Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/2738(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0331/2021

Συζήτηση :

PV 08/06/2021 - 9
CRE 08/06/2021 - 9

Ψηφοφορία :

PV 10/06/2021 - 2
PV 10/06/2021 - 9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0288

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 188kWORD 57k
Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 - Στρασβούργο
Ο έλεγχος του Κοινοβουλίου σχετικά με την εν εξελίξει αξιολόγηση από την Επιτροπή και το Συμβούλιο των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
P9_TA(2021)0288RC-B9-0331/2021

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2021 σχετικά με τις απόψεις του Κοινοβουλίου όσον αφορά την εν εξελίξει αξιολόγηση από την Επιτροπή και το Συμβούλιο των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (2021/2738(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 174 και 175 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας(1) (κανονισμός ΜΑΑ),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2021 σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης του Κοινοβουλίου για την εν εξελίξει αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός ΜΑΑ εγκρίθηκε στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΜΑΑ αποτελεί ένα καινοφανές εργαλείο από πλευράς όγκου και μέσων χρηματοδότησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ετοιμάζεται να εκδώσει κοινούς ενωσιακούς χρεωστικούς τίτλους, δεδομένου ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν πλέον κυρώσει επιτυχώς την απόφαση για τους ιδίους πόρους(3)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πράσινες επενδύσεις στο πλαίσιο του ΜΑΑ θα χρηματοδοτηθούν με την έκδοση πράσινων ομολόγων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δημοκρατικός και κοινοβουλευτικός έλεγχος σχετικά με την υλοποίηση του ΜΑΑ μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο με την πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου και τον συνυπολογισμό του συνόλου των συστάσεών του σε όλα τα στάδια·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 26 του κανονισμού ΜΑΑ καθιερώνει διάλογο σχετικά με την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα προκειμένου να διασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία και να παρέχει η Επιτροπή πληροφορίες στο Κοινοβούλιο όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών μελών και την αξιολόγησή τους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο εκφράζει τις απόψεις του στο πλαίσιο του διαλόγου για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα, μεταξύ άλλων μέσω ψηφισμάτων και ανταλλαγών απόψεων με την Επιτροπή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή υποχρεούται να συνυπολογίζει τις απόψεις αυτές·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στον κανονισμό ΜΑΑ προσδιορίζονται έξι τομείς ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν στο σύνολό τους το πεδίο εφαρμογής και τον στόχο του μέσου·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός ΜΑΑ βασίζεται στο άρθρο 175 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και θέτει ως γενικό στόχο την επίτευξη των στόχων του άρθρου 174 προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της Ένωσης, με τη βελτίωση της ανθεκτικότητας, της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κρίσεων, της ικανότητας προσαρμογής και του αναπτυξιακού δυναμικού των κρατών μελών, με τον μετριασμό των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης, ιδίως στις γυναίκες, τα παιδιά και τους νέους, και τη συμβολή στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, με τη στήριξη της πράσινης μετάβασης, με τη συμβολή στην επίτευξη των επικαιροποιημένων στόχων της Ένωσης για το κλίμα με ορίζοντα το 2030, όπως διατυπώνονται στον νέο νόμο της ΕΕ για το κλίμα, και με τη συμμόρφωση με τον στόχο για κλιματική ουδετερότητα της ΕΕ έως το 2050 – ιδίως μέσω των εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα, που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, όπως θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1999(4), και την ψηφιακή μετάβαση, ώστε να συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική σύγκλιση προς τα επάνω, την αποκατάσταση και προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την ολοκλήρωση των οικονομιών της Ένωσης, να προωθεί τη δημιουργία απασχόλησης υψηλής ποιότητας και να συμβάλλει στη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης παράλληλα με μια ανοιχτή οικονομία και να δημιουργεί ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της κοινωνικής συνόδου κορυφής του Πόρτο στις 7 και 8 Μαΐου 2021, οι ηγέτες της ΕΕ αναγνώρισαν τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων ως θεμελιώδες στοιχείο της ανάκαμψης, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη δήλωση του Πόρτο, οι ηγέτες της ΕΕ υπογράμμισαν την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν να εμβαθύνουν την εφαρμογή του σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ειδικός στόχος του ΜΑΑ είναι η παροχή χρηματοδοτικής στήριξης στα κράτη μέλη με σκοπό να επιτευχθούν τα ορόσημα και οι στόχοι των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων, όπως καθορίζονται στα αντίστοιχα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό σημαίνει ότι τα σχέδια (συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών και πράσινων μέτρων) πρέπει να συμβάλλουν στις αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και στην κοινωνική σύγκλιση προς τα επάνω·

ΙΑ.  σημειώνει ότι δεν προκύπτει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία απλώς και μόνο επειδή ο ΜΑΑ αποτελεί ευρωπαϊκή πρωτοβουλία·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά κανόνα, τα κράτη μέλη έπρεπε να είχαν υποβάλει στην Επιτροπή τα οικεία εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας έως τις 30 Απριλίου 2021· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι στιγμής, 23 κράτη μέλη έχουν υποβάλει στην Επιτροπή τα οικεία σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, έπειτα από συζήτηση στην ολομέλεια, ενέκρινε ψήφισμα στις 18 Μαΐου 2021 σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης του Κοινοβουλίου για την εν εξελίξει αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να διασφαλιστούν η κατάλληλη δημοκρατική εποπτεία και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος της υλοποίησης του ΜΑΑ, καθώς και μεγαλύτερη διαφάνεια και δημοκρατική λογοδοσία, η Επιτροπή πρέπει να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο, προφορικώς και γραπτώς, σχετικά με την κατάσταση της αξιολόγησης των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που σχετίζονται με το πεδίο εφαρμογής βάσει των έξι πυλώνων (συμπεριλαμβανομένων των γενικών και ειδικών στόχων και των οριζόντιων αρχών) και βάσει των 11 κριτηρίων αξιολόγησης που ορίζονται στον κανονισμό ΜΑΑ·

1.  θεωρεί ότι ο ΜΑΑ αποτελεί ιστορικό μέσο της ΕΕ για να προωθηθεί η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, να επιτευχθεί η σύγκλιση, να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και να παρασχεθεί βοήθεια στα κράτη μέλη ώστε να μετριαστεί ο οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19, να μπουν οι οικονομίες τους σε τροχιές ισχυρής και βιώσιμης ανάπτυξης, να προετοιμαστεί η ΕΕ για την αντιμετώπιση μακροπρόθεσμων προκλήσεων, όπως η δίκαιη, πράσινη μετάβαση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός, και να δημιουργηθεί ενωσιακή προστιθέμενη αξία·

2.  αναμένει από την Επιτροπή να εγκρίνει μόνο σχέδια που ανταποκρίνονται πλήρως στις διατάξεις και τους στόχους του κανονισμού ΜΑΑ, να μην προβεί σε καμία πολιτική παραχώρηση που αντιβαίνει στον κανονισμό και το πνεύμα του, και να αποστασιοποιηθεί από το γεγονός ότι συμμετείχε στενά στην κατάρτιση των σχεδίων πριν από την υποβολή τους· ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει σχολαστικά το γράμμα και το πνεύμα του κανονισμού ΜΑΑ κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και να παράσχει εις βάθος και ολοκληρωμένες αξιολογήσεις, πριν από την έγκριση του σχετικού σχεδίου εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου· επικροτεί, ωστόσο, τις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή για να διασφαλίσει την ταχεία έγκριση των σχετικών εκτελεστικών αποφάσεων του Συμβουλίου πριν από το καλοκαίρι, και τη συνεχή συνεργασία της με τα κράτη μέλη ώστε να τα βοηθήσει να καταρτίσουν σχέδια υψηλής ποιότητας που συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη των κοινών μας ευρωπαϊκών στόχων·

3.  είναι πεπεισμένο ότι τα κονδύλια πρέπει να κατανέμονται δίκαια μεταξύ των κοινωνιών και των μελλοντικών γενεών, ώστε να διασφαλίζεται ο μεγαλύτερος δυνατός αντίκτυπος στην οικονομική και κοινωνική σύγκλιση προς τα επάνω, την εδαφική σύγκλιση, την ευημερία όλων και την οικονομική σταθερότητα· καλεί την Επιτροπή να επιμείνει σε φιλόδοξα μεταρρυθμιστικά μέτρα στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων σε όλα τα κράτη μέλη, και τονίζει ότι απαιτούνται φιλόδοξα σχέδια και ορθή εκτέλεση προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως η ευκαιρία αυτή· ζητεί να εφαρμοστούν πλήρης διαφάνεια και λογοδοσία κατά την κατανομή και τη χρήση των κονδυλίων· υπενθυμίζει ότι ο ΜΑΑ δεν πρέπει να θεωρείται σύνηθες μέσο·

4.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει προσεκτικά εάν οι πόροι του ΜΑΑ εξυπηρετούν τον στόχο του κανονισμού ΜΑΑ όσον αφορά την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να αποθαρρύνει την πρακτική της ανασυσκευασίας έργων χωρίς πραγματική προστιθέμενη αξία, και δη για τις υστερούσες περιφέρειες, ιδίως όταν τούτο ενέχει τον κίνδυνο διεύρυνσης του χάσματος όσον αφορά την κοινωνική, οικονομική και εδαφική σύγκλιση της ΕΕ·

5.  επαναλαμβάνει το αίτημα του Κοινοβουλίου να διασφαλιστεί το δικαίωμα ενημέρωσης του Κοινοβουλίου σχετικά με την εν εξελίξει αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο δημοκρατικός έλεγχος του Κοινοβουλίου κατά την αξιολόγηση της Επιτροπής και την υλοποίηση του ΜΑΑ·

6.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει προσεκτικά κάθε εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και να διασφαλίσει ότι συμβάλλει ουσιαστικά και στους έξι πυλώνες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του κανονισμού ΜΑΑ με ολοκληρωμένο και ισορροπημένο τρόπο· υπενθυμίζει ότι κάθε μέτρο θα πρέπει να συμβάλλει σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς πολιτικής ευρωπαϊκής σημασίας που διαρθρώνονται στους έξι πυλώνες·

7.  τονίζει ότι τα σχέδια πρέπει να πληρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των μεριδίων 37 % και 20 % για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση αντίστοιχα, καθ’ όλη τη διάρκεια του σταδίου υλοποίησης· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την ποιοτική και ποσοτική πλευρά των προτεινόμενων μέτρων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τηρούνται ουσιαστικά τόσο οι ποσοτικοί όσο και οι ποιοτικοί στόχοι, μεταξύ άλλων και κατά το στάδιο υλοποίησης·

8.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό ΜΑΑ, ο ΜΑΑ δεν πρέπει να χρηματοδοτεί επαναλαμβανόμενες εθνικές δαπάνες, όπως οι μόνιμες φοροαπαλλαγές, παρά μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, καλεί δε την Επιτροπή να αξιολογήσει το κριτήριο αυτό με ολιστικό τρόπο·

9.  σημειώνει ότι τα διασυνοριακά έργα που καλύπτουν πάνω από ένα κράτος μέλος παράγουν υψηλή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και δευτερογενείς επιπτώσεις, εκφράζει δε τη λύπη του για το γεγονός ότι λίγα εθνικά σχέδια περιλαμβάνουν διασυνοριακά έργα· καλεί την Επιτροπή να προτρέψει ένθερμα τα κράτη μέλη να διευκολύνουν διασυνοριακά έργα που θα χρηματοδοτηθούν μέσω του ΜΑΑ·

10.  σημειώνει ότι λίγα κράτη μέλη έχουν επιλέξει να ζητήσουν δάνεια στα ήδη υποβληθέντα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας· καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν την καλύτερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων δανείων ώστε να μην μείνει ανεκμετάλλευτη καμία ευκαιρία· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ένα σημαντικό ποσό των δανείων ενδέχεται να παραμείνει αχρησιμοποίητο κατά τη λήξη του ΜΑΑ, και καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν προσεκτικά τις ανάγκες τους και να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη δυνατότητα αυτή όταν υποβάλλουν τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας ή τροποποιώντας τα·

11.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη την πιθανή μελλοντική ανάγκη τροποποίησης των εθνικών σχεδίων ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κανονισμού ΜΑΑ κατά την προετοιμασία του σχεδίου εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου·

12.  υπενθυμίζει ότι τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δεν θα πρέπει να θίγουν το δικαίωμα σύναψης ή επιβολής συλλογικών συμβάσεων ή το δικαίωμα συλλογικής δράσης σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το δίκαιο και τις πρακτικές της Ένωσης και των κρατών μελών·

13.  επισημαίνει ότι οι επενδύσεις πρέπει να έχουν μακροπρόθεσμο αντίκτυπο· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του ΜΑΑ θα καταστήσουν περαιτέρω δυνατή τη γεφύρωση του επενδυτικού χάσματος σε όλους τους τομείς στην Ευρώπη, όπως εκτιμά η Επιτροπή, προκειμένου να επιτευχθούν η ψηφιακή μετάβαση και οι στόχοι για το κλίμα, το περιβάλλον και την κοινωνική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ)·

Πράσινη μετάβαση

14.  τονίζει ότι, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται στο παράρτημα VI του κανονισμού ΜΑΑ, όλα τα σχέδια θα πρέπει να διαθέσουν για το κλίμα τουλάχιστον το 37 % των συνολικών πιστώσεων (επιχορηγήσεις και δάνεια) των μεμονωμένων σχεδίων· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει κατά την αξιολόγηση του στόχου του 37 % όσον αφορά τις δαπάνες για το κλίμα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν πραγματοποιείται διπλή ή εσφαλμένη σήμανση των μέτρων και να αποτραπεί η προβολή ψευδοοικολογικής ταυτότητας· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ορισμένες επενδύσεις χαρακτηρίζονται πράσινες, παρότι δεν καλύπτονται από τη μεθοδολογία παρακολούθησης που ορίζεται στο παράρτημα VI· προτείνει να εφαρμόζεται πρόσθετος έλεγχος σε κάθε επέκταση της μεθοδολογίας για την παρακολούθηση των κλιματικών στόχων που περιγράφεται στο παράρτημα VI του κανονισμού ΜΑΑ· επιμένει ότι οι απαραίτητες διασφαλίσεις για την επίτευξη του στόχου κατά το στάδιο υλοποίησης πρέπει να περιλαμβάνονται πλήρως στους στόχους και τα ορόσημα στο σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου· καλεί την Επιτροπή να προτρέψει τα κράτη μέλη να προβούν σε μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα διευκολύνουν την επιτυχή υλοποίηση των επενδύσεων·

15.  υπενθυμίζει ότι οι διατάξεις περί «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» αποτελούν καίριο εργαλείο για τη στήριξη της πράσινης μετάβασης, παράλληλα με την απαίτηση να χρησιμοποιείται για τη στήριξη κλιματικών στόχων το 37 % τουλάχιστον των δαπανών (επιχορηγήσεις και δάνεια) που περιλαμβάνονται σε κάθε εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, και να αποφεύγεται η χρηματοδότηση μέτρων που αντιβαίνουν στους στόχους της Ένωσης για το κλίμα· υπενθυμίζει ότι όλα τα μέτρα πρέπει να τηρούν την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852(5), όπως απαιτεί ο κανονισμός ΜΑΑ· εκφράζει την ανησυχία του, εν προκειμένω, για την έλλειψη συμμόρφωσης με την αρχή αυτή κατά την αξιολόγηση των σχεδίων, καλεί δε την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι θα τηρείται πλήρως η αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», μεταξύ άλλων κατά το στάδιο υλοποίησης, και να δημοσιεύσει όλες τις σχετικές αξιολογήσεις· επιμένει ότι η υλοποίηση του ΜΑΑ δεν μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση των περιβαλλοντικών προτύπων ούτε να αντιβαίνει στους περιβαλλοντικούς νόμους και κανόνες· επισημαίνει, εν προκειμένω, τις ανησυχίες σχετικά με τον δυνητικό αρνητικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται εντός ή πλησίον ευαίσθητων περιοχών από πλευράς βιοποικιλότητας (συμπεριλαμβανομένου του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, των τοποθεσιών παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και των σημαντικών περιοχών βιοποικιλότητας, καθώς και άλλων προστατευόμενων περιοχών)·

16.  υπενθυμίζει ότι, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της αντιμετώπισης της δραματικής απώλειας της βιοποικιλότητας, ο ΜΑΑ θα πρέπει να συμβάλλει στην ενσωμάτωση της δράσης για τη βιοποικιλότητα στις πολιτικές της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει επισκόπηση των μέτρων που συμβάλλουν ουσιαστικά στην πράσινη μετάβαση, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών με τη βιοποικιλότητα μέτρων που απαριθμούνται στα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και συμβάλλουν αποτελεσματικά στη βιοποικιλότητα· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, στα περισσότερα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, είναι πολύ περιορισμένα ή ανύπαρκτα τα μέτρα για τη στήριξη της βιοποικιλότητας· αναμένει από την Επιτροπή να εφαρμόσει αυστηρά την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» εν προκειμένω, και δη να απορρίψει μεταρρυθμίσεις ή επενδύσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν τη βιοποικιλότητα ή που δεν συνοδεύονται από κατάλληλα μέτρα·

17.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι πολλά εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας εστιάζουν σε βραχυπρόθεσμες επενδύσεις· υποστηρίζει τις πράσινες επενδύσεις που οδηγούν στον οικονομικό μετασχηματισμό της Ευρώπης, και ειδικότερα όσες δεν επιδοτούν υπέρμετρα την απόκτηση διαρκών καταναλωτικών αγαθών·

Ψηφιακός μετασχηματισμός

18.  τονίζει ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό ΜΑΑ, όλα τα σχέδια περιλαμβάνουν μέτρα τα οποία συμβάλλουν ουσιαστικά στην ψηφιακή μετάβαση ή στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που απορρέουν από αυτήν, και τα οποία αντιπροσωπεύουν ποσό που αναλογεί τουλάχιστον στο 20 % των συνολικών πιστώσεων του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, με βάση τη μεθοδολογία και τις διατάξεις που παρατίθεται στον κανονισμό ΜΑΑ·

19.  υπενθυμίζει ότι για επενδύσεις σε ψηφιακές ικανότητες και συνδεσιμότητα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέπουν στα σχέδιά τους την αυτοαξιολόγηση της ασφάλειας, με βάση κοινά αντικειμενικά κριτήρια για τον εντοπισμό προβλημάτων ασφάλειας, και να περιγράφουν λεπτομερώς πώς θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά προκειμένου να τηρείται το σχετικό ενωσιακό και εθνικό δίκαιο· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλα τα εθνικά σχέδια που περιέχουν τέτοιες επενδύσεις προβλέπουν σχετική αξιολόγηση και ότι τα αντίστοιχα μέτρα δεν αντιβαίνουν στα στρατηγικά συμφέροντα της Ένωσης·

20.  πιστεύει ότι οι ψηφιακές δράσεις έχουν μεγάλες δυνατότητες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ διεθνώς και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας, και εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι υπάρχουν εθνικά σχέδια που δεν επιτυγχάνουν επαρκή ισορροπία όσον αφορά τις επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό, και δη στις ψηφιακές υποδομές·

21.  καλεί την Επιτροπή να προτρέψει τα κράτη μέλη να τηρούν πλήρως τις αρχές της διαλειτουργικότητας, της ενεργειακής απόδοσης και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και να προωθούν τη χρήση λύσεων ανοικτού κώδικα σε ψηφιακές επενδύσεις·

Τόνωση της ανάπτυξης, της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, και της ευημερίας για όλους

22.  επικροτεί ιδίως τα μέτρα των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που υποβλήθηκαν για τη στήριξη της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, της οικονομικής συνοχής, της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας, της έρευνας και καινοτομίας, της υγείας, και μιας εύρυθμα λειτουργούσας ενιαίας αγοράς με ισχυρές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), την ενίσχυση της δημιουργίας απασχόλησης υψηλής ποιότητας, την καταπολέμηση της φτώχειας και της ανισότητας, την προώθηση του πολιτισμού και της εκπαίδευσης, την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων, τη στήριξη των παιδιών και των νέων, την ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κρίσεων και της ικανότητας αντίδρασης σε κρίσεις, και τον μετριασμό των επιπτώσεων της κρίσης COVID-19 στην οικονομία·

23.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και να διασφαλίσει ότι δίνουν επαρκή προσοχή στα μέτρα για τα παιδιά και τους νέους, ιδίως σε χώρες όπου έχουν εντοπιστεί διαρθρωτικά προβλήματα σε τομείς όπως η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, η ανεργία των νέων, η παιδική φτώχεια και η προσχολική εκπαίδευση· επιμένει ότι οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις στους νέους, ειδικότερα όσες σχετίζονται με την αναβάθμιση των δεξιοτήτων, την επανειδίκευση, την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και τη διττή εκπαίδευση, τις ψηφιακές δεξιότητες, τη διά βίου μάθηση, τις ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας, τις πολιτικές που επενδύουν στην πρόσβαση και τις ευκαιρίες για τα παιδιά και τους νέους, καθώς και τις πολιτικές που γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ των γενεών, θα πρέπει να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ικανοτήτων επιπλέον της αγοράς εξοπλισμού και να ευθυγραμμίζονται με τις Εγγυήσεις για τη Νεολαία και άλλα εθνικά μέτρα· τονίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις για τα παιδιά θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις αρχές της Εγγύησης για τα Παιδιά και να εστιάζουν στο δικαίωμα πρόσβασης σε δωρεάν δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, δωρεάν υγειονομική περίθαλψη, δωρεάν εκπαίδευση, δωρεάν παιδική μέριμνα, αξιοπρεπή στέγαση και επαρκή διατροφή για κάθε φτωχό παιδί·

24.  επικροτεί τα μέτρα που περιλαμβάνονται στα σχέδια και συμβάλλουν στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και τις πρωτοβουλίες της ΕΕ στους τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγείας και της κοινωνικής μέριμνας, για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την ενδυνάμωση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και τη μείωση των τρωτών σημείων· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας πρέπει να συμμορφώνονται σε ικανοποιητικό βαθμό με τα κριτήρια αξιολόγησης και καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει προσεκτικά τις κοινωνικές συνέπειες και τον αντίκτυπο κάθε μέτρου ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τον κανονισμό ΜΑΑ· επιμένει, ως εκ τούτου, ότι η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίζει ότι κάθε σχέδιο αντικατοπτρίζει επαρκώς τα κριτήρια αυτά·

25.  πιστεύει ότι οι πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις έχουν μεγάλες δυνατότητες για τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, τη μείωση των ανισοτήτων και τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι επωφελούνται από πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις οι πλέον ευάλωτες κοινότητες και περιφέρειες, όπως οι περιφέρειες με λιγνίτη και άνθρακα που βρίσκονται σε μετάβαση, και όσες πλήττονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή· τονίζει ότι η αναμενόμενη κοινωνική και οικονομική απόδοση των πράσινων και ψηφιακών επενδύσεων θα πρέπει να προσδιορίζεται στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, προκειμένου να εξασφαλίζεται ο μέγιστος αντίκτυπος·

26.  ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διασφαλίσουν ότι η ισότητα των φύλων και οι ίσες ευκαιρίες για όλους, καθώς και ο εξορθολογισμός των εν λόγω στόχων, λαμβάνονται υπόψη και προωθούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και της υλοποίησης των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας· αναμένει από την Επιτροπή συστηματικά να συλλέγει, να αναλύει και να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με τα υφιστάμενα δεδομένα ανά φύλο όσον αφορά την υλοποίηση του ΜΑΑ σύμφωνα με την ειδική έκθεση αριθ. 10/2021 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι τα περισσότερα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δεν συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη και τον εξορθολογισμό των στόχων αυτών ούτε περιλαμβάνουν σαφή και συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση του ζητήματος της ανισότητας των φύλων, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η ικανότητα των εν λόγω σχεδίων να μετριάσουν τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στις γυναίκες, και να ανταποκριθούν στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις (ΕΧΣ)·

27.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας όσον αφορά την αντιμετώπιση των εθνικών μέτρων για την καταπολέμηση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής ή των αναποτελεσματικών μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

28.  υπενθυμίζει ότι τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και έργων δημόσιων επενδύσεων μέσω συνεκτικής δέσμης· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας πρέπει να εξετάζουν βιώσιμες και ευνοϊκές για την ανάπτυξη μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών στις οικονομίες των κρατών μελών και ότι, για τον σκοπό αυτόν, όλα τα σχέδια αναμένεται να συμβάλουν στην ουσιαστική αντιμετώπιση του συνόλου ή ενός σημαντικού υποσυνόλου των προκλήσεων που προσδιορίζονται στις σχετικές ΕΧΣ, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών πτυχών τους· υπογραμμίζει ότι τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συνάδουν με τις σχετικές ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και ευθυγραμμίζονται με τον κανονισμό ΜΑΑ· επισημαίνει ότι όλα τα μέτρα, και δη όσα συνδέονται με τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, θα πρέπει να αξιολογούνται επίσης από οικονομική και κοινωνική σκοπιά· επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να μεριμνήσει ιδιαιτέρως ώστε να διασφαλιστεί ότι οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις είναι γνήσιες, νέες και πιο φιλόδοξες, αρχής γενομένης το συντομότερο δυνατό·

29.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις αντισταθμίζονται από τη συνέπεια των εθνικών σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων των νέων μεταρρυθμίσεων, ως προς τα υφιστάμενα επιτεύγματα και τις προκλήσεις που προσδιορίζονται στις σχετικές ΕΧΣ·

30.  τονίζει ότι η δημιουργία και η προώθηση της δημιουργίας απασχόλησης υψηλής ποιότητας είναι ένας από τους στόχους που περιλαμβάνονται στον κανονισμό ΜΑΑ και ότι αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω ολοκληρωμένης δέσμης μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που θα έχει ως στόχο να προωθεί σταθερές συμβάσεις, αξιοπρεπείς μισθούς, κάλυψη των συλλογικών διαπραγματεύσεων και κατώτατα όρια κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων αξιοπρεπών συντάξεων πάνω από το όριο της φτώχειας·

31.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δεν συντονίζονται επαρκώς με τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα προγράμματα της ΕΕ, όπως το InvestEU· ζητεί να δημιουργηθούν συνέργειες και συμπληρωματικότητα ανάμεσα στον ΜΑΑ, τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης, το InvestEU και άλλες δράσεις της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη χρήση της εθνικής συνιστώσας του InvestEU, η οποία θα μπορούσε να προαγάγει, ειδικότερα, τη δημιουργία μέσων στήριξης της φερεγγυότητας για τις ΜΜΕ·

32.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η σημαντική συμμετοχή των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων αποτελεί ρητό στόχο του κανονισμού ΜΑΑ, μεταξύ άλλων στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα κονδύλια του ΜΑΑ δεν θα ωφελήσουν κυρίως τις μεγάλες εταιρείες ούτε θα παρεμποδίσουν τον θεμιτό ανταγωνισμό· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει στο έπακρο ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ και οι νεοφυείς επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση του ΜΑΑ, μεταξύ άλλων με τη διαμόρφωση οροσήμων και την παροχή συνεχιζόμενης καθοδήγησης σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων στα κράτη μέλη· προτείνει να συμπεριληφθεί στην εν εξελίξει παρακολούθηση το μερίδιο των κονδυλίων του ΜΑΑ των οποίων τελικοί αποδέκτες είναι ΜΜΕ, μεταξύ άλλων μέσω κοινών δεικτών·

Συμμετοχή των συμφεροντούχων

33.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4 στοιχείο ιζ) του κανονισμού ΜΑΑ, τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας πρέπει να περιλαμβάνουν «περίληψη της διεξαχθείσας σύμφωνα με το εθνικό νομικό πλαίσιο διαδικασίας διαβούλευσης με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τους κοινωνικούς εταίρους, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τις οργανώσεις νεολαίας και άλλους σχετικούς συμφεροντούχους, και τον τρόπο με τον οποίο αντικατοπτρίζονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας οι απόψεις που διατυπώνουν τα ενδιαφερόμενα μέρη»· καλεί την Επιτροπή να παροτρύνει τα κράτη μέλη να διαβουλευθούν με όλους τους εθνικούς συμφεροντούχους και να διασφαλίσουν τη συμμετοχή τους, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των κοινωνικών εταίρων, και των τοπικών και περιφερειακών αρχών, στην υλοποίηση και, ειδικότερα, στην παρακολούθηση σχεδίων, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα πραγματοποιηθούν διαβουλεύσεις για μελλοντικές τροποποιήσεις ή νέα σχέδια, εάν προκύψουν·

34.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 152 ΣΛΕΕ, η Ένωση αναγνωρίζει και προάγει τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων στο επίπεδό της, σεβόμενη την αυτονομία τους· υπογραμμίζει ότι η επαρκής συμμετοχή των εθνικών συμφεροντούχων, όπως τα εθνικά κοινοβούλια, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι κοινωνικοί εταίροι, οι ΜΚΟ και η κοινωνία των πολιτών, στην προετοιμασία και την υλοποίηση των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι αποφασιστικής σημασίας για την επιτυχία των εθνικών σχεδίων και του ΜΑΑ στο σύνολό του, ώστε να ενισχυθεί η οικειοποίηση των σχεδίων σε εθνικό επίπεδο, να εξασφαλιστεί η ταχεία, διαφανής, ουσιαστική και ποιοτική απορρόφηση των κονδυλίων, να αυξηθεί η διαφάνεια, και να αποφευχθούν οι επικαλύψεις, τα κενά χρηματοδότησης και η διπλή χρηματοδότηση· συμμερίζεται τις ανησυχίες που εξέφρασαν η Επιτροπή των Περιφερειών και άλλοι συμφεροντούχοι, και αποδοκιμάζει το γεγονός ότι σε πολλά κράτη μέλη είναι μηδενική ή απλώς ανεπαρκής η συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών στη διαδικασία κατάρτισης των σχεδίων, ενώ οι διαδικασίες αυτές είναι αδιαφανείς παρότι χρησιμοποιούνται για τη διοχέτευση μεγάλου μέρους των κονδυλίων του ΜΑΑ· αποδοκιμάζει επίσης το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα εθνικά κοινοβούλια δεν συμμετείχαν καν ούτε ενημερώθηκαν επαρκώς· προτρέπει την Επιτροπή να καθιερώσει διαρθρωμένο διάλογο με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές και να διεξαγάγει ειδικό διάλογο με τους Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους·

Ρυθμίσεις, ορόσημα και στόχοι

35.  επιμένει ότι όλες οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις πρέπει να συνδέονται με ορόσημα, στόχους και κοστολόγηση που να είναι συναφή, σαφή και λεπτομερή και να παρακολουθούνται επαρκώς, και ειδικότερα να διασφαλίζουν την πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό ΜΑΑ και το κεκτημένο της ΕΕ και να αντιπροσωπεύουν σαφείς δεσμεύσεις από τα κράτη μέλη·

36.  απαιτεί να διασφαλίσει η Επιτροπή ότι, πριν από την αξιολόγηση της εκπλήρωσης των ορόσημων και των στόχων που συμφωνήθηκαν στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου και στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, θα παρασχεθούν στο Κοινοβούλιο τα προκαταρκτικά πορίσματα σχετικά με την εκπλήρωση των ορόσημων και των στόχων, όπως επιτάσσει το άρθρο 25 παράγραφος 4 του κανονισμού ΜΑΑ·

37.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι οι επενδύσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από μεταρρυθμίσεις και την καλεί να διασφαλίσει ότι όλα τα εγκριθέντα αναδρομικά μέτρα συνοδεύονται ρητά από αντίστοιχα ορόσημα και στόχους και πληρούν όλες τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, καλεί δε τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν με σύνεση τη διάταξη αυτή· επαναλαμβάνει ότι ο ΜΑΑ έχει σχεδιαστεί για τη στήριξη έργων που τηρούν την αρχή της προσθετικότητας της ενωσιακής χρηματοδότησης· σημειώνει ότι η έλλειψη χρηματοδοτούμενων από τον ΜΑΑ έργων με πραγματικά συμπληρωματικό χαρακτήρα θα μπορούσε να περιορίσει τον μακροοικονομικό αντίκτυπο του μηχανισμού·

38.  επισημαίνει ότι οι δομές που έχουν θεσπιστεί σε εθνικό επίπεδο για τη διοχέτευση, την υλοποίηση ή την παρακολούθηση του ΜΑΑ θα πρέπει να επαρκούν για τη στήριξη του μακροπρόθεσμου αντίκτυπου των μέτρων στα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας·

Θεσμική ανθεκτικότητα, διακυβέρνηση, διοικητική ικανότητα και κράτος δικαίου

39.  υπενθυμίζει ότι ο ΜΑΑ και καθένα από τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει να τηρούν πλήρως τον κανονισμό για το κράτος δικαίου(6) και ότι τα μέτρα που ορίζονται στα εν λόγω σχέδια θα πρέπει να μην αντιβαίνουν στις αξίες της ΕΕ που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ· επιμένει ότι, για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι κανένα έργο ή μέτρο δεν αντιβαίνει στις αξίες αυτές κατά το στάδιο τόσο της αξιολόγησης όσο και της υλοποίησης, ζητεί δε να αναλάβει κατάλληλη δράση για επανεξέταση·

40.  υπογραμμίζει ότι η επιτυχία του ΜΑΑ και των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας απαιτεί αυστηρή διαφάνεια και λογοδοσία από πλευράς της Επιτροπής, των κρατών μελών και όλων των εταίρων υλοποίησης· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τους πόρους για το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ώστε να διασφαλιστεί ότι διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για να ελέγξουν το πρωτοφανές αυτό ποσό ενωσιακών δαπανών· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει φέτος σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού ή αίτημα μεταφοράς ώστε να μετριαστούν οι δημοσιονομικές αυτές ανάγκες, για τον σκοπό αυτόν·

41.  υπενθυμίζει ότι η υλοποίηση του ΜΑΑ θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της ουσιαστικής πρόληψης και δίωξης της απάτης, όπως της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς και των συγκρούσεων συμφερόντων, και να αποσκοπεί στην αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης από τον ΜΑΑ και άλλα προγράμματα της Ένωσης, ειδικότερα στις δομές διακυβέρνησης που σχετίζονται με τα εθνικά σχέδια·

42.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει διεξοδικά τις ρυθμίσεις που προτείνονται από τα κράτη μέλη για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της διαφθοράς, της απάτης και των συγκρούσεων συμφερόντων κατά τη χρήση των πόρων που παρέχονται στο πλαίσιο του ΜΑΑ, και να μεριμνήσει ιδιαιτέρως, στο πλαίσιο αυτό, ώστε τα εθνικά σχέδια να περιλαμβάνουν όλες τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, μαζί με τα σχετικά ορόσημα και στόχους, ειδικότερα όσον αφορά τις οικείες ΕΧΣ, κατά περίπτωση· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να παρακολουθεί πολύ προσεκτικά τους κινδύνους που προκύπτουν για τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, κατά την υλοποίηση του ΜΑΑ, από κάθε παραβίαση ή δυνητική παραβίαση των αρχών του κράτους δικαίου, με εκτενή και ιδιαίτερη προσοχή για τις δημόσιες συμβάσεις· αναμένει από την Επιτροπή να μην προβαίνει σε πληρωμές στο πλαίσιο του ΜΑΑ εάν δεν έχουν εκπληρωθεί τα ορόσημα που συνδέονται με τα μέτρα για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της διαφθοράς, της απάτης και των συγκρούσεων συμφερόντων κατά τη χρήση των πόρων που παρέχονται στο πλαίσιο του ΜΑΑ·

43.  καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να επιμείνει στην εφαρμογή μεταρρυθμιστικών και επενδυτικών μέτρων από τα κράτη μέλη, ιδίως σε τομείς που ενισχύουν τη διοικητική και θεσμική ανθεκτικότητα και την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κρίσεων·

44.  καλεί τα κράτη μέλη να συλλέγουν και να καταγράφουν, σε ηλεκτρονική τυποποιημένη και διαλειτουργική μορφή, δεδομένα σχετικά με τους τελικούς αποδέκτες και δικαιούχους, καθώς και σχετικά με τους στόχους, το ποσό και την τοποθεσία των έργων που χρηματοδοτούνται από τον ΜΑΑ, και να χρησιμοποιούν το ενιαίο εργαλείο εξόρυξης δεδομένων που θα παράσχει η Επιτροπή· καλεί ακόμη την Επιτροπή να ολοκληρώσει το συντομότερο δυνατό το ενιαίο εργαλείο εξόρυξης δεδομένων· υπενθυμίζει ότι το άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού ΜΑΑ καθορίζει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τη συλλογή και τη διασφάλιση της πρόσβασης σε τυποποιημένες κατηγορίες δεδομένων· υπενθυμίζει στην Επιτροπή να διασφαλίσει τις εν λόγω υποχρεώσεις για τους σκοπούς του λογιστικού και άλλου ελέγχου και να παράσχει συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των κονδυλίων όσον αφορά μέτρα για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και επενδυτικών έργων στο πλαίσιο των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας· υπενθυμίζει επιπλέον στην Επιτροπή την ανάγκη να εξασφαλιστεί η διαφάνεια των τελικών δικαιούχων και να διασφαλιστεί η εφαρμογή κατάλληλων ρυθμίσεων προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή χρηματοδότηση·

Αξιολόγηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων από το Κοινοβούλιο

45.  τονίζει ότι τα μεταγενέστερα του κανονισμού ΜΑΑ σχέδια κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, και συγκεκριμένα η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα και η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που αφορά τον καθορισμό κοινών δεικτών για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του μηχανισμού και τη μεθοδολογία για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις κοινωνικές δαπάνες, δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του Κοινοβουλίου και πρέπει να συνυπολογίζουν πλήρως τα σχετικά στοιχεία του διαλόγου για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει πλήρη διαφάνεια όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα για την έγκριση των μεταγενέστερων του κανονισμού ΜΑΑ κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων·

46.  τονίζει τη σημασία να επιτευχθεί συμφωνία ως προς τη μεθοδολογία για την παρακολούθηση των κοινωνικών στόχων ώστε να αξιολογούνται τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι ενέργειες που περιγράφονται στα σχέδια συνεισφέρουν στους κοινωνικούς στόχους που καθορίζονται στον κανονισμό ΜΑΑ· πιστεύει ότι η μεθοδολογία για την παρακολούθηση των κοινωνικών στόχων πρέπει να τηρεί τη διάρθρωση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και να αναλύει τη συνεισφορά σε αυτόν·

47.  δηλώνει ότι πρέπει να είναι αποδοτικοί ο πίνακας αποτελεσμάτων και οι κοινοί δείκτες που απαιτούνται για να αξιολογείται η πρόοδος στην υλοποίηση των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σε καθέναν από τους έξι πυλώνες με γνώμονα την επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων· επιμένει ότι ο κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων είναι ο καλύτερος μηχανισμός αξιολόγησης για την παρακολούθηση της προόδου με γνώμονα την κοινωνική σύγκλιση προς τα επάνω· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τους κοινωνικούς δείκτες από τον κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων, και ειδικότερα όσους σχετίζονται με την αξιοπρεπή εργασία, την κοινωνική δικαιοσύνη, τις ίσες ευκαιρίες, τα εύρωστα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και τη δίκαιη κινητικότητα, στους κοινούς δείκτες που θα χρησιμοποιούνται στον ΜΑΑ για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την κοινωνική πρόοδο, και την παρακολούθηση και αξιολόγηση των σχεδίων, καθώς και στη μεθοδολογία για την παρακολούθηση των κοινωνικών στόχων, συμπεριλαμβανομένων των Εγγυήσεων για τα Παιδιά και της Εγγύησης για τη Νεολαία· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο θα αναλύσει προσεκτικά τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που θα παρουσιάσει η Επιτροπή επί του θέματος, προκειμένου να εξακριβώσει εάν οι κοινωνικοί δείκτες, ο πίνακας αποτελεσμάτων και η κοινωνική μεθοδολογία συμμορφώνονται με τους στόχους, και να επαληθεύσει ότι δεν υπάρχουν αντιρρήσεις·

Συμπεράσματα

48.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει επαρκώς τα υποβληθέντα σχέδια σύμφωνα με τον κανονισμό ΜΑΑ· εκφράζει σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά τη συμμόρφωση διάφορων μέτρων στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με τις απαιτήσεις του υποκείμενου κανονισμού ΜΑΑ, και ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλα τα στοιχεία στο σύνολο των σχεδίων συμμορφώνονται πλήρως με τον κανονισμό ΜΑΑ·

49.  υπενθυμίζει την απαίτησή του να εκπληρώσει η Επιτροπή τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τον κανονισμό ΜΑΑ, ήτοι να παράσχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλες τις συναφείς πληροφορίες σχετικά με την πορεία της εφαρμογής του κανονισμού ΜΑΑ και να συνεκτιμήσει τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από τις απόψεις που εκφράζονται στο πλαίσιο του διαλόγου για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα, συμπεριλαμβανομένων των απόψεων που διατυπώνονται από τις αρμόδιες επιτροπές και στα ψηφίσματα της ολομέλειας· επικροτεί τις βελτιωμένες προσπάθειες της Επιτροπής να παρέχει επαρκή πληροφόρηση κατά τη διάρκεια τακτικών συνεδριάσεων με το Κοινοβούλιο·

50.  εμμένει στην άποψη ότι η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιέχουν διατάξεις που εγγυώνται ότι οι αποδέκτες ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητά την προέλευσή της και εξασφαλίζουν την προβολή της, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, με την επίδειξη του εμβλήματος της Ένωσης και σχετικής δήλωσης χρηματοδότησης με την ένδειξη «χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU»·

51.  επικροτεί τις γραπτές απαντήσεις της Επιτροπής στις γραπτές ερωτήσεις του Κοινοβουλίου, καθώς και την αυτόματη μετάφραση των εθνικών σχεδίων, και αναμένει να λάβει απαντήσεις σε όλα τα μελλοντικά αιτήματα ενημέρωσης, όπως για τον πίνακα αξιολόγησης των εθνικών σχεδίων· επαναλαμβάνει την προσδοκία του Κοινοβουλίου να παρέχονται εγκαίρως οι πληροφορίες σε σαφή και συγκρίσιμη μορφή·

52.  υπενθυμίζει στο Συμβούλιο ότι τα «τα σχετικά συμπεράσματα των συζητήσεων που πραγματοποιούνται στα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου κοινοποιούνται στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», ειδικότερα στο στάδιο της έγκρισης της εκτελεστικής απόφασης·

53.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να ακολουθεί ανοικτή, διαφανή και εποικοδομητική προσέγγιση κατά τη διάρκεια του διαλόγου για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα·

54.  υπενθυμίζει τη θέση του Κοινοβουλίου, του 2020, για ένα ισχυρότερο σχέδιο ανάκαμψης, και καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αξιολογήσουν εάν θα χρειαστούν πρόσθετα μέτρα ή κονδύλια για την αντιμετώπιση της κρίσης αυτής·

o
o   o

55.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 57 της 18.2.2021, σ. 17.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0257.
(3) Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2053 του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2020, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 424 της 15.12.2020, σ. 1).
(4) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα (ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 1).
(5) Κανονισμός (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2020, σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων (ΕΕ L 198 της 22.6.2020, σ. 13).
(6) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, περί γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητος για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης (ΕΕ L 433 I της 22.12.2020, σ. 1).

Τελευταία ενημέρωση: 8 Οκτωβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου