist ja laienemist; peab kahetsusväärseks, et parlamendi eelarvekontrollikomisjoni 2020. aasta veebruari lähetuse käigus avastati tõsiseid puudusi Tšehhi huvide konfliktide vältimise, tuvastamise ja lahendamise süsteemides;

17.  avaldab imestust, et komisjoni regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadil (DG REGIO) ja tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadil (DG EMPL) ning teiselt poolt põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadil (DG AGRI) on huvide konflikti käsitleva Tšehhi seaduse ja ELi finantsmääruse suhtes nähtavasti lahknevad arusaamad samalaadsetest õigusrikkumistest; DG REGIO ja DG EMPL leiavad, et huvide konflikti käsitleva Tšehhi seaduse rikkumine kujutab endast ka finantsmääruse artikli 61 lõike 2 rikkumist, DG AGRI ei näi aga seda arusaama jagavat; juhib lisaks tähelepanu asjaolule, et toetusõigustel põhinevate maksete (otsetoetused) abikõlblikkuse kontrolli üks osa on ka kontrolliotsuse tegemine; rõhutab, et huvide konflikt võib seda kontrolliotsust mõjutada; palub komisjonil esitada parlamendile üksikasjaliku õigusliku selgituse Tšehhi huvide konflikti seaduse ja liidu finantsmääruse artikli 61 rikkumise erineva mõju kohta ning lisada üksikasjaliku selgituse selle kohta, kuidas komisjon tagab, et huvide konflikt ei mõjutaks toetusõigustel põhinevate maksete kontrolliotsuseid;

18.  peab hämmastavaks komisjoni hinnangut, et Tšehhi põllumajandusministril ei ole huvide konflikti, kuigi tema pereliikmed saavad märkimisväärses mahus põllumajandustoetusi, samal ajal kui ta ise vastutab ÜPP põllumajandusprogrammide kavandamise ja rakendamise eest; palub komisjonil selle hinnangu parlamendile edastada; palub komisjonil tagada finantsmääruse artikli 61 ühetaolise tõlgendamise ja kohaldamise;

19.  palub komisjonil hinnata finantsmääruse artikli 61 mõjusust, mis puudutab ilmnevate huvide konflikti juhtumite tõkestamist, avastamist ja lahendamist, ning vajaduse korral esitada finantsmääruse järgmisel läbivaatamisel ettepanekud, et veelgi tugevdada huvide konflikti reguleerimise tingimusi, pöörates erilist tähelepanu mõistetele, kohaldamisalale (hõlmatud isikud), tundlike funktsioonide või tundliku tegevuse kindlakstegemisele, olukordadele, „mida võib objektiivselt pidada huvide konfliktiks“ ning kohustustele huvide konflikti korral; tuletab meelde, et finantsmääruse artiklis 61 ei eristata ELi eelarvest tehtavaid eri liiki makseid ning et juba pelgalt võimalus kasutada huvide konfliktist tulenevat positsiooni on piisav näitaja;

20.  peab murettekitavaks finantsmääruse artikli 61 kitsast tõlgendamist Tšehhi põllumajandusmaksete ameti (riiklik põllumajanduse sekkumisfond) poolt, kuna amet on seisukohal, et see määruse artikkel ei ole kohaldatav valitsuse liikmete suhtes; kordab Euroopa Parlamendi muret seoses Tšehhi põllumajandusmaksete ameti juhtimises tuvastatud mitmete puudustega, eelkõige järelevalvenõukogu sõltumatuse puudumisega, nagu rõhutati parlamendi aruandes 2020. aasta veebruaris Tšehhi Vabariiki tehtud teabekogumiskülastuse kohta(7); palub komisjonil algatada auditimenetluse, et tagada ameti usaldusväärne juhtimine;

21.  on seisukohal, et finantsmäärusega seonduvad komisjoni suunised huvide konfliktide vältimise ja ohjamise kohta on oluline vahend, mis aitab veelgi tugevdada meetmeid ELi eelarve kaitsmiseks pettuse ja õigusnormide rikkumise eest; palub komisjonil tegeleda teadlikkuse tõstmisega ning edendada huvide konfliktide vältimise nõuete ühetaolist tõlgendamist ja kohaldamist, muu hulgas ÜPP esimese samba otsetoetuste puhul, ning jälgida sellega seoses makseasutuste ja auditistruktuuride sõltumatut toimimist; kutsub komisjoni üles esitama asjaomaste liikmesriikide ametiasutustele lisaks praktilisi näiteid, ettepanekuid ja soovitusi, et olla neile abiks huvide konfliktide ärahoidmisel;

22.  kordab, et Tšehhi kodanikud ja maksumaksjad ei peaks kinni maksma ega kandma mingeid peaminister Andrej Babiši huvide konflikti tagajärgi ning et kontserni Agrofert kuuluvad äriühingud peaksid tagasi maksma kõik ELi eelarvest või Tšehhi riigieelarvest ebaseaduslikult saadud toetused; nõuab, et Tšehhi ametiasutused nõuaksid tagasi kõik kontserni Agrofert üksustele põhjendamatult makstud toetused;

23.  nõuab, et ELi eelarvest või Tšehhi riigieelarvest rahaliste vahendite edasine väljamaksmine peaminister Andrej Babiši või Tšehhi valitsuse liikmete kontrolli all olevatele äriühingutele tuleb peatada, kuni huvide konflikti juhtumid on täielikult lahendatud;

24.  kutsub Tšehhi valitsust üles parandama üldist õiglust ELi toetuste jaotamisel ja looma süsteemi, mis tagaks ELi vahendite jaotamisel täieliku ja ammendava läbipaistvuse; märgib murega, et komisjonile kättesaadava teabe kohaselt ei ole alates Tšehhi otsetoetuste süsteemi loomisest 2014. aastal tehtud ühtegi otsust selle muutmiseks ja mõjusa huvide konfliktide vastase mehhanismi loomiseks;

25.  tuletab meelde, et projekti „Stork Nest“ raames asutas Agrofert kunstlikult keskmise suurusega ettevõtte, mis jäi Agroferti kontrolli alla, et saada väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele mõeldud vahendeid kogusummas ligikaudu 2 miljonit eurot; peab vastuvõetamatuks, et pärast raskete rikkumiste tuvastamist „Stork Nest“ uurimiste käigus tõmbasid Tšehhi ametiasutused selle projekti ELi rahastamisest välja eesmärgiga rahastada seda riigieelarvest, veeretades finantskoormuse Tšehhi maksumaksjatele; näeb selles kinnitust, et Tšehhi ametiasutused ei suutnud komisjoni veenda nende maksete seaduslikkuses ja korrektsuses; peab kahetsusväärseks, et OLAFil ei ole seega enam õigust uurimist korraldada ja ainult Tšehhi prokurör saab süüdistusi esitada; on tõsiselt mures selle pärast, et Tšehhi prokurör sulges „Stork Nesti“ menetluse ajutiselt ja taasalustas hiljem asja uurimist; kutsub Tšehhi ametiasutusi üles teavitama ELi institutsioone võimalikult kiiresti „Stork Nesti“ uurimise tulemustest;

26.  märgib, et Tšehhi politsei soovitas teist korda esitada peaminister Andrej Babišile süüdistuse väidetavas ligikaudu 2 miljoni euro suuruses pettuses seoses „Stork Nesti“ uurimisega; märgib, et süüdistuse esitamise ettepaneku kohta otsuse tegemise eest vastutab järelevalvet teostav prokurör Jaroslav Šaroch, kes oli 2019. aasta septembris esialgu otsustanud juhtumi käsitlemisest loobuda; tuletab meelde, et nüüdseks ametist lahkunud peaprokurör Pavel Zeman andis 4. detsembril 2019 korralduse kohtuasi uuesti avada, viidates vajakajäämistele prokurör Jaroslav Šarochi õiguslikus hinnangus;

27.  on sügavalt mures Tšehhi Vabariigi sõltumatule meediale ja sõltumatutele institutsioonidele avaldatava poliitilise surve pärast, mida hiljuti tõendas peaprokuröri tagasiastumine, mille põhjusena ta ise nimetas justiitsministri survet;

28.  kutsub komisjoni üles uurima Tšehhi kohtusüsteemi nõrku kohti ja võtma vajalikke meetmeid; palub komisjonil hoolikalt uurida ja analüüsida, kas ka muid Tšehhi valitsuse liikmetega seotud asju on pärast võimalikku surve avaldamist tühistatud või ennetähtaegselt lõpetatud; palub komisjonil põhjendamatult viivitamata teavitada Euroopa Parlamenti oma kogutud andmetest ja järeldustest;

29.  peab murettekitavaks teateid, et auditeeritud perioodil maksis Tšehhi valitsus Agrofertile riigieelarvest juba üle 150 miljoni Tšehhi krooni(8); palub komisjonil neid riigieelarvest rahastamise juhtumeid põhjalikult uurida ning teavitada Euroopa Parlamenti uurimise tulemustest ja võetud meetmetest, kuna selline rahastamine võib olla ebaseaduslik riigiabi ja ohustada ausat konkurentsi ELi ühtsel turul ja turu terviklikkust;

30.  peab taunitavaks tava arvata projektid ELi rahastamisest välja, et rahastada neid riigieelarvest, kui komisjon või Euroopa Kontrollikoda on avastanud õigusnormide rikkumisi; palub komisjonil selliseid juhtumeid tähelepanelikult jälgida ja teha nende kohta põhjalik õiguslik analüüs, pöörates erilist tähelepanu riigiabi eeskirjade võimalikule rikkumisele;

31.  taunib peaminister Andrej Babiši avalikke kommentaare, mille ta andis pärast Euroopa Komisjoni regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi ning tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi lõpliku auditiaruande avaldamist(9); peab vastuvõetamatuks, et tema kui Euroopa Ülemkogu liige nimetab komisjoni audiitoreid maffiaks;

32.  taunib peaminister Andrej Babiši laimavaid märkusi uudisteorganisatsioonide aadressil, kes avaldavad teavet tema huvide konflikti ja talle kuuluvate ettevõtete tegevuse kohta; juhib sellega seoses tähelepanu Andrej Babiši 2020. aasta novembris Tšehhi parlamendis tehtud halvustavatele märkustele internetiajalehe Deník Referendum aadressil;

33.  peab äärmiselt murettekitavaks, et Tšehhi on vähe järginud riikide korruptsioonivastase ühenduse (GRECO) neljanda vooru hindamisaruandes esitatud soovitusi: neljateistkümnest soovitusest on ainult üks rahuldavalt täidetud, seitse osaliselt ja ülejäänud kuus on täitmata;

34.  kutsub kõiki liikmesriike üles tõkestama uue mitmeaastase finantsraamistiku rakendamisel juhtumid, kus mõnele füüsilisele isikule makstakse sadade miljonite eurode suurusi toetusi, ning lähenema Euroopa Parlamendi seisukohale, mille kohaselt tuleb jagatud eelarve täitmisega programmide puhul tagada täielik läbipaistvus ja võimalus makseid koondada ning korraldada digitaalsed järelevalve- ja auditimenetlused üle liikmesriikide piiride;

35.  kutsub nõukogu üles võtma käimasolevatel läbirääkimistel ühise põllumajanduspoliitika määruse üle asjakohaselt arvesse eelarve tulemuslikkust ning otsetoetuste õiglasemat ja läbipaistvamat jaotamist ning lähenema Euroopa Parlamendi seisukohale, mille kohaselt tuleks kehtestada ÜPP mõlema samba jaoks konkreetsed piirmäärad füüsilise isiku kohta, toetusi järk-järgult vähendada ning võtta kasutusele kohustuslik piirang ja ümberjaotavad toetused, et tagada ELi kodanike positiivne suhtumine ühisesse põllumajanduspoliitikasse tervikuna; rõhutab, et huvide konfliktid ei tohi nõukogus peetavaid läbirääkimisi mõjutada ning ükski huvide konfliktist mõjutatud liikmesriigi minister ega valitsuse liige või esindaja ei tohi läbirääkimistel osaleda; peab vastuvõetamatuks, et peaminister Babiš, olles kontserni Agrofert tegelik tulusaaja, osales ühise põllumajanduspoliitika läbirääkimistel ja võitles toetuste piiramise vastu; rõhutab kindlalt, et ÜPP esimese ja teise samba piirmäärad füüsilisele isikule peavad olema ühetaoliselt kohaldatavad – ka liikmesriikide valitsusliikmete suhtes, et takistada neil nõukogus enda huvides läbirääkimisi pidada;

36.  mõistab teravalt hukka oligarhilised struktuurid, kes kasutavad ära ELi põllumajandus- ja ühtekuuluvusfonde, nii et vähestele toetusesaajatele langeb valdav osa ELi toetustest, ning kutsub komisjoni, nõukogu ja Euroopa Ülemkogu üles takistama selliste struktuuride soosimist, kuna need vähendavad väikeste ja keskmise suurusega põllumajandustootjate ja põllumajanduslike pereettevõtete konkurentsivõimet, kes peaksid olema ühise põllumajanduspoliitika peamised toetusesaajad;

37.  on sügavalt mures selle pärast, et peaminister Andrej Babišil on huvide konflikt ja samal ajal osaleb ta ühise põllumajanduspoliitika ja Euroopa üldiste kliimapoliitika eesmärkide ühitamist käsitlevate otsuste tegemises, kuna tema puhul võivad kontserni Agrofert ärihuvid üles kaaluda avaliku huvi toetada kestlikumat põllumajandust ja piirata kliimamuutuste negatiivset mõju;

38.  on seisukohal, et Tšehhi valitsuse tegevusetus peaminister Andrej Babiši huvide konfliktide lahendamisel mõjutab negatiivselt Tšehhi riigiasutuste, sealhulgas õiguskaitseasutuste ja juhtimis- ja kontrollisüsteemide toimimist ning ELi õigusaktide järgimist Tšehhi poolt;

39.  palub komisjonil hinnata eespool osutatud olukorda ja ka peaminister Andrej Babiši mõju Tšehhi meediale ja kohtusüsteemile, et teha kindlaks õigusriigi rikkumised, ning – juhul kui need leiavad kinnitust ja lähtudes hindamise järeldustest – õigeaegselt aktiveerida liidu eelarve kaitseks tingimuslikkuse mehhanismi;

40.  on endiselt mures meediaomandi üha suurema koondumise pärast mõne üksiku oligarhi kätte(10);

41.  märgib, et nii riigi kui ka Euroopa Liidu tasandil on käimas uurimised ja auditid võimalike huvide konfliktide ja ELi vahendite kasutamise kohta; on mures komisjoni 2020. aasta õigusriigi aruandes avaldatud küsimuste pärast, et suurkorruptsiooni juhtumitega ei tegeleta piisavalt ja parlamendiliikmete suhtes kohaldatavates usaldusraamistikes on tuvastatud teatavad lüngad;

42.  kutsub nõukogu ja Euroopa Ülemkogu üles rakendama kõiki vajalikke ja asjakohaseid meetmeid huvide konfliktide ärahoidmiseks kooskõlas finantsmääruse artikli 61 lõikega 1; väljendab muret selle pärast, et Tšehhi peaminister on olnud ja on jätkuvalt aktiivne osaline ELi eelarve ja ELi programmide üle peetavatel läbirääkimistel, kuigi tal on huvide konflikt; palub nõukogul ja Euroopa Ülemkogul selgitada Euroopa Parlamendile, kuidas nad kavatsevad komisjoni auditiaruannete järelduste põhjal võtta arvesse peaminister Andrej Babiši osalemist ühise põllumajanduspoliitika ja ELi eelarvega seotud otsuste tegemises ja kuidas nad kavatsevad sellele reageerida;

43.  on seisukohal, et peaminister Andrej Babiši huvide konflikti juhtum kinnitab ka tungivat vajadust luua ELi rahaliste vahendite jälgimiseks koostalitlev digitaalne aruandlus- ja kontrollisüsteem; peab äärmiselt kahetsusväärseks, et kaasseadusandjad ei ole jõudnud rahuldavale kokkuleppele sätetes, millega tagataks IT‑süsteemide koostalitlusvõime, mis võimaldaks standardset ja ühtset aruandlust ning soodustaks koostööd; nõuab, et kõik asjaosalised püüaksid parema vastutuse nimel leida samavõrra mõjusaid lahendusi;

44.  palub komisjonil tagada, et 2021.–2027. aasta mitmeaastase finantsraamistiku ja taasterahastu „Next Generation EU“ rakendamisel järgitaks täielikult huvide konflikti käsitlevaid finantsmääruse sätteid, kaasa arvatud peaminister Andrej Babiši huvide konflikti puhul, nii et otse või kaudselt peaminister Andrej Babišile kuuluvatele ettevõtetele ei tehtaks väljamakseid(11); nõuab, et põhjalikumalt uuritaks võimalikke huvide konflikte ning õigusriigi elementide järgimist riiklikes taastekavades;

45.  toonitab, et iga Euroopa Parlamendi liige peab saama oma tööd teha ähvardusteta ning et tema kaitse tagamise eest oma koduriigis vastutab selle riigi valitsus;

46.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ja nõukogule ning Tšehhi Vabariigi valitsusele ja parlamendi mõlemale kojale.

(1) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(2) ELT C 121, 9.4.2021, lk 1.
(3) ELT C 388, 13.11.2020, lk 157.
(4) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0164.
(5) ELT L 433 I, 22.12.2020, lk 1.
(6) Lõplikus auditiaruandes leiti tõsiseid puudusi huvide konflikti vältimiseks mõeldud kontrollisüsteemi struktuuris, mida tõendavad huvide konflikte käsitleva Tšehhi seaduse artikli 4c seitse rikkumist ja kõrge veamäär (96,7 %) auditeeritud valimis.
(7) Eelarvekontrollikomisjoni aruanne 26.–28. veebruaril 2020 Tšehhi Vabariiki tehtud teabekogumiskülastuse kohta.
(8) iROZHLAS, Penam, Lovochemie, Cerea. Česko vyplatilo Agrofertu podle Bruselu na dotacích neoprávněně 155 milionů, 27. aprill 2021.
(9) Euractiv, Czech PM slams EU Commission auditors as ‘mafia’, 26. aprill 2021.
(10) Reporters Without Borders, Czech Republic, https://rsf.org/en/czech-republic [vaadatud 2.6.2021].
(11) Tšehhi valitsuse poolt õiglase ülemineku fondist rahastamiseks heakskiidetud ettevõtete ja projektide loetelus on kirjas rohkem kui 6 miljardit Tšehhi krooni kontserni Agrofert kuuluvale ettevõttele Lovochemie, mida varem juhtis praegune Tšehhi keskkonnaminister Richard Brabec.

Viimane päevakajastamine: 8. oktoober 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika