Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2021/2738(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B9-0331/2021

Rozpravy :

PV 08/06/2021 - 9
CRE 08/06/2021 - 9

Hlasovanie :

PV 10/06/2021 - 2
PV 10/06/2021 - 9

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0288

Prijaté texty
PDF 179kWORD 57k
Štvrtok, 10. júna 2021 - Štrasburg
Kontrola Európskeho parlamentu v súvislosti s prebiehajúcim hodnotením národných plánov obnovy a odolnosti Komisiou a Radou
P9_TA(2021)0288RC-B9-0331/2021

Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júna 2021 o stanoviskách Európskeho parlamentu k prebiehajúcemu posudzovaniu národných plánov obnovy a odolnosti Komisiou a Radou (2021/2738(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 174 a 175 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 20. mája 2021 o práve Európskeho parlamentu na informácie o prebiehajúcom posudzovaní národných plánov obnovy a odolnosti(2),

–  so zreteľom na článok 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže nariadenie o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti bolo prijaté riadnym legislatívnym postupom;

B.  keďže Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti je bezprecedentným nástrojom z hľadiska objemu a zdrojov financovania; keďže Komisia pripravuje emisiu spoločných dlhopisov EÚ, pretože všetky členské štáty EÚ už rozhodnutie o vlastných zdrojoch úspešne ratifikovali(3);

C.  keďže ekologické investície v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti budú financované vydávaním zelených dlhopisov;

D.  keďže demokratická a parlamentná kontrola nad vykonávaním Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti je možná len za plnej účasti Európskeho parlamentu a s prihliadnutím na všetky jeho odporúčania vo všetkých etapách;

E.  keďže v článku 26 nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti sa ustanovuje dialóg o podpore obnovy a odolnosti s cieľom zabezpečiť väčšiu transparentnosť a zodpovednosť, ako aj to, aby Komisia poskytovala Európskemu parlamentu okrem iného informácie o plánoch obnovy a odolnosti členských štátov a o ich posudzovaní;

F.  keďže Európsky parlament vyjadruje svoje názory k otázkam v rámci dialógu o podpore obnove a odolnosti, a to aj prostredníctvom uznesení a výmeny názorov s Komisiou; keďže Komisia musí tieto názory zohľadniť;

G.  keďže v nariadení o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti je určených šesť oblastí európskeho záujmu, pričom všetky predstavujú rozsah pôsobnosti a cieľ nástroja;

H.  keďže nariadenie o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti je založené na článku 175 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“) a ustanovuje, že všeobecným cieľom je dosiahnuť ciele vytýčené v článku 174 v záujme posilnenia hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti Únie, a to zvyšovaním odolnosti, pripravenosti na krízy, schopnosti adaptácie a potenciálu rastu členských štátov, zmiernením sociálnych a hospodárskych dôsledkov krízy, najmä pre ženy, deti a mládež, a prispievaním k vykonávaniu Európskeho piliera sociálnych práv, podporou zelenej transformácie, prispievaním k dosiahnutiu cieľov Únie v oblasti klímy do roku 2030, ktoré boli aktualizované novým právnym predpisom EÚ v oblasti klímy, a splnením cieľa klimatickej neutrality EÚ do roku 2050, najmä prostredníctvom národných energetických a klimatických plánov prijatých v rámci mechanizmu riadenia energetickej únie a opatrení v oblasti klímy, ktorý bol ustanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999(4), a v rámci digitálnej transformácie, čím sa prispeje k vzostupnej hospodárskej a sociálnej konvergencii, obnove a presadzovaniu udržateľného rastu, integrácii ekonomík Únie, posilní sa tvorba kvalitných pracovných príležitostí a podporí sa strategická autonómia Únie spolu s otvoreným hospodárstvom a tvorbou európskej pridanej hodnoty;

I.  keďže na sociálnom samite v Porte, ktorý sa konal 7. a 8. mája 2021, vedúci predstavitelia EÚ uznali Európsky pilier sociálnych práv ako základný prvok obnovy a keďže v Portskom vyhlásení zdôraznili svoje odhodlanie pokračovať v posilňovaní jeho vykonávania na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni;

J.  keďže osobitným cieľom Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti je poskytnúť členským štátom finančnú podporu s cieľom pomôcť im dosiahnuť reformné a investičné míľniky a ciele stanovené v ich národných plánoch obnovy a odolnosti; keďže teda plány (vrátane digitálnych a ekologických opatrení) musia prispievať k zásadám Európskeho piliera sociálnych práv, vytváraniu kvalitných pracovných miest a vzostupnej sociálnej konvergencii;

K.  keďže európska pridaná hodnota nevzniká len preto, že Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti je európska iniciatíva;

L.  keďže členské štáty mali Komisii predložiť svoje národné plány obnovy a odolnosti v zásade do 30. apríla 2021; keďže k dnešnému dňu predložilo Komisii plán obnovy a odolnosti 23 členských štátov;

M.  keďže Európsky parlament usporiadal rozpravu v pléne, po ktorej nasledovalo 18. mája 2021 prijatie uznesenia o práve Európskeho parlamentu na informácie o prebiehajúcom posudzovaní národných plánov obnovy a odolnosti;

N.  keďže v záujme zabezpečenia riadneho demokratického dohľadu a parlamentnej kontroly nad vykonávaním nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, ako aj väčšej transparentnosti a demokratickej zodpovednosti musí Komisia pravidelne ústne a písomne informovať Európsky parlament o stave posudzovania národných plánov obnovy a odolnosti vrátane reforiem a investícií súvisiacich s rozsahom pôsobnosti, ktorý spočíva na šiestich pilieroch (vrátane všeobecných a konkrétnych cieľov a horizontálnych zásad) a 11 kritériách posudzovania stanovených v nariadení o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti;

1.  domnieva sa, že Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti predstavuje historický nástroj EÚ, ktorý má podporiť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť, zabezpečiť konvergenciu, zvýšiť konkurencieschopnosť a pomôcť členským štátom zmierňovať hospodársky a sociálny vplyv pandémie ochorenia COVID-19, nasmerovať ich hospodárstva na cestu silného a udržateľného rastu, pripraviť EÚ na riešenie dlhodobých výziev, ako je spravodlivá, zelená a digitálna transformácia, a vytvárať pridanú hodnotu EÚ;

2.  očakáva, že Komisia schváli len plány, ktoré v plnej miere spĺňajú ustanovenia a ciele nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, a nebude robiť žiadne politické ústupky v rozpore s nariadením a jeho duchom, pričom sa dištancuje od skutočnosti, že bola úzko zapojená do vypracúvania plánov ešte pred ich predložením; žiada, aby Komisia v procese posudzovania národných plánov obnovy a odolnosti dôsledne uplatňovala literu a ducha nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a zabezpečila hĺbkové a komplexné posúdenia pred prijatím príslušného návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady; víta však úsilie Komisie o zabezpečenie rýchleho prijatia príslušných vykonávacích rozhodnutí Rady ešte do leta a jej trvalú spoluprácu s členskými štátmi na pomoc pri vypracovaní kvalitných plánov, ktoré budú významne prispievať k našim spoločným európskym cieľom;

3.  je presvedčený, že finančné prostriedky sa musia spravodlivo rozdeliť medzi sektory, spoločnosti a budúce generácie, aby sa zabezpečil čo najväčší vplyv na hospodársku a sociálnu vzostupnú a územnú konvergenciu, prosperitu pre všetkých a hospodársku stabilitu; vyzýva Komisiu, aby trvala na tom, že súčasťou národných plánov vo všetkých členských štátoch budú ambiciózne reformné opatrenia, a zdôrazňuje, že na plné využitie tejto príležitosti sú nevyhnutné ambiciózne plány a riadne vykonávanie; požaduje úplnú transparentnosť a zodpovednosť pri prideľovaní a využívaní finančných prostriedkov; pripomína, že Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti sa nesmie vnímať ako „obvyklý postup“;

4.  žiada Komisiu, aby starostlivo posúdila, či zdroje Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti slúžia cieľu nariadenia o tomto mechanizme, ktorým je podpora hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v členských štátoch; vyzýva Komisiu, aby odrádzala od praxe opätovného predkladania zdanlivo prepracovaných projektov bez skutočnej pridanej hodnoty, predovšetkým pre zaostávajúce regióny, najmä ak hrozí, že sa tak prehĺbi rozdiel v sociálnej, hospodárskej a územnej konvergencii v EÚ;

5.  opätovne potvrdzuje výzvu Európskeho parlamentu, aby sa zabezpečilo právo Európskeho parlamentu na informácie o prebiehajúcom posudzovaní národných plánov obnovy a odolnosti, s cieľom umožniť Európskemu parlamentu demokraticky kontrolovať posudzovanie a vykonávanie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zo strany Komisie;

6.  vyzýva Komisiu, aby dôkladne posúdila a zabezpečila, aby každý národný plán obnovy a odolnosti účinne prispieval do všetkých šiestich pilierov uvedených v článku 3 nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, a to komplexne a vyvážene; pripomína, že každé opatrenie by malo prispievať k jednej alebo viacerým politickým oblastiam európskeho významu, ktoré sú rozdelené do šiestich pilierov;

7.  zdôrazňuje, že plány počas celej etapy svojej realizácie musia spĺňať regulačné požiadavky vrátane 37 % a 20 % podielu na ekologickej a digitálnej transformácii; vyzýva Komisiu, aby posúdila kvalitatívnu a kvantitatívnu stránku navrhovaných opatrení s cieľom zabezpečiť, aby skutočne vyhovovali kvantitatívnym aj kvalitatívnym cieľom, a to aj počas etapy realizácie;

8.  zdôrazňuje, že v súlade s nariadením o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti sa z tohto mechanizmu nesmú financovať opakované vnútroštátne výdavky, napríklad trvalé daňové úľavy, okrem riadne odôvodnených prípadov, a vyzýva Komisiu, aby splnenie tohto kritéria hodnotila celostne;

9.  konštatuje, že cezhraničné projekty, ktorých účastníkom je viac ako jeden členský štát, vytvárajú vysokú európsku pridanú hodnotu a účinky presahovania, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že cezhraničné projekty obsahuje len málo národných plánov; vyzýva Komisiu, aby členským štátom dôrazne odporúčala podporu cezhraničných projektov financovaných prostredníctvom Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti;

10.  konštatuje, že len málo členských štátov sa v rámci už predložených vnútroštátnych plánov obnovy a odolnosti rozhodlo požiadať o úver; vyzýva členské štáty, aby zvážili čo najlepšie využitie dostupných úverov s cieľom nepremeškať žiadnu príležitosť; vyjadruje znepokojenie nad tým, že značná časť úverov môže na konci obdobia Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zostať nevyužitá, a vyzýva členské štáty, aby svoje potreby starostlivo posúdili a pri predkladaní plánov obnovy a odolnosti túto možnosť čo najviac využívali alebo svoje plány zodpovedajúcim spôsobom zmenili;

11.  vyzýva Komisiu, aby pri príprave návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady zohľadnila budúcu možnú potrebu zmien národných plánov s cieľom zabezpečiť súlad s požiadavkami nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti;

12.  pripomína, že plány obnovy a odolnosti by nemali mať vplyv na právo uzatvárať alebo presadzovať kolektívne zmluvy alebo právo na kolektívne akcie v súlade s Chartou základných práv Európskej únie a únijnými a vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi;

13.  zdôrazňuje, že investície musia mať trvalý vplyv; vyzýva Komisiu, aby posúdila, do akej miery reformy a investície uskutočnené v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti ešte viac umožnia odstrániť nedostatok investícií vo všetkých oblastiach v Európe, ktorý odhadla Komisia, aby sa dosiahli ciele v oblasti digitálnej transformácie, klímy, životného prostredia a sociálnej udržateľnosti vrátane Parížskej dohody a cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja;

Zelená transformácia

14.  zdôrazňuje, že v súlade s metodikou stanovenou v prílohe VI k nariadeniu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti by sa vo všetkých plánoch malo vyčleniť aspoň 37 % celkových pridelených prostriedkov (granty a úvery) jednotlivých plánov na klímu; vyzýva Komisiu, aby pri posudzovaní cieľa 37 % výdavkov v oblasti klímy venovala pozornosť tomu, aby sa zabránilo dvojakému, nesprávnemu alebo nepravdivému označovaniu opatrení a predchádzalo klamlivým environmentálnym vyhláseniam; vyjadruje znepokojenie nad tým, že niektoré investície sú označené ako ekologické napriek tomu, že sa na ne nevzťahuje metodika sledovania stanovená v prílohe VI; navrhuje, aby sa vykonala dodatočná kontrola akéhokoľvek rozšírenia metodiky sledovania opatrení v oblasti klímy v prílohe VI k nariadeniu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti; trvá na tom, aby do cieľov a míľnikov v návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady boli plne zahrnuté nevyhnutné záruky na splnenie uvedeného cieľa počas fázy vykonávania; vyzýva Komisiu, aby nabádala členské štáty k tomu, aby uskutočnili reformy, ktoré uľahčia úspešné vykonávanie investícií;

15.  zdôrazňuje, že ustanovenia o zásade „nespôsobovať významnú škodu“ sú kľúčovým nástrojom na podporu zelenej transformácie spolu s požiadavkou, aby minimálne 37 % výdavkov (granty a úvery) na investície a reformy uvedené v každom národnom pláne obnovy a odolnosti podporovalo ciele v oblasti klímy, ako aj na to, aby sa zabránilo financovaniu opatrení v rozpore s cieľmi Únie v oblasti klímy; pripomína, že všetky opatrenia musia rešpektovať zásadu „nespôsobovať významnú škodu“ v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852(5), ako sa vyžaduje v nariadení o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti; v tejto súvislosti vyjadruje znepokojenie nad nedostatočným dodržiavaním tejto zásady pri posudzovaní plánov a vyzýva Komisiu, aby zabezpečila úplné dodržiavanie zásady „nespôsobovať významnú škodu“, a to aj počas fázy vykonávania, a zverejnila všetky súvisiace posúdenia; trvá na tom, že vykonávanie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti nemôže viesť k znižovaniu environmentálnych noriem, ani byť v rozpore s právnymi a inými predpismi v oblasti životného prostredia; v tejto súvislosti zdôrazňuje obavy z prípadného negatívneho vplyvu činností v oblastiach s chránenou biodiverzitou alebo v ich blízkosti (vrátane sústavy chránených území Natura 2000, lokalít na zozname svetového dedičstva UNESCO a kľúčových oblastí biodiverzity, ako aj iných chránených oblastí);

16.  pripomína, že vzhľadom na význam boja proti dramatickej strate biodiverzity by nariadenie o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti malo prispieť k začleňovaniu opatrení na zachovanie biodiverzity do politík Únie; vyzýva Komisiu, aby zverejnila prehľad opatrení, ktoré účinne prispievajú k zelenej transformácii, vrátane uvedených opatrení týkajúcich sa biodiverzity, ktoré účinne prispievajú k biodiverzite v plánoch obnovy a odolnosti; vyjadruje znepokojenie nad tým, že väčšina národných plánov obnovy a odolnosti obsahuje veľmi obmedzené opatrenia na podporu biodiverzity alebo neobsahuje žiadne takéto opatrenia; očakáva, že Komisia bude aj v tejto súvislosti prísne uplatňovať zásadu „nespôsobovať významnú škodu“, a najmä odmietne reformy alebo investície, ktoré by mohli poškodiť biodiverzitu alebo ktoré nie sú doplnené primeranými sprievodnými opatreniami;

17.  je znepokojený tým, že mnohé národné plány obnovy a odolnosti sa zameriavajú na krátkodobé investície; podporuje ekologické investície, ktoré vedú k hospodárskej transformácii Európy, a najmä tie, ktoré neposkytujú nadmerné dotácie na nákup tovarov dlhodobej spotreby;

Digitálna transformácia

18.  zdôrazňuje, že podľa nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti by mali všetky plány obsahovať opatrenia, ktoré účinne prispejú k digitálnej transformácii alebo k riešeniu z nej vyplývajúcich výziev a ktoré predstavujú sumu vo výške najmenej 20 % z celkových prostriedkov pridelených plánu obnovy a odolnosti podľa metodiky a ustanovení uvedených v nariadení o Mechanizme na podporu obnovy;

19.  pripomína, že v prípade investícií do digitálnych kapacít a pripojiteľnosti by členské štáty vo svojich plánoch mali uviesť bezpečnostné sebahodnotenie podľa spoločných objektívnych kritérií, v ktorom uvedú všetky bezpečnostné problémy a podrobne opíšu spôsob ich riešenia s cieľom dosiahnuť súlad s príslušnými právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že všetky národné plány, ktoré takéto investície obsahujú, budú obsahovať aj takéto posúdenie a že príslušné opatrenia nebudú v rozpore so strategickými záujmami Únie;

20.  domnieva sa, že digitálne opatrenia majú veľký potenciál posilniť konkurencieschopnosť EÚ na medzinárodnej úrovni a vytvárať kvalitné pracovné príležitosti, a vyjadruje znepokojenie nad tým, že niektoré národné plány nie sú dostatočne vyvážené z hľadiska investícií do digitálnej transformácie, a najmä do digitálnej infraštruktúry;

21.  vyzýva Komisiu, aby členským štátom odporučila, aby v plnej miere dodržiavali zásady interoperability, energetickej efektívnosti a ochrany osobných údajov, a aby v rámci digitálnych investícií podporovali využívanie riešení s otvoreným zdrojom;

Podpora rastu, hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a prosperity pre všetkých

22.  víta v predložených národných plánoch obnovy a odolnosti najmä opatrenia na podporu inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, hospodárskej súdržnosti, produktivity, konkurencieschopnosti, výskumu a inovácií, zdravia a dobre fungujúceho jednotného trhu so silnými malými a strednými podnikmi (ďalej len „MSP“), na posilnenie tvorby kvalitných pracovných miest, boj proti chudobe a nerovnosti, podporu kultúry a vzdelávania, rozvoj kompetencií a zručností, podporu detí a mládeže, zvýšenie pripravenosti na krízy a kapacity reakcie na krízy a na zmiernenie účinkov krízy spôsobenej ochorením COVID-19 na hospodárstvo;

23.  vyzýva Komisiu, aby posúdila a zabezpečila, že národné plány obnovy a rozvoja venujú primeranú pozornosť opatreniam pre deti a mládež, najmä v krajinách, v ktorých sa zistili štrukturálne problémy v oblastiach, ako je predčasné ukončovanie školskej dochádzky, nezamestnanosť mladých, chudoba detí a vzdelávanie v ranom detstve; trvá na tom, že reformy a investície do mládeže, najmä tie, ktoré súvisia so zvyšovaním úrovne zručnosti, rekvalifikáciou, vzdelávaním, odbornou prípravou a duálnym vzdelávaním, digitálnymi zručnosťami, celoživotným vzdelávaním, aktívnymi politikami trhu práce, politikami na podporu prístupu a príležitostí pre deti a mládež a politikami na preklenutie generačnej priepasti, by okrem nákupu vybavenia mali podporovať aj rozvoj kompetencií a mali by sa zosúladiť so zárukou pre mladých ľudí a inými vnútroštátnymi opatreniami; zdôrazňuje, že reformy a investície v prospech detí by sa mali zosúladiť so zásadami záruky pre deti a zameriavať sa na právo na prístup ku kvalitným verejných službám, k bezplatnej zdravotnej starostlivosti, bezplatnému vzdelávaniu, bezplatnej starostlivosti o deti, dôstojnému bývaniu a primeranej výžive pre každé dieťa žijúce v chudobe, ako aj na súvisiace príležitosti;

24.  víta opatrenia zahrnuté do plánov, ktoré prispievajú k vykonávaniu Európskeho piliera sociálnych práv a iniciatív EÚ v oblasti zamestnanosti, vzdelávania a zdravotnej a sociálnej starostlivosti, s cieľom posilniť sociálnu súdržnosť a systémy sociálnej ochrany a znížiť zraniteľnosť; pripomína Komisii, že plány obnovy a odolnosti musia uspokojivo spĺňať kritériá posudzovania, a vyzýva Komisiu, aby dôkladne posúdila sociálne dôsledky a vplyv každého opatrenia s cieľom zabezpečiť súlad s nariadením o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti; trvá preto na tom, aby Komisia zabezpečila, aby každý plán primerane zohľadňoval tieto kritériá;

25.  domnieva sa, že ekologické a digitálne investície majú veľký potenciál na vytváranie kvalitných pracovných miest, znižovanie nerovností a zmenšenie digitálnej priepasti; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že najzraniteľnejšie komunity a regióny, ako sú transformujúce sa lignitové a uhoľné regióny, ako aj komunity a regióny, ktoré sú najviac postihnuté zmenou klímy, budú mať prospech z ekologických a digitálnych investícií; zdôrazňuje, že očakávaná sociálna a hospodárska návratnosť ekologických a digitálnych investícií by sa mala stanoviť v národných plánoch obnovy a odolnosti s cieľom zabezpečiť maximálny vplyv;

26.  žiada Komisiu a Radu, aby zabezpečili, že rodová rovnosť a rovnosť príležitostí pre všetkých a uplatňovanie týchto cieľov sa budú zohľadňovať a podporovať počas celej prípravy a vykonávania národných plánov obnovy a odolnosti; očakáva, že Komisia bude systematicky zhromažďovať, analyzovať a podávať správy o existujúcich údajoch rozčlenených podľa pohlavia na účely vykonávania Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v súlade s osobitnou správou Európskeho dvora audítorov č. 10/2021; je hlboko znepokojený tým, že väčšina plánov obnovy a odolnosti výraznejšie neprispieva k týmto cieľom a ich zohľadňovaniu a nezahŕňa explicitné a konkrétne opatrenia na riešenie otázky rodovej nerovnosti, čím môže byť ohrozená schopnosť týchto plánov zmierňovať sociálne a hospodárske dôsledky krízy na ženy a reagovať na príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny;

27.  žiada Komisiu, aby posúdila národné plány obnovy a odolnosti z hľadiska riešenia vnútroštátnych opatrení na boj proti agresívnemu daňovému plánovaniu, daňovým únikom alebo vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, resp. neúčinným opatreniam na boj proti praniu špinavých peňazí;

28.  pripomína, že plány obnovy a odolnosti by mali zahŕňať opatrenia na implementáciu reforiem a verejných investičných projektov prostredníctvom uceleného balíka opatrení; pripomína Komisii, že národné plány obnovy a odolnosti musia riešiť udržateľné reformy a investície na posilnenie rastu, ktoré riešia štrukturálne nedostatky hospodárstiev členských štátov, a že sa preto očakáva, že všetky plány prispejú k účinnému riešeniu všetkých alebo významnej časti výziev identifikovaných v príslušných odporúčaniach pre jednotlivé krajiny vrátane ich fiškálnych aspektov; zdôrazňuje, že plány obnovy a odolnosti sú v súlade s príslušnými výzvami a prioritami danej krajiny identifikovanými v kontexte európskeho semestra, ako aj s nariadením o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti; trvá na tom, že všetky opatrenia, a to najmä tie, ktoré súvisia s digitálnou a zelenou transformáciou, by sa mali posúdiť aj z hospodárskeho a sociálneho hľadiska; trvá na tom, aby Komisia venovala mimoriadnu pozornosť zabezpečeniu toho, aby navrhované reformy boli skutočné, nové a ambicióznejšie a aby sa začali čo najskôr;

29.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila rovnováhu medzi reformami a investíciami, ako aj súlad národných plánov vrátane nových reforiem s doterajšími výsledkami a výzvami stanovenými v príslušných odporúčaniach pre jednotlivé krajiny;

30.  zdôrazňuje, že vytváranie a podpora kvalitného zamestnania je jedným z cieľov uvedených v nariadení o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a že by sa to malo uskutočniť prostredníctvom uceleného balíka reforiem a investícií s cieľom podporovať stabilné zmluvy, dôstojné mzdy, rozsah kolektívneho vyjednávania a minimum sociálnej ochrany vrátane dôstojných dôchodkov nad hranicou chudoby;

31.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že národné plány obnovy a odolnosti nie sú dostatočne koordinované s dohodami o partnerstve a programami EÚ, ako je Program InvestEU; žiada vytvorenie synergií a doplnkovosti medzi Mechanizmom na podporu obnovy a odolnosti, partnerskými dohodami, Programom InvestEU a ďalšími opatreniami EÚ; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby uľahčili využívanie vnútroštátnej zložky Programu InvestEU, čo by mohlo podporiť najmä tvorbu nástrojov pre platobnú schopnosť MSP;

32.  pripomína Komisii, že významné zapojenie MSP a startupov, a to aj do postupov verejného obstarávania, je výslovným cieľom nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že prostriedky Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti nebudú prínosom najmä pre veľké korporácie a nebudú brániť spravodlivej hospodárskej súťaži; vyzýva Komisiu, aby venovala maximálnu pozornosť zabezpečeniu toho, aby MSP a startupy mali prospech z financovania z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, a to aj formulovaním míľnikov a poskytovaním priebežných usmernení k vykonávaniu programov v členských štátoch; navrhuje, aby sa podiel finančných prostriedkov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorých konečnými príjemcami sú MSP, zahrnul do priebežného monitorovania okrem iného prostredníctvom spoločných ukazovateľov;

Zapojenie zainteresovaných strán

33.  pripomína, že podľa článku 18 ods. 4 písm. q) nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti by národné plány obnovy a odolnosti mali obsahovať „zhrnutie konzultačného procesu, ktorý sa uskutočnil v súlade s vnútroštátnym právnym rámcom, miestnych a regionálnych orgánov, sociálnych partnerov, organizácií občianskej spoločnosti, mládežníckych organizácií a iných príslušných zainteresovaných strán a spôsobu zohľadnenia vstupu zainteresovaných strán v pláne obnovy a odolnosti“; vyzýva Komisiu, aby členské štáty vyzvala na konzultáciu so všetkými zainteresovanými stranami na vnútroštátnej úrovni a zabezpečila ich zapojenie a zapojenie občianskej spoločnosti, sociálnych partnerov a miestnych a regionálnych orgánov do vykonávania plánov, a najmä do ich monitorovania, aby sa zabezpečilo uskutočnenie konzultácií o prípadných budúcich zmenách alebo nových plánoch;

34.  pripomína, že v článku 152 ZFEÚ sa stanovuje, že Únia uznáva a podporuje úlohu sociálnych partnerov na svojej úrovni a musí rešpektovať ich autonómiu; zdôrazňuje, že primerané zapojenie zainteresovaných strán na vnútroštátnej úrovni, ako sú národné parlamenty, miestne a regionálne orgány, sociálni partneri, mimovládne organizácie a občianska spoločnosť, do prípravy a vykonávania plánov obnovy a odolnosti je rozhodujúce pre úspech národných plánov obnovy a odolnosti a Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti ako celku pri posilnení národnej zodpovednosti jednotlivých štátov za plány, zabezpečení rýchleho, transparentného, účinného a kvalitatívneho čerpania finančných prostriedkov, zvýšení transparentnosti a zabránení prekrývaniu, medzerám a dvojitému financovaniu; opakuje obavy, ktoré vyjadril Výbor regiónov a ďalšie zainteresované strany, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že mnohé členské štáty vôbec nezapojili regionálne a miestne orgány do procesu prípravy plánov, alebo ich nezapojili dostatočne, ako aj nad tým, že tieto procesy nie sú transparentné, a to napriek tomu, že členské štáty sa na tieto orgány spoliehajú v tom, že cez ne bude prúdiť veľká časť finančných prostriedkov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti; ďalej vyjadruje poľutovanie nad tým, že v niektorých prípadoch neboli dostatočne zapojené či informované ani národné parlamenty; nabáda Komisiu, aby nadviazala štruktúrovaný dialóg s regionálnymi a miestnymi orgánmi a viedla osobitný dialóg s európskymi sociálnymi partnermi;

Opatrenia, míľniky a ciele

35.  trvá na tom, že všetky reformy a investície musia byť spojené s míľnikmi, cieľmi a nákladmi, ktoré sú relevantné, jasné, podrobné a primerane monitorované, a najmä zabezpečujú plný súlad s nariadením o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a acquis Únie a predstavujú jasné záväzky členských štátov;

36.  žiada Komisiu, aby zabezpečila, že pred posúdením splnenia míľnikov a cieľov dohodnutých vo vykonávacom rozhodnutí Rady a národných plánoch obnovy a odolnosti sa Európskemu parlamentu poskytnú predbežné zistenia o plnení míľnikov a cieľov podľa článku 25 ods. 4 nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti;

37.  pripomína Komisii, že investície by mali byť sprevádzané reformami, a žiada zabezpečiť, aby všetky schválené retroaktívne investície boli jasne sprevádzané príslušnými míľnikmi a cieľmi a spĺňali všetky požiadavky právnych predpisov, a vyzýva členské štáty, aby toto ustanovenie využívali rozumne; opakuje, že Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti je navrhnutý tak, aby podporoval projekty, ktoré rešpektujú zásadu doplnkovosti financovania z prostriedkov Únie; konštatuje, že nedostatok skutočne doplnkových projektov financovaných z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti by mohol obmedziť jeho makroekonomický dosah;

38.  zdôrazňuje, že štruktúry zavedené na vnútroštátnej úrovni na čerpanie, vykonávanie alebo monitorovanie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti by mali byť primerané na podporu trvalého vplyvu opatrení v plánoch podpory obnovy a odolnosti;

Inštitucionálna odolnosť, riadenie, administratívne kapacity a právny štát

39.  pripomína, že Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti a každý národný plán podpory obnovy a odolnosti by mali v plnej miere rešpektovať nariadenie o podmienenosti právnym štátom(6) a že opatrenia stanovené v týchto plánoch by nemali byť rozpore s hodnotami EÚ zakotvenými v článku 2 Zmluvy o EÚ; trvá na tom, že na tento účel musí Komisia zabezpečiť, aby žiadne projekty ani opatrenia neboli v rozpore s týmito hodnotami počas fáz hodnotenia a vykonávania, a žiada ju, aby prijala náležité opatrenia na účely preskúmania;

40.  zdôrazňuje, že úspech Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a národných plánov obnovy a odolnosti si vyžaduje veľkú transparentnosť a zodpovednosť zo strany Komisie, členských štátov a všetkých vykonávajúcich partnerov; vyzýva Komisiu, aby zvýšila zdroje Európskeho dvora audítorov, Európskeho úradu pre boj proti podvodom a Európskej prokuratúry s cieľom zabezpečiť pre ne dostatočné finančné a ľudské zdroje na kontrolu týchto bezprecedentných výdavkov EÚ; vyzýva Komisiu, aby na tento účel v priebehu tohto roka predložila návrh opravného rozpočtu alebo žiadosť o presun s cieľom zmierniť tieto rozpočtové potreby;

41.  pripomína, že vykonávanie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti by malo prebiehať v súlade so zásadou správneho finančného riadenia vrátane účinnej prevencie a stíhania podvodov vrátane daňových podvodov, daňových únikov, korupcie a konfliktov záujmov a malo by sa snažiť vyhnúť dvojitému financovaniu z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a ďalších programov Únie, a to najmä v riadiacich štruktúrach súvisiacich s národnými plánmi;

42.  žiada Komisiu, aby dôkladne posúdila opatrenia navrhované členskými štátmi na predchádzanie korupcii, podvodom a konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a nápravu pri využívaní finančných prostriedkov poskytovaných v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a aby v tejto súvislosti venovala osobitnú pozornosť tomu, aby národné plány obnovy a odolnosti zahŕňali všetky potrebné reformy, podľa potreby najmä v súvislosti s príslušnými odporúčaniami pre jednotlivé krajiny, a to spolu s príslušnými míľnikmi a cieľmi; naliehavo vyzýva Komisiu, aby pri vykonávaní Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti veľmi pozorne monitorovala riziká pre finančné záujmy EÚ vyplývajúce z akéhokoľvek porušenia alebo možného porušenia zásad právneho štátu, pričom by sa mala podrobne a osobitne venovať verejnému obstarávaniu; očakáva, že Komisia nebude pokračovať v žiadnych platbách v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ak sa nedodržia míľniky spojené s opatreniami na predchádzanie korupcii, podvodom a konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a nápravu pri využívaní finančných prostriedkov poskytnutých v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti;

43.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby trvala na tom, aby členské štáty vykonávali reformy a investičné opatrenia, najmä v oblastiach, ktoré zvyšujú administratívnu a inštitucionálnu odolnosť a pripravenosť na krízy;

44.  vyzýva členské štáty, aby zbierali a zaznamenávali údaje o konečných príjemcoch a prijímateľoch, ako aj o cieľoch, množstve a umiestnení projektov financovaných z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v štandardizovanom a interoperabilnom elektronickom formáte a aby používali jednotný nástroj na hĺbkovú analýzu údajov, ktorý poskytne Komisia; ďalej vyzýva Komisiu, aby čo najskôr dokončila jednotný nástroj na hĺbkovú analýzu údajov; pripomína, že v článku 22 ods. 2 nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti sa členským štátom stanovuje povinnosť zhromažďovať štandardizované kategórie údajov a zabezpečiť k nim prístup; pripomína Komisii, aby zabezpečila tieto povinnosti na účely auditu a kontroly a aby zabezpečila porovnateľné informácie o využívaní finančných prostriedkov v súvislosti s opatreniami na vykonávanie reforiem a investičných projektov v rámci plánov obnovy a odolnosti; ďalej pripomína Komisii, že je potrebné zabezpečiť transparentnosť konečných príjemcov a zaistiť zavedenie vhodných opatrení s cieľom zabrániť dvojitému financovaniu;

Posúdenie delegovaných aktov Európskym parlamentom

45.  zdôrazňuje, že návrhy delegovaných aktov, ktoré nadväzujú na nariadenie o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, konkrétne delegovaný akt o hodnotiacej tabuľke obnovy a odolnosti a delegovaný akt, v ktorom sa stanovujú spoločné ukazovatele pre správy o pokroku nástroja a metodika vykazovania sociálnych výdavkov, nespĺňajú očakávania Európskeho parlamentu a musia v plnej miere zohľadniť príslušné prvky dialógu o obnove a odolnosti; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila plnú transparentnosť, pokiaľ ide o harmonogram schvaľovania delegovaných aktov v nadväznosti na nariadenie o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti;

46.  zdôrazňuje, že je dôležité dohodnúť sa na metodike sledovania sociálneho vplyvu na účely hodnotenia národných plánov obnovy a odolnosti s cieľom zabezpečiť, aby opatrenia stanovené v plánoch prispievali k sociálnym cieľom stanoveným v nariadení o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti; domnieva sa, že metodika sledovania sociálneho vplyvu musí byť v súlade so štruktúrou Európskeho piliera sociálnych práv a musí analyzovať prínos k jeho vykonávaniu;

47.  konštatuje, že prehľad a spoločné ukazovatele potrebné na hodnotenie pokroku v dosahovaní všeobecných a konkrétnych cieľov pri vykonávaní národných plánov obnovy a odolnosti v každom zo šiestich pilierov musia byť efektívne; trvá na tom, že najlepším hodnotiacim mechanizmom na sledovanie pokroku smerom k vzostupnej sociálnej konvergencii je sociálny prehľad; vyzýva Komisiu, aby sociálne ukazovatele zo sociálneho prehľadu, najmä tie, ktoré sa týkajú dôstojnej práce, sociálnej spravodlivosti, rovnakých príležitostí, odolných systémov sociálneho zabezpečenia a spravodlivej mobility zahrnula do spoločných ukazovateľov, ktoré sa majú použiť v Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti na podávanie správ o sociálnom pokroku a na monitorovanie a hodnotenie plánov, ako aj do metodiky sledovania sociálneho vplyvu, a to aj na účely Záruky pre deti a záruky pre mladých ľudí; zdôrazňuje, že Európsky parlament bude dôkladne analyzovať delegované akty, ktoré Komisia v tejto veci predloží, s cieľom zistiť, či sú sociálne ukazovatele, sociálny prehľad a sociálna metodika v súlade s cieľmi, a overiť, či netreba vzniesť námietky;

Závery

48.  vyzýva Komisiu, aby predložené plány posúdila primerane a v súlade s nariadením o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti; vyjadruje vážne obavy, pokiaľ ide o súlad viacerých opatrení v rámci národných plánov obnovy a odolnosti s požiadavkami základného nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, a žiada Komisiu, aby zabezpečila plný súlad všetkých prvkov vo všetkých plánoch s nariadením o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti;

49.  pripomína svoju požiadavku, aby si Komisia plnila povinnosti vyplývajúce z nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a Európskeho parlamentu poskytovala všetky relevantné informácie o súčasnom stave vykonávania nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a aby zohľadňovala všetky prvky vyplývajúce z názorov vyjadrených v priebehu dialógu o obnove a odolnosti vrátane názorov príslušných výborov a uznesení pléna; víta zvýšené úsilie Komisie o poskytovanie náležitých informácií počas pravidelných stretnutí s Európskym parlamentom;

50.  trvá na tom, aby Komisia zabezpečila, že národné plány obnovy a odolnosti budú obsahovať ustanovenia, ktorými sa zabezpečí, aby príjemcovia finančných prostriedkov Únie priznávali pôvod a zabezpečovali viditeľnosť finančných prostriedkov Únie, v náležitých prípadoch aj s uvedením symbolu Únie a príslušného vyhlásenia o financovaní, ktoré znie „financované Európskou úniou – Next Generation EU“;

51.  víta písomné odpovede Komisie na písomné otázky Európskeho parlamentu, ako aj strojový preklad národných plánov, a očakáva, že dostane odpovede na všetky budúce žiadosti o informácie, ako je napríklad matica hodnotenia národných plánov; opätovne potvrdzuje svoje očakávanie, že informácie sa budú poskytovať v zrozumiteľnom a porovnateľnom formáte a včas;

52.  pripomína Rade, že „príslušné výsledky diskusií vedených v prípravných orgánoch Rady sa poskytnú aj príslušnému výboru Európskeho parlamentu“, a to najmä vo fáze prijímania vykonávacieho rozhodnutia;

53.  vyzýva Komisiu, aby počas dialógov o obnove a odolnosti naďalej uplatňovala otvorený, transparentný a konštruktívny prístup;

54.  pripomína pozíciu Európskeho parlamentu v roku 2020, pokiaľ ide o silnejší plán obnovy, a vyzýva Komisiu a Radu, aby posúdili, či sú na riešenie tejto krízy potrebné dodatočné opatrenia alebo finančné prostriedky;

o
o   o

55.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Európskej Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 57, 18.2.2021, s. 17.
(2) Prijaté texty, P9_TA(2021)0257.
(3) Rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2053 zo 14. decembra 2020 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 424, 15.12.2020, s. 1).
(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy (Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 1).
(5) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií (Ú. v. EÚ L 198, 22.6.2020, s. 13).
(6) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2020/2092 zo 16. decembra 2020 o všeobecnom režime podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie (Ú. v. EÚ L 433 I, 22.12.2020, s. 1).

Posledná úprava: 8. októbra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia