Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/2692(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0306/2021

Debatter :

Omröstningar :

PV 09/06/2021 - 16
PV 10/06/2021 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2021)0283

Antagna texter
PDF 143kWORD 52k
Torsdagen den 10 juni 2021 - Strasbourg
Hanteringen av de globala utmaningarna till följd av covid-19: effekterna av undantaget från WTO:s Trips-avtal för vacciner, behandling, utrustning och ökad produktions- och tillverkningskapacitet i utvecklingsländerna när det gäller covid-19
P9_TA(2021)0283RC-B9-0306/2021

Europaparlamentets resolution av den 10 juni 2021 om hanteringen av de globala utmaningarna till följd av covid-19: effekterna av undantaget från WTO:s Trips-avtal för vacciner, behandling, utrustning och ökad produktions- och tillverkningskapacitet i utvecklingsländerna när det gäller covid-19 (2021/2692(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av Världshandelsorganisationens (WTO) avtal om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (Trips), särskilt artikel 31a,

–  med beaktande av Dohaförklaringen av den 14 november 2001 om Trips-avtalet och folkhälsa,

–  med beaktande av det beslut som WTO:s råd för handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter fattade den 6 november 2015 om utvidgning av undantaget för de minst utvecklade WTO-medlemmarna för att genomföra Trips-avtalets bestämmelser om farmaceutiska produkter,

–  med beaktande av det meddelande som utfärdades av Indien och Sydafrika den 2 oktober 2020, och som hade Eswatini, Kenya, Moçambique och Pakistan som medförslagställare och som stöddes av 100 andra länder, med en begäran om undantag från vissa bestämmelser i Trips-avtalet för förebyggande, begränsning och behandling av covid-19,

–  med beaktande av det reviderade förslag till undantag från Trips-bestämmelserna som meddelades den 21 maj 2021 av 62 WTO-medlemmar,

–  med beaktande av det öppna brevet av den 13 april 2021 från 243 organisationer i det civila samhället till WTO:s generaldirektör om hanteringen av de globala utmaningarna till följd av otillräckligt utbud av och ojämlik tillgång till läkemedel mot covid-19, särskilt vacciner,

–  med beaktande av uttalandet från USA:s handelsrepresentant av den 5 maj 2021, i vilket man uttryckte stöd för ett tillfälligt undantag för covid-19 i Trips-avtalet,

–  med beaktande av det öppna brevet av den 27 maj 2021 från Costa Ricas president och Världshälsoorganisationens (WHO) generaldirektör om att återigen uppmana alla WHO-medlemsstater att aktivt stödja patentpoolen C-TAP (Covid-19 Technology Access Pool),

–  med beaktande av Romförklaringen som antogs vid det globala hälsotoppmötet den 21 maj 2021,

–  med beaktande av skrivelsen av den 31 maj 2021 från WHO:s generaldirektör, WTO:s generaldirektör, Internationella valutafondens (IMF) verkställande direktör och Världsbanksgruppens ordförande med en uppmaning till ett nytt åtagande om vaccinrättvisa och pandemibekämpning,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 20 april 2020 från generaldirektörerna för Världshandelsorganisationen (WTO) respektive Världshälsoorganisationen om att stödja insatserna för att säkerställa ett normalt gränsöverskridande flöde av viktiga medicinska förnödenheter och andra varor och tjänster,

–  med beaktande av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling och av målen för hållbar utveckling,

–  med beaktande av artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Antalet fall av covid-19 uppgår till cirka 172 000 000, vilket har förorsakat över 3 700 000 dödsfall i världen, och detta har lett till att miljontals människor har drabbats av ett ojämförligt lidande, trångmål och förstörelse av sina försörjningsmöjligheter. Konsekvenserna av långtidscovid drabbar tio procent av patienterna globalt, vilket leder till förlorade arbetstillfällen, fattigdom och svår socioekonomisk utsatthet.

B.  Den nuvarande globala covid‑19‑pandemin kräver en global strategi för vacciner, diagnostik, behandlingar samt produktion och distribution av utrustning. Det krävs en holistisk, vetenskaplig och faktabaserad strategi för att ta itu med de hälsoutmaningar som hör samman med pandemin. En genusmedveten och intersektionell strategi är avgörande för att uppnå jämlikhet och det i alla skeden av vaccinationsprocessen, från utveckling till insats.

C.  Vaccin är ett skolexempel där enorma positiva externa effekter kräver att de behandlas som globala kollektiva nyttigheter och tillhandahålls gratis. Alla medborgare i de utvecklade länderna får gratis vaccin. Det skulle vara etiskt upprörande om denna princip inte skulle gälla för mycket fattigare människor i utvecklingsländerna.

D.  Förklaringen om Tripsavtalet och folkhälsa, som antogs i Doha den 14 november 2001, anger att Tripsavtalet bör genomföras och tolkas så att det är till fördel för folkhälsan – med uppmaningar om såväl tillgång till existerande läkemedel som utveckling av nya. WTO:s Trips-råd beslutade den 6 november 2015 att förlänga undantaget om läkemedelspatent för de minst utvecklade länderna till januari 2033.

E.  Det är av avgörande vikt att säkerställa vaccinering till en rimlig kostnad för de mest utsatta befolkningsgrupperna i låg- och medelinkomstländer. Det har visat sig att mRNA-baserade vacciner är de mest effektiva, men också de dyraste vaccinerna på marknaden.

F.  I juni 2021 har omkring 1,6 miljarder vaccindoser administrerats i världen, varav de allra flesta i industriländer och vaccinproducerande länder. Endast 0,3 % av de vaccindoser som administrerats globalt har getts i de 29 fattigaste länderna, där omkring 9 % av världens befolkning bor. IMF uppskattar att om distributionen av vaccin påskyndas skulle världens BNP kunna ökas med mer än 7 biljoner euro om viruset hålls under kontroll. EU har distribuerat över 260 miljoner vacciner till sina medlemsstater och exporterat mer än 226 miljoner vacciner till tredjeländer, varav endast tio procent går till de minst utvecklade länderna.

G.  Det uppstår oroväckande nya covid-19-varianter, som är mer smittsamma, mer dödliga och mot vilka vaccin är mindre effektiva, och som kan kräva ytterligare vaccinsprutor, vilket driver efterfrågan långt utöver de 11 miljarder doser som behoven ursprungligen uppskattades till. En ökad produktion är avgörande för att uppnå global vaccinering. Ökad vaccintillverkning är en global prioritering. De globala leveranskedjorna för råvaror får inte hindras av protektionistiska åtgärder eller icke-tariffära handelshinder. De flesta länder där vacciner tillverkas har tyvärr infört exportförbud mot vacciner och deras ingredienser, vilket har förhindrat en ökning av den globala produktionen och lett till flaskhalsar i leveranskedjorna.

H.  Enorma privata och offentliga medel och resurser har investerats i forskning och utveckling, kliniska prövningar och upphandling för att utveckla vacciner och covid‑19‑behandlingar på ett öppet och tillgängligt sätt. Privat och offentlig forskning, hälso- och sjukvårdsinstitutioner, arbetstagare i frontlinjen, forskare och patienter har alla samlat in information om viruset, som läkemedelsföretagen har använt sig av.

I.  Frivilliga licenser lär vara det effektivaste instrumentet för att underlätta ökad produktion och utbyte av kunskap. Inga privata företag har deltagit i initiativet med covid-19-patentpoolen C-TAP, varigenom läkemedelsföretag uppmanas att förplikta sig till globala frivilliga licenser som är transparenta och icke-exklusiva. Enligt WHO har 19 tillverkare från mer än ett dussin länder i Afrika, Asien och Latinamerika uttryckt sin vilja att öka produktionen av mRNA-vaccin. Hittills har endast 40 procent av världens produktionskapacitet använts för produktion av vaccin mot covid-19.

J.  Många utvecklingsländer som har otillräcklig eller saknar tillverkningskapacitet står fortfarande inför betydande politiska påtryckningar och rättsliga svårigheter som hindrar dem från att utnyttja Trips-flexibiliteten, särskilt artikel 31a och den tungrodda och långdragna processen för import och export av läkemedel.

K.  Skyddet för patent och andra immateriella rättigheter säkerställer garantier för risktagande entreprenörskap, och en multilateral rättslig ram för immateriella rättigheter ger incitament som är avgörande för beredskapen för framtida pandemier. Rättvis tillgång globalt till vaccin, diagnostik och behandlingar till överkomliga priser är det enda sättet att mildra pandemins globala folkhälsoeffekter och ekonomiska konsekvenser, och ett tillfälligt upphävande av internationella skyldigheter att skydda immateriella rättigheter för covid-19-relaterade läkemedel, medicintekniska produkter och annan hälsoteknik är ett av de viktiga bidragen till detta mål.

L.  På grund av den exempellösa och alarmerande epidemiologiska situationen i Indien införde Indiens regering ett förbud mot export av vacciner, vilket ledde till störningar i den globala försörjningen och Covax-mekanismen. EU är en ledande bidragsgivare till Covax. Inom ramen för Team Europe har EU åtagit sig att före utgången av 2021 donera ytterligare 100 miljoner doser för användning i låg- och medelinkomstländer.

M.  Poliovaccinet släpptes ut på marknaderna fritt från patent, och denna sjukdom har nu utrotats i många regioner i världen. Den sydafrikanska regering som leddes av Nelson Mandela tvingades använda sig av tvångslicensiering för att främja ekonomiskt överkomliga och kvalitativa generiska motsvarigheter, så att man inte behövde betala orimliga priser till multinationella läkemedelsföretag som nyttjade patent för hiv-behandling.

N.  Leveranskedjorna i utvecklingsländerna måste förbättras. Utvidgningen av den lokala produktionen, medvetenheten bland befolkningen och ökat stöd för distributionen i utvecklingsländerna skulle kunna öka det globala antalet vaccinerade personer. Ett oroväckande finansieringsunderskott på 18,5 miljarder USD kvarstår för acceleratorn för tillgång till covid-19-verktyg (ACT).

O.  EU:s prioriteringar bör vara att säkerställa rättvis global tillgång till vacciner, diagnostik, behandlingsmetoder och andra medicinska förnödenheter, så att leveranskedjorna hålls öppna med hjälp av alla tillgängliga verktyg.

P.  De minst utvecklade länderna har redan beviljats ett undantag fram till och med den 1 januari 2033 för genomförandet av Trips-avtalets bestämmelser om läkemedel samt ytterligare ett undantag som gäller till och med den 1 juli 2021 (en förlängning diskuteras för närvarande) och som innebär att de minst utvecklade länderna undantas från alla skyldigheter enligt Trips-avtalet, utom från dem i artiklarna 3, 4 och 5.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över pandemins utveckling, särskilt i låg- och medelinkomstländer. Parlamentet påminner om att covid-19-pandemin ännu inte är över och att nya vacciner måste utvecklas för att bekämpa mutationer. Parlamentet understryker att det internationella samfundet måste göra allt som krävs för att få covid-19-pandemin under kontroll och att exceptionella omständigheter kräver exceptionella lösningar. Parlamentet betonar därför att det krävs en holistisk strategi som prioriterar tillgången till och överkomligheten för covid-19-relaterade hälso- och sjukvårdsprodukter, ökningen av produktionen av vacciner mot covid-19 och den globala geografiska fördelningen av tillverkningskapaciteten. Parlamentet betonar att den internationella handelspolitiken måste spela en proaktiv roll i denna strävan, genom att underlätta handeln med råvaror, hälsorelaterade och medicinska produkter och minska bristen på kvalificerad och erfaren personal, lösa problem i leveranskedjan och se över den globala ramen för immateriella rättigheter inför framtida pandemier. Parlamentet efterlyser stöd för proaktiva, konstruktiva och textbaserade förhandlingar om ett tillfälligt undantag från WTO:s Trips-avtal, i syfte att förbättra den globala tillgången till covid-19-relaterade medicinska produkter till överkomliga priser och ta itu med globala produktionsbegränsningar och försörjningsbrister.

2.  Europaparlamentet påminner om att Dohaförklaringen om Trips-avtalet och folkhälsa bekräftar att Trips-avtalet inte hindrar och inte bör hindra medlemmarna från att vidta åtgärder för att skydda folkhälsan.

3.  Europaparlamentet påpekar att det behövs 11 miljarder doser för att vaccinera 70 procent av världens befolkning och att endast en bråkdel av denna mängd har producerats. Parlamentet påpekar att en strategi som bygger på utfästelser om överflödiga doser är otillräckligt. Parlamentet påminner om att Covax står inför ett underskott på 190 miljoner doser på grund av den rådande covid-19-situationen i Indien och inte kommer att uppnå sina försörjningsmål inom överskådlig framtid. Parlamentet noterar att EU är en av de största givarna till Covax-faciliteten när det gäller finansiering och vaccindelning, både via Covax och bilateralt. Parlamentet uppmanar dock EU och dess partner att avsevärt öka de finansiella och icke-finansiella bidragen till Covax. Parlamentet välkomnar i detta avseende vissa tillverkares löfte om att tillhandahålla 1,3 miljarder vaccindoser till produktionskostnad eller låga kostnader, och Team Europes åtagande att donera 100 miljoner doser till låg- och medelinkomstländer före årets slut, och påminner om att EU-medlemsstaterna beräknas få ett överskott på minst 400 miljoner vaccindoser under 2021. Parlamentet välkomnar också det stöd som EU:s civilskyddsmekanism har ställt till förfogande för leverans av vacciner och kompletterande material. Parlamentet understryker behovet av att prioritera leveranser till Covax. Parlamentet beklagar att Förenade kungariket och Förenta staterna tagit steg mot att utveckla en andrahandsmarknad för att sälja överskottsvaccin till andra industriländer.

4.  Europaparlamentet betonar att den globala reaktionen på hälsokriser bör omfatta, å ena sidan, en behovsorienterad strategi på efterfrågesidan som tillhandahåller gemensam finansiering och globalt samordnade förhandsuppköp och, å andra sidan, en integrerad strategi på utbudssidan för att öka produktionskapaciteten i hela värdekedjan. Parlamentet anser att ökad global vaccinproduktion, bättre samordning av förnödenheter och stärkta, diversifierade och motståndskraftiga värdekedjor för vaccin är nödvändiga för att vacciner ska kunna distribueras globalt. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att samarbeta med de vaccintillverkande länderna för att snabbt undanröja exporthinder och ersätta sin egen exporttillståndsmekanism med krav på exporttransparens, och kräver att skyndsamt få övergripande tillgång till sådana data. Parlamentet uppmanar Förenta staterna och Förenade kungariket att omedelbart avskaffa sitt exportförbud för vacciner och råvaror som behövs för vaccinproduktion. Parlamentet efterlyser en brådskande ökning av internationella investeringar och samordning för att öka produktionen av viktiga insatsvaror för vaccin, såsom engångsprodukter och aktiva farmaceutiska substanser, i syfte att lösa flaskhalsar i hela värdekedjan för vacciner.

5.  Europaparlamentet understryker att den globala produktionen av vacciner på lång sikt skyndsamt måste utvidgas för att möta den globala efterfrågan, och att investeringar i utvecklingsländernas produktionskapacitet därför behövs för att göra dem mer självförsörjande. Parlamentet påpekar att det behövs en effektiv överföring av teknik och knowhow för att detta ska kunna ske. Parlamentet erkänner att incitament till frivilliga licensavtal och frivillig teknik- och kunskapsöverföring till länder med redan befintliga vaccinproducerande industrier bör vara det viktigaste sättet att uppnå detta. Parlamentet är emellertid öppet för diskussioner om alla effektiva och pragmatiska lösningar för att ytterligare främja den globala vaccinproduktionen, och uppmanar i synnerhet kommissionen att samarbeta med USA och andra likasinnade länder i detta avseende.

6.  Europaparlamentet betonar att skydd för immateriella rättigheter är ett viktigt incitament för innovation och forskning i hela världen. Parlamentet konstaterar att sådant skydd utgör grunden för avtal om frivilliga licenser och kunskapsöverföring och därför möjliggör snarare än hindrar tillgången till vaccin. Parlamentet varnar för att företag i en situation där patent saknar juridisk giltighet skulle behöva använda sig av sekretess eller exklusivitet för att skydda sina innovationer. Parlamentet understryker det hot som ett odefinierat undantag från Trips-avtalet skulle innebära för finansieringen av forskning, särskilt för forskare, investerare, utvecklare och kliniska prövningar. Parlamentet betonar att skyddet av äganderätten, inklusive immateriella rättigheter, är en konstitutionell skyldighet för Europeiska unionen och dess medlemsstater.

7.  Europaparlamentet noterar kommissionens tillkännagivande om sin öppenhet inför möjligheten att vid behov underlätta användningen av tvångslicensiering för att säkerställa snabb global tillgång till vaccinproduktion. Parlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla objektiva kriterier för om, när och i vilka fall den kommer att använda sig av tvångslicensiering. Parlamentet betonar att Trips-avtalet inte anger vilka skäl som kan användas för att motivera tvångslicensiering. Parlamentet betonar att Dohaförklaringen om Trips och folkhälsa bekräftar att det står länderna fritt att fastställa grunderna för beviljande av tvångslicenser och att avgöra vad som utgör en nationell nödsituation. Parlamentet betonar att tvångslicensiering kräver en effektiv rättslig ram och att detta kan leda till rättsliga svårigheter i utvecklingsländerna. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka om och hur den kommer att ge rättsligt stöd för tvångslicensiering i de minst utvecklade länderna. Parlamentet välkomnar kommissionens bedömning att samarbete och frivilliga licenser är det effektivaste verktyget för att underlätta ökad produktion.

8.  Europaparlamentet understryker att anslutningspelaren för hälso- och sjukvårdssystemen i acceleratorn för tillgång till covid-19-verktyg (ACT) måste stärkas för att öka kapaciteten för bearbetning, lagring, distribution och leverans över hela världen, särskilt i sårbara länder. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att öka sitt engagemang i WHO genom att prioritera ACT-acceleratorn som en del av EU:s globala insatser inom alla pelare för diagnostik, terapi, vaccin och förstärkning av hälso- och sjukvårdssystemen. Parlamentet understryker behovet av att stödja tillverkningskapaciteten på den afrikanska kontinenten och välkomnar med eftertryck Team Europes tillkännagivande om att ge 1 miljard euro i stöd till ett initiativ som syftar till att förbättra tillverkningen av och tillgången till vacciner, läkemedel och medicinsk teknik. Parlamentet betonar också vikten av ett adekvat regelverk för läkemedel. Parlamentet understryker att EU nu har ett ansvar att investera i regionala distributionscentrum, särskilt i Afrika, och att stödja inrättandet av en afrikansk läkemedelsmyndighet. Parlamentet efterfrågar i detta avseende stöd till lokala godkännandemyndigheter, utbildning av kvalificerad medicinsk och teknisk personal för att administrera vaccinationer, stöd till vaccindistributionskedjor och hjälp att övervinna begränsningar såsom kylinfrastruktur, geografisk och socioekonomisk utåtriktad verksamhet och vaccinmotstånd.

9.  Europaparlamentet bekräftar på nytt sitt stöd för WHO:s covid-19-initiativ C‑TAP och navet för överföring av mRNA-vaccinteknik. Parlamentet beklagar att läkemedelsföretagen hittills har beslutat att inte delta i C-TAP-initiativet. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att uppmuntra läkemedelsföretag att dela med sig av sin teknik och sitt knowhow genom C-TAP och inkludera åtaganden om tekniköverföringspartnerskap med tredje parter, särskilt utvecklingsländer, i EU:s framtida avtal om förhandsbeställningar. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att till fullo utnyttja sitt inflytande under förhandlingarna om avtalen för nästa generation av covid-vacciner för att se till att utvecklarna överför sin teknik till låga kostnader till låg- och medelinkomstländer. Parlamentet begär att man aktivt kartlägger företag, inbegripet underleverantörer, med nödvändig know‑how för tekniköverföring, och att man sammanför dem med företag med ledig produktionskapacitet.

10.  Europaparlamentet uppmanar EU att säkerställa att framtida avtal om förhandsbeställningar offentliggörs fullt ut, särskilt för nästa generations vaccin. Parlamentet uppmanar EU att integrera åtaganden när det gäller icke-exklusiv global licensiering, företagshemligheter, äganderättsligt skyddade data och tekniköverföring, och att inbegripa transparenskrav för leverantörerna, däribland en kostnadsvinstanalys per produkt. Parlamentet betonar att dessa transparenskrav inte bör hindra kommissionen från att vid behov agera som konkurrerande anbudsgivare. Parlamentet upprepar behovet av största möjliga transparens i förhandlingarna om covid‑19‑vaccinavtal, bland annat genom att direkt involvera Europaparlamentets ledamöter genom vaccinkontaktgruppen i beslutsprocesserna om avtal. Parlamentet förväntar sig att regelbundet erhålla en omfattande och detaljerad analys av produktion, import, export och prognoser för vacciner, inbegripet information om destinationslandet för EU:s export samt ursprunget för importen av vacciner och vaccinkomponenter.

11.  Europaparlamentet inser att för det första förenklade handelsprocedurer och handelsordningar för att reglera exportrestriktioner, för det andra ökad produktion, bland annat genom utfästelser från producenter och utvecklare av vaccin, och för det tredje underlättande av flexibilitet i Trips-avtalet när det gäller tvångslicenser alla har en roll att spela när det gäller att öka den globala vaccinationsgraden. Parlamentet välkomnar de ansträngningar som WTO:s generaldirektör har gjort för att få medlemmarna att finna en dialogbaserad lösning. Parlamentet noterar meddelandena från Europeiska unionen till WTO:s allmänna råd och Trips-rådet om de brådskande handelspolitiska åtgärderna mot covid-19-krisen, som innehåller tre kompletterande pelare, däribland förenklade handelsprocedurer och handelsordningar för att reglera exportrestriktioner samt ökad produktion. Parlamentet förväntar sig att kommissionen ökar sitt engagemang för att slutföra WTO:s initiativ om handel och hälsa senast vid WTO:s 12:e ministerkonferens i november 2021. Parlamentet begär dessutom att det inrättas en handels- och hälsokommitté vid WTO:s 12:e ministerkonferens för att dra lärdom av pandemin, lägga fram förslag för att effektivisera WTO:s insatser under internationella hälsokriser och förbereda en handelspelare för ett internationellt pandemifördrag för att ta itu med störningar i leveranskedjan, öka produktionskapaciteten, vidta åtgärder mot prisspekulationer och se över WTO:s rättsliga ram mot bakgrund av de lärdomar som gjorts.

12.  Europaparlamentet understryker att EU bör visa ledarskap och fortsätta att engagera sig i multilaterala och globala insatser för vaccindistribution, samordning och flerårig planering vid de kommande mötena i Trips-rådet den 8 juni och 14 oktober 2021, G7‑toppmötet den 11–13 juni 2021, G20-toppmötet 2021, toppmötet mellan EU och USA 2021, FN:s generalförsamling 2021, Världshälsoförsamlingen 2021 och WTO:s 12:e ministerkonferens och därefter.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Europeiska utrikestjänsten, Världshälsoorganisationens generaldirektör, Världshandelsorganisationens generaldirektör, G20-ländernas regeringar, Internationella valutafonden, Världsbanken, FN:s generalsekreterare och medlemmarna av FN:s generalförsamling.

Senaste uppdatering: 8 oktober 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy