Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/2692(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B9-0306/2021

Разисквания :

Гласувания :

PV 09/06/2021 - 16
PV 10/06/2021 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2021)0283

Приети текстове
PDF 154kWORD 50k
Четвъртък, 10 юни 2021 г. - Страсбург
Справяне с глобалното предизвикателство COVID-19: последици от освобождаването от задълженията по Споразумението ТРИПС на СТО във връзка с ваксините, лечението, оборудването и производствения капацитет за борба с COVID-19 в развиващите се страни
P9_TA(2021)0283RC-B9-0306/2021

Резолюция на Европейския парламент от 10 юни 2021 г. относно справяне с глобалното предизвикателство COVID-19: последици от освобождаването от задълженията по Споразумението ТРИПС на СТО във връзка с ваксините, лечението, оборудването и производствения капацитет за борба с COVID-19 в развиващите се страни (2021/2692(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Споразумението на Световната търговска организация (СТО) за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (ТРИПС), по-специално член 31а от него,

–  като взе предвид Декларацията от Доха от 14 ноември 2001 г. относно Споразумението ТРИПС и общественото здраве,

–  като взе предвид решението на Съвета на СТО по свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост от 6 ноември 2015 г. за разширяване на обхвата на освобождаването на най-слаборазвитите държави (НСРД), които са членки на СТО, от задължението да прилагат разпоредбите на Споразумението ТРИПС, свързани с фармацевтичните продукти,

–  като взе предвид съобщението на Индия и Южна Африка от 2 октомври 2020 г., с което се иска освобождаване от задължения по някои разпоредби на Споразумението ТРИПС за предотвратяване, ограничаване и лечение на COVID-19, съвносители по което са Есватини, Кения, Мозамбик и Пакистан и то е подкрепено от 100 други държави,

–  като взе предвид преразгледаното предложение за освобождаване от задълженията по разпоредбите на ТРИПС, представено на 21 май 2021 г. от 62 членове на СТО,

–  като взе предвид отвореното писмо от 243 организации на гражданското общество до генералния директор на СТО от 13 април 2021 г. относно справянето с глобалните предизвикателства, свързани с неадекватното предлагане и несправедливия достъп до медицински продукти за борба с COVID-19, и по-специално ваксини,

–  като взе предвид изявлението от 5 май 2021 г. на търговския представител на САЩ, с което се изразява подкрепа за временно освобождаване от задълженията по ТРИПС,

–  като взе предвид отвореното писмо на президента на Република Коста Рика и генералния директор на Световната здравна организация (СЗО) от 27 май 2021 г., с което отново се призовават всички държави – членки на СЗО, да подкрепят активно Платформата за достъп до технологии във връзка с COVID-19 (C-TAP),

–  като взе предвид Декларацията от Рим, приета на световната среща на високо равнище по въпросите на здравето на 21 май 2021 г.,

–  като взе предвид писмото от 31 май 2021 г. на генералния директор на СЗО, генералния директор на СТО, управляващия директор на Международния валутен фонд (МВФ) и председателя на групата на Световната банка, в което се призовава за нов ангажимент за равнопоставеност по отношение на ваксините и за победа над пандемията,

–  като взе предвид съвместното изявление от 20 април 2020 г. на генералните директори на Световната търговска организация (СТО) и Световната здравна организация в подкрепа на усилията за гарантиране на нормалния трансграничен поток от жизненоважни медицински материали и други стоки и услуги,

–  като взе предвид Програмата на ООН за устойчиво развитие за периода до 2030 г. и Целите за устойчиво развитие (ЦУР),

–  като взе предвид член 132, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че броят на случаите на COVID-19 беше приблизително 172 000 000, които доведоха до смъртта на повече от 3 700 000 човека по света и причиниха безпрецедентни страдания, бедствия и разрушаването на поминъка на милиони хора; като има предвид, че последиците от продължителния COVID засягат 10% от пациентите в световен мащаб, което води до загуба на работни места, бедност и силна социално-икономическа уязвимост;

Б.  като има предвид, че настоящата световна пандемия от COVID-19 изисква глобална стратегия за ваксини, диагностика, лечение и производство и разпространение на оборудване; като има предвид, че е необходим цялостен, научен и основан на факти подход за справяне със предизвикателствата пред здравето, свързани с пандемията; като има предвид, че един съобразен с пола и междусекторен подход е от решаващо значение за постигането на равенство на всеки етап от процеса на ваксинация – от разработването до ваксинацията;

В.  като има предвид, че ваксините представляват типичен пример за необходимостта да се третират като глобални обществени блага и да се предоставят безплатно поради предоставяните от тях огромни ползи; като има предвид, че в развитите държави всички граждани получават ваксините безплатно; като има предвид, че би било неприемливо от етична гледна точка, ако този принцип не се прилага за много по-бедните хора в развиващите се страни;

Г.  като има предвид, че съгласно Декларацията относно Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (ТРИПС) и общественото здраве, приета на 14 ноември 2001 г. в Доха, Споразумението ТРИПС следва да бъде изпълнявано и тълкувано по благоприятен за общественото здраве начин – като се насърчава достъпът до съществуващи медикаменти и разработването на нови лекарства; като има предвид, че на 6 ноември 2015 г. Съветът на СТО за ТРИПС реши да удължи до януари 2033 г. периода на освобождаване от патенти на лекарствата за най-слабо развитите държави;

Д.  като има предвид, че е от основно значение да се гарантира ваксинация на достъпна цена за най-уязвимите групи от населението в държавите с ниски и средни доходи; като има предвид, че ваксините, базирани на mRNA, се оказаха най-ефективните, но и най-скъпите ваксини на пазара;

Е.  като има предвид, че към юни 2021 г. в световен мащаб са били поставени приблизително 1,6 милиарда дози ваксини, по-голямата част от които в индустриализирани държави и в държави, произвеждащи ваксини; като има предвид, че само 0,3% от дозите ваксини, поставени в световен мащаб, са дадени в 29-те най-бедни държави, в които живеят около 9% от населението на света; като има предвид, че според изчисленията на МВФ, ако разпространението на ваксини се ускори, над 7 трилиона евро биха могли да бъдат добавени към световния БВП, ако вирусът бъде овладян; като има предвид, че ЕС е разпределил над 260 милиона ваксини на своите държави членки и е изнесъл повече от 226 милиона ваксини за трети държави, от които само 10% са предназначени за най-слабо развитите държави;

Ж.  като има предвид, че се появяват будещи тревога нови варианти на COVID-19, които се предават по-лесно и са по-смъртоносни и срещу които ваксините не са толкова ефикасни; като има предвид, че поради тази причина може да са необходими допълнителни ваксинации и търсенето далеч да надхвърли първоначалните прогнози за 11 милиарда необходими дози; като има предвид, че увеличаването на производството е от съществено значение за постигане на ваксинация в световен мащаб; като има предвид, че увеличаването на производството на ваксини е световен приоритет; като има предвид, че световните вериги за доставка на суровини не трябва да бъдат възпрепятствани от протекционистки мерки или нетарифни бариери пред търговията; като има предвид, че за съжаление повечето държави, в които се произвеждат ваксини, наложиха забрани за износ на ваксини и техните съставки, което не позволи увеличаването на световното производство и създаде затруднения във веригите на доставки;

З.  като има предвид, че огромни по размер частни и публични средства и ресурси бяха инвестирани в научноизследователска и развойна дейност, клинични изпитвания и обществени поръчки с цел разработване на ваксини и лечения за COVID-19 по открит и достъпен начин; като има предвид, че от научните изследвания в частния и публичния сектор, здравните институции, работниците на първа линия, учените, изследователите и пациентите беше събрана информация за вируса, която фармацевтичните дружества използваха;

И.  като има предвид, че доброволните лицензи следва да бъдат най-ефективното средство за улесняване на разширяването на производството и споделянето на ноу-хау; като има предвид, че нито едно частно дружество не участва в инициативата за Платформа за достъп до технологии на СЗО във връзка с COVID-19 (C-TAP), която призова фармацевтичните дружества да поемат ангажимент за прозрачно, глобално доброволно лицензиране, при което лицензите не са изключителни; като има предвид, че според СЗО 19 производители от повече от дузина държави в Африка, Азия и Латинска Америка са изразили интерес към увеличаване на производството на ваксини, базирани на mRNA; като има предвид, че до момента само 40% от световния производствен капацитет се използва за производството на ваксини срещу COVID-19;

Й.  като има предвид, че много развиващи се страни с недостатъчен или липсващ производствен капацитет все още са подложени на значителен политически натиск и срещат правни затруднения, които ги възпрепятстват да използват възможностите за гъвкавост на ТРИПС, по-специално на член 31а, и те се сблъскват с тромавата и продължителна процедура за внос и износ на фармацевтични продукти;

К.  като има предвид, че патентите и другите форми на защита на интелектуалната собственост осигуряват гаранции за поемане на предприемачески риск, а многостранната правна уредба в областта на правата върху интелектуалната собственост (ПИС) предоставя стимули, които са от решаващо значение за подготвеността за бъдещи пандемии; като има предвид, че справедливият достъп в световен мащаб до ваксини, диагностика и лечения на достъпни цени е единственият начин за смекчаване на глобалното въздействие на пандемията върху общественото здраве и икономиката, както и че временното освобождаване от международни задължения за защита на интелектуалната собственост за лекарствени продукти, медицински изделия и други здравни технологии, свързани с COVID-19, е важен принос за постигането на тази цел;

Л.  като има предвид, че поради безпрецедентната и тревожна епидемиологична обстановка в Индия индийското правителство наложи забрана за износ на ваксини, което доведе до нарушения в доставките в световен мащаб и в механизма COVAX; като има предвид, че ЕС има водещ принос в механизма COVAX; като има предвид, че в рамките на „Екип Европа“ ЕС пое ангажимент да дари допълнителни 100 милиона дози за употреба в държавите с по-ниски и средни доходи до края на 2021 г.;

М.  като има предвид, че ваксината срещу полиомиелита беше пусната на пазарите без патент и че болестта вече е ликвидирана в множество региони на света; като има предвид, че южноафриканското правителство, ръководено от Нелсън Мандела, беше принудено да използва възможността за задължително лицензиране, за да настоява за достъпни и качествени генерични еквиваленти, за да се избегне плащането на астрономически суми на мултинационални фармацевтични компании, използващи патенти за лечението на ХИВ;

Н.  като има предвид, че веригите на доставки в развиващите се държави трябва да бъдат подобрени; като има предвид, че увеличаването на местното производство, осведомеността сред населението и помощта за разпространение в развиващите се държави биха могли да увеличат броя на ваксинираните лица в световен мащаб; като има предвид, че все още е налице обезпокоителен недостиг на финансиране в размер на 18,5 милиарда щатски долара за ускорителя за достъп до инструменти за борба с COVID-19 (ACT-ускорител);

О.  като има предвид, че приоритетите на ЕС следва да бъдат гарантирането на справедлив световен достъп до ваксини, диагностика, лечение и други решения за медицински доставки, като веригите за доставки останат отворени при използване на всички налични инструменти;

П.  като има предвид, че най-слабо развитите държави вече се ползват от предоставеното до 1 януари 2033 г. освобождаване от задълженията във връзка с прилагането на разпоредбите на Споразумението ТРИПС относно фармацевтичните продукти, както и от предоставеното до 1 юли 2021 г. освобождаване от задълженията, чието удължаване понастоящем се обсъжда, позволяващо освобождаване на най-слабо развитите държави от всички задължения по Споразумението ТРИПС, с изключение на членове 3, 4 и 5;

1.  изразява силната си загриженост относно развитието на пандемията, по-специално в държавите с ниски и средни доходи; припомня, че пандемията от COVID-19 все още не е приключила и че ще трябва да бъдат разработени нови ваксини за борба с мутациите; подчертава, че международната общност трябва да направи всичко необходимо за овладяване на пандемията от COVID-19 и че извънредните обстоятелства изискват извънредни решения; поради това подчертава, че е необходим цялостен подход, като се отдава приоритет на наличието и достъпността на свързаните с COVID-19 здравни продукти, увеличаването на производството на ваксини срещу COVID-19 и глобалното географско разпределение на производствения капацитет; подчертава, че международната търговска политика трябва да играе проактивна роля в това начинание, като улеснява търговията със суровини и здравни и медицински продукти, облекчава недостига на квалифициран и опитен персонал, решава проблеми, свързани с веригата на доставките, и преразглежда глобалната рамка за правата върху интелектуалната собственост с оглед на бъдещи пандемии; призовава за подкрепа за проактивни, конструктивни и основани на текста преговори за временно освобождаване от Споразумението ТРИПС на СТО, с цел да се подобри глобалният достъп до достъпни лекарствени продукти, свързани с COVID-19, и да се преодолеят световните производствени ограничения и недостигът на доставки;

2.  припомня , че в Декларацията от Доха относно Споразумението ТРИПС и общественото здраве се потвърждава, че Споразумението ТРИПС не възпрепятства и не следва да възпрепятства страните членки да предприемат мерки за защита на общественото здраве;

3.  посочва, че за ваксиниране на 70% от световното население са необходими 11 милиарда дози и че е произведена само малка част от това количество; посочва, че подходът, основан на обещания за даряване на излишни дози, е недостатъчен; припомня, че COVAX е изправен пред недостиг от 190 милиона дози поради настоящата ситуация с COVID-19 в Индия и няма да постигне целите си по отношение на доставките в обозримо бъдеще; отбелязва, че ЕС е основен донор по механизма COVAX по отношение на финансирането и споделянето на ваксини както чрез COVAX, така и на двустранна основа; призовава обаче ЕС и неговите партньори значително да увеличат финансовите и нефинансовите вноски за COVAX; във връзка с това приветства ангажимента на някои производители да доставят 1,3 милиарда дози ваксини на производствени или на ниски цени, както и ангажимента на „Екип Европа“ да дари 100 милиона дози на държави с ниски и средни доходи до края на годината, като припомня, че се очаква държавите – членки на ЕС, да получат излишък от най-малко 400 милиона дози ваксини през 2021 г.; приветства също така подкрепата от Механизма за гражданска защита на Съюза, предоставена за доставката на ваксини и помощни материали; подчертава, че е необходимо да се отдаде приоритет на доставките на COVAX; изразява съжаление относно действията, предприети от Обединеното кралство и САЩ с оглед развиване на вторичен пазар за препродажба на излишъци от ваксини на други индустриализирани държави;

4.  подчертава, че глобалният отговор на извънредни ситуации в областта на общественото здраве следва да включва, от една страна, ориентиран към потребностите подход от гледна точка на търсенето, осигуряващ съвместно финансиране и координирани в световен мащаб авансови покупки, и, от друга страна, интегрирана стратегия от гледна точка на предлагането за увеличаване на производствения капацитет по цялата верига за създаване на стойност; счита, че са необходими по-голямо световно производство на ваксини, по-добра координация на доставките и утвърдени, диверсифицирани и устойчиви вериги за създаване на стойност за ваксините, за да може ваксините да бъдат разпространявани в световен мащаб; настоятелно призовава Комисията да работи с държавите производителки на ваксини за бързото премахване на пречките пред износа и да замени нейния собствен разрешителен механизъм за износ с изисквания за прозрачност на износа, и настоява за получаването на своевременен и всеобхватен достъп до такива данни; призовава САЩ и Обединеното кралство незабавно да премахнат забраната за износ на ваксини и суровини, които са необходими за производството на ваксини; призовава за спешно увеличаване на международните инвестиции и координация за увеличаване на производството на елементите от ключово значение за ваксините, например продукти за еднократна употреба и активни фармацевтични съставки, с цел преодоляване на затрудненията във веригите за създаване на стойност в областта на ваксините;

5.  подчертава, че в дългосрочен план световното производство на ваксини трябва спешно да се разшири, за да се задоволи световното търсене, и че следователно са необходими инвестиции в производствените възможности на развиващите се страни, за да станат те по-самостоятелни; подчертава необходимостта от ефективен трансфер на технологии и ноу-хау, за да се постигне това; признава, че стимулирането на доброволни лицензионни споразумения и доброволен трансфер на технологии и ноу-хау към държави с вече съществуваща промишленост за производство на ваксини следва да бъде най - важният начин за постигане на тази цел; изразява готовност за обсъждане на всички ефективни и прагматични решения за допълнително стимулиране на световното производство на ваксини и призовава по-специално Комисията да работи съвместно със САЩ и други държави със сходни възгледи в това отношение;

6.  подчертава, че защитата на интелектуалната собственост е ключов стимул за иновации и научни изследвания в целия свят; отбелязва, че тази защита е основата за доброволни лицензионни споразумения и трансфер на ноу-хау и следователно е по-скоро способстващ фактор, отколкото пречка пред наличието на ваксини; предупреждава, че съгласно парадигмата за неприложимост на патентите дружествата ще трябва да прибягват до секретност или изключителност, за да защитят своите иновации; подчертава заплахата, която би представлявало едно освобождаване за неопределено време от Споразумението ТРИПС за финансирането на научни изследвания, по-специално за изследователите, инвеститорите, разработчиците и клиничните изпитвания; подчертава, че защитата на правата на собственост, включително правата върху интелектуалната собственост, е конституционно задължение на Европейския съюз и неговите държави членки;

7.  отбелязва съобщението на Комисията, че е отворена за възможността по необходимост да се улесни използването на принудително лицензиране, за да се гарантира бърз достъп в световен мащаб до производството на ваксини; призовава Комисията да предостави обективни критерии за това дали, кога и в какви случаи ще прибегне до принудително лицензиране; подчертава, че Споразумението ТРИПС не уточнява причините, които биха могли да се използват, за да оправдаят принудителното лицензиране; подчертава, че Декларацията от Доха относно ТРИПС и общественото здраве потвърждава, че държавите са свободни да определят основанията за предоставяне на задължителни лицензи и да определят какво представлява извънредна ситуация на национално равнище; подчертава, че принудителното лицензиране изисква ефективна правна рамка и би могло да доведе до правни затруднения в развиващите се държави; призовава Комисията да проучи дали и как ще предостави правна подкрепа за принудителното лицензиране в най-слабо развитите държави; приветства оценката на Комисията, че сътрудничеството и доброволното лицензиране са най-ефективните инструменти за улесняване на разширяването на производството и споделянето на ноу-хау;

8.  подчертава, че стълбът на ускорителя за достъп до инструменти за борба с COVID-19 (ускорителя на ACT), имащ за цел свързване на здравните системи, трябва да бъде укрепен, за да се увеличи капацитетът за обработка, съхранение, разпространение и доставка в световен мащаб, особено в уязвимите държави; призовава ЕС и неговите държави членки да засилят своя ангажимент в рамките на СЗО, като дадат приоритет на ускорителя на ACT като част от всички стълбове на глобалната реакция на ЕС, отнасящи се до диагностика, лечение, ваксини и укрепване на здравните системи; подчертава, че е необходима подкрепа за производствения капацитет на африканския континент, и горещо приветства съобщението на „Екип Европа“ за инициатива на стойност 1 милиард евро, насочена към подобряване на производството и достъпа до ваксини, лекарства и здравни технологии; подчертава също така значението на подходящата регулаторна уредба за фармацевтичните продукти; подчертава, че понастоящем ЕС носи отговорност да инвестира в регионални разпределителни центрове, по-специално в Африка, и да подкрепи създаването на Африканска агенция по лекарствата; във връзка с това призовава за оказване на подкрепа за местните органи, издаващи одобрения, за обучение на квалифициран медицински и технически персонал, който да извършва ваксинациите, и да бъдат подкрепени веригите за разпространение на ваксини, както и да се спомогне за преодоляването на ограничения като охладителната инфраструктура, географския и социално-икономическия обхват и колебанията относно ваксинирането;

9.  потвърждава своята подкрепа за инициативата C-TAP на СЗО и центъра за трансфер на технологии за ваксини, базирани на mRNA; изразява съжаление, че за момента фармацевтичните дружества са решили да не участват в инициативата C-TAP; настоятелно призовава Комисията да стимулира фармацевтичните дружества да споделят своите технологии и ноу-хау чрез C-TAP и да включи ангажименти за партньорства за трансфер на технологии с трети страни, по-специално развиващи се държави, в бъдещите предварителни споразумения на ЕС за закупуване на ваксини; настоятелно призовава Комисията да използва пълноценно своето влияние по време на преговорите за договорите за следващото поколение ваксини срещу COVID, за да гарантира, че разработчиците прехвърлят своите технологии на ниска цена към държавите с ниски и средни доходи; призовава за активно картографиране на дружествата, включително подизпълнителите, притежаващи необходимото ноу-хау за трансфер на технологии, както и за това тези дружества да бъдат свързвани с дружества с неизползвани производствени съоръжения;

10.  призовава ЕС да гарантира, че бъдещите предварителни споразумения за закупуване на ваксини се оповестяват в пълен размер, особено за ваксините от следващо поколение; призовава ЕС да интегрира ангажименти по отношение на глобалното лицензиране, при което лицензите не са изключителни, както и по отношение на търговските тайни, собственическите данни и трансфера на технологии, и да включи изисквания към доставчиците за осигуряване на прозрачност, включително анализ на разходите и ползите за всеки продукт; подчертава, че тези изисквания за прозрачност не следва да възпрепятстват Комисията да действа като оферент, ако това е необходимо; отново заявява необходимостта от максимална прозрачност в преговорите по договори за ваксини срещу COVID-19, включително чрез пряко включване на членове на Европейския парламент чрез контактната група относно ваксините в процесите на вземане на решения по договорите; очаква Европейският парламент редовно да получава изчерпателен и подробен анализ на производството, вноса, износа и прогнозите за ваксините, включително информация за държавата на местоназначение на износа от ЕС, както и за произхода на внесените ваксини и съставки на ваксини;

11.  отчита, че улесняването на търговията и правилата относно ограниченията на износа, разширяването на производството, включително чрез обещания от страна на производителите и разработчиците на ваксини, и улесняването на възможностите за гъвкавост на Споразумението ТРИПС, свързани с принудителните лицензии, играят роля за увеличаване на ваксинацията в световен мащаб; приветства усилията на генералния директор на СТО за убеди членовете на СТО да постигнат основано на диалог решение; отбелязва съобщенията на Европейския съюз до Общия съвет на СТО и Съвета по ТРИПС относно спешните мерки на търговската политика в отговор на кризата, предизвикана от COVID-19, които представляват три допълващи се стълба, включително улесняване на търговията и правила относно ограниченията на износа, както и разширяването на производството; очаква Комисията да се ангажира в по-голяма степен за приключване на инициативата на СТО в областта на търговията и здравеопазването до 12-ата Министерска конференция на СТО през ноември 2021 г.; освен това призовава за създаването на комитет по търговия и здравеопазване на 12-ата Министерска конференция на СТО, за да се извлекат поуки от пандемията, да се направят предложения за повишаване на ефективността на реакцията на СТО по време на международни здравни кризи и да се подготви търговски стълб за международен договор относно пандемиите, за да се преодолеят смущенията във веригата на доставки, да се увеличи производственият капацитет, да се предприемат действия срещу спекулациите с цените и да се преразгледа правната уредба на СТО в светлината на извлечените поуки;

12.  подчертава, че ЕС следва да демонстрира лидерство и да продължи да участва в многостранните и глобалните усилия за разпространение, координация и многогодишно планиране по отношение на ваксините на предстоящите заседания на Съвета по ТРИПС на 8 юни и 14 октомври 2021 г., на срещата на върха на Г-7 от 11до 13 юни 2021 г., на срещата на върха на Г-20 през 2021 г., на срещата на върха ЕС-САЩ през 2021 г., на Общото събрание на ООН през 2021 г., на Световната здравна асамблея през 2021 г. и на 12-ата министерска конференция на СТО, както и след това;

13.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки, Европейската служба за външна дейност, генералния директор на Световната здравна организация, генералния директор на Световната търговска организация, правителствата на държавите от Г-20, Международния валутен фонд, Световната банка, генералния секретар на ООН и членовете на Общото събрание на ООН.

Последно осъвременяване: 8 октомври 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност