Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2021/2692(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B9-0306/2021

Rozpravy :

Hlasování :

PV 09/06/2021 - 16
PV 10/06/2021 - 2

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0283

Přijaté texty
PDF 155kWORD 53k
Čtvrtek, 10. června 2021 - Štrasburk
Řešení globální výzvy související s onemocněním COVID-19: dopady výjimky z dohody WTO o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) na očkovací látky, léčbu, zařízení a zvyšování výrobní kapacity v souvislosti s onemocněním COVID-19 v rozvojových zemích
P9_TA(2021)0283RC-B9-0306/2021

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. června 2021 o řešení globální výzvy související s onemocněním COVID-19: dopady výjimky z Dohody WTO o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) na očkovací látky, léčbu, zařízení a zvyšování výroby a výrobní kapacity v souvislosti s onemocněním COVID-19 v rozvojových zemích (2021/2692(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Dohodu Světové obchodní organizace (WTO) o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS), zejména na článek 31a této dohody,

–  s ohledem na prohlášení z Dohá o dohodě TRIPS a veřejném zdraví, které bylo vydáno dne 14. listopadu 2001,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady WTO pro obchodní aspekty práv k duševnímu vlastnictví prodloužit vynětí nejméně rozvinutých členských zemí WTO z povinnosti uplatňovat ustanovení dohody TRIPS týkající se léčivých přípravků, které bylo přijato dne 6. listopadu 2015,

–  s ohledem na sdělení Indie a Jihoafrické republiky ze dne 2. října 2020 obsahující žádost těchto zemí o výjimku z některých ustanovení dohody TRIPS z důvodu prevence, omezení šíření a léčby onemocnění COVID-19, kterou společně s nimi předložilo Svazijsko, Keňa, Mosambik a Pákistán a podpořilo dalších sto zemí,

–  s ohledem na revidovaný návrh na výjimku z ustanovení dohody TRIPS, který dne 21. května 2021 předložilo 62 členů WTO,

–  s ohledem na otevřený dopis, který dne 13. dubna 2021 zaslalo 243 organizací občanské společnosti generální ředitelce WTO a jenž se týká řešení globálních problémů s nedostatečnými dodávkami zdravotnického materiálu k léčbě onemocnění COVID-19, zejména vakcín, a nespravedlivého přístupu k takovému materiálu,

–  s ohledem na prohlášení obchodního zmocněnce Spojených států ze dne 5. května 2021, ve kterém zmocněnec vyjádřil podporu dočasné výjimce z dohody TRIPS,

–  s ohledem na otevřený dopis, v němž prezident Kostarické republiky a generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) dne 27. května 2021 opět vyzvali všechny členské státy WHO, aby aktivně podporovaly sdílení přístupu k technologiím týkajícím se onemocnění COVID-19 (COVID-19 Technology Access Pool, C-TAP),

–  s ohledem na Římské prohlášení přijaté na celosvětovém summitu o zdraví dne 21. května 2021,

–  s ohledem na dopis, v němž generální ředitel WHO, generální ředitelka WTO, výkonný ředitel Mezinárodního měnového fondu (MMF) a předseda skupiny Světové banky dne 31. května 2021 vyzvali k přijetí nového závazku, pokud jde o zajištění rovnosti v přístupu k vakcínám a boj proti pandemii,

–  s ohledem na společné prohlášení generálních ředitelů Světové obchodní organizace (WTO) a Světové zdravotnické organizace ze dne 20. dubna 2020 na podporu úsilí o zajištění běžného přeshraničního toku nezbytného zdravotnického materiálu a dalšího zboží a služeb,

–  s ohledem na Agendu OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a na cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje,

–  s ohledem na čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že celosvětově bylo zaznamenáno přibližně 172 000 000 případů onemocnění COVID-19, které vedlo k úmrtí 3 700 000 osob a jež milionům lidí přivodilo nebývalé utrpení a strádání a zničilo zdroj obživy; vzhledem k tomu, že 10 % celosvětového obyvatelstva se potýká s následky dlouhodobé formy onemocnění COVID, mezi něž patří ztráta zaměstnání, chudoba a značná sociálně-ekonomická zranitelnost;

B.  vzhledem k tomu, že současná globální pandemie COVID-19 si žádá globální strategii, pokud jde vakcíny, diagnostiku, léčbu a výrobu a distribuci materiálu; vzhledem k tomu, že k řešení zdravotních problémů souvisejících s pandemií je nutný holistický a vědecký přístup založený na faktech; vzhledem k tomu, že k dosažení rovnosti je zásadně důležitý meziodvětvový přístup zohledňující genderové aspekty, a to v každé fázi procesu vakcinace, od vývoje vakcín až po jejich použití;

C.  vzhledem k tomu, že vakcíny jsou učebnicovým příkladem produktu, k němuž je vzhledem k jeho obrovským pozitivním vnějším efektům nutné přistupovat jako ke globálnímu veřejnému statku a je nutné jej poskytovat zdarma; vzhledem k tomu, že ve vyspělých zemích dostávají všichni občané vakcíny zdarma; vzhledem k tomu, že by bylo eticky neúnosné, kdyby se tato zásada nevztahovala i na mnohem chudší obyvatele rozvojových zemí;

D.  vzhledem k tomu, že v prohlášení o dohodě TRIPS a veřejném zdraví které bylo přijato dne 14. listopadu 2001 v Dohá, se uvádí, že dohodu TRIPS je nutné uplatňovat a vykládat tak, aby to bylo přínosné pro veřejné zdraví, tj. aby byl podpořen přístup k existujícím lékům i vývoj nových léčivých přípravků; vzhledem k tomu, že dne 6. listopadu 2015 Rada WHO pro TRIPS rozhodla prodloužit platnost výjimky z patentů na léčivé přípravky pro nejméně rozvinuté země do ledna 2033;

E.  vzhledem k tomu, že je mimořádně důležité, aby bylo zajištěno očkování nejzranitelnějších skupin obyvatelstva v zemích s nízkými a středními příjmy za dostupnou cenu; vzhledem k tomu, že se ukázalo, že nejúčinnějšími vakcínami na trhu jsou vakcíny mRNA, které jsou však také nejdražší;

F.  vzhledem k tomu, že do června 2021 bylo na celém světě použito přibližně 1,6 miliardy dávek vakcín, a to v převážné většině v průmyslových zemích a v zemích vyrábějících tyto vakcíny; vzhledem k tomu, že ve 29 nejchudších zemích, kde žije přibližně 9 % světové populace, byly použity pouhé 0,3 % celosvětově podaných dávek vakcín; vzhledem k tomu, že podle odhadu Mezinárodního měnového fondu by urychlení distribuce vakcín mohlo vést ke zvýšení celosvětového HDP o více než 7 bilionů EUR, pokud by se podařilo držet virus pod kontrolou; vzhledem k tomu, že EU distribuovala ve svých členských státech více než 260 milionů vakcín a více než 226 milionů vyvezla do třetích zemí, z toho pouze 10 % do nejméně rozvinutých zemí;

G.  vzhledem k tomu, že se objevují nové znepokojivé varianty onemocnění COVID-19, které jsou nakažlivější, vedou častěji k úmrtí, jsou odolnější vůči vakcínám a mohou vyžadovat další dávky očkování, a že poptávka po vakcínách bude tudíž mnohem vyšší než původně odhadovaných 11 miliard dávek; vzhledem k tomu, že pro zajištění celosvětového proočkování je zásadní zvýšení objemu výroby; vzhledem k tomu, že zvýšení výroby vakcín je celosvětovou prioritou; vzhledem k tomu, že globální řetězce dodávek surovin nesmí být blokovány protekcionistickými opatřeními ani jinými než celními překážkami, které brání obchodu; vzhledem k tomu, že většina zemí, v nichž se vakcíny vyrábí, bohužel zakázala vývoz vakcín a jejich složek, čímž brání zvýšení celosvětové výroby a blokuje dodavatelské řetězce;

H.  vzhledem k tomu, že obrovské množství soukromých i veřejných prostředků a zdrojů bylo investováno do výzkumu a vývoje, klinických hodnocení a veřejných zakázek s cílem umožnit otevřený a přístupný vývoj vakcín proti onemocnění COVID-19 a léčby tohoto onemocnění; vzhledem k tomu, že pracovníci soukromého i veřejného výzkumu, zdravotnické instituce, pracovníci v přední linii, vědci, výzkumní pracovníci i pacienti shromáždili informace o viru, které farmaceutické společnosti využívají;

I.  vzhledem k tomu, že dobrovolné licence by měly být nejúčinnějším nástrojem k umožnění rozšíření výroby a sdílení know-how; vzhledem k tomu, že do iniciativy sdílení přístupu k technologiím týkajícím se onemocnění COVID-19 (C-TAP), v níž byly farmaceutické firmy vyzvány, aby se zavázaly k transparentnímu, globálnímu a dobrovolnému udělování nevýhradních licencí, se nezapojila žádná soukromá společnost; vzhledem k tomu, že podle Světové zdravotnické organizace projevilo 19 výrobců z více než desítky zemí v Africe, Asii a Latinské Americe ochotu zvýšit výrobu vakcín na bázi mRNA; vzhledem k tomu, že k výrobě vakcín proti onemocnění COVID-19 je doposud využíváno pouze 40 % světové výrobní kapacity;

J.  vzhledem k tomu, že mnoho rozvojových zemí s nedostatečnými výrobními kapacitami nebo bez výrobních kapacit dosud čelí značenému politickému tlaku a právním překážkám, kvůli nimž nemohou využít flexibility stanovené v dohodě TRIPS, zejména v článku 31a, a při dovozu a vývozu léčivých přípravků se potýkají s těžkopádným a zdlouhavým postupem;

K.  vzhledem k tomu, že patenty a jiné prostředky ochrany duševního vlastnictví poskytují záruky pro podstupování rizik v podnikání a že vícestranný právní rámec pro práva duševního vlastnictví zajišťuje pobídky, které mají zásadní význam pro připravenost na budoucí pandemie; vzhledem k tomu, že celosvětový spravedlivý přístup k cenově dostupným vakcínám, diagnostice a léčbě představuje jediný způsob, jak zmírnit globální dopad pandemie na veřejné zdraví a ekonomiku, a že udělení dočasné výjimky z povinné mezinárodní ochrany duševního vlastnictví pro zdravotnický materiál, zdravotnické prostředky a jiné zdravotnické technologie spojené s onemocněním COVID-19 je jednou z možností, jak k tomuto cíli podstatně přispět;

L.  vzhledem k tomu, že v důsledku nebývale kritické a alarmující epidemické situace v Indii zakázala indická vláda vývoz vakcín, což narušilo dodávky na celosvětové úrovni a mechanismus COVAX; vzhledem k tomu, že EU je hlavním přispěvatelem mechanismu COVAX; vzhledem k tomu, že EU se na základě iniciativy tým Evropa zavázala, že do konce roku 2021 daruje zemím s nízkými a středními příjmy dalších 100 milionů dávek;

M.  vzhledem k tomu, že očkovací látka proti dětské obrně byla uvedena na trh bez patentové ochrany a že tato choroba byla v mnoha oblastech světa vymýcena; vzhledem k tomu, že vláda Jihoafrické republiky vedená Nelsonem Mandelou musela využít možnosti nucených licencí, aby zajistila cenově dostupné a kvalitní generické ekvivalenty pro léky na HIV a nemusela platit přemrštěné ceny nadnárodním farmaceutickým společnostem, které na ně uplatňovaly patenty;

N.  vzhledem k tomu, že v rozvojových zemích je zapotřebí zlepšit dodavatelské řetězce; vzhledem k tomu, že pokud by v rozvojových zemích byla rozšířena místní výroba, zvýšena informovanost obyvatel a posílena pomoc s distribucí, mohl by se na celém světě zvýšit počet naočkovaných osob; vzhledem k tomu, že na Akcelerátor přístupu k nástrojům proti onemocnění COVID-19 zbývá znepokojivě nízký kapitál, a to 18,5 milionů USD;

O.  vzhledem k tomu, že EU by měla v prvé řadě usilovat o celosvětový spravedlivý přístup k vakcínám, diagnostice, léčbě a dalším možnostem využívajícím zdravotnický materiál a pomocí všech dostupných prostředků by se měla snažit o zachování funkčních dodavatelských řetězců;

P.  vzhledem k tomu, že nejméně rozvinuté země již mají výjimku, která byla udělena do 1. ledna 2033 v souvislosti s uplatňováním ustanovení dohody TRIPS týkajících se léčivých přípravků, jakož i výjimku platnou do 1. července 2021, jejíž prodloužení se v současné době projednává a jíž jsou nejméně rozvinuté země vyňaty ze všech povinností vyplývajících z dohody TRIPS s výjimkou článků 3, 4 a 5;

1.  vyjadřuje značné znepokojení nad vývojem pandemie, zejména v zemích s nízkými a středními příjmy; připomíná, že pandemie COVID-19 ještě neskončila a že ke zvládnutí variant koronaviru bude nutné vyvinout nové vakcíny; zdůrazňuje, že mezinárodní společenství musí učinit maximum k tomu, aby dostalo pandemii COVID-19 pod kontrolu, a že výjimečné okolnosti vyžadují výjimečná řešení; podtrhuje proto, že k situaci je nutné přistupovat komplexně, a tedy prioritně zajistit přístupnost a cenovou dostupnost zdravotnických produktů k léčbě onemocnění COVID-19, zvýšení výroby vakcín proti tomuto onemocnění a rozložení výrobní kapacity po celém světě; zdůrazňuje, že mezinárodní obchodní politika musí hrát v tomto úsilí aktivní úlohu tím, že usnadní obchod se surovinami, zdravotnickými výrobky a zdravotnickým materiálem, zmírní nedostatek kvalifikovaných a zkušených pracovníků, vyřeší problémy s dodavatelskými řetězci a přehodnotí globální rámec práv duševního vlastnictví pro účely budoucích pandemií; vyzývá k podpoře proaktivních a konstruktivních jednání o znění textu dočasné výjimky z dohody WTO TRIPS, jejímž účelem by bylo usnadnit na celém světě přístup k cenově dostupným zdravotnickým produktům souvisejícím s onemocnění COVID-19 a vyřešit globální překážky omezující výrobu a krácení dodávek;

2.  připomíná, že v prohlášení z Dohá o dohodě TRIPS a veřejném zdraví se uvádí, že dohoda TRIPS nebrání a neměla by bránit členům v přijímání opatření na ochranu veřejného zdraví;

3.  zdůrazňuje, že k naočkování 70 % světové populace je potřeba 11 miliard dávek, avšak že byl vyroben pouze zlomek tohoto množství; poukazuje na to, že nestačí přislíbit poskytnutí nadbytečných vakcín; připomíná, že kvůli současné situaci týkající se onemocnění COVID-19 v Indii hrozí, že v nástroji COVAX bude chybět 190 milionů dávek a že v dohledné době nesplní své cíle pro dodávky vakcín; konstatuje, že EU je jedním z hlavních dárců nástroje COVAX z hlediska financování i sdílení očkovacích látek, a to jak prostřednictvím COVAX, tak na dvoustranné úrovni; přesto EU a její partnery vyzývá, aby výrazně navýšili finanční a nefinanční příspěvky do nástroje COVAX; v této souvislosti vítá, že někteří výrobci přislíbili, že dodají 1,3 miliardy dávek vakcín za výrobní či nízké náklady, a že v rámci iniciativy „tým Evropa“ byl přijat závazek darovat do konce roku 100 milionů dávek zemím s nízkými a středními příjmy, přičemž připomíná, že členské státy EU by měly v roce 2021 obdržet minimálně 400 milionů dávek vakcín navíc; vítá rovněž podporu, které byla pro dodávky vakcín a doplňkového materiálu poskytnuta z mechanismu civilní ochrany Unie; zdůrazňuje, že je třeba upřednostňovat dodávky pro COVAX; vyjadřuje politování nad snahami Spojeného království a USA vytvořit druhotný trh pro prodej nadbytečných vakcín jiným průmyslovým zemím;

4.  zdůrazňuje, že globální reakce na zdravotní krize by měla na jedné straně zahrnovat přístup orientovaný na potřeby na straně poptávky, kterým by se zajistilo společné financování a celosvětově koordinované předběžné nákupy, a na druhé straně integrovanou a koordinovanou strategii na straně nabídky za účelem zvýšení výrobních kapacit v celém hodnotovém řetězci; domnívá se, že má-li být zajištěna celosvětová distribuce vakcín, je zapotřebí globálně zvýšit jejich produkci, lépe koordinovat dodávky a posílit, diverzifikovat a zvýšit odolnost příslušných hodnotových řetězců; naléhavě vyzývá Komisi, aby navázala jednání se zeměmi vyrábějícími očkovací látky s cílem rychle odstranit překážky vývozu a aby nahradila svůj vlastní mechanismus vývozních povolení požadavky na transparentnost vývozu; trvá na tom, aby Parlament zavčas obdržel plný přístup k příslušným údajům; vyzývá USA a Spojené království, aby okamžitě zrušily zákaz vývozu vakcín a surovin potřebných k jejich výrobě; vyzývá k urychlenému navýšení mezinárodních investic a posílení koordinace za účelem zvýšení objemu výroby klíčových produktů a složek potřebných pro vakcíny, např. produktů na jedno použití a farmakologicky účinných látek, kterým by se vyřešilo blokování hodnotových řetězců dodávek vakcín;

5.  poukazuje na to, že v dlouhodobém výhledu musí být výroba vakcín globálně rozšířena, aby se pokryla celosvětová poptávka, a že je tudíž nutné investovat do výrobních kapacit rozvojových zemí, aby se staly soběstačnými; zdůrazňuje, že to vyžaduje efektivní přenos technologií a know-how; uznává, že nejúčinněji toho lze dosáhnout tak, že budou podněcovány dobrovolné licenční smlouvy a dobrovolný přenos technologií a know-how do zemí, které již očkovací látky vyrábějí; je nicméně otevřen diskusi o všech účinných a pragmatických řešeních dalšího zvyšování celosvětové výroby vakcín a žádá zejména Komisi, aby v tomto ohledu spolupracovala s USA a dalšími podobně smýšlejícími zeměmi;

6.  zdůrazňuje, že ochrana duševního vlastnictví je jednou z klíčových pobídek pro inovace a výzkum na celém světě; konstatuje, že tato ochrana je základem dobrovolných licenčních smluv a předávání know how, a proto spíše usnadňuje dostupnost očkovacích látek, než že by vytvářela překážky; varuje, že v rámci paradigmatu nevymahatelnosti patentů by se podniky musely uchylovat k utajení nebo výlučnosti, aby chránily své inovace; upozorňuje na hrozbu, kterou by časově neomezená výjimka z dohody TRIPS představovala pro financování výzkumu, zejména pro výzkumné pracovníky, investory, vývojáře a klinické zkoušky; zdůrazňuje, že ochrana vlastnických práv, včetně práv duševního vlastnictví, je ústavní povinností Evropské unie a jejích členských států;

7.  bere na vědomí prohlášení Komise, že se nebrání případnému usnadnění využívání nucených licencí, bude-li to nezbytné k zajištění rychlého přístupu k výrobě vakcín; vyzývá Komisi, aby poskytla objektivní kritéria pro to, kdy a v jakých případech by případně nucených licencí využila; zdůrazňuje, že dohoda TRIPS neuvádí důvody, které by mohly k tomuto kroku opravňovat; zdůrazňuje, že v prohlášení z Dauhá o dohodě TRIPS a veřejném zdraví se potvrzuje, že jednotlivé země samy určují důvody pro udělování nucených licencí a stanoví, co představuje celostátní stav nouze; zdůrazňuje, že nucené licence vyžadují účinný právní rámec, což by mohlo v rozvojových zemích vést k právním problémům; vyzývá Komisi, aby prozkoumala, zda a jak by mohla nejméně rozvinutým zemím poskytnout právní pomoc s nucenými licencemi; vítá, že Komise došla k závěru, že spolupráce a dobrovolné licenční smlouvy jsou nejúčinnějším nástrojem k usnadnění rozšiřování výroby;

8.  zdůrazňuje, že je třeba posílit pilíř Akcelerátoru ACT týkající se zdravotních systémů, aby došlo ke zvýšení celosvětové kapacity ke zpracování, skladování, k distribuci a dodávkám, zejména ve zranitelných zemích; vyzývá EU a její členské státy, aby se více angažovaly ve WHO a v rámci globální reakce EU považovaly za prioritu Akcelerátor ACT, a to všechny jeho pilíře, kterými jsou diagnostika, léčba, vakcíny a posilování zdravotních systémů; zdůrazňuje, že je nutné posílit výrobní kapacity na africkém kontinentu, a s velkým potěšením bere na vědomí, že iniciativa „tým Evropa“ oznámila, že poskytne 1 miliardu EUR na podporu výroby a přístupu k vakcínám, léčivým přípravkům a zdravotnickým technologiím; poukazuje také na význam adekvátního regulačního rámce pro farmaceutické výrobky; zdůrazňuje, že EU by měla nyní investovat do regionálních distribučních center, zejména v Africe, a podporovat vytvoření africké agentury pro léčivé přípravky; v této souvislosti žádá, aby byly podpořeny místní schvalovací orgány, aby byl kvalifikovaný zdravotnický a technický personál vyškolen, jak provádět očkování, aby byly posíleny distribuční řetězce pro vakcíny a aby byla poskytnuta pomoc s řešením problémů, které představuje nedostatečná chladící infrastruktura, omezený zeměpisný a socioekonomický dosah a váhavý postoj k očkování;

9.  znovu potvrzuje svou podporu iniciativě WHO „COVID-19 C-TAP“ a centru pro přenos technologií pro mRNA vakcíny; vyjadřuje politování nad tím, že se farmaceutické společnosti nezapojily do iniciativy C-TAP; naléhá na Komisi, aby farmaceutické společnosti motivovala ke sdílení svých technologií a know how v rámci C-TAP a aby do nových předběžných dohod EU o nákupu zahrnula závazky pro uzavírání partnerství s třetími stranami, zejména s rozvojovými zeměmi, v oblasti přenosu technologií; naléhavě vyzývá Komisi, aby plně využila svého vlivu při jednáních o smlouvách o nové generaci vakcín proti onemocnění COVID-19 a zajistila tak, aby vývojáři poskytovali své technologie zemím s nízkými a středními příjmy za nízké náklady; požaduje aktivní zmapování společnosti, včetně subdodavatelů, které mají nezbytné know-how k přenosu technologií, a jejich propojení se společnostmi, jež mají nevyužitá výrobní zařízení;

10.  žádá EU, aby zajistila, aby byly budoucí předběžné dohody o nákupu zcela veřejné, zejména u vakcín příští generace; žádá EU, aby do nich zahrnula závazky týkající se nevýhradních globálních licencí, obchodních tajemství, údajů, jež jsou předmětem průmyslového vlastnictví, přenosů technologií a požadavek transparentnosti dodavatelů, včetně analýzy nákladů a výnosů u každého produktu; zdůrazňuje, že tyto požadavky na transparentnost by neměly Komisi bránit v tom, aby se chovala tržně, bude-li to nutné; znovu opakuje, že při vyjednávání smluv o vakcínách proti onemocnění COVID-19 je nutné postupovat zcela transparentně, a to i tak, že do rozhodování o smlouvách budou přímo zapojeni poslanci Evropského parlamentu prostřednictvím kontaktní skupiny pro vakcíny; očekává, že Evropskému parlamentu bude pravidelně předkládána komplexní a podrobná analýza výroby, dovozu, vývozu a předpovědí týkajících se vakcín, včetně informací o cílové zemi pro vývoz z EU a také o původu vakcíny a jejích složkách v případě dovozu;

11.  uznává, že pro zvýšení celosvětového proočkování je důležité usnadnit obchod a zmírnit vývozní omezení, rozšířit výrobu, mimo jiné tím, že výrobci a vývojáři očkovacích látek přijmou patřičné závazky, a že je nutné zjednodušit uplatňování flexibilních opatření v rámci dohody TRIPS v souvislosti s nucenými licencemi; vítá, že se generální ředitelka WTO snaží přesvědčit členy této organizace, aby usilovali o nalezení řešení pomocí dialogu; bere na vědomí sdělení Evropské unie adresovaná Generální radě WTO a Radě pro TRIPS o naléhavé reakci obchodní politiky na krizi způsobenou onemocněním COVID-19, kterou by měly tvořit tři vzájemně se doplňující pilíře – usnadnění obchodu, zmírnění pravidel pro vývozní omezení a rozšíření výroby; očekává, že Komise bude intenzivněji usilovat o to, aby byla na 12. konferenci ministrů WTO v listopadu 2021 uzavřena iniciativa WTO v oblasti obchodu a zdraví; dále vyzývá, aby byl na této konferenci vytvořen výbor pro obchod a zdraví s cílem využít zkušenosti získané během pandemie, aby byly předloženy návrhy na zefektivnění reakce WTO během mezinárodních zdravotních krizí a aby byl připraven obchodní pilíř pro mezinárodní smlouvu o boji proti pandemiím, který by řešil přerušení dodavatelských řetězců, zvyšování výrobních kapacit, přijímání opatření proti cenovým spekulacím a přezkum právního rámce WTO z hlediska získaných zkušeností;

12.  zdůrazňuje, že EU by se měla na nadcházejícím zasedání Rady pro TRIPS dne 8. června a 14. října 2021, na summitu skupiny G7 ve dnech 11. až 13. června 2021, na summitu skupiny G20 v roce 2021, summitu EU a USA v roce 2021, na Valném shromáždění OSN v roce 2021, na Světovém zdravotnickém shromáždění v roce 2021 a na 12. konferenci ministrů WTO i na jiných fórech i nadále iniciativně podílet na mnohostranném a celosvětovém úsilí o distribuci vakcín, koordinaci a víceletém plánování;

13.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států EU, Evropské službě pro vnější činnost, generálnímu řediteli Světové zdravotnické organizace, generální ředitelce Světové obchodní organizace, vládám skupiny G20, Mezinárodnímu měnovému fondu, Světové bance, generálnímu tajemníkovi OSN a členům Valného shromáždění OSN.

Poslední aktualizace: 8. října 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí