Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/2738(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B9-0331/2021

Разисквания :

PV 08/06/2021 - 9
CRE 08/06/2021 - 9

Гласувания :

PV 10/06/2021 - 2
PV 10/06/2021 - 9

Приети текстове :

P9_TA(2021)0288

Приети текстове
PDF 193kWORD 59k
Четвъртък, 10 юни 2021 г. - Страсбург
Контрол от страна на Европейския парламент върху текущата оценка на националните планове за възстановяване и устойчивост, извършвана от Комисията и Съвета
P9_TA(2021)0288RC-B9-0331/2021

Резолюция на Европейския парламент от 10 юни 2021 г. относно възгледите на Парламента за текущата оценка на националните планове за възстановяване и устойчивост, извършвана от Комисията и Съвета (2021/2738(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 174 и 175 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г. за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост(1) (наричан по-нататък „Регламентът за МВУ“),

–  като взе предвид своята резолюция от 20 май 2021 г. относно правото на информиране на Парламента във връзка с текущата оценка на националните планове за възстановяване и устойчивост(2),

–  като взе предвид член 132, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че Регламентът за МВУ беше приет съгласно обикновената законодателна процедура;

Б.  като има предвид, че МВУ представлява безпрецедентен инструмент по отношение на обема и средствата за финансиране; като има предвид, че Комисията се подготвя да емитира общ за ЕС дълг, тъй като всички държави – членки на ЕС, вече успешно са ратифицирали Решението за собствените ресурси(3);

В.  като има предвид, че екологосъобразните инвестиции по МВУ ще бъдат финансирани чрез емитиране на „зелени“ облигации;

Г.  като има предвид, че демократичният и парламентарният контрол върху изпълнението на МВУ са възможни единствено чрез пълноценно участие на Парламента и чрез отчитане на всички негови препоръки на всички етапи от процеса;

Д.  като има предвид, че с член 26 от Регламента за МВУ се въвежда диалог за възстановяване и устойчивост, за да се гарантира по-голяма степен на прозрачност и отчетност и за да може Комисията да предоставя информация на Парламента, наред с другото, относно плановете за възстановяване и устойчивост на държавите членки и тяхната оценка;

Е.  като има предвид, че Парламентът изразява своите възгледи по въпросите, свързани с диалога за възстановяване и устойчивост, включително чрез резолюции и размяна на мнения с Комисията; като има предвид, че Комисията трябва да вземе предвид тези възгледи;

Ж.  като има предвид, че в Регламента за МВУ са определени шест области от европейски интерес, като всички те представляват приложното поле и целта на инструмента;

З.  като има предвид, че Регламентът за МВУ се основава на член 175 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и посочва като своя обща цел постигането на заложените в член 174 цели за насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване на Съюза чрез подобряване на устойчивостта, готовността за действия при кризи, капацитета за приспособяване и потенциала за растеж на държавите членки чрез смекчаване на социалното и икономическото въздействие на кризата, по-специално върху жените, децата и младежите, и посредством принос за изпълнението на Европейския стълб на социалните права чрез подкрепа за екологичния преход – като се допринася за постигането на актуализираните цели на Съюза в областта на климата за 2030 г., заложени в новия европейски законодателен акт за климата, и като се спазва целта за постигане на неутралност на ЕС по отношение на климата до 2050 г., по-специално чрез националните планове в областта на енергетиката и климата, приети в рамките на управлението на Енергийния съюз и действията в областта на климата, създаден с Регламент (ЕС) 2018/1999(4), както и на цифровия преход, като по този начин се допринася за възходящо икономическо и социално сближаване, възстановяване и насърчаване на устойчивия растеж, интегриране на икономиките на Съюза, стимулиране на създаването на качествена заетост и принос за стратегическата автономност на Съюза, наред с отворена икономика и създаване на европейска добавена стойност;

И.  като има предвид, че по време на социалната среща на върха в Порто, проведена на 7 и 8 май 2021 г., лидерите на ЕС признаха Европейския стълб на социалните права за основен елемент на възстановяването, и като има предвид, че в декларацията от Порто те подчертаха решимостта си да продължат да задълбочават прилагането ѝ на равнището на ЕС и на национално равнище;

Й.  като има предвид, че конкретната цел на МВУ е да предостави финансова подкрепа на държавите членки, с цел приключване на реформата и постигане на ключовите инвестиционни етапи и цели, определени в техните планове за възстановяване и устойчивост; като има предвид, че това означава, че плановете (включително цифровите и екологосъобразните мерки) трябва да допринасят за прилагането на принципите на Европейския стълб на социалните права, за създаването на качествени работни места и за възходящото социално сближаване;

К.  като има предвид, че европейската добавена стойност не може да се разглежда като сигурна само поради факта, че Механизмът за възстановяване и устойчивост е европейска инициатива;

Л.  като има предвид, че по правило държавите членки би трябвало да са представили на Комисията своите национални планове за възстановяване и устойчивост до 30 април 2021 г.; като има предвид, че към днешна дата 23 държави членки са представили на Комисията своите планове за възстановяване и устойчивост;

М.  като има предвид, че Парламентът проведе пленарен дебат, последван от приемането на резолюция на 18 май 2021 г. относно правото на информиране на Парламента във връзка с текущата оценка на националните планове за възстановяване и устойчивост;

Н.  като има предвид, че за да се гарантира подходящ демократичен надзор и парламентарен контрол върху изпълнението на МВУ, както и по-голяма прозрачност и демократична отчетност, Комисията трябва редовно да информира Парламента, в устна и писмена форма, за състоянието на оценката на националните планове за възстановяване и устойчивост, включително за реформите и инвестициите, свързани с основаното на шестте стълба приложно поле (в това число общите и специфичните цели и хоризонталните принципи) и 11-те критерия за оценка, определени в Регламента за МВУ;

1.  счита, че МВУ представлява исторически инструмент на ЕС за насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване, като той допринася за конвергенцията, повишаването на конкурентоспособността и подпомагането на държавите членки да смекчат икономическото и социалното въздействие на пандемията от COVID-19 и да насочат икономиките си към стабилни и устойчиви пътища на растеж, за подготовка на ЕС за справяне с дългосрочните предизвикателства, като например справедливия и екологичен преход и цифровата трансформация, както и за генерирането на европейска добавена стойност;

2.  очаква от Комисията да одобрява само планове, които отговарят напълно на разпоредбите и целите на Регламента за МВУ, и да не прави политически отстъпки, които противоречат на регламента и на неговия дух, като същевременно се дистанцира от факта, че е участвала активно при разработването на плановете преди тяхното представяне; отправя искане Комисията да прилага стриктно буквата и духа на Регламента за МВУ в процеса на оценка на националните планове за възстановяване и устойчивост и да предоставя задълбочени и всеобхватни оценки преди приемането на съответния проект на решение за изпълнение на Съвета; при все това приветства усилията, които Комисията полага за бързото приемане преди лятото на съответните решения за изпълнение на Съвета, както и постоянното сътрудничество на Комисията с държавите членки, с цел да ги подпомогне при изготвянето на висококачествени планове, които да допринасят в значителна степен за изпълнението на нашите споделени европейски цели;

3.  изразява убеждението си, че средствата трябва да бъдат справедливо разпределени между секторите, обществата и бъдещите поколения, за да се гарантира възможно най-голямо въздействие върху икономическото и социалното възходящо и териториално сближаване, просперитета за всички хора и икономическата стабилност; призовава Комисията да настоява за амбициозни мерки за реформа, като част от националните планове във всички държави членки, и подчертава, че амбициозните планове и доброто изпълнение са от съществено значение за пълноценното използване на тази възможност; призовава за пълна прозрачност и отчетност при разпределянето и използването на средствата; припомня, че МВУ не трябва да се възприема като продължаване на обичайната практика;

4.  призовава Комисията внимателно да прецени дали ресурсите на МВУ обслужват целта на Регламента за МВУ за постигане на напредък по отношение на икономическото, социалното и териториалното сближаване в държавите членки; призовава Комисията да не насърчава практиката да се представят отново, под друга форма, проекти, лишени от реална добавена стойност, най-вече когато става въпрос за изоставащите региони, и особено когато това води до риск от задълбочаване на различията в социалното, икономическото и териториалното сближаване на ЕС;

5.  потвърждава призива на Парламента да се гарантира правото на информиране на Парламента по отношение на текущата оценка на националните планове за възстановяване и устойчивост, за да се даде възможност за упражняване на демократичен контрол от страна на Парламента при оценката и прилагането на МВУ от страна на Комисията;

6.  призовава Комисията внимателно да прецени и да гарантира, че всеки национален план за възстановяване и устойчивост допринася ефективно за всичките шест стълба, посочени в член 3 от Регламента за МВУ, по всеобхватен и балансиран начин; припомня, че всяка мярка следва да допринася за една или повече области на политиката от европейско значение, структурирани в шестте стълба;

7.  подчертава, че плановете трябва да отговарят на регулаторните изисквания, включително на изискването за дял от 37% и 20% съответно за екологичния и цифровия преход, през целия етап на изпълнение; призовава Комисията да направи оценка на качествената и количествената страна на предложените мерки, за да се гарантира, че те наистина отговарят на количествените и качествените цели, включително по време на етапа на изпълнение;

8.  припомня, че в съответствие с Регламента за МВУ механизмът не трябва да финансира периодично повтарящи се национални разходи, като например постоянни данъчни облекчения, освен в надлежно обосновани случаи, и призовава Комисията да оцени този критерий по всеобхватен начин;

9.  отбелязва, че трансграничните проекти, обхващащи повече от една държава членка, генерират висока европейска добавена стойност и странични ефекти, и изразява съжаление за това, че малко на брой национални планове съдържат трансгранични проекти; призовава Комисията настоятелно да насърчава държавите членки да улесняват трансграничните проекти, финансирани чрез МВУ;

10.  отбелязва, че малко държави членки са избрали да поискат заеми във вече представените национални планове за възстановяване и устойчивост; призовава държавите членки да обмислят най-добрите начини за използване на наличните заеми, за да се избегне загубата на възможности; изразява загриженост, че значителна част от заемите може да остане неизползвана при приключването на МВУ и призовава държавите членки да оценят внимателно своите потребности и да използват по най-добрия начин тази възможност при представянето на своите планове за възстановяване и устойчивост или при промяната на тези планове;

11.  призовава Комисията да вземе предвид евентуалната бъдеща необходимост от изменение на националните планове, за да се гарантира спазването на изискванията на Регламента за МВУ при подготовката на проекта на решение за изпълнение на Съвета;

12.  припомня, че плановете за възстановяване и устойчивост не следва да засягат правото на сключване или прилагане на колективни споразумения или предприемане на колективни действия, в съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз и правото и практиките на Съюза и на държавите членки;

13.  подчертава, че инвестициите трябва да имат дълготрайно въздействие; призовава Комисията да оцени до каква степен реформите и инвестициите, осъществявани в рамките на МВУ, ще позволят по-нататъшното преодоляване на недостига на инвестиции във всички области в Европа, изчислен от Комисията, за да се постигнат целите за цифров преход и устойчивост в областта на климата, околната среда и социалната сфера, включително Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР);

Екологичен преход

14.  подчертава, че в съответствие с методиката, определена в приложение VI към Регламента за МВУ, всички планове следва да отделят поне 37% от общия размер на отпуснатите средства (безвъзмездни средства и заеми) в отделните планове за мерки в областта на климата; призовава Комисията да бъде внимателна при оценката на целта за 37% разходи в областта на климата, за да се гарантира, че няма да има дублиране или погрешно обозначаване на мерките, и за да се избегнат заблуждаващи твърдения за екологосъобразност; изразява загриженост за това, че някои инвестиции са обозначени като екологосъобразни, въпреки че не са обхванати от методиката за проследяване, посочена в приложение VI; предлага да се приложи допълнителен контрол върху всяко разширяване на обхвата на методиката за проследяване на разходите в областта на климата в приложение VI от Регламента за МВУ; настоява, че необходимите предпазни мерки за постигане на целта на етапа на изпълнение са изцяло включени в целите и ключовите етапи в проекта на решение за изпълнение на Съвета; призовава Комисията да насърчава държавите членки да предприемат реформи, които ще улеснят успешното прилагане на инвестициите;

15.  припомня, че разпоредбите за „ненанасяне на значителни вреди“ са ключов инструмент за подкрепа на екологичния преход, наред с изискването най-малко 37% от разходите (безвъзмездни средства и заеми) за инвестиции и реформи, включени във всеки национален план за възстановяване и устойчивост, да подкрепят целите в областта на климата и да се избягва финансирането на мерки, които противоречат на целите на Съюза в областта на климата; припомня, че при всички мерки трябва да се зачита принципът за „ненанасяне на значителни вреди“ по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852(5), съгласно изискването на Регламента за МВУ; в този контекст изразява загриженост относно неспазването на този принцип при оценката на плановете и призовава Комисията да гарантира пълно зачитане на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, включително по време на етапа на изпълнение, и да публикува всички свързани с това оценки; настоява, че прилагането на МВУ не може да води до занижаване на екологичните стандарти или да бъде в противоречие със законовите и подзаконовите актове в областта на околната среда; подчертава в тази връзка опасенията за потенциално неблагоприятно въздействие на някои операции, разположени в уязвими по отношение на биологичното разнообразие зони или в близост до тях (включително мрежата от защитени зони по „Натура 2000“, обектите на световното наследство на ЮНЕСКО и ключовите зони на биологично разнообразие, както и други защитени зони);

16.  припомня, че МВУ, който отразява значението на борбата срещу значителната загуба на биологично разнообразие, следва да допринесе за интегрирането на действията в областта на биологичното разнообразие в политиките на Съюза; призовава Комисията да публикува преглед на мерките, които допринасят ефективно за екологосъобразния преход, включително изброените мерки, свързани с биологичното разнообразие, които допринасят ефективно за биологичното разнообразие в плановете за възстановяване и устойчивост; изразява загриженост, че повечето национални планове за възстановяване и устойчивост съдържат много ограничени или не съдържат изобщо никакви мерки в полза на биологичното разнообразие; очаква Комисията да прилага стриктно принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ също и в това отношение, и по-специално да отхвърли реформите или инвестициите, които биха могли да навредят на биологичното разнообразие или които не са придружени от подходящи съпътстващи мерки;

17.  изразява загриженост във връзка с факта, че много национални планове за възстановяване и устойчивост са насочени към краткосрочни инвестиции; подкрепя екологосъобразните инвестиции, които водят до икономическа трансформация в Европа, и по-специално инвестициите, които не субсидират прекомерно закупуването на дълготрайни потребителски стоки;

Цифрова трансформация

18.  подчертава, че в съответствие с Регламента за МВУ всички планове следва да съдържат мерки, които да допринасят ефективно за цифровия преход или за предприемане на мерки за справяне с предизвикателствата, свързани с този преход, и които да представляват най-малко 20% от общия размер на разпределените средства по плана за възстановяване и устойчивост, въз основа на методиката и разпоредбите на Регламента за МВУ;

19.  припомня, че по отношение на инвестициите в цифров капацитет и свързаност държавите членки следва да предоставят в своите планове самооценка по отношение на сигурността въз основа на общи обективни критерии, като идентифицират всички свързани със сигурността въпроси и предоставят подробно описание на мерките, които ще бъдат предприети с цел решаване на тези въпроси, за да се спази приложимото право на Съюза и националното законодателство; призовава Комисията да гарантира, че всички национални планове, съдържащи такива инвестиции, предоставят такава оценка и че съответните мерки не противоречат на стратегическите интереси на Съюза;

20.  счита, че цифровите действия имат голям потенциал за засилване на конкурентоспособността на ЕС в международен план и за създаването на висококачествени работни места, и изразява загриженост, че съществуват национални планове, които не постигат подходящ баланс по отношение на инвестициите за цифрова трансформация, и по-специално за цифрова инфраструктура;

21.  призовава Комисията да насърчава държавите членки да се придържат изцяло към принципите на оперативна съвместимост, енергийна ефективност и защита на личните данни, както и да популяризира използването на решения с отворен код в областта на цифровите инвестиции;

Стимулиране на растежа, икономическото, социалното и териториалното сближаване и просперитета за всички

22.  приветства в представените планове за възстановяване и устойчивост по-специално мерките за подкрепа на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, икономическо сближаване, производителност, конкурентоспособност, научни изследвания и иновации, здравеопазване и добре функциониращ единен пазар със силни малки и средни предприятия (МСП), за засилване на създаването на висококачествена заетост, за борба с бедността и неравенството, насърчаване на културата и образованието, развиване на компетентности и умения, подкрепа за децата и младежта, повишаване на готовността за действие при кризи и капацитета за реагиране при кризи и смекчаване на последиците от кризата с COVID-19 върху икономиката;

23.  призовава Комисията да оцени и да гарантира, че в националните планове за възстановяване и устойчивост се обръща необходимото внимание на мерките за децата и младежта, особено в държави, в които са установени структурни проблеми в области като преждевременното напускане на училище, младежката безработица, детската бедност и образованието в ранна детска възраст; настоява, че реформите и инвестициите в младежта, по-специално свързаните с повишаването на квалификацията, преквалификацията, образованието, професионалното обучение и дуалното образование, цифровите умения, ученето през целия живот, активните политики за пазара на труда, политиките за инвестиране в достъп и възможности за децата и младите хора и политиките за преодоляване на различията между поколенията, следва да насърчават развитието на компетентности в допълнение към закупуването на оборудване и следва да бъдат приведени в съответствие с гаранцията за младежта и други национални мерки; подчертава, че реформите и инвестициите за децата следва да бъдат приведени в съответствие с принципите на гаранцията за децата и да се съсредоточат върху правото на достъп до висококачествени обществени услуги, безплатно здравеопазване, безплатно образование, безплатни грижи за деца, достойно жилищно настаняване и подходящо хранене за всяко живеещо в бедност дете;

24.  приветства включените в плановете мерки, допринасящи за изпълнението на Европейския стълб на социалните права и инициативите на ЕС в областта на заетостта, образованието, здравеопазването и социалните грижи, с цел подобряване на социалното сближаване, укрепване на системите за социална закрила и намаляване на уязвимостта; припомня на Комисията, че националните планове за възстановяване и устойчивост трябва да отговарят задоволително на критериите за оценка, и призовава Комисията внимателно да оцени социалните последици и въздействие на всяка мярка, за да се гарантира спазването на Регламента за МВУ; поради това настоява Комисията да гарантира, че всеки план отразява адекватно тези критерии;

25.  счита, че зелените и цифровите инвестиции имат голям потенциал за създаване на качествени работни места, намаляване на неравенствата и намаляване на цифровото разделение; призовава Комисията да гарантира, че най-уязвимите общности и региони, като например намиращите се в преход региони с лигнитни въглища и въглища, както и най-засегнатите от изменението на климата, се възползват от зелени и цифрови инвестиции; подчертава, че очакваната социална и икономическа възвръщаемост на зелените и цифровите инвестиции следва да бъде определена в националните планове за възстановяване и устойчивост, за да се гарантира максимално въздействие;

26.  отправя искане към Комисията и Съвета да гарантират, че равенството между половете и равните възможности за всички, както и интегрирането на тези цели, се вземат под внимание и се насърчават по време на подготовката и изпълнението на плановете за възстановяване и устойчивост; изразява очакване Комисията систематично да събира, анализира и докладва относно съществуващите групирани по пол данни за изпълнението на МВУ в съответствие със Специален доклад 10/2021 на Европейската сметна палата (ЕСП); изразява дълбока загриженост, че повечето национални планове за възстановяване и устойчивост не успяват значително да допринесат за тези цели и да ги интегрират и не включват изрични и конкретни мерки за справяне с проблема с неравенството между половете, като по този начин рискуват да изложат на опасност способността на тези планове да смекчат социалните и икономическите последици от кризата за жените и да отговорят на съответните специфични за всяка държава препоръки (СВДП);

27.  изисква от Комисията да направи оценка на националните планове за възстановяване и устойчивост по отношение на адресирането на национални мерки за борба с агресивното данъчно планиране, отклонението от данъчно облагане или избягването на данъци, или неефективните мерки за борба с изпирането на пари;

28.  припомня, че плановете за възстановяване и устойчивост следва да включват мерки за осъществяването на реформи и проекти за публични инвестиции посредством съгласуван пакет; припомня на Комисията, че националните планове за възстановяване и устойчивост трябва да адресират устойчиви и засилващи растежа реформи и инвестиции, които да преодоляват структурните слабости в икономиките на държавите членки и че за тази цел от всички планове се очаква да допринасят за ефективното преодоляване на всички или значителна част от предизвикателствата, посочени в съответните СВДП, включително техните фискални аспекти; подчертава, че плановете за възстановяване и устойчивост трябва да са съгласувани със съответните специфични за всяка държава предизвикателства и приоритетите, установени в контекста на европейския семестър, и да бъдат в съответствие с Регламента за МВУ; подчертава, че всички мерки, и по-специално свързаните с цифровата и екологичната трансформация, следва също така да бъдат оценявани от икономическа и социална гледна точка; настоява Комисията да отдели особено внимание на това да гарантира, че предложените реформи са истински, нови и по-амбициозни и започват възможно най-скоро;

29.  призовава Комисията да гарантира баланс между реформите и инвестициите и съгласуваност на националните планове, включително новите реформи, със съществуващите постижения и предизвикателства, посочени в съответните специфични за държавата препоръки;

30.  подчертава, че създаването и насърчаването на висококачествена заетост е една от целите, включени в Регламента за МВУ, и че това трябва да се осъществи чрез всеобхватен пакет от реформи и инвестиции, за да се насърчат стабилни договори, достойно заплащане, минимални равнища на обхвата на колективното договаряне и на социалната закрила, включително достойни пенсии над прага на бедността;

31.  изразява съжаление по повод факта, че националните планове за възстановяване и устойчивост не са координирани в достатъчна степен със споразуменията за партньорство и програмите на ЕС, като например InvestEU; призовава за създаването на полезни взаимодействия и допълняемост между МВУ, споразуменията за партньорство, програмата InvestEU и други действия на ЕС; приканва Комисията и държавите членки да улеснят използването на националния компонент на програмата InvestEU, което би могло да благоприятства по-специално създаването на инструменти за подкрепа на платежоспособността на МСП;

32.  припомня на Комисията, че значителното участие на МСП и на стартиращите предприятия, включително в процесите на възлагане на обществени поръчки, е изрична цел на Регламента за МВУ; призовава Комисията да гарантира, че средствата от МВУ няма да облагодетелстват предимно големи корпорации и да възпрепятстват лоялната конкуренция; призовава Комисията да обърне възможно най-голямо внимание на предоставянето на гаранции за това, че МСП и стартиращите предприятия се възползват от финансиране по МВУ, включително чрез формулирането на ключови етапи и чрез постоянни насоки относно изпълнението на програмите в държавите членки; предлага делът на средствата от МВУ, чиито крайни получатели са МСП, да бъде включен в текущия мониторинг, наред с другото, чрез общи показатели;

Участие на заинтересованите страни

33.  припомня член 18, параграф 4, буква р) от Регламента за МВУ, който гласи, че националните планове за възстановяване и устойчивост следва да съдържат „резюме на процеса на консултации, проведен в съответствие с националната правна рамка, с местните и регионалните органи, социалните партньори, организациите на гражданското общество, младежките организации и други заинтересовани страни, и как приносът на заинтересованите страни е отразен в плана за възстановяване и устойчивост“; призовава Комисията да насърчи държавите членки да се консултират с всички национални заинтересовани страни и да осигурят участието им, включително участието на гражданското общество и на местните и регионалните органи в изпълнението, и по-специално при мониторинга на плановете, с цел да се гарантира провеждането на консултации за бъдещи изменения или нови планове, ако има такива;

34.  припомня, че в член 152 от ДФЕС се предвижда, че Съюзът признава и насърчава ролята на социалните партньори на равнището на Съюза и трябва да зачита тяхната автономност; подчертава, че адекватното участие на националните заинтересовани страни, като например националните парламенти, местните и регионалните органи, социалните партньори, неправителствените организации и организациите на гражданското общество в подготовката и изпълнението на плановете за възстановяване и устойчивост е от решаващо значение за успеха на националните планове и на МВУ като цяло, така че да се засили националната ангажираност с плановете, да се гарантира бързото, прозрачно, ефективно и качествено усвояване на средствата, да се увеличи прозрачността и да се предотвратят припокриването, пропуските и двойното финансиране; споделя загрижеността, изразена от Комитета на регионите и от други заинтересовани страни, и изразява съжаление във връзка с факта, че много държави членки не са включили или са включили в недостатъчна степен регионалните и местните органи в процеса на изготвяне на плановете, както и липсата на прозрачност на тези процеси въпреки разчитането на тях да канализират голяма част от средствата от МВУ; освен това изразява съжаление във връзка с факта, че в някои случаи дори и националните парламенти не са участвали или не са били информирани по подходящ начин; насърчава Комисията да установи структуриран диалог с регионалните и местните органи и да води специален диалог с европейските социални партньори;

Договорености, ключови етапи и цели

35.  настоява, че всички реформи и инвестиции трябва да бъдат обвързани с ключови етапи и цели и с оценка на разходите, които да бъдат подходящо, ясно, подробно и адекватно наблюдавани, и по-специално да гарантират пълно съответствие с Регламента за МВУ и с достиженията на правото на ЕС, с което да покажат ясен ангажимент от страна на държавите членки;

36.  призовава Комисията да гарантира, че преди оценката за изпълнението на ключовите етапи и цели, договорени в решението за изпълнение на Съвета и националните планове за възстановяване и устойчивост, на Парламента ще бъдат предоставени предварителните констатации относно изпълнението на ключовите етапи и цели, в съответствие с изискването, посочено в член 25, параграф 4 от Регламента за МВУ;

37.  припомня на Комисията, че инвестициите следва да бъдат придружени от реформи, и я призовава да се увери, че всички одобрени мерки със задна дата са ясно придружени от съответни ключови етапи и цели и отговарят на всички изисквания на законодателството, и приканва държавите членки да използват разумно тази разпоредба; отново заявява, че МВУ е предназначен да подкрепя проекти, при които се зачита принципът на допълняемост на финансирането от Съюза; отбелязва, че липсата на действително допълващи проекти, финансирани от МВУ, би могла да ограничи неговото макроикономическо въздействие;

38.  изтъква, че структурите, създадени на национално равнище за канализиране, прилагане или наблюдение на МВУ, следва да бъдат подходящи за подкрепа за трайно въздействие на мерките в плановете за възстановяване и устойчивост;

Институционална устойчивост, управление, административен капацитет и принципи на правовата държава

39.  припомня, че МВУ и всеки един от националните планове за възстановяване и устойчивост следва да спазват изцяло Регламента относно принципите на правовата държава(6), както и че мерките, определени в тези планове, не следва да противоречат на ценностите на ЕС, залегнали в член 2 от ДЕС; настоява, че за тази цел Комисията трябва да гарантира, че няма проекти или мерки, които да противоречат на тези ценности, както на етапа на оценяването, така и на този на изпълнението, и изисква тя да предприеме подходящи действия за преглед;

40.  подчертава, че за успеха на МВУ и на националните планове за възстановяване и устойчивост са необходими стабилна прозрачност и отчетност от страна на Комисията, държавите членки и всички партньори по изпълнението; призовава Комисията да увеличи ресурсите на ЕСП, Европейската служба за борба с измамите и Европейската прокуратура, за да се гарантира, че те разполагат с достатъчно финансови и човешки ресурси за контрола на тези безпрецедентни по своя размер разходи на ЕС; за тази цел призовава Комисията да представи тази година проект на коригиращ бюджет или искане за трансфер с цел смекчаване на тези бюджетни нужди;

41.  припомня, че прилагането на МВУ следва да се извършва в съответствие с принципа на доброто финансово управление, включително ефективното предотвратяване и наказателното преследване на измамите, включително данъчните измами, отклонението от данъчно облагане, корупцията и конфликтите на интереси, и следва да цели да се избягва двойното финансиране от МВУ и други програми на Съюза, по-специално в управленските структури, свързани с националните планове;

42.  изисква от Комисията да направи задълбочена оценка на договореностите, предложени от държавите членки за предотвратяване, разкриване и коригиране на корупцията, измамите и конфликтите на интереси при използването на средствата, предоставени по линия на МВУ, и в този контекст да обърне специално внимание националните планове да включват всички необходими реформи, заедно със съответните ключови етапи и цели, по-конкретно свързани със съответните СВДП по целесъобразност; настоятелно призовава Комисията да наблюдава много внимателно рисковете за финансовите интереси на ЕС при прилагането на МВУ от всякакво нарушение или потенциално нарушение на принципите на правовата държава, като обръща обстойно и специално внимание на обществените поръчки; очаква Комисията да не извършва никакви плащания по линия на МВУ, ако не бъдат изпълнени ключовите етапи, свързани с мерките за предотвратяване, разкриване и коригиране на корупцията, измамите и конфликтите на интереси при използването на средствата, предоставени по линия на МВУ;

43.  настоятелно призовава Комисията да настоява държавите членки да прилагат мерки за реформи и инвестиции, специално в области, които повишават административната и институционалната устойчивост и готовността за действие при кризи;

44.  призовава държавите членки да събират и регистрират данни за крайните получатели и бенефициерите, както и за целите, стойността и местоположението на проектите, финансирани от МВУ, в електронен стандартизиран и оперативно съвместим формат, както и да използват единния инструмент за извличане на данни, който ще бъде осигурен от Комисията; освен това призовава Комисията да финализира възможно най-скоро единния инструмент за извличане на данни; припомня, че член 22, параграф 2 от Регламента за МВУ предвижда задължения за държавите членки да събират и да гарантират достъп до стандартизирани категории данни; припомня на Комисията да гарантира изпълнението на тези задължения за целите на одита и контрола и да предоставя съпоставима информация относно използването на средствата във връзка с мерките за прилагането на реформи и инвестиционни проекти по линия на плановете за възстановяване и устойчивост; освен това припомня на Комисията необходимостта да се осигури прозрачността на крайните бенефициери и да се гарантира наличието на подходящи договорености с цел избягване на двойно финансиране;

Оценка от страна на Парламента на делегираните актове

45.  подчертава, че проектите на последващите делегирани актове, свързани с Регламента за МВУ, не отговарят на очакванията на Парламента, и по-специално делегираният акт относно набора от показатели за възстановяване и устойчивост и делегираният акт за определяне на общи показатели за докладване относно напредъка на механизма и методологията за докладване на социалните разходи, и трябва да отчитат изцяло съответните елементи на диалога за възстановяване и устойчивост; призовава Комисията да гарантира пълна прозрачност по отношение на графика за одобряване на делегираните актове след Регламента за МВУ;

46.  изтъква, че е важно да се постигне съгласие по методология за социално проследяване с цел оценка на националните планове за възстановяване и устойчивост, за да се гарантира, че действията, предвидени в плановете, допринасят за социалните цели, установени в Регламента за МВУ; счита, че методологията за социално проследяване трябва да следва структурата на Европейския стълб на социалните права и да анализира приноса за него;

47.  заявява, че наборът от показатели и общите показатели, необходими за оценка на напредъка в изпълнението на плановете за възстановяване и устойчивост във всеки от шестте стълба към постигането на общите и специфичните цели, трябва да бъдат ефективни; настоява, че най-добрият механизъм за оценка, който да следи напредъка към социално сближаване във възходяща посока, е наборът от социални показатели; призовава Комисията да включи социалните показатели, които са част от набора от социални показатели, по-специално свързаните с достойния труд, социалната справедливост, равните възможности, стабилните социални системи и справедливата мобилност, в общите показатели, които ще се използват в МВУ за докладване относно социалния напредък и мониторинга и оценката на плановете, както и в методологията за социално проследяване, включително за гаранцията за децата и гаранцията за младежта; подчертава, че Парламентът ще анализира обстойно делегираните актове, които Комисията ще представи по този въпрос, за да установи дали социалните показатели, наборът от показатели и социалната методология са в съответствие с целите и да потвърди, че няма възражения;

Заключения

48.  призовава Комисията да оцени представените планове по подходящ начин и в съответствие с Регламента за МВУ; изразява сериозна загриженост относно съответствието на няколко мерки в националните планове за възстановяване и устойчивост с изискванията на Регламента за МВУ като основен акт и изисква от Комисията да гарантира, че всички елементи във всички планове са в пълно съответствие с Регламента за МВУ;

49.  припомня своето искане към Комисията тя да изпълни задълженията си съгласно Регламента за МВУ, като предостави на Парламента цялата необходима информация относно актуалното състояние във връзка с прилагането на Регламента за МВУ, и да вземе предвид всички аспекти, които възникват въз основа на становищата, изразени в рамките на диалога за възстановяване и устойчивост, включително и становищата, споделени от съответните комисии и в пленарните резолюции; приветства по-големите усилия на Комисията за предоставяне на подходяща информация по време на редовните срещи с Парламента;

50.  настоява Комисията да гарантира, че националните планове за възстановяване и устойчивост ще съдържат разпоредби, с които да се гарантира, че получателите на финансиране от Съюза ще посочват неговия произход и ще гарантират видимостта на финансирането от Съюза, включително, когато е приложимо, като поставят емблемата на Съюза и подходящ надпис за финансирането, който да гласи „Финансирано от Европейския съюз – NextGenerationEU“;

51.  приветства писмените отговори на Комисията на въпросите с искане за писмен отговор на Парламента, както и машинния превод на националните планове, и очаква да получи отговори на всички бъдещи искания за информация, като например матрицата за оценка на националните планове; отново изразява очакването на Парламента информацията да се предоставя своевременно в ясен и съпоставим формат;

52.  припомня на Съвета, че по-специално на етапа на приемане на решението за изпълнение „съответните резултати от дискусиите, проведени в рамките на подготвителните органи на Съвета, се споделят с компетентната комисия на Европейския парламент“;

53.  приканва Комисията да продължи да следва открит, прозрачен и конструктивен подход по време на диалозите за възстановяване и устойчивост;

54.  припомня позицията на Парламента от 2020 г. за по-силен план за възстановяване и приканва Комисията и Съвета да преценят дали ще са необходими допълнителни мерки или средства за справяне с тази криза;

o
o   o

55.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Европейския съвет и на Комисията.

(1) ОВ L 57, 18.2.2021 г., стр. 17.
(2) Приети текстове, P9_TA(2021)0257.
(3) Решение 2020/2053 (ЕС, Евратом) на Съвета от 14 декември 2020 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 424, 15.12.2020 г., стр. 1).
(4) Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата (ОВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 1).
(5) Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции (OВ L 198, 22.6.2020 г., стр. 13).
(6) Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза (ОВ L 433 I, 22.12.2020 г., стр. 1).

Последно осъвременяване: 8 октомври 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност