Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/2708(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0316/2021

Внесени текстове :

B9-0316/2021

Разисквания :

PV 10/06/2021 - 6
CRE 10/06/2021 - 6

Гласувания :

PV 10/06/2021 - 15

Приети текстове :

P9_TA(2021)0297

Приети текстове
PDF 136kWORD 47k
Четвъртък, 10 юни 2021 г. - Страсбург
Бъдещо финансиране от ЕС за радиомрежата „Euranet Plus“
P9_TA(2021)0297B9-0316/2021

Резолюция на Европейския парламент от 10 юни 2021 г. относно бъдещото финансиране от ЕС за радиомрежата „Euranet Plus“ (2021/2708(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 167 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 5, параграф 3 от Договора за Европейския съюз и Протокол № 2 към Договорите относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност,

–  като взе предвид член 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид решението на Комисията от 18 март 2021 г. относно финансирането на мултимедийни дейности и приемането на работната програма за 2021 г., включително приложението към него,

–  като взе предвид въпроса до Комисията относно бъдещото финансиране от ЕС за радиомрежата „Euranet Plus“ (O-000036/2021 – B9-0023/2021),

–  като взе предвид член 136, параграф 5 и член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по култура и образование,

А.  като има предвид, че е доказано, че радиото е ключово средство за комуникация с гражданите по въпросите, свързани с ЕС;

Б.  като има предвид, че в по-големите държави членки с по-многобройно население регионалните и местните радиостанции благодарение на силното си присъствие на пазара в много случаи предлагат на голяма аудитория привилегирован достъп до свързано с ЕС съдържание и допринасят по ефективен начин за опазването на малцинствените езици;

В.  като има предвид, че въпреки че радиото може да се утвърди като ключово средство в една до голяма степен цифровизирана медийна среда, цифровизацията на звуковото радиоразпръскване в ЕС е дългосрочен процес, който изисква радиостанциите и радиомрежите да изготвят планове за преход, да разпределят по подходящ начин необходимите инвестиции и да смекчат икономическите последици от този преход;

Г.  като има предвид, че „Euranet Plus“, създадена през 2007 г., е уникална мрежа от радиостанции в ЕС, която отразява събитията в Европа от транснационална гледна точка; като има предвид, че от самото създаване на мрежата нейните дейности се финансират предимно със средства на ЕС; като има предвид, че понастоящем „Euranet Plus“ се състои от 13 водещи публични и частни радиооператори в 13 държави членки, които заедно достигат общо до над 15 милиона слушатели всеки ден(1), и предлага уникален набор от висококачествени продукции, радиоуслуги и редакционни услуги на своите членове, като по този начин отговаря на изискванията на член 195 от Финансовия регламент(2) по отношение на дейностите със специфични характеристики, за които е необходим определен вид орган;

Д.  като има предвид, че срокът на действие на настоящото споразумение за отпускане на безвъзмездни средства с „Euranet Plus“ – на стойност 2,16 милиона евро годишно – изтича на 31 декември 2021 г.;

Е.  като има предвид, че Европейският парламент беше уведомен за решението на Комисията относно бъдещия модел на финансиране на мултимедийните действия чрез писмо от члена на Комисията г-н Бретон от 18 януари 2021 г., в което се посочва, че споразумението за отпускане на безвъзмездни средства с „Euranet Plus“ няма да бъде подновено и ще бъде заменено с годишна покана за представяне на предложения на състезателна основа, която ще бъде публикувана през 2021 г.;

Ж.  като има предвид, че Комисията не проведе стратегически диалог с „Euranet Plus“, както изрично се препоръчва в неотдавнашен одит, преди да вземе решението си относно бъдещото финансиране на радиоразпръскването;

З.  като има предвид, че комисията по култура и образование многократно е отправяла искане към Комисията да бъде включена в процеса на вземане на решения за мултимедийните действия, че тя изрази пред Комисията твърдото си убеждение, че планираният подход е несправедлив по отношение на „Euranet Plus“, която в качеството си на паневропейска радиомрежа с мисия за обществена услуга заслужава да бъде третирана като уникален партньор за насърчаване на интеграцията и медийното многообразие в ЕС; като има предвид, че комисията по култура и образование изрази както устно, така и в писмена форма своето принципно несъгласие с бързите промени, които Комисията планира да въведе по отношение на финансирането от ЕС за радиоразпръскването и които биха могли да нарушат непрекъснатостта на услугата;

И.  като има предвид, че на 18 март 2021 г. Комисията прие, както беше планирала, решението относно финансирането на мултимедийни действия и приемането на работната програма за 2021 г. ; като има предвид, че Комисията ясно заяви при многобройните размени на мнения със служители и членове на Комисията, че възнамерява да се придържа към решението си относно бъдещото финансиране от ЕС за „Euranet Plus“, като по този начин тя изцяло пренебрегва политическата воля на Парламента по този въпрос;

Й.  като има предвид, че този модел на финансиране, основан на годишни покани за представяне на предложения, с много ограничени срокове не е финансово устойчив; като има предвид, че фактът, че тази година ще бъде отправена покана за представяне на предложения, без да са предвидени преходни мерки, е несправедлив по отношение на „Euranet Plus“, който е дългогодишен и доверен партньор, и че това не дава възможност на „Euranet“ да изготви дългосрочен план за развитие за преминаване към цифрова технология и за инвестиране в допълнителни подобрения на своите продукти и услуги и вероятно ще доведе до ликвидацията на организацията и съкращаване на нейния персонал в началото на 2022 г.;

1.  настоятелно призовава Комисията да отчете уникалния характер на „Euranet Plus“ като независима радиомрежа, която успешно запълва липсата на информация, с която се характеризират отношенията между ЕС и неговите граждани, като задълбочава познанията на гражданите и насърчава дебатите относно всички области на политиката на ЕС; подчертава, че „Euranet Plus“ съчетава капацитет за изготвяне на програми и за радиоразпръскване, като предоставя висококачествени редакторски услуги за участващите радиостанции и за самата агенция, която планира съвместни продукции, насърчава обмена и изготвя общоевропейски, специално разработени формати и формати по заявка за своите членове; стига до заключението, че съответно „Euranet Plus“ представлява уникален портал за значителния брой обществени и частни радиооператори, които са членове на мрежата и които предлагат съдържание на 12 официални езика на ЕС и достигат всеки ден до над 15 милиона слушатели, които иначе може би не биха се заинтересували от въпроси, свързани с ЕС;

2.  призовава настоящото основно финансиране на радиомрежата „Euranet Plus“ да бъде подновено под формата на временно споразумение за отпускане на безвъзмездни средства за период от най-малко две години, за да ѝ се даде възможност да разработи дългосрочен стратегически план за допълнително развитие на мрежата до края на 2027 г. с цел разширяване на членството и географското и езиковото покритие, подготвяне на преминаването към цифрова технология и инвестиране в допълнителни подобрения на нейните продукти и услуги; отправя искане ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ и ГД „Бюджет“ на Комисията да сформират междуинституционална работна група с участието на „Euranet Plus“ и комисията по култура и образование с цел намиране на подходящи технически решения за прилагането на многогодишна оперативна рамка; подчертава, че подобни преходни мерки ще позволят на организацията да се подготви за състезателен многогодишен процес, който би могъл да започне през 2024 г.; подчертава, че този подход ще създаде най-голяма добавена стойност по отношение на устойчивостта, ефикасността и надеждното използване на публичното финансиране от ЕС за разлика от краткосрочните процедури, които не само принуждават бенефициентите да живеят „от ден за ден“, но и са по-скъпи от административна гледна точка;

3.  отправя искане към Комисията спешно да преразгледа решението си от 18 март 2021 г., за да гарантира, че сумата от 2,2 милиона евро, предназначена за финансиране на дейности в областта на радиоразпръскването през 2022 г., в точка 2 от приложението към решението не се разпределя чрез открита тръжна процедура, а се предоставя пряко на „Euranet Plus“ въз основа на факта, че организацията продължава да отговаря на изискванията на член 195 от Финансовия регламент;

4.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) Официален уебсайт на мрежата „Euranet Plus“, „Our Network“.
(2) Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

Последно осъвременяване: 8 октомври 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност