Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2021/2708(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0316/2021

Predkladané texty :

B9-0316/2021

Rozpravy :

PV 10/06/2021 - 6
CRE 10/06/2021 - 6

Hlasovanie :

PV 10/06/2021 - 15

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0297

Prijaté texty
PDF 127kWORD 46k
Štvrtok, 10. júna 2021 - Štrasburg
Budúce únijné financovanie rozhlasovej siete Euranet Plus
P9_TA(2021)0297B9-0316/2021

Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júna 2021 o budúcom únijnom financovaní rozhlasovej siete Euranet Plus (2021/2708(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 167 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 5 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii a na Protokol č. 2 k zmluvám o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality,

–  so zreteľom na článok 11 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na rozhodnutie Komisie z 18. marca 2021 o financovaní multimediálnych akcií a prijatí pracovného programu na rok 2021 vrátane jeho prílohy,

–  so zreteľom na otázku pre Komisiu o budúcom únijnom financovaní rozhlasovej siete Euranet Plus (O-000036/2021 – B9-0023/2021),

–  so zreteľom na článok 136 ods. 5 a článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre kultúru a vzdelávanie,

A.  keďže sa ukázalo, že rozhlas je kľúčovým médiom pre informovanie občanov o záležitostiach EÚ;

B.  keďže regionálne a miestne rozhlasové stanice vo väčších a ľudnatejších členských štátoch sú vďaka svojmu veľmi vysokému prieniku na trhu často privilegovaným miestom obsahu, ktorý je spojený s únijnými témami, pre široký okruh poslucháčov a účinne prispievajú k zachovaniu menšinových jazykov;

C.  keďže hoci sa rozhlas môže presadiť ako kľúčové médium v prevažne digitalizovanom mediálnom prostredí, digitalizácia zvukového vysielania v EÚ je dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje, aby rozhlasové stanice a siete vypracovali plány prechodu, rozložili požadované investície a zmiernili celkový ekonomický vplyv tejto zmeny;

D.  keďže sieť Euranet Plus, ktorá bola založená v roku 2007, je jedinečnou sieťou rozhlasových staníc v EÚ, ktorá informuje o udalostiach v Európe z nadnárodného hľadiska; keďže od jej založenia sú jej prevádzkové činnosti financované najmä z finančných prostriedkov EÚ; keďže sieť Euranet Plus je v súčasnosti zložená z 13 popredných verejnoprávnych a súkromných vysielateľov v 13 členských štátoch, ktorí každý deň celkovo oslovujú viac ako 15 miliónov poslucháčov(1), a svojim členom ponúka jedinečnú škálu kvalitných produkčných, vysielacích a redakčných služieb, čím spĺňa požiadavky článku 195 nariadenia o rozpočtových pravidlách(2), pokiaľ ide o činnosti osobitnej povahy, ktorých vykonávanie si vyžaduje osobitný druh subjektu;

E.  keďže platnosť súčasnej dohody o grante so sieťou Euranet Plus – vo výške 2,16 milióna EUR ročne – uplynie 31. decembra 2021;

F.  keďže rozhodnutie Komisie o budúcom modeli financovania multimediálnych akcií bolo Európskemu parlamentu oznámené v liste komisára Bretona z 18. januára 2021, v ktorom sa uvádza, že dohoda o grante so sieťou Euranet Plus nebude obnovená a nahradia ju každoročné súťažné výzvy na predkladanie návrhov, ktoré majú byť vyhlásené v roku 2021;

G.  keďže Komisia sa pred prijatím svojho rozhodnutia o budúcom financovaní rozhlasového vysielania nezapojila do strategického dialógu so sieťou Euranet Plus, ako sa výslovne odporúčalo v nedávnom audite;

H.  keďže Výbor pre kultúru a vzdelávanie (ďalej len „CULT“) opakovane žiadal Komisiu, aby bol zapojený do procesu rozhodovania o multimediálnych akciách, tlmočil jej svoje pevné presvedčenie, že plánovaný prístup je nespravodlivý vo vzťahu k sieti Euranet Plus, ktorá ako celoeurópska rozhlasová sieť s poslaním verejnej služby si zaslúži, aby sa k nej pristupovalo ako k jedinečnému partnerovi v oblasti podpory integrácie a mediálnej rozmanitosti v EÚ, a ústne aj písomne vyjadril svoj zásadný nesúhlas s urýchlenou zmenou, ktorú má Komisia v pláne vykonať v prípade financovania rozhlasového vysielania a ktorá môže narušiť kontinuitu služieb, ktoré poskytuje;

I.  keďže 18. marca 2021 Komisia postupovala podľa plánu a prijala rozhodnutie o financovaní multimediálnych akcií a prijatí pracovného programu na rok 2021; keďže Komisia pri viacerých výmenách názorov so zamestnancami a komisármi jasne uviedla, že má v úmysle zachovať svoje rozhodnutie týkajúce sa budúceho únijného financovania siete Euranet Plus, a to v úplnom rozpore s politickou vôľou Európskeho parlamentu v tejto záležitosti;

J.  keďže model financovania založený na každoročných otvorených výzvach na predkladanie návrhov s veľmi obmedzeným trvaním nie je finančne udržateľný; keďže vyhlásenie výzvy tento rok, bez prechodných opatrení, je voči sieti Euranet Plus, ktorá je dlhodobým a dôveryhodným partnerom, nespravodlivé, znemožňuje jej vypracovať dlhodobý plán rozvoja na účely prechodu na digitálnu technológiu a investícií do ďalších zlepšení jej produktov a služieb, a pravdepodobne povedie k likvidácii organizácie a prepúšťaniu jej zamestnancov začiatkom roka 2022;

1.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby uznala jedinečnú povahu siete Euranet Plus ako nezávislej rozhlasovej siete, ktorá úspešne preklenuje informačnú priepasť medzi EÚ a jej občanmi tým, že zvyšuje ich povedomie o všetkých oblastiach tvorby politiky EÚ a podnecuje diskusiu o týchto oblastiach; zdôrazňuje, že sieť Euranet Plus kombinuje produkčné a vysielacie kapacity pri poskytovaní kvalitných redakčných služieb svojim pridruženým rozhlasovým staniciam a samotnej agentúre, ktorá plánuje koprodukcie, podporuje výmeny a vytvára celoeurópske, individualizované formáty a formáty na požiadanie pre svojich členov; dospel k záveru, že sieť Euranet Plus je preto jedinečnou bránou pre značnú skupinu členov, ktorými sú verejnoprávni a súkromní vysielatelia, ktorí svojím obsahom v 12 úradných jazykoch EÚ každý deň oslovujú viac ako 15 miliónov poslucháčov, ktorí by sa inak nemuseli zaujímať o záležitosti súvisiace s EÚ;

2.  žiada, aby bolo súčasné hlavné financovanie siete Euranet Plus obnovené formou prechodnej dohody o grante najmenej na dva roky s cieľom umožniť jej, aby vypracovala dlhodobý strategický plán na ďalší rozvoj siete do konca roku 2027 v snahe zvýšiť počet svojich členov a rozšíriť geografické a jazykové pokrytie, pripraviť sa na prechod na digitálne technológie a investovať do ďalších zlepšení svojich produktov a služieb; žiada, aby Generálne riaditeľstvo Komisie pre komunikačné siete, obsah a technológie (GR CONNECT) a Generálne riaditeľstvo Komisie pre rozpočet (GR BUDG) vytvorili medziinštitucionálnu pracovnú skupinu so sieťou Euranet Plus a výborom CULT s cieľom nájsť vhodné technické riešenia na vykonávanie viacročného operačného rámca; zdôrazňuje, že takéto prechodné opatrenia umožnia tejto organizácii pripraviť sa na súťažný viacročný proces, ktorý by sa mohol začať v roku 2024; zdôrazňuje, že tento prístup prinesie najväčšiu pridanú hodnotu z hľadiska udržateľnosti, efektívnosti a riadneho využívania verejných prostriedkov EÚ na rozdiel od krátkodobých postupov, ktoré nielenže nútia prijímateľov, aby žili formou „z ruky do úst“, ale sú aj nákladnejšie z administratívneho hľadiska;

3.  žiada Komisiu, aby urýchlene prehodnotila svoje rozhodnutie z 18. marca 2021 s cieľom zabezpečiť, aby suma 2,2 milióna EUR vyčlenená na financovanie činností rozhlasového vysielania v roku 2022 v bode 2 prílohy k uvedenému rozhodnutiu nebola pridelená prostredníctvom verejnej výzvy, ale aby bola poskytnutá priamo sieti Euranet Plus, a to na základe toho, že táto organizácia naďalej spĺňa požiadavky článku 195 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Oficiálne webové sídlo siete Euranet Plus, „Our Network“ (Naša sieť).
(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

Posledná úprava: 8. októbra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia