Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2021/2708(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B9-0316/2021

Ingediende teksten :

B9-0316/2021

Debatten :

PV 10/06/2021 - 6
CRE 10/06/2021 - 6

Stemmingen :

PV 10/06/2021 - 15

Aangenomen teksten :

P9_TA(2021)0297

Aangenomen teksten
PDF 121kWORD 45k
Donderdag 10 juni 2021 - Straatsburg
Toekomstige EU-financiering voor het radionetwerk Euranet Plus
P9_TA(2021)0297B9-0316/2021

Resolutie van het Europees Parlement van 10 juni 2021 over de toekomstige EU-financiering voor het radionetwerk Euranet Plus (2021/2708(RSP))

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 167 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 5, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie en Protocol nr. 2 bij de Verdragen betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid,

–  gezien artikel 11 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

–  gezien het besluit van de Commissie van 18 maart 2021 betreffende de financiering van multimedia-acties en de goedkeuring van het werkprogramma voor 2021, met inbegrip van de bijlage,

–  gezien de vraag aan de Commissie over de toekomstige EU-financiering voor het radionetwerk Euranet Plus (O-000036/2021 – B9-0023/2021),

–  gezien artikel 136, lid 5, en artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

–  gezien de ontwerpresolutie van de Commissie cultuur en onderwijs,

A.  overwegende dat radio een zeer belangrijk medium is gebleken voor de communicatie met mensen over EU-aangelegenheden;

B.  overwegende dat regionale en lokale radiostations in grotere en meer bevolkte lidstaten dankzij hun zeer hoge marktpenetratie vaak een geprivilegieerd venster op EU‑gerelateerde inhoud bieden aan een aanzienlijk luisterend publiek en een doeltreffende bijdrage leveren aan het behoud van minderheidstalen;

C.  overwegende dat de radio zich weliswaar staande kan houden als een belangrijk medium in een grotendeels gedigitaliseerd medialandschap, maar dat de digitalisering van de radio in de EU een langetermijnproces is waarbij radiostations en netwerken transitieplannen moeten opstellen, de vereiste investeringen moeten verspreiden en de volledige economische impact van deze verschuiving moeten opvangen;

D.  overwegende dat Euranet Plus, dat in 2007 werd opgericht, een uniek netwerk van radiostations in de EU is dat vanuit een transnationaal perspectief verslag uitbrengt over gebeurtenissen in Europa; overwegende dat de operationele activiteiten sinds de oprichting van het netwerk voornamelijk met EU-financiering zijn gefinancierd; overwegende dat Euranet Plus momenteel bestaat uit 13 toonaangevende publieke en particuliere omroepen in 13 lidstaten, die samen in totaal meer dan 15 miljoen luisteraars per dag bereiken(1), en een uniek scala van hoogwaardige productie-, omroep- en redactionele diensten aan haar leden aanbiedt, waarmee wordt voldaan aan de vereisten van artikel 195 van het Financieel Reglement(2) wat betreft de specifieke kenmerken van activiteiten waarvoor een bepaald type orgaan nodig is;

E.  overwegende dat de huidige subsidieovereenkomst met Euranet Plus – ter waarde van 2,16 miljoen EUR per jaar – op 31 december 2021 afloopt;

F.  overwegende dat het Europees Parlement in kennis is gesteld van het besluit van de Commissie over het toekomstige financieringsmodel voor multimedia-acties in een brief van commissaris Breton van 18 januari 2021, waarin staat dat de subsidieovereenkomst met Euranet Plus niet wordt verlengd en wordt vervangen door een jaarlijkse oproep tot het indienen van voorstellen die in 2021 zal worden gelanceerd;

G.  overwegende dat de Commissie geen strategische dialoog is aangegaan met Euranet Plus, zoals uitdrukkelijk werd aanbevolen tijdens een recente controle, voordat zij een besluit nam over de toekomstige financiering van de radio;

H.  overwegende dat de Commissie cultuur en onderwijs (CULT) de Commissie herhaaldelijk heeft verzocht deel te mogen nemen aan het besluitvormingsproces voor multimedia-acties, haar sterke overtuiging duidelijk heeft gemaakt aan de Commissie dat de geplande aanpak oneerlijk is voor Euranet Plus, dat als pan-Europees radionetwerk met een openbaredienstverleningstaak moet worden behandeld als een unieke partner bij de bevordering van integratie en mediadiversiteit in de EU, en zowel mondeling als schriftelijk heeft uitgesproken dat zij het fundamenteel oneens is met de snelle verandering die de Commissie met betrekking tot de EU-financiering voor de radio heeft gepland, die de continuïteit van de dienstverlening zou kunnen verstoren;

I.  overwegende dat de Commissie op 18 maart 2021 zoals gepland is doorgegaan met de goedkeuring van het besluit betreffende de financiering van multimedia-acties en de goedkeuring van het werkprogramma voor 2021; overwegende dat de Commissie aan de hand van verschillende gedachtewisselingen met het personeel en de commissarissen duidelijk heeft gemaakt dat zij voornemens is bij haar besluit over de toekomstige EU‑financiering voor Euranet Plus te blijven, waarmee zij de politieke wil van het Parlement op dit gebied volledig in de wind slaat;

J.  overwegende dat een financieringsmodel op basis van jaarlijkse open oproepen tot het indienen van voorstellen met een zeer beperkte looptijd financieel niet houdbaar is; overwegende dat het feit dat dit jaar zonder overgangsmaatregelen een oproep zal worden gedaan, oneerlijk is voor Euranet Plus, dat al lang een trouwe partner is, en het voor Euranet onmogelijk maakt een ontwikkelingsplan voor de lange termijn op te stellen om de digitale verschuiving te realiseren en te investeren in verdere verbeteringen van zijn producten en diensten, en dat dit begin 2022 waarschijnlijk zal leiden tot de liquidatie van de organisatie en het ontslag van haar personeel;

1.  verzoekt de Commissie het unieke karakter van Euranet Plus te erkennen als een onafhankelijk radionetwerk dat de informatiekloof tussen de EU en haar burgers met succes overbrugt door het inzicht van de burgers in het debat en de bevordering van het debat op alle gebieden van de beleidsvorming van de EU te vergroten; benadrukt dat Euranet Plus productie- en omroepcapaciteiten combineert bij het leveren van hoogwaardige redactionele diensten aan de bij Euranet Plus aangesloten radiostations en het agentschap zelf, dat coproducties plant, uitwisselingen bevordert en pan-Europese, op maat gemaakte en gevraagde formats voor zijn leden produceert; concludeert dat Euranet Plus daarom een unieke toegangspoort is voor het aanzienlijke aantal publieke en particuliere omroepen die lid zijn van Euranet Plus en die met inhoud in 12 officiële EU-talen elke dag meer dan 15 miljoen luisteraars bereiken die zich anders mogelijk niet met EU-gerelateerde kwesties bezig zouden houden;

2.  dringt erop aan dat de huidige basisfinanciering van Euranet Plus met ten minste twee jaar moet worden verlengd in de vorm van een overgangssubsidieovereenkomst, zodat Euranet Plus een strategisch langetermijnplan kan opstellen om het netwerk uiterlijk eind 2027 verder te ontwikkelen, teneinde het aantal leden en de geografische en taalkundige dekking uit te breiden, voorbereid te zijn op de digitale verschuiving en te investeren in verdere verbeteringen van zijn producten en diensten; verzoekt directoraten-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie (CNECT) en Begroting (BUDG) van de Commissie samen met Euranet Plus en de Commissie cultuur en onderwijs een interinstitutionele werkgroep op te richten om passende technische oplossingen te vinden voor de tenuitvoerlegging van een meerjarig operationeel kader; wijst erop dat dergelijke overgangsmaatregelen de organisatie in staat zullen stellen zich uit te rusten voor een concurrerend, meerjarig proces dat in 2024 van start kan gaan; benadrukt dat deze aanpak de grootste toegevoegde waarde zal hebben op het gebied van duurzaamheid, efficiëntie en een verstandig gebruik van EU‑financiering, in tegenstelling tot kortetermijnprocedures die de begunstigden niet alleen dwingen om van dag tot dag te leven, maar die ook administratief duurder zijn;

3.  verzoekt de Commissie haar besluit van 18 maart 2021 met spoed te herzien om ervoor te zorgen dat het bedrag van 2,2 miljoen EUR in punt 2 van de bijlage dat bestemd is voor de financiering van activiteiten op het gebied van radio-uitzending in 2022 niet via een open oproep wordt toegewezen, maar rechtstreeks aan Euranet Plus wordt verstrekt op grond van het feit dat de organisatie nog altijd voldoet aan de vereisten van artikel 195 van het Financieel Reglement;

4.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten.

(1) Officiële website van het Euranet Plus Network, “Our Network”.
(2) Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1).

Laatst bijgewerkt op: 8 oktober 2021Juridische mededeling - Privacybeleid