Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2021/2749(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B9-0347/2021

Arutelud :

PV 10/06/2021 - 7.3
CRE 10/06/2021 - 7.3

Hääletused :

PV 10/06/2021 - 9
PV 10/06/2021 - 15

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0291

Vastuvõetud tekstid
PDF 135kWORD 52k
Neljapäev, 10. juuni 2021 - Strasbourg
Saksamaa vabaühenduste kandmine Venemaa poolt ebasoovitavate organsatsioonide loetellu ja Andrei Pivovarovi kinnipidamine
P9_TA(2021)0291RC-B9-0347/2021

Euroopa Parlamendi 10. juuni 2021. aasta resolutsioon Saksamaa vabaühenduste Venemaa poolt ebasoovitavate organsatsioonide loetellu kandmise ja Andrei Pivovarovi kinnipidamise kohta (2021/2749(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Venemaa kohta, sealhulgas oma 29. aprilli 2021. aasta resolutsiooni Venemaa, Aleksei Navalnõi juhtumi, Ukraina piiril sõjalise kohaloleku suurendamise ja Venemaa rünnakute kohta Tšehhi Vabariigis(1), samuti oma 12. mai 2016. aasta resolutsiooni krimmitatarlaste kohta(2),

–  võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse Euroopa inimõiguste konventsiooni ja selle protokolle, eriti konventsiooni artiklit 10 väljendusvabaduse õiguse kohta ning artiklit 11 kogunemis- ja ühinemisvabaduse õiguse kohta,

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse Venemaa Föderatsiooni põhiseadust ning rahvusvahelisi inimõigustealaseid kohustusi, mida Venemaa on lubanud järgida Euroopa Nõukogu, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) ning Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) liikmena,

–  võttes arvesse Euroopa Nõukogu Veneetsia komisjoni 13. juuni 2016. aasta arvamust nr 814/2015 teatavate õigusaktide muutmist käsitleva föderaalseaduse nr 129‑FZ (välisriikide ja rahvusvaheliste vabaühenduste ebasoovitavat tegevust käsitlev föderaalseadus) kohta,

–  võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja poolt 1. mail 2021. aastal ELi nimel tehtud avaldust piiravate meetmete kehtestamise kohta kaheksa ELi kodaniku suhtes,

–  võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja poolt 15. mail 2021. aastal ELi nimel tehtud avaldust nn ebasõbralike riikide nimekirja avaldamise kohta,

–  võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 27. mai 2021. aasta avaldust Saksamaa vabaühenduste nn ebasoovitavate organsatsioonide loetellu kandmise kohta,

–  võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 1. juuni 2021. aasta avaldust Andrei Pivovarovi kinnipidamise kohta,

–  võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 4. juuni 2021. aasta avaldust nn äärmusorganisatsioone käsitleva seaduse kohta,

–  võttes arvesse ELi‑Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis osaleva delegatsiooni juhi 3. juuni 2021. aasta avaldust tegevuse lõpetanud vabaühenduse Open Russia direktori Andrei Pivovarovi kinnipidamise kohta Peterburi lennujaamast startima pidanud ELi kommertslennuki pardal,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 144 lõiget 5 ja artikli 132 lõiget 4,

A.  arvestades, et arvamus-, väljendus-, ühinemis- ja rahumeelse kogunemise vabaduse kasutamine on põhiõigus, mis on sätestatud Venemaa Föderatsiooni põhiseaduses ja arvukates rahvusvahelistes juriidilistes dokumentides, sealhulgas inimõiguste ülddeklaratsioonis, kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelises paktis ning Euroopa inimõiguste konventsioonis, mille kõigi järgimise kohustuse on võtnud ka Venemaa; arvestades, et rahvusvahelise õiguse ülimuslikkus on Venemaa jaoks kohustus ning et hiljutiste põhiseaduslike muudatustega ei saa seda muuta ega sellest erandeid teha;

B.  arvestades, et Venemaa Föderatsioon võttis hiljuti vastu repressiivsed seadused, millega on ulatuslikult laiendatud nende üksikisikute ja rühmituste ringi, keda võib pidada nn välisagentideks, ning on suurendatud nende suhtes kehtestatavaid piiranguid ja nõudeid, samuti niisuguste piirangute ja nõuete rikkumise korral määratavaid sanktsioone;

C.  arvestades, et vabaühendustel on tänapäevases demokraatlikus ühiskonnas oluline roll, kuna need võimaldavad kodanikel teha koostööd mitmesuguste õiguspäraste eesmärkide edendamiseks ja moodustavad üldsuse hädavajaliku kaasamise vormi, millega täiendatakse, valmistatakse ette ja jälgitakse ametlikku poliitiliste otsuste tegemist; arvestades, et seetõttu on vabaühendustel oluline poliitiline roll ja nad peavad seadust järgides säilitama oma sõltumatuse ametiasutuste mis tahes sobimatust sekkumisest;

D.  arvestades, et välisriikide ja rahvusvaheliste vabaühenduste ebasoovitavat tegevust käsitlev föderaalseadus võimaldab Venemaa Föderatsiooni territooriumil kuulutada välisriikide ja rahvusvaheliste vabaühenduste tegevuse ebasoovitavaks; arvestades, et Venemaa ametivõimude poolt ebasoovitavaks kuulutatud organisatsioonide ühinemisvabadust piiratakse nende tegevuse keelamise ning nende tegevuse suhtes haldus- ja kriminaalkaristuste määramisega; arvestades, et Venemaa ametivõimud on kasutanud seda seadust selleks, et hõlbustada Venemaal tegutsevate sõltumatute kodanikuühiskonna organisatsioonide mahasurumist;

E.  arvestades, et kõnealuste seaduste vastuvõtmisega andis Venemaa Föderatsioon ametiasutustele peaaegu täieliku kontrolli sõltumatute kodanikuühiskonna organisatsioonide üle ja andis Venemaa föderaalsele meediavalvekoerale (Roskomnadzor) õiguse internetiallikaid blokeerida; arvestades, et Venemaa ametivõimud on keelanud avalikes kohtades meeleavalduste korraldamise, piiranud õigust osaleda üksikmeeleavaldustel ja kehtestanud neid meeleavaldusi kajastavatele ajakirjanikele lisapiiranguid;

F.  arvestades, et 12. jaanuaril 2021 koostas Venemaa telekommunikatsiooni valvekoer Roskomnadzor nn välisagentide seaduse rikkumise eest oma esimesed kaheksa haldusprotokolli, mis kõik olid suunatud Raadio Vaba Euroopa / Vabaduse Raadio (RFE/RL) vastu; arvestades, et õigusakti on laiendatud nii, et see hõlmaks ka üksikreportereid; arvestades, et Roskomnadzor on praeguseks heitnud Raadiole Vaba Euroopa / Vabaduse Raadiole ette 520 märgistuspiirangutega seotud rikkumist, mille tagajärjel määratakse Venemaa kohtute poolt otsuse langetamise korral eeldatavasti trahvid, mille väärtus on 2,4 miljonit USA dollarit; arvestades, et Venemaa ametivõimud alustasid 2021. aasta mais Raadio Vaba Euroopa / Vabaduse Raadio Moskva büroo vara arestimist;

G.  arvestades, et kõige hiljutisema seaduseelnõuga, mille riigiduuma ja föderatsiooninõukogu võtsid vastu 2021. aasta mais, piirati ulatuslikult Venemaal kehtivaid õigusi ja vabadusi, kehtestades valitsust kritiseerivatele isikutele ranged piirangud, keelates neil osaleda avalikus elus ja kandideerida mis tahes tasandi valimistel, sealhulgas 2021. aasta parlamendivalimistel, kui nad on olnud kõnealuse seaduseelnõu alusel nüüdsest äärmuslikuks või terroristlikuks peetava organisatsiooni asutajad, juhid, töötajad või selle tegevuses muul viisil osalejad;

H.  arvestades, et kõnealuses seaduseelnõus on ette nähtud ka selle tagasiulatuv kohaldamine ja see on suunatud Aleksei Navalnõi korruptsioonivastase võitluse sihtasutuse vastu, mis on juba kuulutatud nn välisagendiks ja mida nüüd tahetakse kuulutada nn äärmusorganisatsiooniks;

I.  arvestades, et Venemaa Föderatsioon on laiendanud ka nn ebasoovitavaid organsatsioone käsitleva seaduse kohaldamisala, keelates välismaal nende tegevuses osalemise ja kuulutades nn ebasoovitavaks organisatsioonid, keda arvatakse olevat juba keelustatud organisatsioonidega sõlmitavate finantstehingute vahendajad;

J.  arvestades, et Venemaa Föderatsioon on kuulutanud arvukad rahvusvahelised ja välisriikide vabaühendused n-ö ebasoovitavaks, sh USAs asuvad rahvusvahelise vabariikliku instituudi, riikliku demokraatliku instituudi, riikliku demokraatia sihtasutuse, Atlandi Nõukogu, samuti ELi rahastatava Euroopa demokraatia rahastu, Euroopa Nõukogu poliitikauuringute koolide liidu, Ukraina maailmakongressi ning Raadio Vaba Euroopa / Vabaduse Raadio meediakanalid, muu hulgas Venemaa peaprokuröri 26. mai 2021. aasta otsusega kuulutada ebasoovitavaks kolm Saksamaa vabaühendust (Forum Russischsprachiger Europäer e.V., Zentrum für die Liberale Moderne GmbH ja Deutsch-Russischer Austausch e.V.);

K.  arvestades, et aktiivne kodanikuühiskond on demokraatliku ja avatud ühiskonna oluline osa ning ka inimõiguste ja õigusriigi kaitsmise seisukohast ülimalt tähtis;

L.  arvestades, et riigiduuma on kriminaalvastutuse kohest kohaldamist hõlmavate seaduseelnõude vastuvõtmisega võtnud sihikule kodanikuliikumise Open Russia, mis on demokraatiat ja inimõigusi toetav võrgustatud struktuur, mis oli sunnitud oma tegevuse lõpetama, et kaitsta oma aktiviste ja toetajaid jätkuva kohtu alla andmise eest;

M.  arvestades, et 27. mail 2021. aastal teatas Open Russia, et lõpetab oma tegevuse, et kaitsta oma töötajaid ja liikmeid kohtu alla andmise eest, mis võib toimuda Venemaa ebasoovitavaid organisatsioone käsitleva õigusakti alusel;

N.  arvestades, et 31. mail 2021. aastal võeti liikumise Open Russia juht Andrei Pivovarov Peterburis maha Poola lennuettevõtjale LOT kuuluvalt lennukilt, ta peeti kinni meelevaldselt ja talle määrati kaks päeva hiljem kahekuuline eelvangistus süüdistatuna ebasoovitava organisatsiooni tegevuses osalemises, mille eest võidakse talle määrata kuni kuueaastane vanglakaristus; arvestades, et samade süüdistuste alusel peetakse praegu kinni ja on kohtu alla antud ka Nižni Novgorodist pärit aktivist Mihhail Ioslievitš;

O.  arvestades, et need meetmed kujutavad endast jätku Venemaa Föderatsiooni algatatud poliitiliselt motiveeritud kriminaalsüüdistustele isikute vastu, kes väljendavad eriarvamusi või on teatanud soovist kandideerida 2021. aasta septembris Venemaal toimuvatel parlamendivalimistel, näiteks korruptsioonivastase võitluse aktivisti ja opositsioonipoliitiku Aleksei Navalnõi vangistamine või vasakpoolsele opositsiooniblogijast poliitikule Nikolai Platoškinile mõistetud viieaastane tingimisi vanglakaristus; juhib samavõrra tähelepanu hiljutistele kohtuasjadele opositsioonipoliitiku Dmitri Gudkovi vastu, meediaväljaannete vastu, nagu Radio Free Europe/Radio Liberty, Meduza ja VTimes, ning mitme ajakirjaniku vastu, keda süüdistatakse nn välisagendiks olemises; arvestades, et repressiivmeetmeid suunatakse isegi üliõpilasajakirjade vastu; arvestades, et inimõiguste keskuse Memorial andmetel hoiavad Venemaa ametivõimud praegu kinni peaaegu 400 poliitvangi, mis kujutab endast Venemaa Föderatsiooni kohustuste rikkumist;

P.  arvestades, et Venemaa ametivõimud surusid karmilt maha rahumeelsed meeleavaldajad, kes tulid üle kogu riigi tänavatele, et toetada Aleksei Navalnõid ning protestida korruptsiooni ja ebaõigluse vastu; arvestades, et Venemaa seireorganisatsiooni OVD‑Info andmetel vahistati jaanuaris ja veebruaris kolme päeva jooksul toimunud meeleavalduste käigus üle 11 000 meeleavaldaja, sealhulgas kümneid sõltumatuid ajakirjanikke ja inimõiguste kaitsjaid, kes meeleavaldusi kajastasid või jälgisid; arvestades, et kogu riigis on algatatud tuhandeid haldusmenetlusi ja üle saja kriminaalasja ning jätkuvad vahistamised ja kinnipidamised valesüüdistuste alusel;

Q.  arvestades, et arvukate teadete kohaselt on nn haldusarestiga karistatud rahumeelseid meeleavaldajaid väärkoheldud, muu hulgas paigutati neid ülerahvastatud kinnipidamisasutustesse, neile ei antud tundide viisi süüa ega juua, ning üleviimise ajal sunniti neid pikka aega (mitu tundi järjest, sageli öösel) politseiautos viibima; arvestades, et meeleavaldustes osalejad on samuti teatanud, et nad heideti ülikoolist või kutsekoolist välja, või neid ähvardati sellega, või on nad töölt vallandatud; arvestades, et märulipolitsei kasutas ülemäärast jõudu ka rahulike meeleavaldajate, sealhulgas eakate inimeste ja laste vastu;

R.  arvestades, et ELi terviklikus Venemaa‑strateegias on äärmiselt oluline tagada, et koostöö Venemaaga ei kahjustaks selliseid väärtusi nagu demokraatia ja inimõiguste kaitsmine;

S.  arvestades, et Kremli režiim teeb kõik võimaliku, et isoleerida Venemaa inimesed rahvusvahelisest üldsusest ja võtta neilt lootus demokraatliku tuleviku suhtes, sealhulgas kasutades mitmesugust taktikat, et takistada opositsioonikandidaatidel osalemast Venemaa 2021. aasta parlamendivalimistel;

T.  arvestades, et pärast seda, kui valitsev Ühtse Venemaa partei toetas ebapopulaarset pensionireformi ja surus läbi põhiseaduse muudatuste eelnõu, sealhulgas muudatuse, mis võimaldaks president Vladimir Putinil kuni 2036. aastani ametisse jääda, näitavad Levada keskuse uuringu kohaselt avaliku arvamuse küsitlused, et valitsuspartei populaarsus madalam kui kunagi varem; arvestades, et Venemaa ametivõimude järjest tugevnevad repressioonid kodanikuühiskonna ja poliitilise opositsiooni vastu näitavad, et ametivõimud kardavad riigi kehvade sotsiaalmajanduslike tulemuste ja valitseva klassi korruptsiooni tõttu rahva rahulolematust;

1.  kutsub Venemaa ametivõime üles:

   a) vabastama viivitamata ja tingimusteta Andrei Pivovarov ning loobuma kõigist süüdistustest tema ja kõigi teiste isikute vastu, kellele on esitatud süüdistus nn ebasoovitavate organisatsioonide seaduse alusel või kes on muul viisil meelevaldselt kinni peetud;
   b) lõpetama riigis poliitiliste oponentide ja teiste kriitiliste seisukohtade väljendajate mis tahes tagakiusamise; tagama kõigile erakondadele võrdse juurdepääsu valimistele ja võrdsed võimalused nende ajal;
   c) lõpetama inimõiguste kaitsjatele ja aktivistidele kriminaalsüüdistuste esitamine nn välisagentide seaduse ja nn mittesoovitavate organisatsioonide seaduse alusel, kuulutama need diskrimineerivad õigusaktid kehtetuks ja tühistama Venemaa peaprokuröri otsuse kanda kolm Saksamaa vabaühendust ja muid välisriikide vabaühendusi – kokku 34 – nn mittesoovitavate organisatsioonide nimekirja;
   d) tunnistama kehtetuks hiljuti vastu võetud õigusaktid ja lõpetama uute eriõigusaktide loomine ja muude tavapäraste kriminaal- või haldusõigusaktide kuritarvitamine eesmärgiga kehtestada uusi piiranguid sõltumatule kodanikuühiskonnale, rahumeelse kogunemise ja ühinemise vabadusele ning juurdepääsule internetipõhisele teabele, ning vaatama läbi oma õigusaktid ja viima need kooskõlla rahvusvaheliste kohustustega, rahvusvahelise inimõigustealase õigusega ja riigi põhiseadusega;
   e) hoiduma praegu ettevalmistamisel olevate täiendavate õigusaktide vastuvõtmisest, mis keelaksid meelevaldselt nn mittesoovitavate organisatsioonide nimekirja kantud organisatsioonide töötajatel või toetajatel valimistel kandideerida;
   f) tunnistama elujõulise ja aktiivse kodanikuühiskonna positiivset mõju demokraatia ja ühiskonna olukorrale ning tagama soodne keskkond, kus kodanikuühiskonna organisatsioonid ja aktivistid saavad vabalt kaasa aidata inimõiguste, põhivabaduste ja ühiskonna heaolu edendamisele ja kaitsmisele;
   g) vaatama läbi ja viima rahvusvahelise inimõigustealase õigusega kooskõlla muud õigusaktid, mida kasutatakse sõnavabaduse piiramiseks, sealhulgas Venemaa õigusaktid väärinfo levitamise kampaaniate, äärmusluse ja terrorismivastase võitluse kohta;
   h) vabastama viivitamata ja tingimusteta kõik rahumeelsed meeleavaldajad ja muud kodanikuühiskonna aktivistid ja poliitikud, sealhulgas Aleksei Navalnõi ja isikud, kes on põhjuseta vahistatud ja kinni peetud nn halduskuritegude eest või kellele on esitatud valesüüdistus kriminaalkuriteos üksnes selle eest, et nad kasutasid rahumeelselt oma õigust sõna- ja rahumeelse kogunemise vabadusele, sealhulgas ajakirjanikud, juristid, opositsiooniaktivistid, inimõiguste kaitsjad ja muud kodanikuühiskonna osalejad, sealhulgas Aleksei Navalnõiga seotud isikud ja tema korruptsioonivastase fondi töötajad;
   i) aitama kaasa inimestevaheliste kontaktide edendamisele nii Venemaa Föderatsiooni kui ka Euroopa Liidu hüvanguks;

2.  palub, et komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, nõukogu, ELi delegatsioonid, liikmesriigid ja komisjon keskenduksid ELi terviklikku Venemaa-strateegiat koostades ning Venemaal toimuvale õigusriigi, põhivabaduste ja inimõiguste õõnestamisele reageerides järgmisele:

   a) lisada ELi ja Venemaa suhetesse uus tingimuslikkus, mille eesmärk on lõpetada Venemaal poliitiliste ja kodanikuühiskonna aktivistide, inimõiguste kaitsjate ja juristide, opositsioonipoliitikute, ajakirjanike, sõltumatu meedia, ametiühingute ja vabaühenduste vastu suunatud siserepressioonid, ning kui see olukord ei parane, kehtestada uued ELi sanktsioonid, näiteks tõkestada Venemaa oligarhidele ja inimõiguste rikkumistega seotud ametnikele ELis juurdepääs kinnisvaraostudele, viisadele, finantstoodetele jne;
   b) võtta ELi ja Venemaa suhetes ning igasuguses dialoogis Venemaaga meetmeid inimõiguste käsitlemiseks, et kajastada täpselt inimõiguste mahasurumise tõsidust Venemaal, eelkõige alates 2021. aasta jaanuarist; näidata jätkuvalt üles solidaarsust ja tegutseda ühtselt, eesmärgiga kooskõlastada oma seisukohti Venemaa suhtes, et vähendada Venemaal hiljuti vastu võetud piiravate seaduste negatiivset mõju, ning kaaluda mõtet jagada Venemaa režiimi vastu kehtestatud majandussanktsioonide koormus õigluse põhimõttest lähtudes liikmesriikide vahel, peatada selliste strateegiliste projektide nagu Nord Stream 2 jätkamine ning täiendada kogu maailmas rakendatavat inimõiguste rikkujate vastast ELi sanktsioonirežiimi sarnase režiimiga võitluseks korruptsiooni vastu;
   c) võtta kooskõlastatud meetmeid, et vähendada ja piirata Venemaal hiljuti vastu võetud piiravate seaduste negatiivset mõju, ning seada esmatähtsale kohale strateegiline koostöö Venemaa demokraatia ja inimõiguste aktivistidega, eelkõige peavoolustades inimõigusi, sealhulgas soolist võrdõiguslikkust ja kodanikuühiskonnaga konsulteerimist kõigis ELi ja Venemaa vahelistes dialoogides ja koostöövaldkondades, kaasa arvatud digiülemineku ja kliimamuutuste alase koostöö ning haridus- ja kultuurikoostöö programmide kaudu, tehes samal ajal korrapäraselt inimõigustealaseid mõjuhinnanguid selle koostöö läbivaatamiseks;
   d) hinnata, milliseid Venemaa valitsusega tihedalt seotud institutsioone, organisatsioone ja meediakanaleid tuleks jälgida seoses nende tegevusega ELis;
   e) suurendada toetust inimõiguste kaitsjatele, sõltumatutele vabaühendustele ja meediale, kodanikuühiskonnale ning neile, kes kaitsevad Venemaal poliitilisi ja kodanikuvabadusi, näiteks võttes järjekindlamalt ja kõrgemal tasandil sõna seoses peamiste muret tekitavate juhtumitega (sh Vladimir Kara‑Murza mürgitamine), kasutades täielikult ära suursaadikute ja muude ametnike visiite piirkondadesse, et tõstatada inimõigustega seotud mureküsimusi ning kohtuda inimõiguste kaitsjate ja kodanikuühiskonnaga, ning kasutades strateegiliselt sotsiaalmeediat, arvamusartikleid ja ajakirjandust, et avaldada inimõiguste kaitsjatele toetust, sh Venemaal ja Venemaa sõltumatute kanalite kaudu, samuti toetades ohus olevaid Venemaa sõltumatuid ajakirjanikke diplomaatiliste ja konsulaarmeetmetega, sh paindliku viisapoliitikaga; samal ajal rõhutab Euroopa Parlament, et selline koostöö kodanikuühiskonnaga peab olema ELi tulevase Venemaa-strateegia tugisammas, ning ärgitab liikmesriike kaaluma võimalust võtta vastu Venemaal surve alla sattunud või keelatud vabaühendusi ning lubada neil vajaduse korral tegutseda ELi territooriumil, suurendada toetust inimõiguste kaitsjate tööle ning vajaduse korral hõlbustada erakorraliste viisade väljastamist ja pakkuda ajutist varjupaika ELi liikmesriikides;
   f) vajadus jätkata koostööd Venemaa kodanikuühiskonnaga ja seega ületada üha suuremaid takistusi, millega Venemaa ametivõimud püüavad piirata inimestevahelisi kontakte, kodanikuühiskonna koostööd ja Venemaa kodanikuühiskonna organisatsioonide toetamist;
   g) mõista hukka uued varjatud repressioonid, mille eesmärk on karistada nii pealinnas kui ka mujal töötajaid, arste, õpetajaid ja sotsiaaltöötajaid meeleavaldustel osalemise eest või praeguse režiimi vastaste toetamise eest;
   h) vajadus, et EL ja liikmesriigid tõstataksid Euroopa Nõukogus kiiresti küsimuse Venemaa Föderatsiooni poolt autoritaarsete õigusaktide hiljutise vastuvõtmise kohta, pidades silmas Euroopa Nõukogu ees võetud rahvusvaheliste kohustuste täitmist;
   i) koordineeritud meetmete võtmine sarnaselt meelestatud rahvusvaheliste partneritega, sealhulgas G7 riikidega, nõudes tungivalt, et Venemaa ametivõimud lõpetaksid riigisisesed repressioonid demokraatia ning kodanikuühiskonna aktivistide ja inimõiguste kaitsjate vastu; see peaks hõlmama ka kõrgetasemelist ja avalikku sekkumist, kooskõlastatud algatusi ja pidevat kontrolli rahvusvahelistel ja piirkondlikel inimõigustealastel foorumitel, nagu Euroopa Nõukogu, OSCE ja ÜRO Inimõiguste Nõukogu;
   j) hinnata regulaarselt inimõigustele avalduvat mõju, tagamaks, et koostöö Venemaa ametivõimudega ei kahjusta inimõiguste eesmärke ega aita otseselt ega kaudselt kaasa inimõiguste rikkumisele;
   k) ergutada ELi linnu, kellel on oma Venemaa vastaspooltega käimas aktiivsed sõpruslinnade projektid, vaatama need kokkulepped läbi ja ajakohastama neid, et võtta arvesse inimõiguste mõõdet ning keskenduda koostöös peamiselt kodanikuühiskonnale ja inimestevahelistele kontaktidele;
   l) järgida parlamendi üleskutset, et ELi delegatsioon ja riiklikud diplomaatilised esindused Venemaal jälgiksid koha peal tähelepanelikult poliitvangide olukorda ja kohtuprotsesse, pakuksid neile igakülgset toetust, mida nad võivad vajada, ning teeksid koostööd, et tagada nende kiire vabastamine;
   m) vältida legitiimsuse andmist inimõiguste rikkumiste ja repressioonide eest vastutavatele ametnikele, tagades näiteks, et suursaadikud ja kõrgetasemelised külalised väldivad oma äranägemisel toimuvaid kohtumisi repressioonidega seotud ametnikega, näiteks riigiduuma liikmetega, kes on seotud nn välisagentide (nagu Andrei Klimov) seaduse koostamisega; jälgida sellega seoses selliseid kahepoolseid foorumeid nagu Trianoni dialoog ja Sotši dialoog; kaaluda nende peatamist, järgides Peterburi dialoogi eeskuju, mis otsustas tegevuse peatada seni, kuni mõnda selle liiget diskrimineeritakse „mittesoovitavate välismaiste organisatsioonidena“;

3.  avaldab toetust kõigile isikutele ja organisatsioonidele, keda represseeritakse, ning nõuab tungivalt, et Venemaa ametivõimud lõpetaksid kodanikuühiskonna, meedia, inimõiguste organisatsioonide ja aktivistide ründamise, ahistamise ja hirmutamise; mõistab hukka Venemaa ametivõimude suutmatuse kaitsta neid osalejaid kolmandate isikute rünnakute, ahistamise ja hirmutamise eest ning selliseid rünnakuid erapooletult uurida;

4.  tuletab kõigile Venemaal tegutsevatele ELi ettevõtjatele meelde, et nad näitaksid inimõiguste austamisega seoses üles erilist hoolsust ja täidaksid oma sellealased kohustused kooskõlas ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtetega; tunneb muret kõrgetasemeliste Euroopa poliitikute nõustumise pärast tulusate lepingute sõlmimisega Kremlile kuuluvate või sellega seotud äriühingutega, näiteks Gazprom või Rosnieft;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa Nõukogule, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonile ning Venemaa Föderatsiooni presidendile, valitsusele ja riigiduumale.

(1) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2021)0159.
(2) ELT C 76, 28.2.2018, lk 27.

Viimane päevakajastamine: 8. oktoober 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika