Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/2633(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0296/2021

Внесени текстове :

B9-0296/2021

Разисквания :

PV 10/06/2021 - 5
CRE 10/06/2021 - 5

Гласувания :

PV 10/06/2021 - 9
PV 10/06/2021 - 15

Приети текстове :

P9_TA(2021)0295

Приети текстове
PDF 167kWORD 54k
Четвъртък, 10 юни 2021 г. - Страсбург
Европейска гражданска инициатива „Да сложим край на отглеждането на животни в клетки“
P9_TA(2021)0295B9-0296/2021

Резолюция на Европейския парламент от 10 юни 2021 г. относно европейската гражданска инициатива „End the Cage Age“ (Да сложим край на отглеждането на животни в клетки) (2021/2633(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид европейската гражданска инициатива „End the Cage Age“ (Да сложим край на отглеждането на животни в клетки) (ECI(2018)000004), която получи 1,4 милиона валидирани подписа от всички държави членки на тогавашния ЕС-28 и е първата валидна европейска гражданска инициатива (ЕГИ) за селскостопански животни,

–  като взе предвид публичното изслушване относно европейската гражданска инициатива „End the Cage Age“ (Да сложим край на отглеждането на животни в клетки) от 15 април 2021 г.,

–  като взе предвид специалното проучване 442 на Евробарометър, озаглавено „Отношението на европейците към хуманното отношение към животните“, в което се заключава, че 82% от гражданите на ЕС считат, че хуманното отношение към селскостопанските животни следва да бъде защитено по-добре, отколкото е в момента;

–  като взе предвид член 13 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид Директива 98/58/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. относно защитата на животни, отглеждани за селскостопански цели(1),

–  като взе предвид Директива 1999/74/ЕО на Съвета от 19 юли 1999 г. за установяване на минимални изисквания за защитата на кокошки носачки(2),

–  като взе предвид Директива 2008/119/ЕО на Съвета от 18 декември 2008 г. за определяне на минимални стандарти за защита на телетата(3),

–  като взе предвид Директива 2008/120/ЕО на Съвета от 18 декември 2008 г. относно определяне на минималните стандарти за защита на свинете(4),

–  като взе предвид становището на Европейския комитет на регионите относно реформата на Общата селскостопанска политика, прието на 5 декември 2018 г. (CDR 3637/2018),

–  като взе предвид становището на Европейския комитет на регионите относно агроекологията, прието на 5 февруари 2021 г. (CDR 3137/2020),

–  като взе предвид научното становище на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) от 21 ноември 2019 г., озаглавено „Health and welfare of rabbits farmed in different production systems“ (Здраве и хуманно отношение към зайците, отглеждани в различни производствени системи),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 март 2017 г. относно минималните стандарти за защита на зайци, отглеждани във ферми(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2018 г. относно хуманното отношение към животните, употребата на антимикробни средства и въздействието върху околната среда от промишленото отглеждане на бройлери(6),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 31 март 2021 г., озаглавен „Evaluation of the European Union Strategy for the Protection and Welfare of Animals 2012 – 2015“ (Оценка на стратегията на Европейския съюз за защита и хуманно отношение към животните за периода 2012 – 2015 г.) (SWD(2021)0077),

–  като взе предвид Специален доклад № 31/2018 на Европейската сметна палата относно хуманното отношение към животните в ЕС,

–  като взе предвид проучването на Службата на ЕП за парламентарни изследвания от ноември 2020 г., озаглавено „End the Cage Age: Looking for Alternatives“ (End the Cage Age: в търсене на алтернативи),

–  като взе предвид член 222, параграф 8 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид предложението за резолюция, внесено от комисията по земеделие и развитие на селските райони,

А.  като има предвид, че с ДЕС се създава гражданство на Съюза и се засилва допълнително демократичното функциониране на Съюза, като се предвижда, наред с другото, че всеки гражданин има правото да участва в демократичния живот на Съюза чрез ЕГИ;

Б.  като има предвид, че значението на ЕГИ за оформянето на политическите инициативи и развития на ЕС следва да бъде признато, както и липсата на действия за последващи действия във връзка с предишни успешни граждански инициативи;

В.  като има предвид, че член 13 от ДФЕС ясно признава животните като същества с усещания; като има предвид, че в този член се посочва също, че Съюзът и неговите държави членки трябва да държат изцяло сметка за изискванията за хуманно отношение към животните при изработването и осъществяването на селскостопанските политики на Съюза;

Г.  като има предвид, че следва да бъдат признати високите стандарти за хуманно отношение към животните, които вече са въведени в ЕС и които са сред най-високите в света;

Д.  като има предвид, че в стратегията „От фермата до трапезата“ се признава спешната необходимост от подобряване на хуманното отношение към животните и разширяване на неговия обхват, като се подчертават ползите, които то носи за животните, качеството на храните, намаляването на необходимостта от лекарствени средства и опазването на биологичното разнообразие, и се следват най-новите научни становища;

Е.  като има предвид, че проучване на Службата на Европейския парламент за парламентарни изследвания, възложено от комисията по петиции, озаглавено „End the Cage Age: Looking for Alternatives“ (End the Cage Age: в търсене на алтернативи), установи, че в Европа могат да бъдат изградени системи за отглеждане на животни без клетки, като в него се препоръчват финансови и политически мерки в краткосрочен план и законодателство в дългосрочен план; като има предвид, че това проучване потвърждава, че ЕС може да гарантира, че животински продукти, които не отговарят на стандартите на ЕС, не могат да бъдат внасяни в ЕС;

Ж.  като има предвид, че предложената ЕГИ се отнася до „[с]тотици милиони селскостопански животни в ЕС[,] държани в клетки през по-голямата част от живота си“;

З.  като има предвид, че зайците са животните, които най-често се отглеждат в клетки, като приблизително 85% от тях са в конвенционални клетки, а 9% – в уголемени клетки, докато приблизително 50% от кокошките носачки в ЕС са отглеждани в уголемени клетки през 2019 г., като процентите са значително по-високи в повечето източни, централни и южни държави – членки на ЕС; като има предвид, че в сектора на свиневъдството повечето свине се отглеждат в клетки по време на определени етапи от репродуктивния им цикъл;

И.  като има предвид, че предложената ЕГИ има за цел подобряване на хуманното отношение към животните;

Й.  като има предвид, че отглеждането на животни в клетки като животновъдна система се е зародило в резултат на сливането на няколко фактора, а именно: необходимостта от идентифициране на най-добрите животни за генетична селекция, подобряване на хигиенните условия и по-добро управление, което е дало възможност за автоматизация и по този начин по-ефективно използване на все по-оскъдната работна сила, за да се компенсира увеличението на цената на земята или разходите за съоръжения;

К.  като има предвид, че следва да се признае сложността на здравето на животните и хуманното отношение към тях; като има предвид, че характеристиките на различните животни следва да бъдат взети предвид при проектирането на системите за отглеждане, които отговарят на техните нужди;

Л.  като има предвид, че всяка година над 300 милиона селскостопански животни биват затворени в клетки за част от живота си или за цял живот и че в целия ЕС съществуват сериозни опасения по отношение на хуманното отношение към отглежданите в клетки животни, тъй като животните дори не са в състояние да се изправят, да се протягат или да се обръщат, а отглежданите в клетки животни не могат да проявяват естественото си поведение;

М.  като има предвид, че земеделските стопани са направили големи инвестиции за подобряване на хуманното отношение към животните и все още не са възстановили напълно своите инвестиции; като има предвид, че тези системи са разработени съвместно от земеделски стопани, ветеринарни лекари, учени и неправителствени организации, за да се гарантира, че са обхванати изискванията за хуманно отношение към всеки вид;

Н.  като има предвид, че следва да се признаят обусловените от пазара усилия, които земеделските стопани полагат, както и че е необходимо да се получи възвръщаемост от пазара, за да продължат инвестициите в устойчивост;

О.  като има предвид, че следва да се признае рискът от преместване на животновъдството, а оттам и от прехвърляне на основните въпроси, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, към трети държави;

П.  като има предвид, че за преминаването на системите за отглеждане към системи за отглеждане, които са изцяло без клетки, ще са необходими допълнителни инвестиции и че то ще доведе до увеличаване на производствените разходи, особено в началото на този преход поради инвестиционните разходи, които земеделските стопани ще трябва да поемат; като има предвид, че при отглеждането на селскостопански животни трябва винаги да се имат предвид санитарните въпроси;

Р.  като има предвид, че кумулативните разходи по Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2014 – 2020 г., декларирани от държавите членки в края на 2019 г. за мерки за хуманно отношение към животните, представляват едва 1,15% от разпределените средства по ОСП(7);

С.  като има предвид, че всяка промяна в системите за отглеждане следва да постигне баланс между няколко аспекта на устойчивостта, т.е. хуманното отношение към животните, здравето на животните, опазването на околната среда и конкурентоспособността на земеделските стопани;

Т.  като има предвид, че системите за отглеждане изцяло без клетки трябва да осигуряват адекватни микроклиматични условия и да бъдат подходящи за всеки географски регион в ЕС и при всякакви климатични условия, включително екстремни метеорологични условия;

У.  като има предвид, че няколко държави членки вече са надхвърлили минималните стандарти на ЕС и са забранили използването на уголемени клетки за кокошки носачки, конвенционални и уголемени клетки за зайци или боксове и родилни боксове за свине майки, като законодателството за тяхното постепенно премахване в други държави членки трябва да влезе в сила най-късно през 2030 г.;

Ф.  като има предвид, че преди да се въведат каквито и да било промени в системите на отглеждане, трябва да бъдат оценени разходите за необходимото преобразуване както в краткосрочен, така и в дългосрочен план; като има предвид, че оценката на въздействието трябва да вземе предвид нуждите на секторите съобразно животинските видове, включително икономическите и санитарните въпроси;

Х.  като има предвид, че преходът в системите за отглеждане ще увеличи риска животните да разпространяват заразни болести и да развият социален стрес поради доминантност и конкуренция, което засяга здравния им статус и би могло да увеличи необходимостта от лекарства;

Ц.  като има предвид, че за да се улесни подобен съществен преход, трябва да се осигурят подходяща финансова подкрепа за инвестициите и компенсации за по-високите производствени разходи на земеделските стопани и да се компенсират загубите на доходи на земеделските стопани;

Ч.  като има предвид, че хуманното отношение към животните е включено като специфична цел в общата селскостопанска политика и следователно държавите членки могат да предоставят такова финансиране за прехода от отглеждане в клетки, например чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони;

Ш.  като има предвид, че следва да се признае, че в някои случаи някои форми на клетки за отглеждане носят повече ползи, свързани с хуманното отношение към животните, отколкото отрицателни последици за съответното животно; като има предвид, че във всички случаи клетките трябва да бъдат пропорционални на размера на настаненото животно и на целта, която трябва да бъде постигната;

Щ.  като има предвид, че в Специалния доклад на Европейската сметна палата относно хуманното отношение към животните в ЕС се отбелязва, че държавите членки са използвали само в ограничена степен средствата по общата селскостопанска политика за постигане на целите за хуманно отношение към животните;

АА.  като има предвид, че правилата за хуманно отношение към животните и подобренията в размера на клетките са били програмирани в няколко програми за развитие на селските райони през годините; като има предвид, че целта на мярката беше включена в редица програми по подразбиране чрез мерки за увеличаване на размера на клетка или касетка;

АБ.  като има предвид, че ако е предвидена промяна на правните задължения във връзка с помещенията за отглеждане на животни, трябва да се вземе предвид степента на прилагане на правилата за хуманно отношение към животните в държавите – членки на ЕС, и трябва да се възприеме специфичен подход за всеки вид;

АВ.  като има предвид, че Европейският съюз внася продукти от животни, отглеждани при условия, които обикновено не могат да бъдат проверени;

АГ.  като има предвид, че съществуват алтернативни системи, които са реализируеми от търговска гледна точка и вече се използват, например системи за подово отглеждане, свободно отглеждане и биологично отглеждане за кокошки, кошари с подово покритие и системи за свободно отглеждане на открито или биологично отглеждане за зайци, системи за свободно отглеждане на закрито и открито и системи за групово отглеждане за свине майки, системи за подово отглеждане и многоредови системи (волиери) за пъдпъдъци и системи за групово отглеждане на телета;

1.  изисква от Комисията да предостави информация до 2022 г. относно извършваната от нея понастоящем проверка за пригодност на действащото законодателство на ЕС в областта на хуманното отношение към животните;

2.  призовава Комисията да разработи по-всеобхватна политика в областта на храните в подкрепа на прехода към по-устойчива продоволствена система, като се отчита нейното икономическо, екологично и социално измерение, с подходяща подкрепа за земеделските стопани, за да се предотврати в частност по-нататъшното оттегляне на малките и средните стопанства от животновъдството и да се предотврати по-нататъшната концентрация на сектора;

3.  потвърждава, че алтернативи на отглеждането в клетки се прилагат успешно в редица държави членки; счита, че следва да се разработят, да се подобряват и насърчават алтернативни системи;

4.  призовава Комисията да базира стриктно новите инициативи за хуманно отношение към животните на независими научни изследвания, като също така взема предвид всички възможни отрицателни въздействия, като например риска от заболявания, счупване на гръдната кост или канибализъм в птицевъдния сектор;

5.  призовава Комисията да гарантира надлежното транспониране на исканията на ЕГИ „End the Cage Age“ (Да сложим край на отглеждането на животни в клетки) в контекста на настоящото преразглеждане на Директива 98/58/ЕО и в съответствие със Зеления пакт на ЕС и със стратегията „От фермата до трапезата“;

6.  настоятелно призовава Комисията да премахне бюрокрацията и регулаторните ограничения, за да позволи на животновъдите да направят необходимите структурни промени в своите съоръжения, за да приложат новите разпоредби за хуманно отношение към животните;

7.  подчертава , че пазарът на животински продукти от системи без клетки, свободно отглеждане и биологично отглеждане, както и пазарът на растителни алтернативи, се разрастват в ЕС;

8.  отбелязва, че ЕС е пионер в налагането на някои забрани по отношение на клетките за селскостопански животни, а именно частична забрана на дървените каси за телета през 2007 г., забрана на конвенционалните батерийни клетки за кокошките носачки през 2012 г., частична забрана на родилните боксове за свинете майки през 2013 г., както и пълна забрана на клетки при всички форми на биологично земеделие в целия ЕС;

9.  припомня, че някои държави – членки на ЕС, вече са приели национално законодателство за забрана на определени форми на отглеждане в клетки, което надхвърля минималните стандарти на ЕС, като по този начин се увеличава неотложната необходимост от законодателни действия на равнището на ЕС за прекратяване на практиката на отглеждане в клетки и се гарантират еднакви условия на конкуренция за земеделските стопани в целия ЕС;

10.  призовава Комисията да предложи законодателни инструменти за справедливо и устойчиво земеделие, и по-специално да предложи преразглеждане на Директива 98/58/ЕО с цел постепенно прекратяване на използването на клетки в животновъдството в ЕС, като се направи оценка на евентуалното постепенно прекратяване до 2027 г.;

11.  подчертава, че е необходимо това постепенно прекратяване да се основава на научно обоснована оценка на въздействието и да се гарантира подходящ преходен период;

12.  призовава Комисията да възприеме подход за всеки отделен вид, при който се отчитат и оценяват характеристиките на различните животни, които следва да разполагат със системи за отглеждане, подходящи за специфичните им нужди;

13.  призовава Комисията да преоцени търговските споразумения с трети държави, за да се гарантира, че те спазват същите стандарти за хуманно отношение към животните и качество на продуктите;

14.  подчертава, че зайците са вторият най-често отглеждан вид в ЕС от гледна точка на броя на животните, като по-голямата част от тях са отглеждани в клетки с неподходящи стандарти за хуманно отношение; във връзка с това призовава Комисията да предложи специфично законодателство на ЕС относно минималните стандарти за защита на отглежданите във ферми зайци;

15.  призовава за по-къси вериги на доставки в областта на храненето на животните и хората, като се разчита на местни или регионални протеинови култури за фураж за животните и консумация от човека; отбелязва, че стратегията „От фермата до трапезата“ подкрепя преминаването към устойчиво животновъдство, създаването на по-къси вериги на доставки на хранителните продукти и по-справедлива търговска политика, в която европейските стандарти заемат по-важно място;

16.  признава положителните стъпки, предприети от ЕС през последните години, свързани с цялостното подобряване на условията за хуманно отношение към животните, въвеждането на забрани за отглеждане в клетки за някои селскостопански животни и забраната за използване на клетки във всички видове биологично земеделие;

17.  приветства най-добрите практики, които вече се прилагат от няколко държави членки с приемането на национално законодателство, което надхвърля минималните стандарти на ЕС в областта на хуманното отношение към животните, а именно забраната на определени форми на отглеждане в клетки; настоятелно призовава всички държави членки бързо да приемат мерки, насърчаващи замяната на отглеждането в клетки с алтернативни системи, при които не се използват клетки;

18.  призовава Комисията да оказва подкрепа на земеделските стопани в усилията им за подобряване на хуманното отношение към животните, по-специално в рамките на Зеления пакт на ЕС, Стратегическите планове по ОСП и на стратегията „От фермата до трапезата“, за да се избегне загубата на конкурентоспособност и следващото от това изместване на производството на ЕС в държави, които не са членки на ЕС и имат по-ниски амбиции в областта на хуманното отношение към животните; счита, че на всички производствени системи в ЕС следва да се даде възможност да инвестират в устойчивост и хуманно отношение към животните;

19.  призовава Комисията да представи предложения за забрана на жестокото и ненужно насилствено хранене на патици и гъски за производството на „foie gras“ (гъши или патешки черен дроб);

20.  призовава държавите членки да подпомагат земеделските стопани и животновъдите чрез предоставяне на консултации и обучение, ако е необходимо, за да се улесни преходът към системи без клетки;

21.  призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че се осъществяват ефективен контрол и митнически проверки, за да се осигури реципрочност на изискванията за качество и безопасност и на стандартите на ЕС за хуманно отношение към животните за всички продукти на хранително-вкусовата промишленост, внесени в ЕС, така че да се увеличи конкурентоспособността на европейското селско стопанство на световния пазар;

22.  подчертава значението на приложимите глави за търговията и устойчивото развитие във всички търговски споразумения на ЕС като средство да се гарантира, че по-големите регулаторни амбиции на ЕС са в съответствие с търговската политика на ЕС, и че те се спазват от държавите, които не са членки на ЕС, които са подписали търговски споразумения с ЕС;

23.  подчертава, че в главите относно търговията и устойчивото развитие следва да бъдат вземани предвид и еквивалентните стандарти на производство, в частност хуманното отношение към животните;

24.  счита, че воденето на справедлива търговска политика, която гарантира еднакви условия на конкуренция, е предпоставка за по-високи европейски стандарти; поради това настоятелно призовава Комисията да увеличи усилията си по отношение на контрола на внасяните хранителни продукти;

25.  настоява всички животински продукти, внасяни в ЕС, да се произвеждат при пълно спазване на съответното законодателство на ЕС, включително относно използването на системи за отглеждане без клетки;

26.  настоятелно призовава Комисията да осигури достатъчна подкрепа и преходен период за постепенното адаптиране на земеделските стопани и животновъдите, при което се взема предвид инвестиционният цикъл на земеделските стопани, както и механизми за финансиране с оглед на улесняването на прехода, като същевременно се запазят конкурентоспособността и социалната устойчивост на хранително-вкусовия сектор на ЕС;

27.  счита, че тази подкрепа и преходен период следва да бъдат гарантирани, преди да бъдат предложени законодателни промени по отношение на санитарните гаранции за животните и хората и защитата на работниците, за да се предотврати изоставянето на земя и по-нататъшното оттегляне от животновъдството (особено от малки и средни стопанства без ресурси за съответно адаптиране);

28.  отново заявява, че Комисията трябва да подкрепя земеделските стопани при образоването и информирането на потребителите относно съществуващите високи стандарти за хуманно отношение към животните; призовава следователно Комисията и държавите членки да предвидят подходяща финансова подкрепа и насоки, за да се гарантира плавен преход за засегнатите европейски земеделски стопани;

29.  подчертава, че животновъдният сектор е много динамичен и способен да се адаптира към промените както в законодателството, така и в предпочитанията на потребителите; подчертава обаче, че за тази цел той трябва да бъде възнаграден за усилията си с преки помощи, така че да не бъде застрашена устойчивостта на производството и жизнеспособността на стопанствата;

30.  подчертава цялостното значение на справедливото разпределение на разходите и ползите в хранителната верига и ролята на пазара, за да се даде възможност на земеделските стопани да станат по-устойчиви; във връзка с това счита, че доброволният етикет за хуманно отношение към животните би бил подходящ, за да се посочва ангажиментът на веригата от фермата до трапезата да допринася за целите на ЕГИ „End the Cage Age“ (Да сложим край на отглеждането на животни в клетки) и същевременно се гарантира подходящо ценообразуване;

31.  подчертава, че е от значение да се подкрепят земеделските стопани и да им се помогне да преминат към по-устойчиво селско стопанство, чрез предоставянето на подходящи услуги за консултации и обучение, стимули и финансови програми за подкрепа на техния стандарт на живот и тяхната конкурентоспособност в селските райони, насърчаване на инвестициите и организацията на хранителната верига, укрепване на малките местни преработватели и подкрепа за късите вериги на доставки;

32.  изисква от Комисията да поощрява хуманното отношение към животните в международен план и да провежда инициативи за повишаване на осведомеността сред държавите, които не са членки на ЕС, включително чрез мерки като допълнителна взаимопомощ и ускорен обмен на информация между компетентните органи във всички държави членки и в държави, които не са членки на ЕС;

33.  припомня, че животновъдните стопанства са иновативни обекти, които непрекъснато инвестират в подобряването на своите инфраструктури и практики, за да бъдат в крак с последните научни доказателства и очакванията на потребителите;

34.  призовава за развитието на подходящ пазар на търсенето, на който е възможно да се предлагат всички продукти, произведени с по-високи стандарти за качество, на по-високи цени;

35.  призовава Комисията да представи евентуални програми за преструктуриране с цел по-бързо прекратяване на отглеждането в клетки, включително оценка на последващите разходи;

36.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 221, 8.8.1998 г., стр. 23.
(2) OВ L 203, 3.8.1999 г., стр. 53.
(3) ОВ L 10, 15.1.2009 г., стр. 7.
(4) ОВ L 47, 18.2.2009 г., стр. 5.
(5) ОВ C 263, 25.7.2018 г., стр. 90.
(6) ОВ C 345, 16.10.2020 г., стр. 28.
(7) Тринайсети финансов доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕЗФРФСР) – финансова 2019 година, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0387&qid=1622812355568&from=BG

Последно осъвременяване: 8 октомври 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност