Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2021/2749(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B9-0347/2021

Keskustelut :

PV 10/06/2021 - 7.3
CRE 10/06/2021 - 7.3

Äänestykset :

PV 10/06/2021 - 9
PV 10/06/2021 - 15

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0291

Hyväksytyt tekstit
PDF 134kWORD 49k
Torstai 10. kesäkuuta 2021 - Strasbourg
Saksalaisten kansalaisjärjestöjen luokitteleminen epätoivotuiksi järjestöiksi Venäjällä ja Andrei Pivovarovin pidättäminen
P9_TA(2021)0291RC-B9-0347/2021

Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. kesäkuuta 2021 saksalaisten kansalaisjärjestöjen luokittelemisesta epätoivotuiksi järjestöiksi Venäjällä ja Andrei Pivovarovin pidättämisestä (2021/2749(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venäjästä, muun muassa 29. huhtikuuta 2021 antamansa päätöslauselman Venäjästä – Aleksei Navalnyin tapaus, sotilasjoukkojen keskittäminen Ukrainan rajalle ja Venäjän iskut Tšekin tasavallassa(1) sekä 12. toukokuuta 2016 antamansa päätöslauselman Krimin tataareista(2),

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja sen pöytäkirjat, erityisesti ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan, joka koskee oikeutta sananvapauteen, ja 11 artiklan, joka koskee oikeutta kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon Venäjän federaation perustuslain sekä kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet, joihin Venäjä on Euroopan neuvoston, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) ja Yhdistyneiden kansakuntien (YK) jäsenenä sitoutunut,

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston Venetsian komission 13. kesäkuuta 2016 antaman lausunnon nro 814/2015 tiettyjen säädösten muuttamisesta annetusta Venäjän federaation laista nro 129-FZ (federaation laki ulkomaisten ja kansainvälisten kansalaisjärjestöjen epätoivotusta toiminnasta),

–  ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 1. toukokuuta 2021 EU:n puolesta antaman julkilausuman 8 EU-kansalaiselle asetetuista pakotteista,

–  ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan EU:n puolesta 15. toukokuuta 2021 antaman julkilausuman ”epäystävällisten valtioiden” luettelon julkaisemisesta,

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) tiedottajan 27. toukokuuta 2021 antaman julkilausuman saksalaisten kansalaisjärjestöjen luokittelemisesta ”epätoivotuiksi järjestöiksi”,

–  ottaa huomioon EUH:n tiedottajan 1. kesäkuuta 2021 antaman julkilausuman Andrei Pivovarovin pidättämisestä,

–  ottaa huomioon EUH:n tiedottajan 4. kesäkuuta 2021 antaman julkilausuman ”äärijärjestöistä” annetusta laista,

–  ottaa huomioon EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa toimivan valtuuskunnan puheenjohtajan 3. kesäkuuta 2021 antaman lausunnon hajotetun Avoin Venäjä -kansalaisjärjestön johtajan Andrei Pivovarovin pidättämisestä EU:hun sijoittautuneelle lentoyhtiölle kuuluvassa matkustajakoneessa, joka oli juuri valmistautumassa lähtöön Pietarin lentoasemalla,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että mielipiteen-, sanan- ja yhdistymisvapauden ja rauhanomaisen kokoontumisvapauden harjoittaminen on perusoikeus, joka on kirjattu Venäjän federaation perustuslakiin sekä lukuisiin kansainvälisiin oikeudellisiin välineisiin, kuten ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen ja Euroopan ihmisoikeussopimukseen, joihin kaikkiin Venäjä on sitoutunut; toteaa, että kansainvälisen oikeuden ensisijaisuus on Venäjälle velvoite, jota viimeaikaiset perustuslakimuutokset eivät voi muuttaa ja joista ei niiden avulla voida poiketa;

B.  ottaa huomioon, että Venäjän federaatio on äskettäin hyväksynyt sortavia lakeja, joilla on laajennettu merkittävästi ”ulkomaisiksi agenteiksi” luokiteltavien henkilöiden ja ryhmien määritelmää ja lisätty näille asetettuja rajoituksia ja vaatimuksia sekä määrätty seuraamuksia niiden rikkomisesta;

C.  ottaa huomioon, että valtiosta riippumattomilla järjestöillä eli kansalaisjärjestöillä on ratkaiseva rooli nykyaikaisissa demokraattisissa yhteiskunnissa, sillä ne antavat kansalaisille mahdollisuuden toimia yhdessä edistääkseen erilaisia oikeutettuja tavoitteita, ja että ne ovat välttämätön kansalaisten osallistumisen muoto, jolla täydennetään, valmistellaan ja seurataan virallista poliittista päätöksentekoa; katsoo, että kansalaisjärjestöillä on siksi tärkeä poliittinen rooli, ja toteaa, että niiden on noudatettava lakia mutta säilytettävä silti riippumattomuutensa kaikesta viranomaisten tarpeettomasta asioihin puuttumisesta;

D.  ottaa huomioon, että ulkomaisten ja kansainvälisten kansalaisjärjestöjen epätoivottua toimintaa koskevassa federaation laissa mahdollistetaan ulkomaisten ja kansainvälisten kansalaisjärjestöjen toiminta Venäjän federaation alueella luokittelu epätoivotuksi; ottaa huomioon, että Venäjän viranomaisten epätoivotuiksi julistamien järjestöjen yhdistymisvapautta rajoitetaan kieltämällä niiden toiminta ja ottamalla käyttöön tähän toimintaan liittyviä hallinnollisia ja rikosoikeudellisia seuraamuksia; ottaa huomioon, että Venäjän viranomaiset ovat käyttäneet lakia keinona helpottaa Venäjällä toimivien riippumattomien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tukahduttamista;

E.  ottaa huomioon, että antamalla nämä lait Venäjän federaatio on antanut viranomaisille lähes täyden määräysvallan riippumattomiin kansalaisyhteiskunnan järjestöihin ja valtuuttanut Venäjän federaation tiedotusvälineitä valvovan viraston (Roskomnadzor) estämään pääsyn verkkoresursseihin; ottaa huomioon, että Venäjän viranomaiset ovat kieltäneet joukkokokoukset julkisilla paikoilla, rajoittaneet oikeutta järjestää yhden hengen mielenosoituksia ja asettaneet näistä mielenosoituksista uutisoiville toimittajille lisärajoituksia;

F.  ottaa huomioon, että Venäjän televiestinnän valvontavirasto Roskomnadzor laati 12. tammikuuta 2021 ensimmäiset kahdeksan hallinnollista seuraamusmääräystä – kaikki Radio Free Europe / Radio Liberty -organisaatiota vastaan – ”ulkomaisia agentteja” koskevan lain rikkomisesta; ottaa huomioon, että lainsäädäntöä on laajennettu siten, että se kattaa myös yksittäiset toimittajat; ottaa huomioon, että Roskomnadzor on tähän mennessä esittänyt Radio Free Europe / Radio Liberty -organisaatiolle 520 seuraamusmääräystä merkintärajoitusten rikkomisesta, joiden odotetaan johtavan 2,4 miljoonan Yhdysvaltain dollarin sakkoihin, kun venäläiset tuomioistuimet ovat antaneet ratkaisunsa niistä kaikista; ottaa huomioon, että Venäjän viranomaiset alkoivat toukokuussa 2021 takavarikoida Radio Free Europe / Radio Liberty -organisaation Moskovan toimiston omaisuutta;

G.  ottaa huomioon, että Venäjän valtioduuman ja liittoneuvoston toukokuussa 2021 hyväksymässä viimeisimmässä lakialoitteessa rajoitettiin jyrkästi oikeuksia ja vapauksia Venäjällä asettamalla ankarat rajoitukset niille, jotka arvostelevat hallitusta, ja kieltämällä heitä osallistumasta julkiseen elämään sekä asettumasta ehdolle vaaleissa millään tasolla, mukaan lukien vuoden 2021 parlamenttivaalit, jos he ovat perustaneet järjestön, joka on mainitulla lakiehdotuksella nimetty tästä lähtien ”äärijärjestöksi” tai ”terroristijärjestöksi”, johtaneet tällaista järjestöä, työskennelleet tällaisessa järjestössä tai muulla tavoin osallistuneet tällaisen järjestön toimintaan;

H.  ottaa huomioon, että lakiesityksen mukaan lakia myös sovelletaan taannehtivasti ja se kohdistuu Aleksei Navalnyin korruptionvastaiseen säätiöön, joka on jo julistettu ”ulkomaiseksi agentiksi” ja jota ollaan nyt nimeämässä ”äärijärjestöksi”;

I.  ottaa huomioon, että Venäjän federaatio on myös laajentanut ”epätoivottuja järjestöjä” koskevan lain soveltamisalaa ottamalla käyttöön kiellon, joka koskee osallistumista niiden toimintaan ulkomailla, ja nimeämällä ”epätoivotuiksi” järjestöt, joiden uskotaan toimivan jo kiellettyjen järjestöjen kanssa toteutettavien rahoitustoimien välittäjinä;

J.  ottaa huomioon, että Venäjän federaatio on nimennyt lukuisia kansainvälisiä ja ulkomaisia kansalaisjärjestöjä, muun muassa yhdysvaltalaiset järjestöt International Republican Institute, National Democratic Institute, National Endowment for Democracy ja Atlantic Council sekä EU:n rahoittaman European Endowment for Democracy -järjestön, Euroopan neuvoston valtiotieteiden laitosten yhdistyksen, Ukrainan maailmankongressin sekä Radio Free Europen / Radio Libertyn pyörittämiä radio-asemia, ”epätoivotuiksi” ja tehnyt samoin myösVenäjän valtakunnansyyttäjän 26. toukokuuta 2021 tekemällä päätöksellä, jossa luokitellaan ”epätoivotuiksi” kolme saksalaista kansalaisjärjestöä, jotka ovat Forum russischsprachiger Europäer e.V., Zentrum für die Liberale Moderne GmbH ja Deutsch-Russischer Austausch e.V.;

K.  toteaa, että aktiivinen kansalaisyhteiskunta on olennainen ja ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen turvaamisen kannalta ratkaisevan tärkeä osa demokraattista ja avointa yhteiskuntaa;

L.  ottaa huomioon, että hyväksyessään nämä lakiesitykset, joihin sisältyy rikosoikeudellisen vastuun välitön soveltaminen, valtionduumalla on ollut kohteenaan Avoin Venäjä -kansalaisliike, demokratiaa ja ihmisoikeuksia edistävä verkosto, joka näin pakotettiin lopettamaan toimintansa suojellakseen aktivistejaan ja tukijoitaan uusilta syytetoimilta;

M.  ottaa huomioon, että Avoin Venäjä ilmoitti 27. toukokuuta 2021 lopettavansa toimintansa suojellakseen henkilöstöään ja jäseniään ”epätoivottuja järjestöjä” koskevan Venäjän lainsäädännön mukaisilta rikossyytteiltä;

N.  ottaa huomioon, että Avoin Venäjä -liikkeen entinen johtaja Andrei Pivovarov poistettiin 31. toukokuuta 2021 puolalaisen LOT-lentoyhtiön rullaamassa olleesta koneesta Pietarissa, hänet pidätettiin mielivaltaisesti ja kaksi päivää myöhemmin hänet asetettiin kahdeksi kuukaudeksi tutkintavankeuteen ”epätoivotun järjestön toiminnan harjoittamisesta”, josta häntä uhkaa enintään kuuden vuoden vankeusrangaistus; ottaa huomioon, että Nižni Novgorodissa toimiva aktivisti Mihail Josilevitš on yksi niistä, jotka ovat tällä hetkellä syytettyinä ja vangittuina samojen syytteiden nojalla;

O.  ottaa huomioon, että nämä toimet ovat jatkumoa lukemattomille poliittisesti motivoiduille rikossyytteille, joita Venäjän federaatio on nostanut sellaisia henkilöitä vastaan, jotka ilmaisevat eriäviä mielipiteitä tai ovat ilmoittaneet haluavansa asettua ehdolle Venäjällä syyskuussa 2021 pidettävissä parlamenttivaaleissa, ja joista ovat esimerkkeinä korruption vastustajan ja oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin vangitseminen sekä vasemmisto-oppositiota edustavalle bloggaajalle ja poliitikolle Nikolai Platoškinille langetettu viiden vuoden ehdollinen tuomio; kehottaa kiinnittämään yhtä lailla huomiota viimeaikaisiin kanteisiin, joita on nostettu oppositiopoliitikko Dmitri Gudkovia, tiedotusvälineitä (esimerkiksi Radio Free Europe / Radio Liberty, Meduza ja VTimes) ja useita toimittajia vastaan, joita syytetään ”ulkomaisiksi agenteiksi”; ottaa huomioon, että jopa opiskelijalehdet ovat tukahduttamistoimien kohteena; ottaa huomioon, että Memorial-ihmisoikeuskeskuksen mukaan Venäjän viranomaisten hallussa on tällä hetkellä lähes 400 poliittista vankia Venäjän federaation velvoitteiden vastaisesti;

P.  ottaa huomioon, että Venäjän viranomaiset käyttivät kovia otteita niitä rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan, jotka lähtivät kaduille eri puolilla maata tukeakseen Aleksei Navalnyia ja protestoidakseen korruptiota ja epäoikeudenmukaisuutta vastaan; ottaa huomioon, että mielenosoituksia seuraavan venäläisen OVD-Info-järjestön mukaan kolmen päivän mielenosoituksissa tammi- ja helmikuussa pidätettiin yli 11 000 mielenosoittajaa, muun muassa kymmeniä riippumattomia toimittajia ja ihmisoikeuksien puolustajia, jotka uutisoivat mielenosoituksista tai seurasivat niitä; ottaa huomioon, että eri puolilla maata on pantu vireille tuhansia hallinnollisia syytetoimia ja nostettu yli 100 rikossyytettä ja että lisäksi ihmisiä on pidätettyinä ja vangittuina tekaistujen syytteiden nojalla;

Q.  ottaa huomioon, että lukuisten raporttien mukaan ”hallinnolliseen säilöönottoon” tuomittuja rauhanomaisia mielenosoittajia on kohdeltu huonosti, sillä heidät on muun muassa sijoitettu täyteen ahdettuihin säilöönottolaitoksiin, heiltä on evätty ruoka ja vesi useiksi tunneiksi ja heidät on pakotettu viettämään pitkiä ajanjaksoja (useita tunteja kerrallaan, usein yöaikaan) poliisiajoneuvoissa siirron aikana; ottaa huomioon, että mielenosoituksiin osallistuneet ovat myös kertoneet, että heidät on uhattu erottaa tai erotettu yliopistosta tai korkeakoulusta tai he ovat menettäneet työpaikkansa; ottaa huomioon, että lisäksi mellakkapoliisi syyllistyi liialliseen voimankäyttöön rauhanomaisia mielenosoittajia, myös vanhuksia ja lapsia, vastaan;

R.  katsoo, että EU:n kokonaisvaltaisessa Venäjä-strategiassa on ratkaisevan tärkeää varmistaa, että Venäjän kanssa tehtävä yhteistyö ei vaaranna demokratian arvoja ja ihmisoikeuksien suojelua;

S.  ottaa huomioon, että Kremlin hallinto tekee kaikkensa eristääkseen venäläiset kansainvälisestä yhteisöstä ja riistääkseen heiltä toivon demokraattisesta tulevaisuudesta, myös turvautumalla erilaisiin keinoihin kieltää opposition ehdokkaita osallistumasta Venäjän vuoden 2021 parlamenttivaaleihin;

T.  ottaa huomioon, että Levada-keskuksen tutkimus osoittaa, että vallassa olevan Yhtenäinen Venäjä -puolueen suosio laski historiallisen alas sen jälkeen, kun se tuki epäsuosittua eläkeuudistusta ja jyräsi läpi luonnoksen perustuslakimuutoksiksi, joihin sisältyy muun muassa muutos, joka voisi mahdollistaa presidentti Vladimir Putinin pysymisen virassa vuoteen 2036 saakka; ottaa huomioon, että Venäjän viranomaisten kansalaisyhteiskuntaan ja poliittiseen oppositioon kohdistamat lisääntyvät tukahduttamistoimet paljastavat, että viranomaiset pelkäävät kansan tyytymättömyyttä maan heikkoon sosioekonomiseen tilanteeseen ja hallitsevan luokan korruptioon;

1.  kehottaa Venäjän viranomaisia

   a) vapauttamaan Andrei Pivovarovin välittömästi ja ehdoitta sekä luopumaan kaikista syytteistä häntä ja kaikkia muita ”epätoivottuja järjestöjä” koskevan lain nojalla syytteeseen asetettuja tai muuten mielivaltaisesti pidätettyjä henkilöitä vastaan;
   b) lopettamaan kaikki kostotoimet maassa toimivia poliittisia vastustajia ja muita kriittisiä ääniä vastaan; takaamaan kaikille poliittisille puolueille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua vaaleihin ja menestyä niissä;
   c) lopettamaan rikosoikeudellisten syytteiden nostaminen ihmisoikeuksien puolustajia ja aktivisteja vastaan ”ulkomaisia agentteja” koskevan lain ja ”epätoivottuja järjestöjä” koskevan lain nojalla, kumoamaan tämän syrjivän lainsäädännön ja muuttamaan Venäjän valtakunnansyyttäjän päätöstä luokitella kolme saksalaista kansalaisjärjestöä sekä yhteensä 34 muuta ulkomaista kansalaisjärjestöä ”epätoivotuiksi”;
   d) kumoamaan äskettäin hyväksytyn lainsäädännön ja lopettamaan sellaisen uuden erityislainsäädännön laatimisen tai sellaisten muiden tavanomaisten rikos- tai hallintolakien väärinkäytön, joilla otetaan käyttöön uusia yleisluontoisia rajoituksia, jotka kohdistuvat riippumattomaan kansalaisyhteiskuntaan, oikeuteen rauhanomaiseen kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen sekä oikeuteen saada tietoa verkossa, sekä tarkistamaan lainsäädäntöään ja saattamaan sen kansainvälisten velvoitteidensa, ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden ja oman perustuslakinsa mukaiseksi;
   e) olemaan hyväksymättä parhaillaan valmisteilla olevaa uutta lainsäädäntöä, jolla kiellettäisiin mielivaltaisesti ”epätoivotuiksi” luokiteltujen järjestöjen henkilöstöä tai kannattajia asettumasta ehdolle vaaleissa;
   f) tunnustamaan elinvoimaisen ja aktiivisen kansalaisyhteiskunnan myönteisen panoksen demokratian ja yhteiskunnan tilaan ja takaamaan suotuisan ympäristön, jossa kansalaisyhteiskunnan järjestöt ja aktivistit voivat vapaasti myötävaikuttaa ihmisoikeuksien, perusvapauksien ja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin edistämiseen ja suojeluun;
   g) ottamaan tarkastelun kohteeksi ja saattamaan ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden mukaiseksi muun lainsäädännön, jota käytetään sananvapauden rajoittamiseen, mukaan lukien disinformaatiokampanjoita, ääriliikkeiden torjuntaa ja terrorismin torjuntaa koskeva Venäjän lainsäädäntö;
   h) vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki rauhanomaiset mielenosoittajat ja muut kansalaisyhteiskunnan aktivistit ja poliitikot, mukaan lukien Aleksei Navalnyi ja henkilöt, jotka on pidätetty ja otettu säilöön tekaistujen hallinnollisten ”rikosten” perusteella tai joita vastaan on nostettu tekaistuja rikossyytteitä pelkästään siitä syystä, että he ovat käyttäneet rauhanomaisesti oikeuttaan sananvapauteen ja rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen, ja joiden joukossa on toimittajia, asianajajia, oppositioaktivisteja, ihmisoikeuksien puolustajia ja muita kansalaisyhteiskunnan toimijoita, muun muassa Aleksei Navalnyin ja hänen korruptionvastaisen säätiönsä henkilöstön jäseniä ja avustajia;
   i) edistämään osaltaan ihmisten välisiä yhteyksiä, jotka hyödyttäisivät sekä Venäjän federaatiota että Euroopan unionia;

2.  kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa, neuvostoa, EU:n edustustoja, jäsenvaltioita ja komissiota keskittymään seuraaviin asioihin, kun ne valmistelevat EU:n kokonaisvaltaista Venäjä-strategiaa ja reagoivat oikeusvaltion, perusvapauksien ja ihmisoikeuksien rapautumiseen Venäjällä:

   a) EU:n ja Venäjän suhteissa otetaan käyttöön uusi ehto, jonka tarkoituksena on lopettaa poliittisiin ja kansalaisyhteiskunnan aktivisteihin, ihmisoikeuksien puolustajiin ja asianajajiin, oppositiopoliitikkoihin, toimittajiin, riippumattomiin tiedotusvälineisiin, ammattiyhdistyksiin ja kansalaisjärjestöihin Venäjällä kohdistettavat kansalliset tukahduttamistoimet, ja, jos tilanteeseen ei puututa, otetaan käyttöön uusia EU:n pakotteita, joilla muun muassa estetään venäläisiä oligarkkeja ja ihmisoikeusloukkauksista vastuussa olevia viranhaltijoita hankkimasta kiinteistöjä, saamasta viisumeja ja hyödyntämästä rahoitustuotteita EU:ssa;
   b) EU:n ja Venäjän välisissä suhteissa ja kaikessa Venäjän kanssa käytävässä vuoropuhelussa puututaan ihmisoikeuksiin toimin, jotka ilmentävät asianmukaisesti Venäjällä toteutettujen ihmisoikeuksien tukahduttamistoimien vakavuutta erityisesti tammikuun 2021 jälkeisenä aikana; jatketaan solidaarisuudenosoituksia ja yhtenäisiä toimia niiden Venäjää koskevien kantojen yhteen sovittamiseksi, jotta voidaan rajoittaa Venäjällä äskettäin hyväksyttyjen rajoittavien lakien kielteisiä vaikutuksia, ja harkitaan ajatusta Venäjän hallintoon kohdistuvien talouspakotteiden aiheuttaman taakan jakamisesta jäsenvaltioiden kesken oikeudenmukaisuuden hengessä, pysäytetään strategiset hankkeet, kuten Nord Stream 2, ja täydennetään EU:n nykyistä maailmanlaajuista ihmisoikeuspakotejärjestelmää vastaavalla korruptiota käsittelevällä järjestelmällä;
   c) toteutetaan koordinoituja toimia, joilla torjutaan ja rajoitetaan Venäjällä äskettäin hyväksyttyjen rajoittavien lakien kielteisiä vaikutuksia ja asetetaan etusijalle strateginen yhteistyö Venäjän demokratia- ja ihmisoikeusaktivistien kanssa erityisesti valtavirtaistamalla ihmisoikeudet, sukupuolten tasa-arvo mukaan luettuna, ja kansalaisyhteiskunnan kuuleminen kaikissa vuoropuheluissa ja EU:n ja Venäjän yhteistyön aloilla, myös digitalisaatiota ja ilmastonmuutosta koskevan yhteistyön kautta, sekä mahdollisissa koulutus- ja kulttuuriyhteistyöohjelmissa, samalla kun tehdään säännöllisesti ihmisoikeusvaikutusten arviointeja tämän yhteistyön tarkastelua varten;
   d) arvioidaan, minkä instituutioiden, järjestöjen ja tiedotusvälineiden, joilla on tiiviit yhteydet Venäjän hallitukseen, toimintaa EU:ssa olisi valvottava;
   e) lisätään tukea ihmisoikeuksien puolustajille, riippumattomille kansalaisjärjestöille ja tiedotusvälineille, kansalaisyhteiskunnalle ja niille, jotka puolustavat poliittisia vapauksia ja kansalaisvapauksia Venäjällä, esimerkiksi osoittamalla pitkäkestoisempaa ja korkeatasoisempaa sitoutumista keskeisiin yksittäisiin huolta aiheuttaviin tapauksiin, joista esimerkkinä on Vladimir Kara-Murzan myrkytys, hyödyntämällä laajalti suurlähettiläiden ja muiden viranhaltijoiden vierailuja alueilla siinä, että tuodaan esiin ihmisoikeusongelmia ja tavataan ihmisoikeuksien puolustajia ja kansalaisyhteiskuntaa, ja käyttämällä strategisesti sosiaalista mediaa, mielipidekirjoituksia ja lehdistössä julkaistavia viestejä ihmisoikeuksien puolustajille annettavan tuen ilmaisemiseen Venäjällä ja riippumattomien venäläiskanavien kautta sekä tukemalla riippumattomia toimittajia Venäjällä diplomaattisin ja konsuliedustustojen toimin, esimerkiksi joustavalla viisumipolitiikalla, kun he ovat vaarassa; parlamentti korostaa, että tämän kansalaisyhteiskunnan kanssa tehtävän yhteistyön on oltava EU:n tulevan Venäjää koskevan uuden strategisen lähestymistavan tukipilari, ja kehottaa jäsenvaltioita harkitsemaan venäläisten uhattuina olevien tai kiellettyjen kansalaisjärjestöjen vastaanottamista ja niiden toiminnan sallimista EU:n alueelta käsin, mikäli tämä on tarpeen, sekä lisäämään tukeaan ihmisoikeuksien puolustajien työlle ja tarvittaessa helpottamaan hätäviisumien myöntämistä ja tarjoamaan tilapäistä suojaa EU:n jäsenvaltioissa;
   f) pannaan merkille tarve jatkaa kansalaisyhteiskuntayhteistyötä Venäjän kanssa ja siksi puuttua kasvaviin esteisiin, joita Venäjän viranomaiset asettavat ihmisten väliselle yhteyksille, kansalaisyhteiskuntayhteistyölle ja Venäjän kansalaisyhteiskunnan järjestöille annettavalle tuelle;
   g) tuomitaan uudet salaiset tukahduttamistoimet, joilla pyritään rankaisemaan sekä pääkaupungissa että muualla työntekijöitä, sairaalalääkäreitä, opettajia ja sosiaalipalvelujen työntekijöitä, jotka osallistuvat mielenosoituksiin tai tukevat nykyisen hallinnon vastustajia;
   h) pannaan merkille EU:n ja sen jäsenvaltioiden tarve ottaa Euroopan neuvostossa kiireesti esille ongelmat, jotka liittyvät äskettäisten autoritaaristen säädösten hyväksymiseen Venäjän federaatiossa, kun otetaan huomioon Venäjän kansainväliset velvoitteet Euroopan neuvostoa kohtaan ja niiden täyttäminen;
   i) toteutetaan samanmielisten kansainvälisten kumppaneiden, myös G7-maiden, kanssa koordinoituja toimia, joiden puitteissa kehotetaan Venäjän viranomaisia lopettamaan demokratia-aktivisteihin, kansalaisyhteiskunnan aktivisteihin ja ihmisoikeuksien puolustajiin Venäjällä kohdistuvat tukahduttamistoimet ja joihin olisi sisällyttävä myös korkealla tasolla toteutettavia ja julkisia toimia, koordinoituja aloitteita ja jatkuvaa valvontaa kansainvälisillä ja alueellisilla ihmisoikeusfoorumeilla, kuten Euroopan neuvostossa, Etyjissä ja YK:n ihmisoikeusneuvostossa;
   j) tehdään säännöllisiä ihmisoikeuksia koskevia vaikutustenarviointeja sen varmistamiseksi, että yhteistyö Venäjän viranomaisten kanssa ei heikennä ihmisoikeustavoitteita eikä edistä suoraan eikä välillisesti ihmisoikeusloukkauksia;
   k) kannustetaan EU:n kaupunkeja, joilla on aktiivisia ystävyyskaupunkihankkeita venäläiskaupunkien kanssa, tarkistamaan ja päivittämään näitä sopimuksia ihmisoikeusulottuvuuden huomioon ottamiseksi ja keskittymään yhteistyössä pääasiassa kansalaisyhteiskuntaan ja ihmisten välisiin yhteyksiin;
   l) noudatetaan parlamentin kehotusta, jonka mukaan EU:n edustuston ja kansallisten diplomaattiedustustojen Venäjällä olisi seurattava paikalla tiiviisti yksittäisten poliittisten vankien tilannetta ja oikeudenkäyntejä, tarjottava heille ja heidän perheilleen kaikki tarvittava tuki ja toimittava yhdessä näiden vankien vapauttamiseksi pikaisesti;
   m) vältetään legitimiteetin antamista ihmisoikeusloukkauksista ja tukahduttamistoimista vastuussa oleville viranhaltijoille esimerkiksi varmistamalla, että suurlähettiläät ja korkean tason vierailijat välttävät harkinnanvaraisia tapaamisia tukahduttamistoimiin osallistuneiden viranhaltijoiden, esimerkiksi ”ulkomaisia agentteja” koskevan lain laatimiseen osallistuneiden valtionduuman jäsenten, kuten Andrei Klimovin, kanssa; seurataan tähän liittyen kahdenvälisiä foorumeja, kuten Trianonin vuoropuhelua ja Sotšin vuoropuhelua; arvioidaan niiden keskeyttämistä samalla tavoin kuin toimittiin Pietarin vuoropuhelussa, joka päätettiin olla kutsumatta koolle niin kauan kuin joitakin sen jäseniä syrjitään ”epätoivottuina ulkomaisina järjestöinä”;

3.  ilmaisee tukensa kaikille henkilöille ja järjestöille, joihin kohdistetaan tukahduttamistoimia, ja vaatii Venäjän viranomaisia lopettamaan kansalaisyhteiskuntaan, tiedotusvälineisiin, ihmisoikeusjärjestöihin ja aktivisteihin kohdistuvan häirinnän ja pelottelun ja näihin kohdistetut hyökkäykset; tuomitsee sen, että Venäjän viranomaiset eivät ole suojelleet näitä toimijoita kolmansien osapuolten hyökkäyksiltä, häirinnältä ja pelottelulta eivätkä ole tutkineet puolueettomasti näihin kohdistuneita hyökkäyksiä;

4.  muistuttaa kaikkia Venäjällä toimivia EU:n yrityksiä siitä, että niiden on noudatettava erityistä huolellisuutta ja kannettava vastuunsa ihmisoikeuksien kunnioittamisesta yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisesti; on huolissaan siitä, että korkea-arvoiset eurooppalaiset poliitikot hyväksyvät tuottoisia sopimuksia Kremlin omistuksessa tai siihen sidoksissa olevien yritysten, kuten Gazpromin tai Rosneftin, kanssa;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan neuvostolle, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle sekä Venäjän federaation presidentille, hallitukselle ja duumalle.

(1) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2021)0159.
(2) EUVL C 76, 28.2.2018, s. 27.

Päivitetty viimeksi: 8. lokakuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö