Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2021/2708(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0316/2021

Teksty złożone :

B9-0316/2021

Debaty :

PV 10/06/2021 - 6
CRE 10/06/2021 - 6

Głosowanie :

PV 10/06/2021 - 15

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0297

Teksty przyjęte
PDF 129kWORD 46k
Czwartek, 10 czerwca 2021 r. - Strasburg
Przyszłe finansowanie przez UE sieci radiowej Euranet Plus
P9_TA(2021)0297B9-0316/2021

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie przyszłego finansowania przez UE sieci radiowej Euranet Plus (2021/2708(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 167 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz Protokół nr 2 do Traktatów w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności,

–  uwzględniając art. 11 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

–  uwzględniając decyzję Komisji z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie finansowania działań multimedialnych oraz przyjęcia programu prac na rok 2021, wraz z załącznikiem,

–  uwzględniając pytanie do Komisji w sprawie przyszłego finansowania przez UE sieci radiowej Euranet Plus (O-000036/2021 – B9-0023/2021),

–  uwzględniając art. 136 ust. 5 i art. 132 ust. 2 Regulaminu,

–  uwzględniając projekt rezolucji Komisji Kultury i Edukacji,

A.  mając na uwadze, że radio okazało się kluczowym środkiem komunikacji z obywatelami na temat spraw UE;

B.  mając na uwadze, że w większych i bardziej zaludnionych państwach członkowskich regionalne i lokalne stacje radiowe, dzięki swojej bardzo wysokiej penetracji rynku, często oferują uprzywilejowany dostęp do treści związanych z UE dla znacznej grupy słuchaczy i skutecznie przyczyniają się do zachowania języków mniejszości;

C.  mając na uwadze, że chociaż radio może stać się kluczowym środkiem przekazu w krajobrazie medialnym, który w znacznym stopniu uległ cyfryzacji, cyfryzacja nadawania dźwięku w UE jest procesem długoterminowym, który wymaga od stacji i sieci radiowych opracowania planów przejściowych, rozłożenia niezbędnych inwestycji i zamortyzowania pełnego wpływu gospodarczego tej zmiany;

D.  mając na uwadze, że założona w 2007 r. Euranet Plus to jedyna w swoim rodzaju sieć stacji radiowych w UE, która relacjonuje wydarzenia w Europie z perspektywy ponadnarodowej; mając na uwadze, że od czasu utworzenia sieci jej działalność operacyjna jest finansowana głównie ze środków UE; mając na uwadze, że w skład Euranet Plus wchodzi obecnie 13 wiodących nadawców publicznych i prywatnych z 13 państw członkowskich, którzy łącznie docierają każdego dnia do ponad 15 milionów słuchaczy(1), oraz że sieć oferuje swoim członkom wyjątkowy wachlarz wysokiej jakości usług produkcyjnych, nadawczych i redakcyjnych, spełniając tym samym wymogi art. 195 rozporządzenia finansowego(2) w zakresie szczególnych cech działalności wymagającej określonego rodzaju podmiotu;

E.  mając na uwadze, że obecna umowa o dotację z Euranet Plus – o wartości 2,16 mln EUR rocznie – ma wygasnąć 31 grudnia 2021 r.;

F.  mając na uwadze, że Parlament Europejski powiadomiono o decyzji Komisji w sprawie przyszłego modelu finansowania działań multimedialnych pismem komisarza T. Bretona z 18 stycznia 2021 r., w którym stwierdzono, że umowa o dotację z Euranet Plus nie zostanie przedłużona i zastąpi ją konkurencyjne roczne zaproszenie do składania wniosków, które zostanie ogłoszone w 2021 r.;

G.  mając na uwadze, że choć wyraźnie zalecono to w niedawnej kontroli, Komisja nie zaangażowała się w strategiczny dialog z Euranet Plus, zanim podjęła decyzję w sprawie przyszłego finansowania radiofonii;

H.  mając na uwadze, że Komisja Kultury i Edukacji (CULT) wielokrotnie zwracała się do Komisji o włączenie jej w proces decyzyjny dotyczący działań multimedialnych, przekazała Komisji swoje głębokie przekonanie, że planowane podejście jest niesprawiedliwe wobec Euranet Plus, która jako ogólnoeuropejska sieć radiowa z misją służby publicznej zasługuje na traktowanie jako wyjątkowego partnera w promowaniu integracji i różnorodności mediów w UE, oraz wyraziła – zarówno ustnie, jak i pisemnie – swój zasadniczy sprzeciw wobec planowanych przez Komisję szybkich zmian w finansowaniu przez UE radiofonii, które mogą zakłócić ciągłość usług;

I.  mając na uwadze, że 18 marca 2021 r. Komisja zgodnie z planem przystąpiła do przyjęcia decyzji w sprawie finansowania działań multimedialnych oraz do przyjęcia programu prac na rok 2021; mając na uwadze, że Komisja dała jasno do zrozumienia poprzez wielokrotną wymianę poglądów z pracownikami i komisarzami, że zamierza podtrzymać decyzję dotyczącą przyszłego finansowania UE dla Euranet Plus, całkowicie lekceważąc wolę polityczną Parlamentu w tej sprawie;

J.  mając na uwadze, że model finansowania oparty na corocznych otwartych zaproszeniach do składania wniosków o bardzo ograniczonym czasie trwania nie jest zrównoważony finansowo; mając na uwadze, że ogłoszenie zaproszenia w tym roku, bez środków przejściowych, jest niesprawiedliwe wobec Euranet Plus, wieloletniego i zaufanego partnera, uniemożliwia sieci opracowanie długoterminowego planu rozwoju w zakresie przejścia na technologię cyfrową i inwestowania w dalsze doskonalenie swoich produktów i usług oraz może doprowadzić do likwidacji organizacji i zwolnienia jej pracowników na początku 2022 r.;

1.  wzywa Komisję, aby uznała wyjątkowy charakter Euranet Plus jako niezależnej sieci radiowej, która z powodzeniem wypełnia lukę informacyjną między UE a jej obywatelami, zwiększając ich zrozumienie wszystkich dziedzin kształtowania polityki UE oraz promując debatę na ten temat; podkreśla, że Euranet Plus łączy zdolności produkcyjne i nadawcze, zapewniając wysokiej jakości usługi redakcyjne dla stowarzyszonych stacji radiowych i samej agencji, która planuje koprodukcje, promuje wymianę i produkuje ogólnoeuropejskie, dostosowane do potrzeb i dostępne na żądanie formaty dla swoich członków; stwierdza, że Euranet Plus stanowi zatem wyjątkową platformę dla licznej grupy nadawców publicznych i prywatnych, którzy dzięki treściom w 12 językach urzędowych UE docierają codziennie do ponad 15 milionów słuchaczy, którzy w przeciwnym razie mogliby nie interesować się kwestiami związanymi z UE;

2.  wzywa do przedłużenia obecnego podstawowego finansowania Euranet Plus w formie przejściowej umowy o dotację na co najmniej dwa lata, aby umożliwić sieci opracowanie długoterminowego planu strategicznego w celu dalszego jej rozwoju do końca 2027 r., z myślą o zwiększeniu liczby członków oraz zasięgu geograficznego i językowego, przygotowaniu się do przejścia na technologię cyfrową oraz inwestowaniu w dalsze ulepszanie produktów i usług; domaga się, by Dyrekcje Generalne Komisji: ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (DG CONNECT) oraz ds. Budżetu (DG BUDG) utworzyły międzyinstytucjonalną grupę roboczą z udziałem Euranet Plus i komisji CULT w celu znalezienia odpowiednich rozwiązań technicznych służących wdrożeniu wieloletnich ram operacyjnych; podkreśla, że takie środki przejściowe pozwolą organizacji przygotować się do konkurencyjnego, wieloletniego procesu, który mógłby się rozpocząć w 2024 r.; podkreśla, że takie podejście przyniesie największą wartość dodaną pod względem zrównoważonego charakteru, skuteczności i należytego wykorzystania publicznych środków UE w przeciwieństwie do procedur krótkoterminowych, które nie tylko zmuszają beneficjentów do funkcjonowania przy minimum środków finansowych, ale są także bardziej kosztowne pod względem administracyjnym;

3.  zwraca się do Komisji o pilną zmianę decyzji z dnia 18 marca 2021 r., aby zagwarantować, że kwota 2,2 mln EUR, przeznaczona na finansowanie działalności w dziedzinie radiofonii w 2022 r. w pkt 2 załącznika do tej decyzji, nie zostanie przyznana w drodze otwartego zaproszenia do składania wniosków, lecz przekazana bezpośrednio Euranet Plus w oparciu o fakt, że organizacja ta nadal spełnia wymogi art. 195 rozporządzenia finansowego;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Oficjalna strona internetowa sieci Euranet Plus, „Our Network” [Nasza sieć].
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).

Ostatnia aktualizacja: 8 października 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności