Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/2708(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0316/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0316/2021

Συζήτηση :

PV 10/06/2021 - 6
CRE 10/06/2021 - 6

Ψηφοφορία :

PV 10/06/2021 - 15

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0297

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 135kWORD 48k
Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 - Στρασβούργο
Μελλοντική χρηματοδότηση του ραδιοφωνικού δικτύου Euranet Plus από την ΕΕ
P9_TA(2021)0297B9-0316/2021

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2021 σχετικά με τη μελλοντική χρηματοδότηση του ραδιοφωνικού δικτύου Euranet Plus από την ΕΕ (2021/2708(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 167 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής, της 18ης Μαρτίου 2021, σχετικά με τη χρηματοδότηση ενεργειών πολυμέσων και την έγκριση του προγράμματος εργασίας για το 2021, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός της,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τη μελλοντική χρηματοδότηση του ραδιοφωνικού δικτύου Euranet Plus από την ΕΕ (O-000036/2021 – B9-0023/2021),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 136 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αποδειχθεί ότι το ραδιόφωνο αποτελεί καίριο μέσο επικοινωνίας με τους πολίτες για θέματα της ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε μεγαλύτερα και πολυπληθέστερα κράτη μέλη, οι περιφερειακοί και τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, χάρη στην πολύ μεγάλη διείσδυσή τους στην αγορά, συχνά προσφέρουν ένα προνομιακό παράθυρο για το περιεχόμενο που σχετίζεται με την ΕΕ σε ένα σημαντικό ακροατήριο και συμβάλλουν αποτελεσματικά στη διατήρηση μειονοτικών γλωσσών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ενώ το ραδιόφωνο μπορεί να εδραιωθεί ως βασικό μέσο σε ένα ευρέως ψηφιοποιημένο μιντιακό τοπίο, η ψηφιοποίηση της ηχητικής μετάδοσης στην ΕΕ είναι μια μακροχρόνια διαδικασία που απαιτεί από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς και τα δίκτυα να καταρτίσουν σχέδια μετάβασης, να διαθέσουν τις αναγκαίες επενδύσεις και να αμβλύνουν τον πλήρη οικονομικό αντίκτυπο αυτής της αλλαγής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το «Euranet Plus», το οποίο ιδρύθηκε το 2007, είναι ένα μοναδικό δίκτυο ραδιοφωνικών σταθμών στην ΕΕ που παρέχει ενημέρωση από διεθνική προοπτική σχετικά με τα τεκταινόμενα στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ήδη από την ίδρυσή του, οι επιχειρησιακές του δραστηριότητες χρηματοδοτούνται κυρίως με κονδύλια της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Euranet Plus αποτελείται επί του παρόντος από 13 κορυφαίους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ραδιοφωνικής μετάδοσης σε 13 κράτη μέλη, οι οποίοι από κοινού συγκεντρώνουν αθροιστικά πάνω από 15 εκατομμύρια ακροατές καθημερινά(1), και προσφέρει στα μέλη του ένα μοναδικό φάσμα υπηρεσιών παραγωγής, ραδιοφωνικών εκπομπών και υπηρεσιών σύνταξης υψηλής ποιότητας, πληρώντας, ως εκ τούτου, τις απαιτήσεις του άρθρου 195 του δημοσιονομικού κανονισμού(2) όσον αφορά τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που απαιτούν ιδιαίτερο είδος οργανισμών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύουσα συμφωνία επιχορήγησης με το Euranet Plus, ύψους 2,16 εκατομμυρίων EUR ετησίως, πρόκειται να λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2021·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώθηκε για την απόφαση της Επιτροπής σχετικά με το μελλοντικό μοντέλο χρηματοδότησης για ενέργειες πολυμέσων, με επιστολή του Επιτρόπου Breton στις 18 Ιανουαρίου 2021, όπου αναφέρεται ότι η συμφωνία επιχορήγησης με το Euranet Plus δεν πρόκειται να ανανεωθεί και ότι θα αντικατασταθεί από ανταγωνιστική ετήσια πρόσκληση υποβολής προτάσεων που θα προκηρυχθεί για πρώτη φορά το 2021·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, προτού λάβει την απόφασή της σχετικά με τη μελλοντική χρηματοδότηση της ραδιοφωνικής μετάδοσης, δεν πραγματοποίησε στρατηγικό διάλογο με το Euranet Plus, όπως συνιστούσε, ωστόσο, ρητά πρόσφατος έλεγχος·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας (CULT) έχει επανειλημμένα ζητήσει από την Επιτροπή να συμπεριληφθεί στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τις ενέργειες πολυμέσων, έχει καταστήσει γνωστή στην Επιτροπή την ακράδαντη πεποίθησή της ότι η προβλεπόμενη προσέγγιση είναι άδικη για το Euranet Plus το οποίο, λόγω του χαρακτήρα του ως πανευρωπαϊκού ραδιοφωνικού δικτύου με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας, αξίζει να αντιμετωπιστεί ως μοναδικός εταίρος για την προώθηση της ολοκλήρωσης και της πολυμορφίας των μέσων ενημέρωσης στην ΕΕ, και έχει εκφράσει, τόσο προφορικά όσο και γραπτά, τη ριζική διαφωνία της με την ταχεία αλλαγή που σχεδιάζει η Επιτροπή όσον αφορά την ενωσιακή χρηματοδότηση ραδιοφωνικών υπηρεσιών, η οποία θα διατάρασσε την αδιάλειπτη παροχή ραδιοφωνικών υπηρεσιών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 18 Μαρτίου 2021, η Επιτροπή προχώρησε, όπως είχε προγραμματίσει, στην έγκριση της απόφασης για τη χρηματοδότηση ενεργειών πολυμέσων και του προγράμματος εργασίας για το 2021· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει καταστήσει σαφές, στο πλαίσιο πολλών ανταλλαγών απόψεων με το προσωπικό και τους Επιτρόπους, ότι προτίθεται να εμμείνει στην απόφασή της σχετικά με τη μελλοντική χρηματοδότηση του Euranet Plus από την ΕΕ – αγνοώντας παντελώς την πολιτική βούληση του Κοινοβουλίου επί του θέματος·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα μοντέλο χρηματοδότησης που βασίζεται σε ετήσιες ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και έχει πολύ περιορισμένη διάρκεια δεν είναι οικονομικά βιώσιμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός ότι θα προκηρυχθεί φέτος πρόσκληση υποβολής προτάσεων, χωρίς να μεσολαβήσουν μεταβατικά μέτρα, είναι άδικο για το Euranet Plus, παλιό και αξόπιστο εταίρο, καθιστά αδύνατο για το Euranet να εκπονήσει μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό σχέδιο για την υλοποίηση της ψηφιακής μετάβασης και να επενδύσει σε περαιτέρω βελτιώσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών του και είναι πιθανό να οδηγήσει στη διάλυση του οργανισμού και στην απόλυση του προσωπικού του στις αρχές του 2022·

1.  παροτρύνει την Επιτροπή να αναγνωρίσει τον μοναδικό χαρακτήρα του Euranet Plus ως ανεξάρτητου ραδιοφωνικού δικτύου που γεφυρώνει με επιτυχία το κενό πληροφόρησης ανάμεσα στην ΕΕ και τους πολίτες της, ενισχύοντας την κατανόηση των πολιτών και προωθώντας τον διάλογο σε όλους τους τομείς χάραξης πολιτικής της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι το Euranet Plus συνδυάζει ικανότητες παραγωγής και ραδιοφωνικής μετάδοσης που παρέχουν υπηρεσίες σύνταξης υψηλής ποιότητας στους συνδεδεμένους με αυτό ραδιοφωνικούς σταθμούς και στον ίδιο τον οργανισμό, ο οποίος σχεδιάζει συμπαραγωγές, προωθεί ανταλλαγές και παράγει πανευρωπαϊκούς, εξατομικευμένους και κατά παραγγελία μορφότυπους για τα μέλη του· καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το Euranet Plus αποτελεί, ως εκ τούτου, μια μοναδική πύλη λόγω του σημαντικού αριθμού μελών του μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών, οι οποίοι, με περιεχόμενο σε 12 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, προσεγγίζουν καθημερινά περισσότερους από 15 εκατομμύρια ακροατές που διαφορετικά δεν θα ασχολούνταν ενδεχομένως με ζητήματα που σχετίζονται με την ΕΕ·

2.  ζητεί την ανανέωση της τρέχουσας βασικής χρηματοδότησης του Euranet Plus με τη μορφή μεταβατικής συμφωνίας επιχορήγησης για τουλάχιστον δύο έτη, ώστε να μπορέσει να αναπτύξει ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου έως το τέλος του 2027, με σκοπό την επέκταση του αριθμού συμμετεχόντων σε αυτό και της γεωγραφικής και γλωσσικής του κάλυψης, την προετοιμασία για την ψηφιακή μετάβαση και την επένδυση σε περαιτέρω βελτιώσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών του· ζητεί από τις Γενικές Διευθύνσεις Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (ΓΔ CONNECT) και Προϋπολογισμού (ΓΔ BUDG) της Επιτροπής να συγκροτήσουν διοργανική ομάδα εργασίας με το Euranet Plus και την επιτροπή CULT, προκειμένου να εξευρεθούν οι κατάλληλες τεχνικές λύσεις για την εφαρμογή ενός πολυετούς επιχειρησιακού πλαισίου· υπογραμμίζει ότι τα εν λόγω μεταβατικά μέτρα θα επιτρέψουν στον οργανισμό να αποκτήσει τα εφόδια για μια ανταγωνιστική, πολυετή διεργασία, η οποία θα μπορούσε να ξεκινήσει το 2024· τονίζει ότι η προσέγγιση αυτή θα δημιουργήσει τη μέγιστη προστιθέμενη αξία από άποψη βιωσιμότητας, αποδοτικότητας και ορθής χρήσης των δημόσιων πόρων της ΕΕ, σε αντίθεση με βραχυπρόθεσμες διαδικασίες που όχι μόνο αναγκάζουν τους δικαιούχους να φυτοζωούν αλλά είναι επίσης πιο δαπανηρές σε επίπεδο διαχείρισης·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει επειγόντως την απόφασή της της 18ης Μαρτίου 2021, για να διασφαλίσει ότι τα 2,2 εκατομμύρια EUR που προβλέπονται στο σημείο 2 του παραρτήματος της απόφασης για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων στον τομέα της ραδιοφωνικής μετάδοσης για το έτος 2022, δεν θα διατεθούν μέσω ανοικτής πρόσκλησης αλλά θα δοθούν απευθείας στο Euranet Plus, με βάση το γεγονός ότι ο οργανισμός εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 195 του δημοσιονομικού κανονισμού·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Επίσημος ιστότοπος του δικτύου Euranet Plus, «Our Network».
(2) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).

Τελευταία ενημέρωση: 8 Οκτωβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου