Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/2711(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0319/2021

Внесени текстове :

B9-0319/2021

Разисквания :

PV 09/06/2021 - 11
CRE 09/06/2021 - 11

Гласувания :

PV 10/06/2021 - 9

Приети текстове :

P9_TA(2021)0287

Приети текстове
PDF 140kWORD 49k
Четвъртък, 10 юни 2021 г. - Страсбург
Ситуацията в областта на върховенството на закона в Европейския съюз и прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 относно обвързаността с условия
P9_TA(2021)0287B9-0319/2021

Резолюция на Европейския парламент от 10 юни 2021 г. относно ситуацията в областта на върховенството на закона в Европейския съюз и прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 относно обвързаността с условия (2021/2711(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 2, член 3, параграф 1, член 4, параграф 3, член 6, член 7, член 13, член 14, параграф 1, член 16, параграф 1, член 17, параграф 1, член 17, параграф 3, член 17, параграф 8, член 19, параграф 1, втора алинея и член 49 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), както и членове 265, 310, 317 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза(1) („Регламент за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава“),

–  Като взе предвид своята резолюция от 25 март 2021 г. относно Прилагането на Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 – механизма за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава(2) и своята резолюция от 17 декември 2020 г. относно многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г., Междуинституционалното споразумение, Инструмента на ЕС за възстановяване и Регламента относно принципите на правовата държава(3),

–  като взе предвид доклада на Комисията относно върховенството на закона за 2020 г. от 30 септември 2020 г. (COM(2020)0580),

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет, приети на 21 юли 2020 г. и на 11 декември 2020 г.,

–  като взе предвид съдебната практика на Съда на Европейския съюз,

–  като взе предвид своята резолюция от 12 септември 2018 г. относно предложение, с което Съветът се призовава да констатира, в съответствие с член 7, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, наличието на очевиден риск от тежко нарушение от страна на Унгария на ценностите, на които се основава Съюзът(4),

–  като взе предвид решението на Съда на ЕС от 3 юни 2021 г. по дело C-650/18, с което се отхвърля жалбата на Унгария срещу резолюцията на Парламента от 12 септември 2018 г., с която се задейства процедурата за установяване на наличието на очевиден риск от тежко нарушение от страна на държава членка на ценностите, на които се основава Европейският съюз(5),

–  като взе предвид мотивираното предложение на Комисията от 20 декември 2017 г. в съответствие с член 7, параграф 1 от ДЕС относно принципите на правовата държава в Полша: предложение за решение на Съвета относно констатирането на очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата държава от страна на Република Полша (COM(2017)0835),

–  като взе предвид своята резолюция от 1 март 2018 г. относно решението на Комисията за прилагане на член 7, параграф 1 от ДЕС във връзка с положението в Полша(6),

–  като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че Европейският съюз се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, принципите на правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства, залегнали в член 2 от ДЕС,

Б.  като има предвид, че нито един очевиден риск от тежко нарушение от страна на държава членка на ценностите, заложени в член 2 от ДЕС, не се отнася единствено до отделната държава, в която рискът е налице, а оказва въздействие и върху останалите държави членки, върху взаимното доверие между тях и върху самата същност на Съюза и основните права на неговите граждани съгласно правото на Съюза;

В.  като има предвид, че член 7, параграф 1 от ДЕС беше задействан от Комисията и Парламента съответно по отношение на Полша и Унгария след констатирането на очевиден риск от тежко нарушение на ценностите, на които се основава Съюзът; като има предвид, че досега Съветът организира три изслушвания в Полша и две изслушвания в Унгария в рамките на Съвета по общи въпроси;

Г.  като има предвид, че Регламентът за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава влезе в сила на 1 януари 2021 г. и оттогава се прилага;

Д.  като има предвид, че приложимостта, целта и обхватът на Регламента за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава са ясно определени в него и че в съответствие с член 17, параграф 1 от ДЕС Комисията „осигурява прилагането на Договорите и на мерките, приети от институциите по силата на тези договори“;

Е.  подчертава, че прилагането на Регламента за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава не може да бъде предмет на приемането на насоки, и припомня, че насоките не накърняват намерението на съзаконодателите;

Ж.  като има предвид, че в съответствие с член 234 от ДФЕС Европейският парламент има право да гласува вот на недоверие на Комисията;

З.  като има предвид, че Комисията „е напълно независима“ и нейните членове „не могат да искат, нито да приемат инструкции от никое правителство, институция, орган, служба или агенция“ (член 17, параграф 3 от ДЕС, член 245 от ДФЕС) и освен това „Комисията е отговорна пред Европейския парламент“ (член 17, параграф 8 от ДЕС) и „тя следи за прилагането на Договорите и на мерките, приети от институциите по силата на тези Договори“ (член 17, параграф 1 от ДЕС);

И.  като има предвид, че единствено Съдът на ЕС има правомощието да отменя Регламента за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава или която и да било част от него, и като има предвид, че подадените пред Съда на ЕС искове нямат суспензивно действие съгласно член 278 от ДФЕС;

Й.   като има предвид, че финансовите интереси на Съюза трябва да бъдат защитавани в съответствие с общите принципи, заложени в Договорите на Съюза, по-специално ценностите, посочени в член 2 от ДЕС, и с принципа на добро финансово управление, залегнал в член 317 от ДФЕС и в Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза(7) (Финансовия регламент);

1.  потвърждава отново своята позиция относно Регламента за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава, който влезе в сила на 1 януари 2021 г. и се прилага пряко в своята цялост в Европейския съюз и всички негови държави членки за всички средства от бюджета на ЕС, включително средствата, отпускани по линия на Инструмента на ЕС за възстановяване оттогава;

2.  призовава Комисията и Съвета най-накрая да признаят спешната необходимост от действия за защита на ценностите, залегнали в член 2 от ДЕС, и да признаят, че дадена държава членка не може да изменя своето законодателство, включително конституционните разпоредби, по начин, който да води до намаляване на защитата на тези ценности; счита, че взаимното лоялно сътрудничество между институциите се накърнява, ако опасенията на Парламента не се споделят напълно и не се вземат предвид; припомня, че Парламентът има право да гласува вот на недоверие на Комисията и разполага с възможността да реагира на липсата на сътрудничество от страна на Съвета; приканва другите институции да работят заедно, вместо да възпрепятстват усилията за разрешаване на настоящата криза;

3.  припомня, че съгласно член 5 от Регламента за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава „Комисията проверява дали приложимото право е спазено и при необходимост предприема всички подходящи мерки за защита на бюджета на Съюза“; счита, че положението, що се отнася до зачитането на принципите на правовата държава в някои държави членки, изисква незабавното използване на Регламента за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава;

4.  призовава Комисията да реагира бързо на продължаващите тежки нарушения на принципите на правовата държава в някои държави членки, които създават сериозна опасност във връзка със справедливото, законосъобразно и безпристрастно разпределение на средствата на ЕС, особено при споделено управление, и да извърши задълбочен анализ на необходимостта от незабавно задействане на процедурата, предвидена в Регламента за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава; отново призовава Комисията да изпълни незабавно своите задължения по настоящия регламент, за да информира надлежно Парламента за всички писмени уведомления до заинтересованите държави членки, в които се посочват фактическите елементи и конкретните основания за нарушенията на принципите на правовата държава, или за всякакви текущи разследвания; отбелязва, че до момента Парламентът не е получил такава информация относно уведомление;

5.  подчертава своята загриженост относно непрестанно нарастващите ясни признаци и относно нарастващия риск от злоупотреба с бюджета на Съюза, използван като средство за влошаване на положението във връзка с принципите на правовата държава в някои държави членки; изразява съжаление относно неспособността на Съвета да постигне значителен напредък в гарантирането на прилагането на ценностите на Съюза в текущите процедури по член 7 в отговор на заплахите за общите европейски ценности в Полша и Унгария; посочва, че неефективното използване от страна на Съвета на член 7 от ДЕС продължава да накърнява целостта на общите европейски ценности, взаимното доверие и доверието в Съюза като цяло; настоятелно призовава следващите председателства да организират редовно изслушвания; препоръчва на Съвета да отправи конкретни препоръки към въпросните държави членки, както е заложено в член 7, параграф 1 от ДЕС, като последващо действие във връзка с изслушванията, и да посочи срокове за съблюдаването на тези препоръки;

6.  подчертава, че въпреки многобройните резолюции и доклади на Европейския парламент, както и няколко производства за установяване на неизпълнение на задължения и решения на Съда на ЕС, положението с принципите на правовата държава в Европейския съюз продължава да се влошава;

7.  призовава Комисията да използва всички инструменти, с които разполага, включително регламента, за справяне с продължаващите нарушения на демокрацията и основните права навсякъде в Съюза, включително атаките срещу свободата на медиите и журналистите, мигрантите, правата на жените, правата на ЛГБТИК лицата, свободата на сдружаване и свободата на събранията; приветства решението на големия състав на Съда на ЕС да отхвърли иска на Унгария срещу резолюцията на Парламента от 12 септември 2018 г., с която беше задействана процедурата по член 7; изразява съжаление, че Комисията не е в състояние да отговори правилно на многобройните опасения, изразени от Парламента, относно демокрацията, принципите на правовата държава и основните права в няколко държави членки; призовава Комисията да използва всички инструменти, с които разполага, включително член 7 от ДЕС, рамката за принципите на правовата държава и производствата за установяване на неизпълнение на задължения съгласно член 19, параграф 1 от ДЕС, както и допълнителни инструменти, като например ускорени процедури, заявления за временни мерки пред Съда на ЕС и действия във връзка с неизпълнение на решенията на Съда на ЕС; изисква от Комисията да посочва изрично причините, когато решава да не използва инструментите, препоръчани от Парламента;

8.  подчертава значението на подкрепата и засилването на сътрудничеството между институциите на ЕС, държавите членки, Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и Европейската прокуратура; приветства факта, че Европейската прокуратура започна да функционира на 1 юни 2021 г.;

9.  подчертава, че годишният доклад относно принципите на правовата държава е отделен инструмент, допълващ Регламента за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава; призовава Комисията да използва констатациите от годишния доклад в своята оценка за целите на регламента; изисква от Комисията да включи в годишния си доклад относно принципите на правовата държава специален раздел с анализ на случаите, в които нарушенията на принципите на правовата държава в дадена държава членка биха могли да засегнат или да заплашат да засегнат сериозно доброто финансово управление на бюджета на Съюза по достатъчно пряк начин;

10.  изразява съжаление от факта, че Комисията не е изпратила каквото и да било писмено уведомление до държавите членки след влизането в сила на регламента, въпреки множеството опасения относно нарушенията на принципите на правовата държава, установени в Доклада на Комисията относно върховенството на закона за 2020 г., както и съществуването на две процедури по член 7, които оказват въздействие върху доброто финансово управление на бюджета на Съюза и остават неразрешени от държавите членки; отбелязва, че отсъствието на действия по член 5, параграф 1 и по член 6 от Регламента за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава представлява отказ от страна на Комисията да изпълнява задълженията си по него;

11.  припомня, че в своята резолюция от 25 март 2021 г. относно прилагането на Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 – механизма за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава Парламентът даде конкретен срок на Комисията, и отбелязва с разочарование, че Комисията не е изпълнила задълженията си в рамките на този срок; подчертава, че това представлява достатъчно основание за предприемане на правни действия срещу Комисията съгласно член 265 от ДФЕС;

12.  изразява съжаление, че Комисията не е отговорила на исканията на Парламента до 1 юни 2021 г. и не е задействала процедурата, предвидена в Регламента за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава, в най-очевидните случаи на нарушения на принципите на правовата държава в ЕС; възлага на своя председател да призове Комисията най-късно в срок от две седмици от датата на приемане на настоящата резолюция, въз основа на член 265 от ДФЕС, да изпълни задълженията си по горепосочения регламент; заявява, че за да бъде подготвен, междувременно Парламентът незабавно започва необходимата подготовка за евентуални съдебни производства срещу Комисията съгласно член 265 от ДФЕС;

13.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Комисията, на Съвета и на държавите членки.

(1) ОВ L 433 I, 22.12.2020 г., стр. 1.
(2) Приети текстове, P9_TA(2021)0103.
(3) Приети текстове, P9_TA(2020)0360.
(4) ОВ C 433, 23.12.2019 г., стр. 66.
(5) Решение от 3 юни 2021 г., Унгария/Парламент, C-650/18, ECLI:EU:C:2021:426.
(6) ОВ C 129, 5.4.2019 г., стр. 13.
(7) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 21 октомври 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност