Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2021/2745(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B9-0341/2021

Rozpravy :

PV 08/06/2021 - 13
CRE 08/06/2021 - 13

Hlasovanie :

PV 10/06/2021 - 9
PV 10/06/2021 - 15

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0292

Prijaté texty
PDF 151kWORD 52k
Štvrtok, 10. júna 2021 - Štrasburg
Ľudské práva a politická situácia na Kube
P9_TA(2021)0292RC-B9-0341/2021

Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júna 2021 o ľudských právach a politickej situácii na Kube (2021/2745(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Kube, najmä na uznesenia z 15. novembra 2018(1) o situácii v oblasti ľudských práv na Kube, z 3. decembra 2019(2) o Kube, prípad Josého Daniela Ferrera a z 5. júla 2017 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kubánskou republikou na strane druhej(3),

–  so zreteľom na dohodu o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou a Kubou, ktorá bola podpísaná v decembri 2016 a predbežne sa vykonáva od 1. novembra 2017(4),

–  so zreteľom na vypočutie Delegácie pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky o Kube, ktoré sa konalo 11. decembra 2020,

–  so zreteľom na neformálnu videokonferenciu členov Spoločnej rady EÚ – Kuba, ktorá sa konala 20. januára 2021(5),

–  so zreteľom na tretí formálny dialóg o ľudských právach v rámci dohody o politickom dialógu a spolupráci, ktorý sa uskutočnil 26. februára 2021(6),

–  so zreteľom na všeobecné pravidelné preskúmanie Rady pre ľudské práva Organizácie Spojených národov (OSN) z mája 2018 týkajúce sa Kuby,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a na ďalšie medzinárodné zmluvy a nástroje týkajúce sa ľudských práv,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) a všeobecné odporúčania Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien,

–  so zreteľom na správy organizácií pre ľudské práva, ako sú organizácie Human Rights Watch, Nadácia pre ľudské práva a Prisoners Defenders, na kapitolu IV.B výročnej správy IACHR za rok 2020 o Kube, na oznámenie osobitného spravodajcu pre súčasné formy otroctva vrátane jeho príčin a dôsledkov a osobitnej spravodajkyne pre obchodovanie s ľuďmi, najmä so ženami a s deťmi, vysokej komisárke OSN pre ľudské práva zo 6. novembra 2019 o kubánskych lekárskych brigádach a na závery z posledného všeobecného pravidelného preskúmania Kuby z roku 2018 týkajúceho sa kubánskych lekárskych brigád,

–  so zreteľom na správy kubánskeho monitorovacieho strediska pre ľudské práva za 12 mesiacov do mája 2021 o represívnych opatreniach a svojvoľnom zadržiavaní,

–  so zreteľom na verejné vypočutia v rámci 179. zasadnutia IACHR,

–  so zreteľom na uznesenia IACHR 7/2021, 14/2021 a 24/2021,

–  so zreteľom na Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, ktorý prijalo Valné zhromaždenie OSN 10. decembra 1984 a ktorého je Kuba zmluvnou stranou,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, ktorej signatárom je aj Kuba,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o ochrancoch ľudských práv,

–  so zreteľom na ústavu a trestný zákonník Kuby,

–  so zreteľom na uznesenie č. 168 Ministerstva zahraničného obchodu a investícií Kubánskej republiky z 29. marca 2010, na zákon č. 1312 z 12. septembra 1976 (tzv. migračný zákon) a jeho vykonávacie vyhlášky č. 26 z 18. decembra 2015 a č. 306 z 12. októbra 2012, na Americký dohovor o ľudských právach a na výročnú správu Medziamerickej komisie pre ľudské práva za rok 2020 z apríla 2021,

–  so zreteľom na dohovory Medzinárodnej organizácie práce (MOP), ktoré Kuba ratifikovala,

–  so zreteľom na vymedzenie pojmu „organizácia občianskej spoločnosti“ v Úradnom vestníku Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v dohode o politickom dialógu a spolupráci, ktorá bola podpísaná v roku 2016, obe strany potvrdili rešpektovanie všeobecných ľudských práv, ako sa uvádzajú vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a ďalších príslušných medzinárodných nástrojoch týkajúcich sa ľudských práv; keďže 5. júla 2017 Európsky parlament udelil súhlas s dohodou o politickom dialógu a spolupráci medzi EÚ a Kubou;

B.  keďže Európsky parlament prijal v roku 2017 uznesenie, v ktorom potvrdil svoje postoje k otázkam demokracie, všeobecných ľudských práv a základných slobôd, ako sú sloboda prejavu, zhromažďovania a politického združovania a sloboda informácií vo všetkých jej formách;

C.  keďže ľudské práva, sloboda, dôstojnosť a blahobyt ľudí sú najlepšie zastúpené a chránené v demokracii, čo okrem iného znamená striedanie moci, slobodné a spravodlivé voľby a rešpektovanie politického pluralizmu; keďže v článku 5 nedávno schválenej kubánskej ústavy sa zdôrazňuje, že Komunistická strana Kuby je najvyššia štátna autorita, čo posilňujú aj články 4 a 229, v ktorých sa zdôrazňuje socializmus ako nezvratný systém; keďže nová ústava z roku 2019 neslúži len na ochranu systému a zastavenie akéhokoľvek procesu reforiem slobôd a práv, ale aj na rozšírenie ich obmedzenia; keďže tento režim závažne obmedzuje ľudí s odlišným politickým presvedčením v účasti na verejnom politickom živote a zastávaní politických funkcií; keďže stále nie sú vytvorené podmienky, ktoré by poskytli záruky nezávislosti súdnictva, najmä v prípadoch, ktoré sa týkajú aktivistov a disidentov;

D.  keďže dekrét č. 349 obmedzuje slobodu prejavu umelcov tým, že vyžaduje predchádzajúce povolenie na usporadúvanie verejných a súkromných predstavení a výstav; keďže v dekréte č. 370 o online obsahu sa stanovuje nejednoznačný rámec, ktorý umožňuje prenasledovanie aktivistov a nezávislých novinárov, najmä v kontexte pandémie ochorenia COVID-19; keďže kubánsky trestný zákonník obsahuje ustanovenia ako „stav ohrozenia“ a „predbežné trestnoprávne bezpečnostné opatrenia“, na základe ktorých je viac ako 8 000 osôb zadržiavaných vo väzení bez obvinenia z trestného činu, a ďalších 2 500 bolo odsúdených na nútené práce;

E.  keďže od nadobudnutia platnosti dohody o politickom dialógu a spolupráci takmer pred štyrmi rokmi sa na Kube nedosiahol žiadny konkrétny pokrok, pokiaľ ide o všeobecné zásady a ciele, ktoré sú predmetom dohody, smerujúci k zlepšeniu situácie v oblasti ľudských práv a základných slobôd a hospodárskych a sociálnych podmienok pre kubánskych občanov; keďže naopak kubánsky režim zintenzívnil represie a porušovanie ľudských práv a keďže situácia sa v kubánskej spoločnosti naďalej zhoršuje a vyvoláva nové vlny odporu a pokojných demonštrácií významných vrstiev, ktoré represívne štruktúry kubánskeho režimu napádajú a tvrdo potláčajú;

F.  keďže stanovisko č. 50/2020 pracovnej skupiny pre svojvoľné zadržiavanie v rámci Rady OSN pre ľudské práva vydané 14. októbra 2020 obsahuje varovanie, že systematické porušovanie ľudských práv kubánskymi orgánmi je bežnou praxou; keďže za posledných dvanásť mesiacov do 1. júna 2021 bolo na Kube zaznamenaných 199 prípadov politických väzňov so 65 novými prípadmi politického uväznenia; keďže apríl bol mesiacom s najväčšími represiami od začiatku roka 2021, keď kubánske stredisko pre monitorovanie ľudských práv (OCDH) zdokumentovalo viac ako 1 018 represívnych akcií proti aktivistom za ľudské práva a nezávislým novinárom, z toho v 206 prípadoch išlo o svojvoľné zadržiavanie a v 13 o použitie hrubého násilia; keďže podľa organizácie Prisoners Defenders je v súčasnosti na Kube 150 politických väzňov;

G.  keďže vzhľadom na analýzu, ktorú vykonala Medziamerická komisia pre ľudské práva 11. februára 2021, boli prijaté preventívne opatrenia v prospech 20 identifikovaných členov hnutia San Isidro, a keďže je dostatočne preukázané, že právo na život a nedotknuteľnosť týchto osôb je vážne ohrozené; keďže kubánske orgány nezákonne vnikli do domu nezávislého umelca a koordinátora hnutia San Isidro Luisa Manuela Otera Alcántaru a svojvoľne ho zadržiavali niekoľko hodín bez akýchkoľvek obvinení; keďže člen hnutia San Isidro Denis Solís Gonzáles je svojvoľne zadržiavaný vo väzení a obvinený z pohŕdania orgánmi a Luis Robles Elizástegui je väznený iba preto, lebo pokojne držal plagát vyzývajúci na prepustenie Denisa Solísa Gonzálesa; keďže Maykel Castilla Pérez, ktorý je členom hnutia San Isidro a spolutvorcom piesne „Patria y Vida“, je svojvoľne uväznený a Výbor OSN pre násilné zmiznutia ho evidoval 14 dní ako zmiznutého;

H.  keďže v rozpore so žiadosťami Európskeho parlamentu nedošlo k žiadnym návštevám politických väzňov vo väzení ani k žiadnemu pozorovaniu súdnych konaní s odporcami, disidentmi, aktivistami za ľudské práva alebo príslušníkmi nezávislej občianskej spoločnosti zo strany EÚ; keďže medzinárodné organizácie pre ľudské práva ako Human Rights Watch, Amnesty International a Prisoners Defenders, ako aj mnohí iní nezávislí pozorovatelia situácie v oblasti ľudských práv vrátane osobitných spravodajcov OSN nemôžu na Kubu vstúpiť napriek tomu, že sa už roky trvá na potrebe návštevy tohto ostrova;

I.  keďže uznesenie Ministerstva medzinárodného obchodu a zahraničných investícií Kuby č. 168 z roku 2010 ukladá všetkým civilným zamestnancom v zahraničí, ktorí pracujú pre štát alebo štátne podniky vrátane zdravotníckeho personálu, neodôvodnené úlohy a povinnosti, ktoré porušujú ľudskú dôstojnosť a najzákladnejšie ľudské práva; keďže kubánsky trestný zákonník postihuje všetkých civilných zamestnancov, ktorí neukončia lekárske misie alebo sa rozhodnú nevrátiť sa na Kubu, odňatím slobody na osem rokov; keďže Medziamerická komisia pre ľudské práva (IACHR) klasifikovala tieto lekárske misie ako modernú formu otroctva a keďže vyhlásenie vysokej komisárky OSN pre ľudské práva (CUB 6/2019) o kubánskych lekárskych misiách poukazuje na neisté a neľudské pracovné podmienky zdravotníckeho personálu, čo potvrdila aj organizácia Human Rights Watch, a 622 svedectiev;

J.  keďže Kuba ratifikovala osem základných dohovorov MOP; keďže Kuba porušuje dohovory MOP č. 29 a 105 o nútenej práci;

K.  keďže Európsky parlament udelil Sacharovovu cenu za slobodu myslenia kubánskym aktivistom trikrát: Oswaldovi Payáovi v roku 2002, organizácii Ženy v bielom (Berte Solerovej) v roku 2005 a Guillermovi Fariñasovi v roku 2010; keďže kubánske orgány systematicky bránia laureátom Sacharovovej ceny a ich príbuzným, aby opustili krajinu a zúčastňovali sa na medzinárodných podujatiach vrátane podujatí organizovaných Európskym parlamentom, a to napriek početným pozvaniam, naposledy 11. decembra 2020; keďže k ich taktikám patrí obťažovanie, zastrašovanie a svojvoľné zatknutie Berty Solerovej a Reinalda Escobara, ako aj obmedzovanie internetového pripojenia ostatných účastníkov; keďže predseda Delegácie pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky, predseda Výboru pre zahraničné veci a podpredseda Parlamentu podpísali spoločné vyhlásenie odsudzujúce obťažovanie aktivistov; keďže existujú obavy v súvislosti s ich ochranou a podporou zo strany delegácie EÚ v Havane; keďže Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) ani delegácia EÚ na Kube nevydali vyhlásenie, v ktorom by ich obhajovali alebo preukázali im nejakú verejnú či súkromnú podporu;

L.  keďže súčasný veľvyslanec EÚ v Havane podpísal list adresovaný prezidentovi Spojených štátov amerických, v ktorom okrem iného žiadal zrušenie amerického embarga na ostrov, ako aj nezasahovanie do kubánskych záležitostí; keďže táto skutočnosť predstavuje jasné prekročenie diplomatických funkcií veľvyslanca a ukazuje vysoko spolitizovanú úlohu veľvyslanectva EÚ v Havane; keďže súčasný veľvyslanec EÚ v Havane verejne vyhlásil, že „Kuba nie je diktatúrou“;

M.  keďže kubánska vláda odmietla účasť nezávislých organizácií občianskej spoločnosti na „seminároch pre občiansku spoločnosť EÚ-Kuba“, ktoré sa uskutočnili pred tretím formálnym dialógom o ľudských právach; keďže 26. februára 2021 EÚ a Kuba usporiadali tretí formálny dialóg o ľudských právach v rámci dohody o politickom dialógu a spolupráci; keďže obe strany rokovali o otázke slobody pokojného zhromažďovania a združovania; keďže EÚ pripomenula potrebu rešpektovať medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv; keďže cieľom dialógu je dosiahnuť hmatateľné výsledky a nemožno ho sám osebe považovať za cieľ; keďže akýkoľvek politický dialóg musí zahŕňať priamu intenzívnu účasť nezávislej občianskej spoločnosti a všetkých opozičných politických aktérov bez obmedzení, ako sa zdôrazňuje v článku 36 dohody o politickom dialógu a spolupráci;

N.  keďže Európsky parlament pri viacerých príležitostiach pozval diplomatických zástupcov kubánskej vlády na vypočutia a účasť na činnostiach týkajúcich sa Kuby; keďže tieto pozvania boli nielen zamietnuté, ale reagovali na ne formou listov plných urážok a nepodložených obvinení voči Európskemu parlamentu a jeho poslancom; keďže Európsky parlament je s najväčšou pravdepodobnosťou jedinou inštitúciou EÚ, ktorej nebolo udelené povolenie navštíviť krajinu po predbežnom nadobudnutí platnosti dohody o politickom dialógu a spolupráci, čo je postoj, ktorý je v jasnom rozpore so základným prvkom, na ktorom by sa mala zakladať dohoda o politickom dialógu;

O.  keďže súčasťou dohody o politickom dialógu a spolupráci je tzv. doložka o ľudských právach, ktorá je štandardným základným prvkom medzinárodných dohôd EÚ a ktorá umožňuje pozastavenie dohody o politickom dialógu a spolupráci v prípade porušenia ustanovení o ľudských právach;

1.  dôrazne odsudzuje existenciu politických väzňov, pretrvávajúce a neustále politické prenasledovanie, zastrašovanie a svojvoľné zadržiavanie disidentov na Kube; odsudzuje aj súčasné útoky na umelcov z hnutia San Isidro, pokojných disidentov, nezávislých novinárov, obhajcov ľudských práv a členov politickej opozície; požaduje okamžité ukončenie tohto konania a naliehavo vyzýva kubánske orgány, aby okamžite prepustili všetkých politických väzňov, ako aj osôb, ktoré sú svojvoľne zadržiavané len z dôvodu uplatňovania slobody prejavu a zhromažďovania; dôrazne odsudzuje svojvoľné zadržiavanie osôb, ktorými sú: Aymara Nieto Muñoz, Mitzael Díaz Paseiro, Iván Amaro Hidalgo, Edilberto Ronal Arzuaga Alcalá, Yandier García Labrada, Denis Solís González, Luis Robles Elizástegui a 77 väzňov svedomia; vyjadruje solidaritu s členmi hnutia San Isidro a všetkými aktivistami a obhajcami ľudských práv v ich úsilí o presadzovanie slobody prejavu na Kube;

2.  požaduje lepšie záruky pre právo na spravodlivé súdne konanie a nezávislosť súdnictva, ako aj zabezpečenia toho, aby osoby pozbavené osobnej slobody mali prístup k nezávislému advokátovi; vyjadruje poľutovanie nad 1 941 aktmi represie, ku ktorým došlo v apríli (1 018) a máji 2021 (923); požaduje, aby sa zadržaným osobám umožnilo nezávislé lekárske vyšetrenie, prístup k telefonickej komunikácii a pravidelné návštevy zo strany rodiny, priateľov, novinárov a diplomatov;

3.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad nedostatočným odhodlaním a neochotou kubánskeho režimu pristúpiť hoci len k minimálnym zmenám alebo k otvoreniu kanálov, ktoré by umožnili reformovať režim, čím by sa zlepšila sociálna a politická účasť, ako aj životné podmienky občanov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek nadobudnutiu účinnosti dohody o politickom dialógu a spolupráci takmer pred štyrmi rokmi sa situácia v oblasti ľudských práv a demokracie nezlepšila a kubánskemu obyvateľstvu nepriniesla žiadne podstatné a hmatateľné pozitívne výsledky; vyzýva na dodržiavanie záväzných povinností stanovených v tejto dohode, ako aj na prijatie jasných referenčných kritérií v tejto súvislosti;

4.  uznáva právo Kubáncov požadovať demokratizáciu svojej krajiny prostredníctvom dialógu s občianskou spoločnosťou a politickou opozíciou s cieľom vypracovať plán demokratických volieb s účasťou viacerých politických strán;

5.  žiada, aby kubánska vláda zaviedla právne reformy s cieľom zaručiť slobodu tlače, združovania a demonštrácií a začať politické reformy umožňujúce slobodné, spravodlivé a demokratické voľby, ktoré budú brať ohľad na zvrchovanú a slobodne vyjadrenú vôľu kubánskeho ľudu; naliehavo vyzýva kubánsku vládu, aby uviedla svoju politiku v oblasti ľudských práv do súladu s medzinárodnými normami vymedzenými v chartách, vyhláseniach a medzinárodných nástrojoch, ktorých je Kuba signatárom, a aby umožnila občianskej spoločnosti a politickej opozícii aktívne a bez obmedzení sa zapájať do politického a spoločenského života; vyzýva kubánsku vládu, aby uznala nezávislú žurnalistiku ako legitímnu prax a rešpektovala práva nezávislých novinárov na Kube;

6.  vyzýva na okamžité zrušenie dekrétov č. 349 a 370 a ďalších kubánskych právnych predpisov, ktorými sa porušuje sloboda prejavu;

7.  vyzýva podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby uznal existenciu politickej opozície voči kubánskej vláde, a aby ju preto začlenil do inštitucializovaných, formálnych, otvorených a verejných politických dialógov medzi EÚ a Kubou, pričom musia byť zachované piliere dohody o politickom dialógu a spolupráci;

8.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že ESVČ a delegácia EÚ v Havane vylúčili kubánsku demokratickú opozíciu, ako aj európske a kubánske nezávislé organizácie občianskej spoločnosti z politických dialógov z dôvodu absencie súhlasu kubánskych orgánov; zdôrazňuje, že toto rozhodnutie je v rozpore s dohodou o politickom dialógu a spolupráci, a prízvukuje, že obe strany sú povinné dohodu v plnej miere dodržiavať; vyzýva podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a ESVČ, aby odmietli účasť na budúcich politických dialógoch a dialógoch o ľudských právach s Kubou, ak nebude primerane zastúpená občianska spoločnosť;

9.  pripomína ESVČ, že účasť občianskej spoločnosti na politickom dialógu a projektoch spolupráce v rámci dohody je základným prvkom dohody o politickom dialógu a spolupráci a že vylúčenie občianskej spoločnosti z fondov spolupráce a/alebo účasti na dohode, pričom je naopak umožnená účasť a prístup k fondom spolupráce výlučne pre spoločnosti, v ktorých má štát účasť alebo ktoré kontroluje, ako sa to deje od podpisu dohody, by sa malo okamžite napraviť;

10.  odsudzuje systematické porušovanie pracovných a ľudských práv zo strany kubánskeho štátu voči svojmu zdravotníckemu personálu vysielanému do zahraničia na lekárske misie, čo je v rozpore so základnými dohovormi MOP, ktoré Kuba ratifikovala; naliehavo vyzýva Kubu, aby účinne vykonávala a dodržiavala Americký dohovor o ľudských právach a dohovory MOP č. 29 a 105; vyzýva kubánsku vládu, aby zabezpečila právo Kubáncov opustiť svoju krajinu a vrátiť sa do nej, a to aj v prípade lekárov nasadených v rámci lekárskych misií v zahraničí, v súlade s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv; vyzýva kubánsku vládu, aby ratifikovala Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a zabezpečila práva na slobodu združovania vrátane registrácie organizácií a kolektívneho vyjednávania v súlade s normami MOP;

11.  vyzýva ESVČ, aby trvala na tom, že kubánske orgány si musia plniť záväzné povinnosti stanovené v dohode o politickom dialógu a spolupráci medzi EÚ a Kubou, najmä pokiaľ ide o dodržiavanie základných ľudských práv a základných slobôd, ako sa zdôrazňuje v článku 1 ods. 5, článku 2 písm. c), článkoch 5 a 22 a článku 43 ods. 2 tejto dohody; trvá preto na tom, aby Európska únia pri vykonávaní dohody o politickom dialógu a spolupráci pozorne sledovala a monitorovala dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd na Kube a aby predkladala Európskemu parlamentu pravidelné správy o tejto otázke;

12.  domnieva sa, že uväznenie Denisa Solísa Gonzálesa, Luisa Roblesa Elizásteguiho, Maykela Castilla Péreza ( „Osorba“), ktorý je členom hnutia San Isidro a spolutvorcom piesne „Patria y Vida“ a ktorý je svojvoľne uväznený a ktorého Výbor OSN pre násilné zmiznutia evidoval 14 dní ako zmiznutého, a viac ako 120 politických väzňov a väzňov svedomia, ako aj všetky svojvoľné a represívne opatrenia zaznamenané v apríli a júni 2021 predstavujú porušenie dohody a mimoriadne naliehavý prípad podľa článku 85 ods. 3 písm. b) dohody o politickom dialógu a spolupráci; vyzýva EÚ, aby v tejto súvislosti zvolala naliehavú schôdzu;

13.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že kubánske orgány odmietli povoliť delegáciám Európskemu parlamentu návštevu Kuby; vyzýva orgány, aby povolili vstup do krajiny hneď, ako to umožní zdravotná situácia; vyzýva zástupcov všetkých členských štátov, aby sa počas svojich návštev kubánskych orgánov zaoberali otázkami porušovania ľudských práv na Kube a aby sa stretli s laureátmi Sacharovovej ceny s cieľom zaručiť jednotné vnútorné a vonkajšie vykonávanie politiky Európskej únie v oblasti ľudských práv;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie vláde a Národnému zhromaždeniu právomoci ľudu Kuby, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Komisii, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov a vysokej komisárke OSN pre ľudské práva.

(1) Ú. v. EÚ C 363, 28.10.2020, s. 70.
(2) Prijaté texty, P9_TA(2019)0073.
(3) Ú. v. EÚ C 334, 19.9.2018, s. 99.
(4) Ú. v. EÚ L 337 I, 13.12.2016, s. 3.
(5) https://www.consilium.europa.eu/sk/meetings/international-ministerial-meetings/2021/01/20/
(6) https://www.europarl.europa.eu/delegations/sk/eeas-statement-of-28-february-2021-on-th/product-details/20210409DPU29364

Posledná úprava: 8. októbra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia