Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2021/2692(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B9-0306/2021

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 09/06/2021 - 16
PV 10/06/2021 - 2

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0283

Prijaté texty
PDF 149kWORD 53k
Štvrtok, 10. júna 2021 - Štrasburg
Riešenie celosvetového problému ochorenia COVID-19: vplyv uplatnenia výnimky z Dohody TRIPS WTO ohľadne vakcín proti ochoreniu COVID-19, liečby, vybavenia a zvyšovania výroby a výrobných kapacít v rozvojových krajinách
P9_TA(2021)0283RC-B9-0306/2021

Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júna 2021 o riešení celosvetového problému ochorenia COVID-19: vplyv uplatnenia výnimky z Dohody TRIPS WTO ohľadne vakcín proti ochoreniu COVID-19, liečby, vybavenia a zvyšovania výroby a výrobných kapacít v rozvojových krajinách (2021/2692(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Dohodu Svetovej obchodnej organizácie (ďalej len „WTO“) o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (ďalej len „Dohoda TRIPS“), najmä na jej článok 31bis,

–  so zreteľom na vyhlásenie z Dauhy zo 14. novembra 2001 o Dohode TRIPS a verejnom zdraví,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady WTO pre obchodné aspekty práv duševného vlastníctva zo 6. novembra 2015 o rozšírení výnimky pre najmenej rozvinuté krajiny, ktoré sú členmi WTO, na vykonávanie ustanovení Dohody TRIPS v súvislosti s farmaceutickými výrobkami,

–  so zreteľom na vyhlásenie Indie a Južnej Afriky z 2. októbra 2020, v ktorom požadujú výnimku z určitých ustanovení Dohody TRIPS, pokiaľ ide o prevenciu, zamedzenie šírenia a liečbu ochorenia COVID-19, ktoré predložili spolu s Eswatini, Keňou, Mozambikom a Pakistanom a ktoré podporilo ďalších 100 krajín,

–  so zreteľom na revidovaný návrh na uplatnenie výnimky z Dohody TRIPS, ktorý 21. mája 2021 oznámilo 62 členov WTO,

–  so zreteľom na otvorený list 243 organizácií občianskej spoločnosti generálnemu riaditeľovi WTO z 13. apríla 2021 o riešení globálneho problému, ktorým je nedostatočné zásobovanie liekmi a zdravotníckymi pomôckami, najmä vakcínami, v boji proti ochoreniu COVID-19 a nerovný prístup k nim,

–  so zreteľom na vyhlásenie obchodnej zástupkyne USA z 5. mája 2021, v ktorom potvrdila podporu pre dočasnú výnimku z Dohody TRIPS,

–  so zreteľom na otvorený list prezidenta Kostarickej republiky a generálneho riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie (ďalej len „WHO“) z 27. mája 2021, v ktorom opätovne vyzvali všetky členské štáty WHO, aby aktívne podporovali iniciatívu spoločný technologický fond pre COVID-19 (C-TAP),

–  so zreteľom na vyhlásenie z Ríma prijaté na celosvetovom samite o zdraví 21. mája 2021,

–  so zreteľom na list generálneho riaditeľa WHO, generálnej riaditeľky WTO, generálnej riaditeľky Medzinárodného menového fondu (MMF) a prezidenta skupiny Svetovej banky z 31. mája 2021, v ktorom vyzývajú na nový záväzok s cieľom zaručiť rovnosť prístupu k vakcínam a poraziť pandémiu,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie generálnych riaditeľov Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a Svetovej zdravotníckej organizácie z 20. apríla 2020 na podporu úsilia o zabezpečenie bežného cezhraničného toku životne dôležitých zdravotníckych potrieb a ďalšieho tovaru a služieb,

–  so zreteľom na Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorú prijala OSN, a na ciele udržateľného rozvoja,

–  so zreteľom na článok 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže na celom svete bolo doposiaľ zaznamenaných približne 172 000 000 prípadov ochorenia COVID-19, ktoré spôsobilo vyše 3 700 000 úmrtí, prinieslo bezprecedentné utrpenie a ťažkosti a zničilo živobytie miliónom osôb; keďže dôsledky tzv. postcovidového syndrómu postihujú 10 % pacientov, vedú k strate zamestnania a chudobe a závažne posilňujú sociálno-hospodársku zraniteľnosť;

B.  keďže súčasná globálna pandémia ochorenia COVID-19 si vyžaduje globálnu stratégiu v oblasti vakcín, diagnostiky, liečby a výroby a distribúcie vybavenia; keďže na riešenie zdravotných problémov spojených s pandémiou je potrebný holistický, vedecký prístup založený na faktoch; keďže podmienkou rovnosti v každej fáze procesu očkovania, od vývoja vakcíny až po samotné očkovanie je prierezový prístup zohľadňujúci rodové hľadisko;

C.  keďže vakcíny sú učebnicovým príkladom toho, keď si obrovské pozitívne externality vyžadujú, aby sa k nim pristupovalo ako k celosvetovým verejným statkom a aby sa poskytovali bezplatne; keďže v rozvinutých krajinách sú vakcíny pre všetkých občanov bezplatné; keďže by to bolo z etického hľadiska škandalózne, keby sa tá istá zásada nevzťahovala aj na omnoho chudobnejších ľudí v rozvojových krajinách;

D.  keďže vo vyhlásení o dohode TRIPS a verejnom zdraví prijatom v Dauhe 14. novembra 2001 sa uvádza, že dohoda TRIPS by sa mala uplatňovať a vykladať spôsobom prospešným pre verejné zdravie – a podporovať prístup k existujúcim liekom a vývoj nových; keďže Rada WTO pre TRIPS 6. novembra 2015 rozhodla o predĺžení patentovej výnimky pre najmenej rozvinuté krajiny (LDC) do januára 2033;

E.  keďže je nevyhnutné zabezpečiť v krajinách s nízkymi a strednými príjmami očkovanie pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva za dostupné ceny; keďže vakcíny na báze mRNA sa ukázali ako najúčinnejšie, ale aj najdrahšie vakcíny na trhu;

F.  keďže do júna 2021 sa na celom svete podalo približne 1,6 miliardy dávok vakcín, pričom prevažná väčšina z nich bola podaná v priemyselných krajinách a krajinách, kde sa vakcíny vyrábajú; keďže len 0,3 % dávok vakcín podaných na celom svete bolo aplikovaných v 29 najchudobnejších krajinách, v ktorých žije zhruba 9 % celosvetovej populácie; keďže na základe odhadov Medzinárodného menového fondu by sa v prípade urýchlenej distribúcie vakcín mohlo celosvetové HDP zvýšiť o viac ako sedem biliónov EUR, ak sa vírus podarí udržať pod kontrolou; keďže EÚ distribuovala do svojich členských štátov viac ako 260 miliónov vakcín a do tretích krajín vyviezla viac ako 226 miliónov vakcín, z ktorých len 10 % je nasmerovaných do najmenej rozvinutých krajín;

G.  keďže sa objavujú znepokojujúce nové varianty ochorenia COVID-19, ktoré sú prenosnejšie, smrteľnejšie a odolnejšie voči vakcínam a môžu si vyžadovať dodatočné dávky vakcíny, čo tlačí dopyt po vakcínach vysoko nad pôvodne odhadovaných 11 miliárd potrebných dávok; keďže zvýšenie výroby je nevyhnutným predpokladom celosvetovej zaočkovanosti; keďže zvýšenie výroby vakcín je globálnou prioritou; keďže globálne dodávateľské reťazce surovín sa nesmú brzdiť protekcionistickými opatreniami či necolnými prekážkami obchodu; keďže krajiny, v ktorých sa vyrábajú vakcíny, bohužiaľ väčšinou zakázali vývoz vakcín a ich zložiek, čím zabránili zvýšeniu globálnej výroby a spôsobili prekážky v dodávateľských reťazcoch;

H.  keďže do výskumu a vývoja, klinického skúšania a obstarávania sa investovalo obrovské množstvo verejných finančných prostriedkov a zdrojov s cieľom vyvinúť otvoreným a dostupným spôsobom vakcíny a liečebné postupy na ochorenie COVID-19; keďže výskumní pracovníci v súkromnom i verejnom sektore, zdravotnícke zariadenia, pracovníci v prvej línii, vedci, bádatelia i pacienti zhromaždili informácie o víruse, ktoré využili farmaceutické spoločnosti;

I.  keďže dobrovoľné licencie by mali byť najúčinnejším pomocným nástrojom pri rozširovaní výroby a výmene know-how; keďže do iniciatívy spoločného technologického fondu pre COVID-19 (C-TAP), ktorá vyzýva farmaceutické spoločnosti, aby pristúpili na poskytovanie transparentných, nevýhradných globálnych dobrovoľných licencií, sa nezapojili žiadne súkromné spoločnosti; keďže podľa Svetovej zdravotníckej organizácie prejavilo záujem o zvýšenie výroby vakcín na báze mRNA 19 výrobcov z viac ako 12 krajín z Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky; keďže v súčasnosti sa na výrobu vakcín proti ochoreniu COVID-19 využíva len 40 % svetovej výrobnej kapacity;

J.  keďže mnoho rozvojových krajín s nedostatočnými výrobnými kapacitami alebo bez výrobných kapacít je aj naďalej vystavených veľkému politickému tlaku a právnym ťažkostiam, ktoré im bránia využívať flexibility Dohody TRIPS, najmä článok 31 písm. a), ako aj ťažkopádnemu a zdĺhavému procesu dovozu a vývozu farmaceutických výrobkov;

K.  keďže patentová ochrana a ochrana duševného vlastníctva poskytujú záruky pre podnikateľské riziko a multilaterálny právny rámec v oblasti práv duševného vlastníctva poskytuje stimuly, ktoré sú rozhodujúce pre pripravenosť na budúce pandémie; keďže vplyv pandémie na globálne verejné zdravie a jej hospodársky dosah možno zmierniť jedine zabezpečením spravodlivého prístupu k cenovo dostupným vakcínam, diagnostike a liečbe na celom svete a dočasná výnimka z medzinárodných povinností v oblasti ochrany duševného vlastníctva, pokiaľ ide o lieky, zdravotnícke pomôcky a iné zdravotnícke technológie súvisiace s ochorením COVID-19, je významným príspevkom k dosiahnutiu tohto cieľa;

L.  keďže z dôvodu bezprecedentnej a alarmujúcej epidemiologickej situácie v Indii zakázala indická vláda vývoz vakcín, čo viedlo k narušeniu globálneho zásobovania a nástroja COVAX; keďže EÚ je hlavným prispievateľom do nástroja COVAX; keďže EÚ sa v rámci Tímu Európa zaviazala darovať do konca roku 2021 ďalších 100 miliónov dávok na použitie v krajinách s nízkym a so stredným príjmom;

M.  keďže očkovacia látka proti detskej obrne bola na trh uvedená bez patentu a toto ochorenie je v mnohých regiónoch sveta v súčasnosti vykorenené; keďže vláda Južnej Afriky pod vedením Nelsona Mandelu bola na presadenie cenovo dostupných a kvalitných generických ekvivalentov, aby zabránila prehnaným cenám nadnárodných farmaceutických spoločností za využívanie patentov na liečbu HIV, prinútená využiť dostupnosť nútených licencií;

N.  keďže treba posilniť dodávateľské reťazce v rozvojových krajinách; keďže rozšírením miestnej výroby, posilnením informovanosti obyvateľstva a podporou distribúcie v rozvojových krajinách by sa mohol zvýšiť počet zaočkovaných osôb na svete; keďže znepokojenie vyvoláva to, že na Akcelerátor prístupu k nástrojom proti ochoreniu COVID-19 aj naďalej chýba 18,5 miliardy USD;

O.  keďže prioritou EÚ by malo byť zabezpečenie spravodlivého globálneho prístupu k vakcínam, diagnostike, terapeutike a ďalším riešeniam v oblasti zdravotníckych potrieb, pričom dodávateľské reťazce by mali zostať otvorené využitím všetkých dostupných nástrojov;

P.  zdôrazňuje, že najmenej rozvinuté krajiny už využívajú výnimku udelenú do 1. januára 2033, pokiaľ ide o vykonávanie ustanovení Dohody TRIPS o farmaceutických výrobkoch, ako aj výnimku udelenú do 1. júla 2021, o predĺžení ktorej sa v súčasnosti rokuje, na základe ktorej sa najmenej rozvinuté krajiny oslobodzujú od všetkých povinností vyplývajúcich z Dohody TRIPS s výnimkou článkov 3, 4 a 5;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad vývojom pandémie, najmä v krajinách s nízkymi a strednými príjmami; pripomína, že pandémia ochorenia COVID-19 ešte neskončila a že na boj proti mutáciám bude potrebné vyvinúť nové vakcíny; zdôrazňuje, že medzinárodné spoločenstvo musí urobiť všetko potrebné na to, aby sa pandémia ochorenia COVID-19 dostala pod kontrolu, a že výnimočné okolnosti si vyžadujú výnimočné riešenia; zdôrazňuje preto, že je potrebný holistický prístup, pričom prioritou by mala byť dostupnosť a cenová prijateľnosť zdravotníckych výrobkov súvisiacich s ochorením COVID-19, zvýšenie výroby vakcín proti ochoreniu COVID-19 a globálne geografické rozloženie výrobných kapacít; zdôrazňuje, že medzinárodná obchodná politika musí v tomto úsilí zohrávať aktívnu úlohu tým, že uľahčí obchod so surovinami, základnými zdravotníckymi a medicínskymi produktmi, zmierni nedostatok kvalifikovaných a skúsených pracovníkov, vyrieši problémy dodávateľského reťazca a prehodnotí globálny rámec práv duševného vlastníctva ako prípravu na budúce pandémie; vyzýva na podporu aktívnych a konštruktívnych rokovaní o konkrétnom znení textu zameraných na dočasnú výnimku z Dohody TRIPS WTO s cieľom zlepšiť globálny prístup k cenovo dostupným zdravotníckym výrobkom na pomoc v boji proti ochoreniu COVID-19 a odstrániť prekážky výroby a nedostatky v dodávkach na celom svete;

2.  pripomína, že vyhlásenie z Dauhy o Dohode TRIPS a verejnom zdraví potvrdzuje, že Dohoda TRIPS nebráni a nemala by brániť členom v prijímaní opatrení na ochranu verejného zdravia;

3.  poukazuje na to, že na zaočkovanie 70 % svetovej populácie treba 11 miliárd dávok, pričom doposiaľ sa vyrobil len zlomok z tohto množstva; poukazuje na to, že prístup založený na prísľube poskytnutia nadbytočných dávok nie je postačujúci; pripomína, že nástroju COVAX chýba 190 miliónov dávok v dôsledku aktuálnej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19 v Indii a v dohľadnej budúcnosti sa nepodarí splniť ciele nástroja v oblasti dodávok; konštatuje, že EÚ je významným prispievateľom do nástroja COVAX, pokiaľ ide o financovanie a spoločné využívanie vakcín, a to prostredníctvom samotného nástroja i bilaterálne; žiada však EÚ a jej partnerov, aby výrazne zvýšili finančné a nefinančné príspevky do nástroja COVAX; v tejto súvislosti víta prísľub niektorých výrobcov, že poskytnú 1,3 miliardy dávok vakcín za cenu výrobných nákladov alebo nízku cenu, ako aj prísľub Team Europe darovať do konca roku 100 miliónov dávok krajinám s nízkymi a strednými príjmami, pričom pripomína, že podľa odhadov dostanú členské štáty v roku 2021 najmenej 400 miliónov nadbytočných dávok vakcín; víta tiež poskytnutú podporu v oblasti dodávok vakcín a pomocného materiálu využitím mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany; podčiarkuje potrebu uprednostniť zásobovanie nástroja COVAX; vyjadruje poľutovanie nad krokmi Spojeného kráľovstva a USA, pokiaľ ide o vytvorenie sekundárneho trhu na predaj prebytočných vakcín iným priemyselným krajinám;

4.  zdôrazňuje, že súčasťou globálnej reakcie na zdravotné krízy by na jednej strane mal byť prístup orientovaný na potreby (strana dopytu), ktorý by zabezpečoval spoločné financovanie a na celom svete koordinoval predbežné nákupy, a na druhej strane by jej súčasťou mala byť integrovaná stratégia zvyšovania výrobnej kapacity v celom hodnotovom reťazci (strana ponuky); domnieva sa, že na to, aby sa vakcíny mohli distribuovať na celom svete, je potrebné zvýšiť celosvetovú výrobu vakcín a zabezpečiť lepšiu koordináciu dodávok a posilnené, diverzifikované a odolné hodnotové reťazce vakcín; naliehavo vyzýva Komisiu, aby nadviazala spoluprácu s krajinami vyrábajúcimi vakcíny s cieľom urýchlene odstrániť prekážky vývozu a nahradila vlastný mechanizmus udeľovania vývozných povolení požiadavkami na transparentnosť vývozu, a požaduje včasný a komplexný prístup k takýmto údajom; vyzýva USA a Spojené kráľovstvo, aby okamžite zrušili zákaz vývozu vakcín a surovín potrebných na ich výrobu; vyzýva na naliehavé zvýšenie medzinárodných investícií a koordináciu pri zvyšovaní výroby vstupov, ktoré sú nevyhnutné pre vakcíny, ako sú jednorazové a aktívne farmaceutické látky, s cieľom odstrániť prekážky v hodnotových reťazcoch vakcín;

5.  zdôrazňuje, že z dlhodobého hľadiska je potrebné urýchlene rozšíriť celosvetovú výrobu vakcín, aby sa uspokojil globálny dopyt, a že sú preto potrebné investície do výrobných kapacít rozvojových krajín, aby sa stali sebestačnejšími; podčiarkuje, že na to je potrebný aktívny transfer technológií a know-how; uznáva, že tento cieľ by sa mal dosiahnuť najmä podporou dobrovoľných licenčných dohôd a dobrovoľného transferu technológií a know-how do krajín s tradíciou výroby vakcín; je však otvorený diskusii o všetkých účinných a pragmatických riešeniach ďalšieho posilnenia celosvetovej výroby vakcín a vyzýva najmä Komisiu, aby v tejto súvislosti spolupracovala s USA a inými podobne zmýšľajúcimi krajinami;

6.  zdôrazňuje, že ochrana duševného vlastníctva je kľúčovým stimulom inovácií a výskumu na celom svete; konštatuje, že takáto ochrana je základom dobrovoľných licenčných dohôd a transferu know-how, a preto zlepšuje dostupnosť vakcín namiesto toho, aby jej prekážala; varuje, že v rámci paradigmy nevymožiteľnosti patentov by sa spoločnosti museli na ochranu svojich inovácií uchýliť k utajovaniu alebo exkluzivite; podčiarkuje hrozbu, akou by bola neobmedzená výnimka z Dohody TRIPS pre financovanie výskumu, najmä pre výskumných pracovníkov, investorov, vývojárov a klinické skúšanie; zdôrazňuje, že ochrana vlastníckych práv vrátane práv duševného vlastníctva je ústavnou povinnosťou Európskej únie a jej členských štátov;

7.  berie na vedomie oznámenie Komisie, že je v prípade potreby otvorená možnosti uľahčiť využívanie nútených licencií, aby sa zabezpečil rýchly globálny prístup k výrobe vakcín; vyzýva Komisiu, aby stanovila objektívne kritériá, ktoré určia či, kedy a v akých prípadoch sa uchýli k núteným licenciám; zdôrazňuje, že v Dohode TRIPS sa nešpecifikujú dôvody, na základe ktorých by sa mohli použiť nútené licencie; zdôrazňuje, že vyhlásenie z Dauhy o Dohode TRIPS a verejnom zdraví potvrdzuje, že krajiny môžu slobodne stanoviť dôvody udeľovania nútených licencií a určiť, čo predstavuje výnimočný stav v krajine; zdôrazňuje, že podmienkou udeľovania nútených licencií je fungujúci právny rámec a že by to v rozvojových krajinách mohlo viesť k právnym problémom; vyzýva Komisiu, aby preskúmala, či a akým spôsobom môže poskytnúť právnu podporu v oblasti udeľovania nútených licencií v najmenej rozvinutých krajinách; víta názor Komisie, že spolupráca a dobrovoľné licencie sú najúčinnejšími nástrojmi na pomoc pri rozširovaní výroby;

8.  zdôrazňuje, že treba posilniť pilier spájacieho prvku zdravotníckych systémov Akcelerátora prístupu k nástrojom proti COVID-19 (ďalej len „ACT“) v záujme zvýšenia kapacít spracúvania, skladovania, distribúcie a dodávok na celom svete, najmä v zraniteľných krajinách; žiada, aby EÚ a jej členské štáty zvýšili angažovanosť vo WHO a stanovili Akcelerátor ACT za prioritu ako súčasť globálnej reakcie EÚ vo všetkých jej pilieroch diagnostiky, terapeutiky, očkovania a posilňovania zdravotníckych systémov; podčiarkuje potrebu podpory výrobných kapacít na africkom kontinente a rozhodne víta oznámenie Tímu Európa týkajúce sa iniciatívy v hodnote 1 miliardy EUR zameranej na posilnenie výroby a prístupu k vakcínam, liekom a zdravotníckym technológiám; podčiarkuje tiež význam primeraného regulačného rámca pre farmaceutické výrobky; zdôrazňuje, že EÚ by mala v súčasnosti investovať do regionálnych distribučných centier, najmä v Afrike, a podporiť zriadenie Africkej agentúry pre lieky; v tejto súvislosti vyzýva na podporu miestnych orgánov so schvaľovacou právomocou, na podporu odbornej prípravy kvalifikovaného zdravotníckeho a technického personálu, aby mohol vykonávať očkovanie a na podporu distribučných reťazcov vakcín a pomoc pri prekonávaní obmedzení, akými sú chladiaca infraštruktúra, geografický a sociálno-ekonomický dosah a váhavosť v očkovaní;

9.  opätovne potvrdzuje podporu iniciatívy WHO COVID-19 C-TAP a centra pre transfer technológií na výrobu vakcín mRNA; vyjadruje poľutovanie, že farmaceutické spoločnosti sa doposiaľ nezapojili do iniciatívy C-TAP; naliehavo vyzýva Komisiu, aby motivovala farmaceutické spoločnosti k vzájomnej výmene technológií a know-how prostredníctvom C-TAP, a aby zahrnula záväzky týkajúce sa partnerstiev v oblasti transferu technológií s tretími stranami, najmä rozvojovými krajinami, do budúcich dohôd EÚ o predbežných nákupoch; naliehavo vyzýva Komisiu, aby počas rokovaní o zmluvách o dodávke vakcín ďalšej generácie proti ochoreniu COVID-19 plne využila svoj vplyv a zaručila, aby vývojári poskytli technológie za nízku cenu krajinám s nízkymi a strednými príjmami; požaduje aktívne mapovanie spoločností vrátane subdodávateľov s potrebným know-how na transfer technológií a ich spájanie so spoločnosťami s nevyužívanými výrobnými zariadeniami;

10.  žiada EÚ, aby zabezpečila úplné zverejnenie budúcich predbežných dohôd o nákupe, najmä pokiaľ ide o vakcíny ďalšej generácie; žiada, aby EÚ začlenila záväzky týkajúce sa nevýhradných globálnych licencií, obchodného tajomstva, údajov o vlastníctve a transferov technológií a aby začlenila požiadavky transparentnosti pre dodávateľov vrátane analýzy nákladov a výnosov na výrobok; zdôrazňuje, že tieto požiadavky transparentnosti by nemali brániť Komisii v tom, aby sa v prípade potreby zapájala do verejných súťaží; opakovane zdôrazňuje potrebu maximálnej transparentnosti pri rokovaniach o zmluvách o vakcínach na ochorenie COVID-19, a to aj priamym zapájaním poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom kontaktnej skupiny pre vakcíny do procesov rozhodovania o zmluvách; očakáva, že Európsky parlament bude pravidelne dostávať komplexnú a podrobnú analýzu výroby, dovozu, vývozu a prognóz vakcín vrátane informácií o cieľovej krajine vývozu z EÚ, ako aj o pôvode dovážaných vakcín a ich zložiek;

11.  uznáva, že tempo globálneho očkovania treba zvýšiť uľahčením obchodu a pravidiel týkajúcich sa obmedzení vývozu, rozšírením výroby, vrátane toho, že výrobcovia a vývojári vakcín prijmú určité záväzky, ako aj zjednodušením uplatňovania flexibilných opatrení Dohody TRIPS týkajúcich sa nútených licencií; víta úsilie generálnej riaditeľky WTO nasmerovať členské štáty k riešeniu založenému na dialógu; berie na vedomie oznámenia Európskej únie adresované Generálnej rade WTO a Rade pre TRIPS o naliehavých riešeniach krízy spôsobenej ochorením COVID-19 z pohľadu obchodnej politiky, ktoré predstavujú tri vzájomne sa dopĺňajúce piliere vrátane uľahčenia obchodu a pravidiel týkajúcich sa obmedzení vývozu a rozšírenia výroby; očakáva, že Komisia zvýši svoje úsilie s cieľom uzavrieť iniciatívu WTO v oblasti obchodu a zdravia do 12. Konferencie ministrov WTO v novembri 2021; ďalej žiada, aby sa na 12. Konferencii ministrov WTO zriadil Výbor pre obchod a zdravie s cieľom poučiť sa z pandémie, predložiť návrhy na zvýšenie účinnosti reakcie WTO počas medzinárodných kríz v oblasti zdravia a pripraviť obchodný pilier pre medzinárodnú pandemickú zmluvu s cieľom odstrániť narušenia dodávateľských reťazcov, zvýšiť výrobné kapacity, prijať opatrenia proti špekuláciám s cenami a na základe získaných skúseností prehodnotiť právny rámec WTO;

12.  zdôrazňuje, že EÚ by mala prevziať vedúcu úlohu a naďalej vyvíjať mnohostranné a globálne úsilie v oblasti distribúcie, koordinácie a viacročného plánovania vakcín na nadchádzajúcich zasadnutiach Rady pre TRIPS 8. júna a 14. októbra 2021, na samite G7 11. až 13. júna 2021, na samite G20 v roku 2021, na samite EÚ – USA v roku 2021, na Valnom zhromaždení OSN v roku 2021, Svetovom zdravotníckom zhromaždení v roku 2021, na 12. Konferencii ministrov WTO a na ďalších podujatiach;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, generálnemu riaditeľovi Svetovej zdravotníckej organizácie, generálnej riaditeľke Svetovej obchodnej organizácie, vládam skupiny G20, Medzinárodnému menovému fondu, Svetovej banke, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov a členom Valného zhromaždenia OSN.

Posledná úprava: 8. októbra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia