Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2021/2747(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B9-0349/2021

Rozpravy :

PV 10/06/2021 - 7.1
CRE 10/06/2021 - 7.1

Hlasování :

PV 10/06/2021 - 9
PV 10/06/2021 - 15

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0289

Přijaté texty
PDF 139kWORD 49k
Čtvrtek, 10. června 2021 - Štrasburk
Porušení Úmluvy OSN o právech dítěte a využívání nezletilých marockými orgány v migrační krizi v Ceutě
P9_TA(2021)0289RC-B9-0349/2021

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. června 2021 o porušení Úmluvy OSN o právech dítěte a využívání nezletilých ze strany marockých orgánů v migrační krizi v Ceutě (2021/2747(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Maroku, zejména na usnesení ze dne 16. ledna 2019 o dohodě mezi EU a Marokem(1) a na usnesení ze dne 26. listopadu 2019 o právech dětí u příležitosti 30. výročí Úmluvy OSN o právech dítěte(2),

–  s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte ze dne 20. listopadu 1989, zejména na zásadu nejlepšího zájmu dítěte (článek 3 a 18),

–  s ohledem na obecné připomínky Výboru OSN pro práva dítěte, zejména na připomínku č. 14,

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na prohlášení Maroka ze dne 1. června 2021 o problému marockých nezletilých osob bez doprovodu, které se v některých evropských zemích nacházejí nezákonně,

–  s ohledem na dvě prohlášení vydaná marockým ministerstvem pro zahraniční věci, africkou spolupráci a Maročany žijící v zahraničí dne 31. května 2021 o španělsko-marocké krizi,

–  s ohledem na Evropsko-středomořskou dohodu zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé(3), která vstoupila v platnost v roce 2000, a na partnerství o mobilitě z roku 2013,

–  s ohledem na tiskové prohlášení vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 18. května 2021 vydané v návaznosti na zasedání Rady pro zahraniční věci,

–  s ohledem na společné sdělení Komise a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 9. února 2021 s názvem „Obnovené partnerství se zeměmi jižního sousedství: nová agenda pro Středomoří“, zejména na 4. kapitolu o migraci a mobilitě (JOIN(2021)0002),

–  s ohledem na dohodu o spolupráci v oblasti prevence nezákonné emigrace nezletilých osob bez doprovodu, jejich ochraně a společně organizovaném návratu uzavřenou mezi Španělským královstvím a Marockým královstvím, která byla podepsána v Rabatu dne 6. března 2007 a vstoupila v platnost dne 2. října 2012,

–  s ohledem na prohlášení Mezinárodní organizace pro migraci ze dne 27. března 2021 o nedávném příchodu migrantů do španělské Ceuty,

–  s ohledem na čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že právní základ vztahů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím tvoří dohoda o přidružení z roku 2000; vzhledem k tomu, že jakožto blízká sousední země je Maroko privilegovaným partnerem EU v oblasti politické a hospodářské spolupráce i v oblasti obchodu, odborné a rozvojové spolupráce, jak se odráží v příslušných dokumentech, mezi něž patří každoroční akční programy, nouzový svěřenský fond EU pro Afriku, evropský nástroj sousedství a program „Globální Evropa“, a v jeho účasti na programu Erasmus+ a v „rozšířeném statusu“, který byl Maroku udělen v roce 2008 v rámci evropské politiky sousedství; vzhledem k tomu, že Maroko je třetím největším příjemcem finančních prostředků EU v rámci evropské politiky sousedství;

B.  vzhledem k tomu, že současná krize vedla k bezprecedentnímu diplomatickému napětí mezi Marokem na jedné straně a Španělskem a EU na straně druhé; vzhledem k tomu, že ať je účelem situace vzniklé v Ceutě cokoli, tento neomluvitelný incident nedopovídá dlouhodobé spolupráci ani vztahu mezi oběma stranami, který je založen na důvěře, zejména v oblasti migrace; vzhledem k tomu, že je nutné zachovat a znovu vybudovat vzájemné vztahy na takové úrovni, na které byly před vznikem této krize, a to na základě dobrých sousedských vztahů, a že by měly sloužit k podpoře vzájemně výhodných vztahů, která by se zakládala na provádění nového, nedávno zveřejněného programu EU pro Středozemí v kontextu obnoveného partnerství se zeměmi jižního sousedství, v jehož rámci by Maroko mohlo upevnit své partnerství s EU v nejrůznějších oblastech;

C.  vzhledem k tomu, že počínaje 17. květnem 2021 došlo k přechodu bezprecedentního množství lidí na území Španělska, kdy se poté, co marocká policie dočasně zmírnila hraniční kontroly, otevřela brány pohraničního plotu a neučinila nic pro to, aby zabránila jejich nezákonnému vstupu na španělské území, do španělského autonomního města Ceuta dostalo překročením nebo přeplaváním hranice přibližně 9 000 osob; vzhledem k tomu, že humanitární reakce španělských bezpečnostních a ozbrojených složek, nevládních organizací a občanů Ceuty zabránila tomu, aby došlo ke skutečné tragédii; vzhledem k tomu, že většina migrantů, kteří nelegálně překročili hranice, byli maročtí státní příslušníci; vzhledem k tomu, že takto rozsáhlý pohyb osob lze stěží považovat za spontánní; vzhledem k tomu, že alespoň v 1 200 případech se jednalo o nezletilé osoby bez doprovodu a že přítomno bylo i mnoho celých rodin; vzhledem k tomu, že některé z dětí byly předtím ve škole, a proto u sebe neměly v době přechodu hranic doklady;

D.  vzhledem k tomu, že dne 1. června 2021 se marocké orgány rozhodly usnadnit návrat všech dětí bez doprovodu, u nichž znají jejich totožnost a které se nacházejí v Evropské unii nezákonně; vzhledem k tomu, že podle Mezinárodní organizace pro migraci jich bylo na základě slučování rodin a poskytnutí pomoci při vyhledávání už mnoho vráceno; vzhledem k tomu, že španělské orgány v Ceutě zavedly horkou linku, která má pomoci při slučování rodin dětí a nezletilých osob bez doprovodu; vzhledem k tomu, že se však celá řada dětí stále nachází v prostorách na území Španělska, např. ve velkoskladu Tarajal a v přijímacích střediscích pro migranty Piniers a Santa Amelia, v opatrovnictví autonomního města Ceuta, aby bylo možné zjistit jejich totožnost, osobní situaci a míru ohrožení a také riziko pronásledování a vzniku nenapravitelné újmy; vzhledem k tomu, že rodiny zoufale hledají své ztracené děti; vzhledem k tomu, že to může vést k dalším rizikům ohrožujícím psychický, duševní, morální, duchovní a sociální rozvoj dětí, jak je zakotveno v Deklaraci OSN o právech dítěte;

E.  vzhledem k tomu, že mnoho dětí se mylně domnívalo, že se ve městě Ceuta koná fotbalový zápas hvězdných fotbalistů, na který je vstup zdarma, a že jsou na školním výletě;

F.  vzhledem k tomu, že při všech krocích a rozhodnutích týkajících se nezletilých osob bez doprovodu musí být primárně zohledněn jejich nejlepší zájem a jejich fyzické a duševní zdraví; vzhledem k tomu, že je proto nutné prostřednictvím uznání ze strany příslušných orgánů a s jejich pomocí tyto děti ztotožnit, nalézt na základě skutečné prohloubené spolupráce jejich rodiče nebo blízké rodinné příslušníky a bezpečně je vrátit jejich rodině, jak požaduje mezinárodní právo, jelikož svou rodinu neopustily úmyslně; vzhledem k tomu, že ve Strategii EU pro práva dítěte doporučila Komise členským státům, aby upevnily svůj systém opatrovnictví nad nezletilými osobami bez doprovodu, zejména tím, že se zúčastní činnosti Evropské sítě opatrovnických institucí; vzhledem k tomu, že podle Úmluvy OSN o právech dítěte musejí hostitelské země zaručit dětem migrantů veškerá práva, mj. i pokud jde o hraniční kontroly a navracení migrantů;

G.  vzhledem k tomu, že Maroko tuto krizi vyvolalo kvůli politické a diplomatické krizi poté, co byl vůdce Fronty Polisario Ibráhím Ghálí z humanitárních důvodů přijat do španělské nemocnice s příznaky nákazy virem způsobujícím onemocnění COVID-19; vzhledem k tomu, že dne 2. června 2021 vůdce Fronty Polisario přijel do Alžírska;

H.  vzhledem k tomu, že v oficiálních prohlášeních Maroka ze dne 31. května 2021 se zdůrazňuje, že dvoustranná krize se netýká problému migrace; vzhledem k tomu, že marocký ministr zahraničních věcí zpočátku připustil, že důvodem krize, při které na území Španělska hromadně vstoupily tisíce lidí, včetně dětí, bylo přijetí vůdce Fronty Polisario Španělskem; vzhledem k tomu, že v pozdějším oficiálním prohlášení marocké orgány uznaly, že skutečným důvodem krize je údajně nejednoznačný postoj Španělska k Západní Sahaře;

I.  vzhledem k tomu, že na mimořádném zasedání Evropské rady ve dnech 24. a 25. května 2021 vedoucí představitelé EU opět vyjádřili plnou podporu Španělsku a zdůraznili, že španělské hranice jsou vnějšími hranicemi EU; vzhledem k tomu, že situace v Ceutě byla projednávána rovněž na zasedání Rady pro zahraniční věci dne 18. května 2021, po němž vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku vyjádřil jménem EU Španělsku plnou solidaritu a podporu; vzhledem k tomu, že je nutné dodržovat mezinárodní právo a zásadu svrchovanosti a územní celistvosti a neporušitelnost státních hranic;

J.  vzhledem k tomu, že Rada v roce 2000 udělila Komisi mandát k vyjednávání s cílem uzavřít s Marokem dohodu o zpětném přebírání osob; vzhledem k tomu, že tato dohoda dosud nebyla dojednána ani přijata;

K.  vzhledem k tomu, že marocké orgány by měly usnadnit návrat téměř 13 000 sezónních pracovníků, kteří uvízli na jihu Španělska a kteří se mají v příštích týdnech vrátit;

1.  odsuzuje skutečnost, že Maroko používá kontrolu hranic a migraci, a zejména pak nezletilé osoby bez doprovodu, k politickému nátlaku namířenému proti jednomu z členských států EU; důrazně odmítá zejména zapojení dětí, nezletilých osob bez doprovodu a rodin do hromadného přecházení hranic z Maroka do španělského města Ceuta, což zjevně ohrožuje jejich život a bezpečnost; vyjadřuje politování nad tím, že dochází k prohlubování politické a diplomatické krize, která by neměla narušovat ani strategické, vícerozměrné a privilegované sousedské vztahy mezi Marockým královstvím a Evropskou unií a jejími členskými státy, ani dlouhotrvající spolupráci v oblasti boje proti terorismu, obchodování s lidmi a zbraněmi, migrace a obchodní politiky založenou na důvěře; domnívá se, že dvoustranné neshody mezi blízkými partnery by měly být řešeny prostřednictvím diplomatického dialogu; vyzývá ke zmírnění současného napětí a k návratu ke konstruktivnímu a spolehlivému partnerství mezi EU a Marokem; znovu opakuje, že podporuje další rozvoj tohoto vztahu, který je založen na vzájemné důvěře a respektu; naléhavě v této souvislosti vyzývá Maroko, aby dodrželo svůj dlouhodobý závazek prohloubit spolupráci v oblasti správy hranic a migrační mobility v duchu spolupráce a dialogu; poukazuje na význam posílení partnerství mezi EU a Marokem, které by mělo brát ohled na potřeby obou partnerů, a to vyváženým způsobem a stejnou měrou;

2.  vítá, že se marocké orgány dne 1. června 2021 rozhodly usnadnit návrat všech ztotožněných nezletilých osob bez doprovodu, které na území Evropské unie pobývají neoprávněně; vyzývá Španělsko a Maroko, aby úzce spolupracovaly na tom, aby se děti mohly vrátit ke svým rodinám, přičemž tento návrat musí být v nejlepším zájmu dítěte a musí být v souladu s vnitrostátním i mezinárodním právem, zejména s Úmluvou OSN o právech dítěte, kterou Maroko podepsalo v roce 1990 a kterou dvakrát ratifikovalo (v červnu a v červenci roku 1993), a v souladu s příslušnými dohodami mezi EU a jejími členskými státy a Marokem, zejména s dohodou mezi Španělským královstvím a Marockým královstvím o spolupráci v oblasti prevence nezákonné emigrace nezletilých osob bez doprovodu, jejich ochraně a společně organizovaném návratu; připomíná, že zásada celistvosti rodiny a právo na sloučení rodiny by mělo být vždy chráněno; zdůrazňuje, že úzká spolupráce v otázkách migrace je ve společném zájmu EU i Maroka; vyzývá Marocké království, aby účinně plnilo své závazky, neboť je velmi důležité zajistit bezpečný návrat dětí k jejich rodinám a ochranu jejich práv vyplývajících z mezinárodního práva;

3.  připomíná, že Ceuta představuje vnější hranici EU, jejíž ochrana a bezpečnost se týká celé Evropské unie; vítá rychlou reakci Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, která poskytla zdroje na podporu španělské vlády, aby jí pomohla čelit problémům spojeným s migrací, které se v důsledku této krize objevily; vyzývá Komisi, aby poskytla nouzové financování s cílem řešit situaci v Ceutě, např. prostřednictvím financování dodatečné ubytovací kapacity pro nezletilé osoby bez doprovodu;

4.  vyjadřuje plnou solidaritu s občany města Ceuta a oceňuje, že španělské bezpečnostní složky a španělská armáda působící v tomto autonomním městě stejně jako nevládní organizace a občané města Ceuta reagovali na krizi efektivně a profesionálně a přispěli k záchraně mnoha životů; vítá ochranu, kterou nezletilým osobám bez doprovodu poskytly španělské orgány v souladu s právem EU a Úmluvou OSN o právech dítěte;

5.  připomíná konsolidovaný postoj EU k území Západní Sahary, který je založen na plném dodržování mezinárodního práva v souladu s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN a politickým procesem probíhajícím pod vedením OSN, jehož cílem je dosáhnout spravedlivého, trvalého, mírového a vzájemně přijatelného řešení sjednaného oběma stranami;

6.  připomíná, že neporušitelnost hranic členských států EU a úplné a nezpochybnitelné dodržování územní celistvosti členských států EU je základní zásadou mezinárodního práva a evropské solidarity; připomíná, že narušování územní svrchovanosti členských států nelze tolerovat;

7.  naléhavě vyzývá Komisi a Marocké království, aby spolupracovaly a co nejdříve formálně uzavřely dohodu mezi EU a Marokem o zpětném přebírání osob, jejíž součástí budou potřebné právní záruky; je přesvědčen o tom, že budoucí spolupráce EU se zeměmi jižního pobřeží Středozemního moře by měla být založena na dlouhodobém cíli, kterým je vyřešení hlavních příčin nelegální migrace prostřednictvím posílení hospodářského rozvoje, investic a tvorby nových pracovních příležitostí a podpory kvalitního vzdělávání všech dětí v tomto regionu;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Maroka.

(1) Úř. věst. C 411, 27.11.2020, s. 292.
(2) Přijaté texty, P9_TA(2019)0066.
(3) Úř. věst. L 70, 18.3.2000, s. 2.

Poslední aktualizace: 8. října 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí