Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2021/2745(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B9-0341/2021

Arutelud :

PV 08/06/2021 - 13
CRE 08/06/2021 - 13

Hääletused :

PV 10/06/2021 - 9
PV 10/06/2021 - 15

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0292

Vastuvõetud tekstid
PDF 137kWORD 52k
Neljapäev, 10. juuni 2021 - Strasbourg
Inimõigused ja poliitiline olukord Kuubas
P9_TA(2021)0292RC-B9-0341/2021

Euroopa Parlamendi 10. juuni 2021. aasta resolutsioon inimõiguste ja poliitilise olukorra kohta Kuubas (2021/2745(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Kuuba kohta, eriti 15. novembri 2018. aasta resolutsiooni inimõiguste olukorra kohta Kuubas(1), 3. detsembri 2019. aasta resolutsiooni José Daniel Ferreri juhtumi kohta(2) ja 5. juuli 2017. aasta resolutsiooni, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kuuba Vabariigi vahelise poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta(3),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Kuuba vahelist poliitilise dialoogi ja koostöö lepingut, mis allkirjastati 2016. aasta detsembris ja mida kohaldatakse ajutiselt alates 1. novembrist 2017(4),

–  võttes arvesse Kesk‑Ameerika riikidega suhtlemiseks loodud delegatsiooni 11. detsembril 2020 toimunud kuulamist Kuuba teemal,

–  võttes arvesse ELi ja Kuuba ühisnõukogu liikmete mitteametlikku videokonverentsi, mis toimus 20. jaanuaril 2021(5),

–  võttes arvesse 26. veebruaril 2021 poliitilise dialoogi ja koostöölepingu raames toimunud kolmandat ametlikku inimõigusdialoogi(6),

–  võttes arvesse Kuuba inimõiguste olukorra üldist korrapärast läbivaatamist, mille Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) Inimõiguste Nõukogu korraldas 2018. aasta mais,

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti ning muid rahvusvahelisi inimõigusi käsitlevaid lepinguid ja õigusakte,

–  võttes arvesse ÜRO konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta ja ÜRO naiste diskrimineerimise likvideerimise komitee üldisi soovitusi,

–  võttes arvesse inimõiguste organisatsioonide Human Rights Watch, Human Rights Foundation ja Prisoners Defenders aruandeid, Ameerika Inimõiguste Komisjoni (IACHR) 2020. aasta aruande IV peatüki B osa Kuuba kohta, orjapidamise tänapäevaste vormide, nende põhjuste ja tagajärgede ÜRO eriraportööri 6. novembri 2019. aasta teatist ÜRO inimõiguste ülemvolinikule, inimkaubanduse, eelkõige naiste ja lastega kauplemise eriraportööri teatist Kuuba arstibrigaadide kohta ning viimase Kuuba inimõiguste olukorra üldise korrapärase läbivaatamise (2018) järeldusi Kuuba arstibrigaadide kohta,

–  võttes arvesse Kuuba inimõiguste vaatluskeskuse aruandeid repressioonide ja meelevaldsete kinnipidamiste kohta 12 kuu jooksul kuni 2021. aasta maini,

–  võttes arvesse IACHRi 179. istungjärgu avalikke kuulamisi,

–  võttes arvesse IACHRi resolutsioone 7/2021, 14/2021 ja 24/2021,

–  võttes arvesse piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastast ÜRO konventsiooni, mille ÜRO Peaassamblee võttis vastu 10. detsembril 1984. aastal ja mille osalisriik Kuuba on,

–  võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni, millele Kuuba on alla kirjutanud,

–  võttes arvesse ELi suuniseid inimõiguste kaitsjate kohta,

–  võttes arvesse Kuuba põhiseadust ja karistusseadustikku,

–  võttes arvesse Kuuba Vabariigi väliskaubanduse ja investeeringute ministeeriumi 29. märtsi 2010. aasta resolutsiooni 168, 12. septembri 1976. aasta seadust 1312 (nn rändeseadus) ja selle 18. detsembri 2015. aasta dekreeti nr 26 ja 12. oktoobri 2012. aasta dekreeti nr 306, Ameerika inimõiguste konventsiooni ning Ameerika Inimõiguste Komisjoni 2021. aasta aprillis avaldatud 2020. aasta aruannet,

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsioone, mille Kuuba on ratifitseerinud,

–  võttes arvesse mõiste „kodanikuühiskonna organisatsioon“ määratlust Euroopa Liidu Teatajas,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõikeid 2 ja 4,

A.  arvestades, et 2016. aastal allkirjastatud poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu mõlemad osalised kinnitasid uuesti, et austavad universaalseid inimõigusi, nagu need on sätestatud inimõiguste ülddeklaratsioonis ja muudes asjaomastes inimõigusi käsitlevates rahvusvahelistes õigusaktides; arvestades, et 5. juulil 2017 kiitis Euroopa Parlament ELi‑Kuuba poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu heaks;

B.  arvestades, et 2017. aastal võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, milles kinnitatakse parlamendi seisukohti demokraatia, universaalsete inimõiguste ja põhivabaduste, nagu väljendus-, kogunemis- ja poliitilise ühinemise vabaduse ning teabevabaduse kohta kõigis selle vormides;

C.  arvestades, et inimõigused, vabadus ning inimeste väärikus ja heaolu on kõige paremini esindatud ja kaitstud demokraatias, mis tähendab muu hulgas võimu vahetumist, vabu ja õiglasi valimisi ning poliitilise pluralismi austamist; arvestades, et hiljuti heaks kiidetud Kuuba põhiseaduse artiklis 5 rõhutatakse, et Kuuba Kommunistlik Partei kehastab kõrgeimat riigivõimu, ning seda kinnitavad artiklid 4 ja 229, kus toonitatakse, et sotsialism on pöördumatu süsteem; arvestades, et 2019. aasta uue põhiseaduse eesmärk ei ole mitte ainult kaitsta süsteemi ja külmutada igasugune vabaduste ja õiguste reformimise protsess, vaid neid ka veel rohkem piirata; arvestades, et režiim piirab tugevalt teistsuguste poliitiliste veendumustega inimeste osalemist avalikus poliitilises elus ja poliitilistel ametikohtadel; arvestades, et endiselt puuduvad tingimused, mis tagaksid kohtusüsteemi sõltumatuse, eriti aktivistide ja teisitimõtlejatega seotud juhtumite puhul;

D.  arvestades, et dekreet nr 349 piirab kunstnike väljendusvabadust, sest selles nõutakse avalike ja eraviisiliste esituste ja näituste korraldamiseks eelnevat luba; arvestades, et veebisisu käsitleva dekreediga nr 370 on kehtestatud mitmeti mõistetav raamistik, mis võimaldab aktivistide ja sõltumatute ajakirjanike tagakiusamist, eriti COVID‑19 pandeemia kontekstis; arvestades, et Kuuba karistusseadustik sisaldab selliseid sätteid nagu „ohuolukord“ ja „kuritegelikkusele eelnevad julgeolekumeetmed“, mille alusel hoitakse vangistuses üle 8 000 inimese, keda ei saa süüdistada kuritegudes, ning lisaks on 2 500 inimest mõistetud sunnitööle;

E.  arvestades, et alates poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu jõustumisest peaaegu neli aastat tagasi ei ole Kuubas tehtud konkreetseid edusamme seoses lepingu üldpõhimõtete ja -eesmärkidega, s.t seoses Kuuba kodanike inimõiguste ja põhivabaduste ning majanduslike ja sotsiaalsete tingimuste parandamisega; arvestades, et selle asemel on Kuuba režiimi repressioonid ja inimõiguste rikkumised veelgi hoogustunud, kogu Kuuba ühiskonna olukord on veelgi halvenenud ning see on põhjustanud olulistest sektoritest lähtuva uue vastupanu ja rahumeelsete meeleavalduste laine, mille Kuuba režiimi repressiivstruktuurid on jõhkralt maha surunud;

F.  arvestades, et ÜRO Inimõiguste Nõukogu meelevaldse kinnipidamise küsimustega tegeleva töörühma 14. oktoobril 2020 avaldatud arvamuses nr 50/2020 hoiatatakse, et inimõiguste süsteemne rikkumine on Kuuba ametivõimude levinud tava; arvestades, et viimase 12 kuu jooksul kuni 1. juunini 2021 registreeriti Kuubas 199 poliitvangistuse juhtumit, neist 65 uut juhtumit; arvestades, et aprill on seni olnud 2021. aasta kõige repressiivsem kuu, mil Kuuba inimõiguste vaatluskeskus (OCDH) dokumenteeris rohkem kui 1 018 repressiivakti inimõiguste aktivistide ja sõltumatute ajakirjanike vastu, kusjuures 206 korral oli tegu meelevaldse kinnipidamisega ja 13 juhtumit olid seotud raske vägivallaga; arvestades, et organisatsiooni Prisoners Defenders andmetel on Kuubas praegu 150 poliitvangi;

G.  arvestades, et Ameerika Inimõiguste Komisjoni 11. veebruari 2021. aasta analüüsi põhjal võeti vastu ettevaatusabinõud 20 San Isidro liikumise liikme kaitseks ja on piisavalt tõendatud, et nende inimeste õigus elule ja isikupuutumatusele on suures ohus; arvestades, et Kuuba ametivõimud tungisid ebaseaduslikult sõltumatu kunstniku ja San Isidro liikumise koordinaatori Luis Manuel Otero Alcántara majja ning pidasid teda mitu tundi meelevaldselt ja süüdistust esitamata kinni; arvestades, et San Isidro liikumise liiget Denis Solís Gonzálezt hoitakse meelevaldselt vanglas, süüdistatuna lugupidamatuses, ning Luis Robles Elizástegui viibib vanglas üksnes selle eest, et ta kandis plakatit, millel nõuti rahumeelselt Denis Solís Gonzáleze vabastamist; arvestades, et San Isidro liikumise liige ja laulu „Patria y Vida“ kaasautor Maykel Castillo Pérez on meelevaldselt vangistatud ja kadunuks jääma sundimist käsitleva ÜRO komisjoni teatel oli ta kadunud 14 päeva;

H.  arvestades, et vastupidiselt Euroopa Parlamendi nõudmistele ei ole ELi esindajad külastanud poliitvange vanglates ega jälginud opositsiooni liikmete, teisitimõtlejate, inimõiguste aktivistide või sõltumatu kodanikuühiskonna kohtuprotsesse; arvestades, et rahvusvahelistel inimõiguste organisatsioonidel, nagu Human Rights Watch, Amnesty International ja Prisoners Defenders ning mitmetel muudel inimõiguste olukorra sõltumatutel vaatlejatel, sealhulgas ÜRO eriraportööridel, ei ole lubatud Kuubasse siseneda, vaatamata aastate jooksul rõhutatud vajadusele saart külastada;

I.  arvestades, et Kuuba rahvusvahelise kaubanduse ja välisinvesteeringute ministeeriumi 2010. aasta resolutsiooniga nr 168 kehtestatakse kõigile välisriikides riigi või riigiettevõtete heaks töötavatele riigitöötajatele, sealhulgas meditsiinitöötajatele, põhjendamatud kohustused, mis rikuvad inimväärikust ja kõige põhilisemaid inimõigusi; arvestades, et kõiki riigitöötajaid, kes ei vii lõpule oma tööd meditsiinimissioonil või otsustavad Kuubasse mitte tagasi pöörduda, karistatakse Kuuba karistusseadustiku alusel kaheksa-aastase vanglakaristusega; arvestades, et need meditsiinimissioonid kujutavad endast IACHRi hinnangul orjapidamise tänapäevast vormi ja ÜRO inimõiguste ülemvoliniku avalduses (CUB 6/2019) Kuuba meditsiinimissioonide kohta rõhutati meditsiinitöötajate ebakindlaid ja ebainimlikke töötingimusi ning avalduses esitatud väiteid toetasid Human Rights Watch ja 622 tunnistust;

J.  arvestades, et Kuuba on ratifitseerinud ILO kaheksa põhikonventsiooni; arvestades, et Kuuba rikub ILO konventsioone nr 29 ja nr 105 sunniviisilise töö kohta;

K.  arvestades, et Euroopa Parlament on kolmel korral andnud Kuuba aktivistidele Sahharovi auhinna mõttevabaduse eest: 2002. aastal sai auhinna Oswaldo Payá, 2005. aastal Daamid Valges (Berta Soler) ja 2010. aastal Guillermo Fariñas; arvestades, et Kuuba ametivõimud on süstemaatiliselt takistanud Sahharovi auhinna laureaate ja nende sugulasi riigist lahkumast ja osalemast rahvusvahelistel üritustel, sealhulgas Euroopa Parlamendi korraldatud üritustel, hoolimata arvukatest kutsetest, viimati 11. detsembril 2020; arvestades, et nende taktika hõlmab Berta Soleri ja Reinaldo Escobari ahistamist, hirmutamist ja meelevaldset vahistamist ning teiste osalejate internetiühenduse piiramist; arvestades, et Euroopa Parlamendi Kesk‑Ameerika riikidega suhtlemise delegatsiooni juht, väliskomisjoni esimees ja üks asepresidentidest kirjutasid alla ühisdeklaratsioonile, milles mõisteti aktivistide ahistamine hukka; arvestades, et on väljendatud muret, kas Havannas asuv ELi delegatsioon kaitseb ja toetab neid; arvestades, et ei Euroopa välisteenistus ega ELi delegatsioon Kuubas ei ole teinud avaldust nende kaitsmiseks ega näidanud üles mingit avalikku või eraviisilist toetust;

L.  arvestades, et ELi praegune suursaadik Havannas allkirjastas Ameerika Ühendriikide presidendile adresseeritud kirja, milles palus muu hulgas tühistada USA embargo Kuuba vastu ja mitte sekkuda Kuuba asjadesse; arvestades, et see tegu ületab selgelt suursaadiku diplomaatiliste ülesannete piire ja näitab ELi Havanna saatkonna äärmiselt politiseeritud rolli; arvestades, et ELi praegune suursaadik Havannas on avalikes sõnavõttudes kinnitanud, et Kuuba ei ole diktatuur;

M.  arvestades, et Kuuba valitsus keelas sõltumatute kodanikuühiskonna organisatsioonide osalemise ELi ja Kuuba kodanikuühiskonna seminaridel, mis toimusid enne kolmandat ametlikku inimõigusdialoogi; arvestades, et 26. veebruaril 2021 pidasid EL ja Kuuba poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu raames oma kolmanda ametliku inimõigusdialoogi; arvestades, et lepinguosalised arutasid rahumeelse kogunemise ja ühinemisvabaduse küsimust; arvestades, et EL tuletas meelde vajadust austada inimõigusi käsitlevast rahvusvahelisest õigusest tulenevaid kohustusi; arvestades, et dialoogi siht on saavutada selgeid tulemusi ja seda ei saa pidada eesmärgiks iseeneses; arvestades, et poliitiline dialoog peab igal juhul hõlmama sõltumatu kodanikuühiskonna ja kõigi opositsioonipoliitikute intensiivset otsest ja piiranguteta osalemist, nagu on rõhutatud poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu artiklis 36;

N.  arvestades, et Euroopa Parlament on mitu korda kutsunud Kuuba valitsuse diplomaatilisi esindajaid Kuubat puudutavatele kuulamistele ja üritustele; arvestades, et neid kutseid mitte ainult ei lükatud tagasi, vaid neile vastati kirjadega, mis olid täis Euroopa Parlamendi ja selle liikmete vastu suunatud solvanguid ja põhjendamatuid süüdistusi; arvestades, et Euroopa Parlament on tõenäoliselt ainus ELi institutsioon, kellele pärast poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu ajutist jõustumist ei ole antud luba riiki külastada, mis on selgelt vastuolus põhielemendiga, millel poliitilise dialoogi leping peaks rajanema;

O.  arvestades, et poliitilise dialoogi ja koostöö leping sisaldab nn inimõiguste klauslit, mis on ELi rahvusvaheliste lepingute tavapärane oluline osa ning võimaldab inimõigusi käsitlevate sätete rikkumise korral lepingu peatada;

1.  mõistab teravalt hukka poliitvangide kinnipidamise, pideva ja püsiva poliitilise tagakiusamise, teisitimõtlejate ahistamise ja meelevaldse kinnipidamise Kuubas; mõistab samuti hukka rünnakud San Isidro liikumise kunstnike, rahumeelsete teisitimõtlejate, sõltumatute ajakirjanike, inimõiguste kaitsjate ja poliitilise opositsiooni liikmete vastu; nõuab, et selline tegevus kohe lõpetataks, ja nõuab tungivalt, et Kuuba võimud viivitamata vabastaksid kõik poliitvangid ja kõik need, kes on meelevaldselt kinni peetud üksnes sel põhjusel, et nad on kasutanud väljendus- ja kogunemisvabadust; mõistab teravalt hukka Aymara Nieto Muñoze, Mitzael Díaz Paseiro, Iván Amaro Hidalgo, Edilberto Ronal Arzuaga Alcalá, Yandier García Labrada, Denis Solís Gonzáleze, Luis Robles Elizástegui ja 77 meelsusvangi meelevaldse kinnipidamise; väljendab solidaarsust San Isidro liikumise liikmete ning kõigi aktivistide ja inimõiguste kaitsjatega nende jõupingutustes edendada Kuubas väljendusvabadust;

2.  nõuab, et õigus õiglasele kohtumenetlusele ja kohtusüsteemi sõltumatus oleksid paremini tagatud ning et kinnipeetavad saaksid suhelda sõltumatu advokaadiga; peab kahetsusväärseks 1 941 repressiooniakti, mis toimusid 2021. aasta aprillis (1 018 juhtu) ja mais (923 juhtu); nõuab, et kinnipeetavatele võimaldataks sõltumatut meditsiinilist hindamist, telefoni kasutamist ning perekonna, sõprade, ajakirjanike ja diplomaatide korrapäraseid külastusi;

3.  peab äärmiselt kahetsusväärseks, et Kuuba võimud ei ole võtnud kohustust ega taha saavutada isegi minimaalset paranemist ega avada kanaleid, mis võimaldaksid režiimi reformida ja sellega parandada Kuuba ühiskonna sotsiaalset ja poliitilist osalemist ning kodanike elutingimusi; peab kahetsusväärseks, et kuigi poliitilise dialoogi ja koostöö leping jõustus peaaegu neli aastat tagasi, ei ole see inimõiguste ja demokraatia olukorda parandanud ega andnud Kuuba rahva jaoks mingeid sisulisi ja käegakatsutavaid positiivseid tulemusi; nõuab lepingus sätestatud siduvate kohustuste täitmist ja sellega seoses selgete võrdlusaluste vastuvõtmist;

4.  tunnistab Kuuba rahva õigust nõuda kodanikuühiskonna ja poliitilise opositsiooni osavõtul peetava dialoogi kaudu oma riigi demokratiseerimist, et koostada tegevuskava demokraatlike mitmeparteiliste valimiste korraldamiseks;

5.  nõuab, et Kuuba valitsus viiks ellu õigusreformid, et tagada ajakirjandus-, ühinemis- ja meeleavaldusvabadus, ning algataks poliitilised reformid, mis võimaldaksid korraldada vabad, õiglased ja demokraatlikud valimised, kus võetakse arvesse Kuuba rahva suveräänset ja vabalt väljendatud tahet; nõuab tungivalt, et Kuuba valitsus viiks oma inimõiguste poliitika kooskõlla rahvusvaheliste standarditega, mis on kindlaks määratud hartades, deklaratsioonides ja rahvusvahelistes dokumentides, millele Kuuba on alla kirjutanud, ning võimaldaks kodanikuühiskonnal ja opositsioonil aktiivselt ja piiranguteta poliitilises ja ühiskondlikus elus osaleda; kutsub Kuuba valitsust üles tunnustama sõltumatut ajakirjandust kui õiguspärast tegevust ja austama sõltumatute ajakirjanike õigusi Kuubas;

6.  nõuab, et viivitamata tunnistataks kehtetuks dekreedid nr 349 ja nr 370 ning muud Kuuba seadused, millega rikutakse väljendusvabadust;

7.  kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles tunnustama Kuuba valitsuse vastase poliitilise opositsiooni olemasolu ning seetõttu kaasama selle institutsionaliseeritud, ametlikesse, avatud ja avalikesse poliitilistesse dialoogidesse ELi ja Kuuba vahel, kooskõlas poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu põhielementidega;

8.  peab kahetsusväärseks, et Kuuba ametivõimude heakskiidu puudumise tõttu jätsid Euroopa välisteenistus ja ELi delegatsioon Havannas Kuuba demokraatliku opositsiooni liikmed ning nii Euroopa kui ka Kuuba sõltumatud kodanikuühiskonna organisatsioonid poliitilistest dialoogidest välja; rõhutab, et see otsus on poliitilise dialoogi ja koostöö lepinguga vastuolus, ning rõhutab, et mõlemad lepinguosalised on kohustatud lepingut täielikult täitma; palub komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ja Euroopa välisteenistusel keelduda tulevastes Kuubaga peetavates poliitilistes ja inimõigusdialoogides osalemast, kui kodanikuühiskond ei ole seal piisavalt esindatud;

9.  tuletab Euroopa välisteenistusele meelde, et kodanikuühiskonna osalemine poliitilistes dialoogides ja lepingukohastes koostööprojektides on lepingu oluline osa ning et viivitamata tuleks lõpetada kodanikuühiskonna kõrvalejätmine koostööfondidest ja/või lepingus osalemisest, samas kui alates lepingu allkirjastamisest on koostööfondides osalemist ja neile juurdepääsu võimaldatud ainult äriühingutele, milles riik osaleb või mida ta kontrollib;

10.  mõistab hukka süstemaatilise töö- ja inimõiguste rikkumise, mida Kuuba riik paneb toime oma tervishoiutöötajate vastu, keda saadetakse välismaale meditsiinimissioonidele, mis on vastuolus Kuuba poolt ratifitseeritud ILO põhikonventsioonidega; nõuab tungivalt, et Kuuba rakendaks ja järgiks tulemuslikult Ameerika inimõiguste konventsiooni ja ILO konventsioone nr 29 ja nr 105; palub Kuuba valitsusel tagada Kuuba elanikele, nende seas ka välismaale meditsiinimissioonidele lähetatud arstidele, õigus riigist lahkuda ja sinna tagasi pöörduda, kooskõlas rahvusvaheliste inimõiguste standarditega; palub Kuuba valitsusel ratifitseerida majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvaheline pakt ning tagada ühinemisvabadus, sealhulgas organisatsioonide registreerimine ja kollektiivläbirääkimised kooskõlas ILO standarditega;

11.  kutsub Euroopa välisteenistust üles nõudma, et Kuuba ametivõimud täidaksid poliitilise dialoogi ja koostöö lepinguga ELi ja Kuuba vahel kehtestatud siduvaid kohustusi, eelkõige seoses põhiliste inimõiguste ja põhivabaduste austamisega, nagu on rõhutatud lepingu artikli 1 lõikes 5, artikli 2 punktis c, artiklites 5 ja 22 ning artikli 43 lõikes 2; nõuab seetõttu kindlalt, et Euroopa Liit jälgiks poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu rakendamisel tähelepanelikult inimõiguste ja põhivabaduste austamist Kuubas ning esitaks Euroopa Parlamendile selle kohta korrapäraseid aruandeid;

12.  on seisukohal, et Denis Solís Gonzálezi, Luis Robles Elizástegui, Maykel Castillo Pérezi („Osorbo“) – kes on San Isidro liikumise liige ja laulu „Patria y Vida“ kaasautor, keda hoitakse meelevaldselt vangistuses ja kes kadunuks jääma sundimist käsitleva ÜRO komisjoni teatel oli 14 päeva kadunud – ja rohkem kui 120 poliit- ja meelsusvangi vangistamine ning kõik meelevaldsed ja repressiivsed teod, mis registreeriti 2021. aasta aprillis ja juunis, kujutavad endast poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu rikkumist ja lepingu artikli 85 lõike 3 punkti b kohaselt kiireloomulisi erijuhtumeid; nõuab, et EL kutsuks sellega seoses kokku kiireloomulise kohtumise;

13.  peab väga kahetsusväärseks, et Kuuba võimud ei luba Euroopa Parlamendi delegatsioonidel Kuubat külastada; palub Kuuba võimudel lubada riiki sisenemist niipea, kui tervishoiutingimused seda võimaldavad; palub kõigil liikmesriikide esindajatel Kuuba ametiasutusi külastades käsitleda Kuubas aset leidnud inimõiguste rikkumiste teemat ja kohtuda Sahharovi auhinna laureaatidega, et tagada Euroopa Liidu inimõiguste poliitika järjepidev rakendamine nii liidus kui ka väljaspool;

14.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Kuuba valitsusele ja rahvusassambleele, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, komisjonile, ELi inimõiguste eriesindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning ÜRO inimõiguste ülemvolinikule.

(1) ELT C 363, 28.10.2020, lk 70.
(2) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0073.
(3) ELT C 334, 19.9.2018, lk 99.
(4) ELT L 337 I, 13.12.2016, lk 3.
(5) https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-ministerial-meetings/2021/01/20/
(6) https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/eeas-statement-of-28-february-2021-on-th/product-details/20210409DPU29364

Viimane päevakajastamine: 8. oktoober 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika