Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2021/2671(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0303/2021

Texte depuse :

B9-0303/2021

Dezbateri :

Voturi :

PV 09/06/2021 - 16
PV 10/06/2021 - 2

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0282

Texte adoptate
PDF 162kWORD 52k
Joi, 10 iunie 2021 - Strasbourg
Conflictul de interese al prim-ministrului Republicii Cehe
P9_TA(2021)0282B9-0303/2021

Rezoluția Parlamentului European din 10 iunie 2021 referitoare la conflictul de interese al prim-ministrului Republicii Cehe (2021/2671(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 310 alineatul (6) și articolul 325 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 61 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii(1) (Regulamentul financiar),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei: Orientări privind evitarea și gestionarea conflictelor de interese în temeiul Regulamentului financiar(2),

–  având în vedere deciziile și rezoluțiile sale anterioare referitoare la descărcarea de gestiune a Comisiei pentru anii 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 și 2019,

–  având în vedere rezoluția sa din 13 decembrie 2018 referitoare la conflictele de interese și protecția bugetului UE în Republica Cehă(3) și rezoluția sa din 19 iunie 2020 referitoare la redeschiderea anchetei împotriva prim-ministrului Republicii Cehe privind utilizarea abuzivă a fondurilor UE și potențialele conflicte de interese(4),

–  având în vedere misiunile de informare în Republica Cehă efectuate de Comisia pentru control bugetar în perioada 26-27 martie 2014 și 26-28 februarie 2020,

–  având în vedere raportul final din noiembrie 2019 privind auditul funcționării sistemelor de gestiune și control instituite pentru a evita conflictele de interese în Cehia, realizat de Direcția Generală Politică Regională și Urbană (REGIO) a Comisiei și de Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Incluziune și Afaceri Sociale (EMPL), care a fost publicat la 23 aprilie 2021,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2092 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un regim general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii(5),

–  având în vedere raportul Comisiei din 2020 privind statul de drept, în special capitolul consacrat situației statului de drept din Cehia (SWD(2020)0302),

–  având în vedere raportul intermediar de conformitate al Grupului de state împotriva corupției (GRECO) rezultat în urma celei de a patra runde de evaluare a Republicii Cehe, adoptat de GRECO în cadrul celei de-a 84-a reuniuni plenare din decembrie 2019,

–  având în vedere Raportul de țară pe 2020 privind Cehia din 26 februarie 2020 (SWD(2020)0502) care însoțește Comunicarea Comisiei privind semestrul european 2020: evaluarea progreselor înregistrate în ceea ce privește reformele structurale, prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice, precum și rezultatele bilanțurilor aprofundate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1176/2011 (COM(2020)0150),

–  având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru control bugetar,

A.  întrucât articolele 61 și 63 din Regulamentul financiar, articolul 24 din Directiva 2014/24/UE privind normele în materie de achiziții publice referitoare la evitarea conflictelor de interese, articolele 144 și 145 din Regulamentul privind dispozițiile comune pentru gestiunea partajată, Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, jurisprudența Curții de Justiție și Legea cehă nr. 159/2006 privind conflictele de interese, astfel cum a fost modificată la 29 noiembrie 2016, stabilesc obligații specifice și oferă instrumente pentru a aborda în mod eficace situațiile de conflict de interese;

B.  întrucât Agrofert este un conglomerat înființat și creat de prim-ministrul ceh Andrej Babiš, alcătuit din peste 230 de întreprinderi; întrucât a fost adus la cunoștința opiniei publice faptul că prim-ministrul Babiš este unul dintre beneficiarii reali ai Agrofert, societatea care controlează Grupul Agrofert, grup care include, printre altele, mai multe organizații de presă importante din Cehia, prin intermediul fondurilor fiduciare AB Private Trust I și AB Private Trust II, al căror beneficiar este, de asemenea, dl Babiš;

C.  întrucât în ianuarie și februarie 2019 mai multe servicii ale Comisiei [DG REGIO/DG EMPL, DG AGRI (DG asociată)] au efectuat un audit cuprinzător și coordonat al aplicării legislației UE și a legislației naționale; întrucât un audit în curs al DG AGRI examinează presupusele conflicte de interese în ceea ce privește punerea în aplicare a politicii agricole comune în Cehia;

D.  întrucât, în aprilie 2021, Comisia a publicat o versiune anonimizată corespunzător a raportului final de audit privind implementarea legală a fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI), astfel cum a fost verificată de DG EMPL și DG REGIO; întrucât cel de al doilea raport de audit al DG AGRI nu a fost încă publicat;

E.  întrucât raportul de audit publicat evidențiază deficiențe grave în sistemul de gestiune și control(6) din Republica Cehă și deficiențe care trebuie remediate prin corecții financiare;

F.  întrucât raportul de audit al DG REGIO a identificat trei granturi din cadrul Fondului european de dezvoltare regională (FEDR) care au încălcat legislația cehă și Regulamentul UE privind dispozițiile comune;

G.  întrucât ancheta penală împotriva prim-ministrului ceh Andrej Babiš, declanșată de raportul Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) privind utilizarea neregulamentară a subvențiilor UE destinate întreprinderilor mici, care a fost inițial închisă și apoi redeschisă și care a făcut obiectul rezoluției Parlamentului din 19 iunie 2020, este încă în desfășurare;

H.  întrucât, un an mai târziu, Comisia nu a furnizat încă un răspuns cuprinzător la solicitarea Parlamentului de a cuantifica valoarea totală a subvențiilor primite de entitățile aparținând Grupului Agrofert;

I.  întrucât, în urma rezoluțiilor Parlamentului din decembrie 2018 și iunie 2020 referitoare la conflictul de interese al prim-ministrului Babiš și la peste doi ani de la începerea auditurilor Comisiei, situația conflictului de interese al prim-ministrului Babiš rămâne nesoluționată;

J.  întrucât buna gestiune financiară poate fi asigurată de statele membre numai dacă autoritățile publice acționează în conformitate cu legislația, atât cea națională, cât și cea a UE, iar abaterile cu caracter infracțional care au la origine cazuri de conflicte de interese netratate corespunzător sunt investigate efectiv de organele de anchetă și de urmărire penală;

K.  întrucât, în temeiul articolului 3 litera (b) din Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2092, neasigurarea absenței oricăror conflicte de interese poate indica încălcări ale principiilor statului de drept;

L.  întrucât existența unor politici și norme detaliate privind evitarea și gestionarea conflictelor și a conflictelor de interese percepute constituie o parte esențială a bunei guvernanțe și a bunei gestiuni financiare;

M.  întrucât misiunea Comisiei pentru control bugetar din februarie 2020 a dezvăluit existența unor limitări îngrijorătoare ale cadrului juridic, care obstrucționează funcționarea eficientă și eficace a Biroului Suprem de Audit de la nivel național, împiedicându-l să verifice regularitatea și performanța cheltuielilor publice la nivel regional și local sau să efectueze controale la fața locului ale beneficiarilor finali,

1.  salută publicarea raportului final de audit al DG REGIO și DG EMPL privind funcționarea sistemelor de gestiune și control instituite pentru a evita conflictele de interese în Cehia, în urma apelurilor repetate ale Parlamentului, raport care confirmă actualul conflict de interese al prim-ministrului Babiš în ceea ce privește conglomeratul Agrofert și confirmă astfel poziția Parlamentului exprimată în rezoluțiile anterioare și în rapoartele de descărcare de gestiune;

2.  salută faptul că DG REGIO și DG EMPL recunosc interesul public considerabil pentru transparență și informații în legătură cu această situație excepțională ca motive întemeiate pentru publicare; regretă însă că constatările au fost publicate doar în aprilie 2021, deși raportul final de audit a fost trimis autorităților cehe în noiembrie 2019, iar Comisia a primit răspunsuri în mai 2020; îndeamnă DG AGRI să își accelereze procedura de audit și acțiunile ulterioare și să își publice raportul final de audit fără întârzieri nejustificate; solicită să se acorde o atenție deosebită plăților efectuate către societăți deținute direct și indirect de prim-ministrul Babiš sau de alți membri ai guvernului ceh;

3.  consideră regretabil faptul că procedurile de audit și procedurile contradictorii, precum și procedurile privind aplicarea corecției financiare, se întind în prezent pe mai mulți ani; îndeamnă Comisia să revizuiască normele privind procedurile de audit și de corecție financiară pentru a permite concluzii mai prompte și recuperarea fondurilor UE plătite în mod necuvenit; își reiterează apelul adresat Comisiei de a publica toate documentele referitoare la cazul de conflict de interese în care este implicat prim-ministrul ceh;

4.  este profund preocupat de constatările raportului de audit, care arată că:

   fondurile ESI au fost acordate în mod necuvenit unor entități din cadrul grupului Agrofert;
   prim-ministrul este beneficiarul real al holdingului Agrofert și, din februarie 2017, al fondurilor fiduciare AB Private Trust I și AB Private Trust II, pe care le controlează, păstrând un interes economic direct în succesul Agrofert;
   prim-ministrul Babiš s-a implicat activ în execuția bugetului UE în Republica Cehă și a fost în măsură să exercite influență asupra unor organisme precum Consiliul ESIF (Consiliul pentru fondurile ESI) și Autoritatea Națională de Coordonare, fiind, în același timp, implicat în deciziile care afectează grupul Agrofert;
   proiectele identificate au fost acordate cu încălcarea articolului 4c din Legea revizuită privind conflictele de interese din Cehia, precum și a Regulamentului financiar al UE;
   în perioada auditată, a fost compromisă exercitarea imparțială și obiectivă a funcțiilor dlui Babiš în calitate de prim-ministru, președinte al Consiliului ESIF, ministru de finanțe și viceprim-ministru al economiei;

5.  constată că, începând din 1 iunie 2021, Legea cehă nr. 37/2021 SB. privind înregistrarea beneficiarilor finali reali a transpus, în cele din urmă, în dreptul intern cea de A 5-a directivă privind combaterea spălării banilor, care prevede obligativitatea creării unor registre accesibile publicului în care să figureze societățile, fiduciile și alte construcții juridice; reamintește că termenul pentru transpunerea acestei directive a expirat la 10 ianuarie 2020; critică aspru întârzierea atât de mare cu care Cehia a transpus cea de A 5-a directivă privind combaterea spălării banilor; ia act de faptul că prim-ministrul Babiš a fost înscris în registrul ceh al proprietarilor ca „proprietar real indirect” al Agrofert de la 1 iunie 2021; critică vehement declarația Ministerului Justiției din Cehia, care afirmă că subvențiile pot fi plătite în continuare către Agrofert, în pofida faptului că Andrej Babiš este menționat drept beneficiarul real al Agrofert în Cehia;

6.  insistă că un conflict de interese la cel mai înalt nivel de guvernare al unui stat membru, confirmat în prezent prin publicarea, la 23 aprilie 2021, a raportului final al Comisiei privind auditul funcționării sistemelor de gestiune și control existente pentru a evita conflictele de interese în Republica Cehă, nu poate fi tolerat și trebuie să fie abordat integral prin:

   (a) adoptarea de măsuri care să garanteze că prim-ministrul Babiš nu mai are niciun interes economic sau alte interese care intră sub incidența articolului 61 din Regulamentul financiar al UE sau a Legii cehe privind conflictele de interese în ceea ce privește grupul Agrofert, sau
   (b) asigurarea faptului că entitățile comerciale aflate sub controlul prim-ministrului Babiš încetează să mai primească finanțare din fonduri UE, subvenții publice sau fonduri distribuite de toate nivelurile autorităților publice din întreaga UE, sau
   (c) abținerea completă de la participarea la orice proces decizional al UE care ar putea viza direct sau indirect interesele grupului Agrofert; subliniază însă că, având în vedere funcțiile și prerogativele prim-ministrului și ale membrilor guvernului său, este îndoielnic că o astfel de măsură ar putea soluționa în practică, în mod adecvat, conflictul de interese dacă persoanele în cauză continuă să își exercite funcțiile publice și că, prin urmare, demisia din funcția publică constituie un mijloc mai potrivit de soluționare completă a conflictului de interese;

7.  salută anunțul potrivit căruia Parchetul European (EPPO) va desfășura o anchetă imparțială și bazată pe fapte privind conflictul de interese; ia act de declarația parchetului competent, conform căreia cazul „îndeplinește condițiile privind competența obligatorie a Parchetului European nou înființat în temeiul regulamentului aplicabil al Uniunii Europene, căruia trebuie să i se transmită fără întârziere”;

8.  regretă că constatările auditului confirmă existența unor deficiențe sistemice grave în funcționarea sistemului de gestiune și control și, în special, în depistarea conflictelor de interese; regretă faptul că ineficiența controalelor încrucișate și procesele și structurile opace reduc din fiabilitatea oricărei măsuri de prevenție și depistare a conflictelor de interese în Republica Cehă;

9.  este profund preocupat de faptul că, chiar și după intrarea în vigoare a articolelor 61 și 63 din Regulamentul financiar în 2018, sistemele de gestiune și control continuă să prezinte deficiențe în ceea ce privește evitarea conflictelor de interese, iar autoritățile cehe iau măsuri limitate și insuficiente pentru a asigura conformitatea;

10.  regretă presupusele tentative ale guvernului ceh de a legaliza conflictul de interese al prim-ministrului Babiš printr-o lege, propusă la începutul crizei provocate de pandemia de COVID-19 în martie 2020, mai degrabă decât de a soluționa conflictul de interese în sine;

11.  se așteaptă ca autoritățile naționale să pună în aplicare toate recomandările solicitate, vizând, printre altele, îmbunătățirea sistemului de gestiune și control și verificarea tuturor granturilor acordate după 9 februarie 2017 care ar putea încălca Legea privind conflictele de interese;

12.  solicită Comisiei să informeze Parlamentul cu privire la punerea în aplicare a recomandărilor auditului de către guvernul ceh, în special în ceea ce privește controlul tuturor fondurilor acordate grupului Agrofert care nu au fost incluse în eșantionul de audit;

13.  este profund preocupat de deficiențele cadrului general de reglementare, care fac dificilă identificarea sistematică a beneficiarilor reali ai entităților care primesc fonduri UE; reamintește că Comisia a confirmat că a efectuat plăți în cadrul politicii agricole comune (PAC) către societăți care aparțin grupului Agrofert și, de asemenea, către alte societăți al căror beneficiar real este prim-ministrul Babiš în mai multe alte state membre, dar nu este în măsură să identifice în mod exhaustiv toți operatorii economici care au beneficiat; insistă că se așteaptă de la Comisie să ofere autorității care acordă descărcarea de gestiune o prezentare completă și fiabilă a tuturor plăților efectuate către întreprinderile din grupul Agrofert și către societăți cu același beneficiar real în toate statele membre pentru exercițiile financiare 2018 și 2019; invită Comisia să includă, de asemenea, informații pentru anul 2020; este de părere că acest lucru demonstrează că este necesar ca Comisia să propună de urgență, în cooperare cu agențiile naționale, un format standardizat și accesibil publicului care să dezvăluie cine sunt beneficiarii finali ai plăților în cadrul PAC;

14.  ia act de rectificarea recentă operată în registrul beneficiarilor reali ai societăților (Transparenzregister), care îl înscrie în prezent pe prim-ministrul Babiš ca beneficiar și acționar al unei filiale a Agrofert din Germania; reiterează că prim-ministrul Babiš este inclus pe listă ca fiind una din cele șase persoane active cu influență sau control semnificativ asupra fiduciarilor unui fond fiduciar având legătură cu filiala Agrofert denumită GreenChem Solutions Ltd. din Regatul Unit; invită toate statele membre în care sunt active filiale ale Agrofert să revizuiască în acest sens registrul beneficiarilor reali;

15.  regretă faptul că entitățile din grupul Agrofert continuă să primească plăți în cadrul primului pilon al PAC; reamintește că Legea cehă privind conflictele de interese interzice acordarea oricăror subvenții, inclusiv plăți directe în cadrul PAC, unei întreprinderi în care un funcționar public sau o entitate controlată de un funcționar public deține o cotă de cel puțin 25 %; subliniază îndoielile serioase cu privire la independența autorităților cehe care decid cu privire la eligibilitatea și controlul plăților agricole directe; identifică drept indicator de risc faptul că societăți care fac parte din grupul Agrofert continuă să primească aceste fonduri, încălcând Legea cehă privind conflictele de interese;

16.  constată că legislația cehă privind conflictele de interese, în vigoare din 2006, prezintă lacune grave și deficiențe semnificative în ceea ce privește punerea în aplicare, permițând astfel crearea și dezvoltarea unor structuri oligarhice profunde; regretă că misiunea Comisiei pentru control bugetar a Parlamentului din februarie 2020 a descoperit deficiențe grave în sistemele care vizează prevenirea, depistarea și soluționarea conflictelor de interese în Cehia;

17.  își exprimă uimirea față de abordările aparent diferite ale DG REGIO, DG EMPL și DG AGRI în cazul unor încălcări similare ale Legii cehe privind conflictele de interese și ale articolului 61 din Regulamentul financiar; în timp ce DG REGIO și DG EMPL consideră că o încălcare a Legii cehe privind conflictele de interese constituie o încălcare a articolului 61 alineatul (2) din Regulamentul financiar, DG AGRI nu pare să aplice aceeași logică; atrage, de asemenea, atenția că verificarea eligibilității plăților bazate pe drepturi la plată (plăți directe) include și un element decizional în cadrul verificării; subliniază că această decizie de verificare poate fi influențată de un conflict de interese; invită Comisia să ofere Parlamentului o explicație juridică detaliată a impactului diferit al încălcărilor legislației naționale privind conflictele de interese și ale articolului 61 din Regulamentul financiar și să includă o explicație detaliată a modului în care Comisia se asigură că deciziile de verificare a plăților bazate pe drepturi la plată nu au fost afectate de un conflict de interese;

18.  își exprimă uimirea față de evaluarea Comisiei potrivit căreia ministrul ceh al agriculturii nu se află într-o situație de conflict de interese deși membri ai familiei sale primesc sume substanțiale din subvenții agricole, în timp ce el este responsabil cu programarea și implementarea programelor agricole în cadrul PAC; solicită Comisiei să pună această evaluare la dispoziția Parlamentului; solicită Comisiei să asigure interpretarea și aplicarea uniforme ale articolului 61 din Regulamentul financiar;

19.  solicită Comisiei să evalueze eficacitatea articolului 61 din Regulamentul financiar în ceea ce privește prevenirea sau dezvăluirea și soluționarea cu succes a cazurilor de conflict de interese atunci când acestea apar și, după caz, să facă propuneri în contextul următoarei revizuiri a Regulamentului financiar pentru a consolida în continuare normele care reglementează conflictele de interese, acordând o atenție deosebită definițiilor, domeniului de aplicare (cine este vizat), identificării funcțiilor sau activităților sensibile expuse riscului, a „situațiilor care pot fi percepute în mod obiectiv ca un conflict de interese” și a obligațiilor în caz de conflict de interese; reamintește că articolul 61 din Regulamentul financiar nu face distincție între diferitele tipuri de plăți de la bugetul UE și că simpla posibilitate de a face uz de o poziție care decurge din conflictul de interese este un indicator suficient;

20.  este preocupat de interpretarea restrictivă a articolului 61 din Regulamentul financiar de către Agenția cehă de plăți în agricultură (Fondul de stat pentru intervenție în agricultură), care consideră că acesta nu se aplică membrilor guvernului; reiterează îngrijorarea Parlamentului în legătură cu o serie de deficiențe identificate în gestionarea asigurată de Agenția cehă de plăți în agricultură, în special cu lipsa de independență a Consiliului de supraveghere, astfel cum se subliniază în raportul Parlamentului privind misiunea sa în Republica Cehă din februarie 2020(7); solicită Comisiei să inițieze o procedură de audit pentru a asigura buna gestiune în cadrul agenției;

21.  consideră că orientările Comisiei privind evitarea și gestionarea conflictelor de interese în temeiul Regulamentului financiar reprezintă un instrument important pentru consolidarea în continuare a măsurilor de protejare a bugetului UE împotriva fraudei și a neregulilor; solicită Comisiei să sensibilizeze și să promoveze o interpretare și o aplicare uniformă a normelor privind evitarea conflictelor de interese, incluzând plățile directe din cadrul primului pilon al PAC, și să monitorizeze funcționarea independentă a agențiilor de plăți și a structurilor de audit în acest sens; invită Comisia să ofere autorităților interesate din statele membre și alte exemple practice, sugestii și recomandări, pentru a le ajuta să evite conflictele de interese;

22.  reiterează că cetățenii și contribuabilii cehi nu ar trebui să plătească sau să sufere consecințe care decurg din conflictul de interese al prim-ministrului Babiš și că întreprinderile care aparțin grupului Agrofert ar trebui să ramburseze toate subvențiile primite în mod ilegal de la bugetul UE sau de la bugetul ceh; îndeamnă autoritățile cehe să recupereze toate subvențiile care au fost plătite în mod necuvenit tuturor entităților grupului Agrofert;

23.  insistă că trebuie sistată plata în continuare a fondurilor, fie din bugetul UE, fie din bugetul național ceh, către întreprinderile controlate în ultimă instanță de prim-ministrul Babiš sau de membri ai guvernului ceh până la soluționarea completă a cazurilor de conflict de interese;

24.  îndeamnă guvernul ceh să îmbunătățească echitatea generală a distribuției subvențiilor din partea UE și să instituie un sistem care va garanta o transparență deplină și completă în distribuirea fondurilor UE; constată cu preocupare că, potrivit informațiilor de care dispune Comisia, de la înființarea sistemului ceh de plăți directe în 2014, nu au existat decizii de modificare a acestuia și de creare a unui mecanism eficace de combatere a conflictelor de interese;

25.  reamintește că, în cadrul proiectului „Cuibul de berze”, Agrofert a creat artificial o întreprindere mijlocie, care a rămas sub controlul Agrofert, pentru a obține fonduri destinate întreprinderilor mici și mijlocii în valoare totală de aproximativ 2 milioane EUR; consideră inacceptabil faptul că, după ce au fost constatate nereguli grave în anchetele privind „Cuibul de berze”, autoritățile cehe au retras proiectul de la finanțarea UE cu scopul de a-l finanța din bugetul național, transferând sarcina financiară asupra contribuabililor cehi; consideră că aceasta este o confirmare a faptului că autoritățile cehe nu au reușit să convingă Comisia de legalitatea și regularitatea plăților în cauză; regretă că acest lucru înseamnă că OLAF nu mai are dreptul de a ancheta și că doar procurorul național mai poate formula acuzații; este profund preocupat de faptul că procurorul ceh a închis temporar procedurile și, ulterior, a redeschis cazul; invită autoritățile cehe să informeze instituțiile UE cât mai curând posibil cu privire la rezultatul redeschiderii anchetei în cazul „Cuibului de berze”;

26.  constată că poliția cehă a recomandat pentru a doua oară ca prim-ministrul Babiš să fie pus sub acuzare pentru o presupusă fraudă în valoare de aproximativ 2 milioane EUR în legătură cu anchetele privind „Cuibul de berze”; observă că procurorul de caz, Jaroslav Šaroch, care decisese inițial, în septembrie 2019, să închidă cazul, este responsabil de luarea unei decizii privind trimiterea în instanță a dosarului; reamintește că, la 4 decembrie 2019, procurorul general Pavel Zeman, care a demisionat între timp, a dispus redeschiderea cazului, invocând deficiențe în evaluarea juridică efectuată de procurorul Šaroch;

27.  este profund preocupat de presiunea politică exercitată asupra mass-mediei independente și a instituțiilor independente din Republica Cehă, evidențiată recent prin demisia procurorului general, care a declarat că presiunea exercitată de ministrul justiției este motivul demisiei sale;

28.  solicită Comisiei să analizeze vulnerabilitățile sistemului judiciar ceh și să lanseze acțiunile necesare; solicită Comisiei să examineze cu atenție și să analizeze dacă alte cazuri în care sunt implicați membri ai guvernului ceh au fost retrase sau închise prematur, posibil ca urmare a unor presiuni; invită Comisia să informeze Parlamentul fără întârzieri nejustificate cu privire la constatările și concluziile sale;

29.  este preocupat de rapoartele potrivit cărora guvernul ceh a plătit deja către Agrofert peste 150 de milioane CZK din bugetul național ceh în perioada auditată(8); întrucât acest lucru poate constitui ajutor de stat ilegal și poate compromite concurența loială pe piața unică a UE, precum și integritatea sa; solicită Comisiei să investigheze pe deplin aceste cazuri de finanțare de la bugetul național și să informeze Parlamentul cu privire la concluziile investigației și la măsurile luate;

30.  condamnă practica retragerii proiectelor de la finanțarea UE pentru a le finanța din bugetul național în urma depistării unor nereguli de către Comisie sau de către Curtea de Conturi Europeană; solicită Comisiei să monitorizeze îndeaproape și să efectueze o analiză juridică atentă în aceste cazuri, acordând o atenție deosebită potențialelor încălcări ale normelor privind ajutoarele de stat;

31.  regretă observațiile publice făcute de prim-ministrul Babiš ca reacție la publicarea raportului final de audit al DG REGIO și DG EMPL(9); consideră inacceptabil faptul că auditorii Comisiei sunt numiți „mafioți” de către un membru al Consiliului European;

32.  condamnă remarcile calomnioase ale prim-ministrului Babiš împotriva organizațiilor de știri care relatează despre conflictul său de interese și despre operațiunile derulate de întreprinderile sale; subliniază, în acest sens, observațiile negative formulate de acesta în Parlamentul Republicii Cehe, în noiembrie 2020, în legătură cu publicația Denik Referendum;

33.  este profund preocupat de nivelul scăzut la care sunt respectate recomandările GRECO cuprinse în raportul rezultat în urma celei de a patra runde de evaluare – doar una dintre cele 14 recomandări a fost pusă în aplicare în mod satisfăcător, șapte recomandări au fost parțial puse în aplicare, iar celelalte șase recomandări nu au fost deloc puse în aplicare;

34.  îndeamnă toate statele membre să interzică cazurile în care plăți în valoare de milioane de euro reprezentând subvenții sunt acordate unor persoane fizice individuale în temeiul noului cadru financiar multianual (CFM) și să adopte poziția Parlamentului de a garanta transparența deplină și posibilitatea de a agrega plățile, precum și procedurile digitale de monitorizare și audit transfrontalier în programele care fac obiectul gestiunii partajate;

35.  invită Consiliul ca, în cadrul negocierilor în curs privind Regulamentul PAC, să acorde atenția cuvenită eficacității bugetare și distribuției mai echitabile și mai transparente a plăților directe, să adopte poziția Parlamentului de a stabili plafoane specifice pentru persoanele fizice pentru ambii piloni ai PAC, precum și degresivitatea, plafonarea obligatorie și plățile redistributive, pentru a asigura o percepție pozitivă a PAC în general în rândul cetățenilor UE; subliniază că negocierile din cadrul Consiliului nu trebuie să fie afectate de conflicte de interese și că niciun ministru, membru sau reprezentant al unui guvern național nu trebuie să participe la negocieri în timp ce este afectat de un conflict de interese; consideră inacceptabil faptul că prim-ministrul Babiš, deși este beneficiarul real al grupului Agrofert, a participat la negocierile privind PAC și s-a opus plafonării subvențiilor; subliniază cu fermitate că plafoanele pe persoană fizică pentru primul și al doilea pilon al PAC trebuie să fie aplicabile în mod uniform, inclusiv membrilor guvernelor naționale, pentru a-i împiedica să negocieze în cadrul Consiliului în beneficiul lor;

36.  dezaprobă cu fermitate structurile oligarhice care recurg la fondurile agricole și de coeziune ale UE, făcând ca o mică parte a beneficiarilor să primească marea majoritate a fondurilor UE, și invită Comisia, Consiliul și Consiliul European să împiedice promovarea unor astfel de structuri, care reduc competitivitatea fermierilor mici și mijlocii și a fermelor familiale, aceștia trebuind să fie principalii beneficiari ai PAC;

37.  își subliniază profunda preocupare față de situația de conflict de interese în care se află prim-ministrul Babiš în timp ce participă la procesul decizional privind alinierea PAC la obiectivele generale ale politicii europene în domeniul climei, întrucât interesele de afaceri ale grupului Agrofert ar putea prevala asupra interesului public de a sprijini o agricultură mai durabilă și de a limita efectele negative ale schimbărilor climatice;

38.  consideră că lipsa de acțiune a guvernului ceh în abordarea conflictelor de interese ale prim-ministrului Babiš are un impact negativ asupra funcționării autorităților statului ceh, inclusiv a autorităților de aplicare a legii și a sistemelor de gestiune și control, precum și asupra respectării legislației UE;

39.  invită Comisia să evalueze situația de mai sus, precum și influența prim-ministrului Babiš asupra mass-mediei din Cehia și asupra sistemului judiciar, pentru a identifica încălcări ale statului de drept și, dacă acestea se confirmă și pe baza constatărilor sale, să activeze în timp util mecanismul de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii;

40.  este în continuare preocupat de concentrarea tot mai mare a proprietății asupra mass-mediei în mâinile câtorva oligarhi(10);

41.  constată că există anchete și audituri în curs, atât la nivel național, cât și la nivel european, privind potențiale conflicte de interese și utilizarea fondurilor UE; este îngrijorat de preocupările exprimate în raportul Comisiei din 2020 privind statul de drept, potrivit cărora cazurile de corupție la nivel înalt nu sunt urmărite suficient, iar în cadrele de integritate aplicabile parlamentarilor au fost identificate unele lacune;

42.  invită Consiliul și Consiliul European să ia toate măsurile necesare și adecvate pentru a preveni conflictele de interese, în conformitate cu articolul 61 alineatul (1) din Regulamentul financiar; își exprimă preocuparea cu privire la faptul că prim-ministrul ceh a luat și continuă să ia parte în mod activ la negocierile privind bugetul și programele UE, aflându-se, în același timp, într-un conflict de interese; solicită Consiliului și Consiliului European să explice Parlamentului modul în care intenționează să ia în considerare și să acționeze în ceea ce privește participarea prim-ministrului Babiš la procesul decizional legat de PAC și de bugetul UE în urma rapoartelor de audit ale Comisiei;

43.  consideră că situația conflictului de interese al prim-ministrului Babiš confirmă, de asemenea, necesitatea urgentă de a institui un sistem interoperabil de raportare și monitorizare digitală pentru finanțele UE; regretă profund faptul că colegiuitorii nu au ajuns la un acord satisfăcător cu privire la dispozițiile de stabilire a interoperabilității sistemelor informatice, care ar permite o raportare standardizată și uniformă și ar stimula cooperarea; solicită eforturi din partea tuturor actorilor competenți pentru a găsi soluții la fel de eficace, în vederea îmbunătățirii responsabilității;

44.  invită Comisia să asigure că dispozițiile Regulamentului financiar privind conflictele de interese, inclusiv în cazul conflictului de interese al prim-ministrului Babiš, sunt pe deplin aplicate la punerea în aplicare a CFM 2021-2027 și a Next Generation EU, astfel încât să nu se efectueze plăți către societăți deținute direct sau indirect de prim-ministrul Babiš(11); solicită o examinare mai aprofundată a oricărui potențial conflict de interese, precum și a altor elemente legate de statul de drept în planurile naționale de redresare;

45.  subliniază cu fermitate că deputații în Parlamentul European trebuie să își poată desfășura activitatea fără amenințări și că guvernele naționale sunt responsabile cu asigurarea protecției lor în țările de origine;

46.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, Guvernului și celor două camere ale Parlamentului Republicii Cehe.

(1) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(2) JO C 121, 9.4.2021, p. 1.
(3) JO C 388, 13.11.2020, p. 157.
(4) Texte adoptate, P9_TA(2020)0164.
(5) JO L 433 I, 22.12.2020, p. 1.
(6) Raportul final de audit a constatat deficiențe grave în conceperea sistemului de control vizând evitarea conflictelor de interese, după cum reiese din cele șapte încălcări ale articolului 4c din Legea cehă privind conflictele de interese și din rata ridicată de eroare, de 96,7 %, a eșantionului auditat.
(7) Raport privind misiunea de informare a Comisiei pentru control bugetar (CONT) în Republica Cehă, 26-28 februarie 2020.
(8) iROZHLAS, Penam, Lovochemie, Cerea. Česko vyplatilo Agrofertu podle Bruselu na dotacích neoprávněně 155 milionů, 27 aprilie 2021.
(9) Euractiv, „Czech PM slams EU Commission auditors as ‘mafia’” (Prim-ministrul ceh îi califică pe auditorii Comisiei drept „mafioți”), 26 aprilie 2021.
(10) Reporteri fără Frontiere, Republica Cehă, https://rsf.org/en/czech-republic [accesat la 2.6.2021].
(11) Lista întreprinderilor și a proiectelor aprobate de guvernul ceh pentru a fi propuse spre finanțare din Fondul pentru o tranziție justă include peste 6 miliarde CZK pentru Lovochemie, o societate care face parte din grupul Agrofert, condusă anterior de actualul ministru ceh al mediului, Richard Brabec.

Ultima actualizare: 8 octombrie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate