Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 25 март 2021 г. - Брюксел
 Искане за снемане на имунитета на Ливия Ярока
 Искане за снемане на имунитета на Жан-Франсоа Жалк
 Система на собствените ресурси на Европейския съюз ***
 Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: идентификация и регистрация на едър рогат добитък и животни от рода на овцете и козите
 Определяне на политиката за дигитално образование
 Въздействие на морските отпадъци върху риболова
 Политиката на сближаване и регионалните стратегии за околната среда в борбата с изменението на климата
 Европейска стратегия за данните
 Обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, с цел да се подпомогне възстановяването от кризата с COVID-19 ***I
 Изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 във връзка с адаптиране на рамката на секюритизaцията с цел подпомагане на икономическото възстановяване в отговор на кризата във връзка с COVID-19 ***I
 Контрол на износа, брокерската дейност, техническата помощ, транзита и трансфера на изделия с двойна употреба ***I
 Възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и сигурността и трансфер на продукти, свързани с отбраната: прилагане на релевантните директиви
 Прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2029: механизма за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава
 Собствени ресурси на база на нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса и някои аспекти на собствен ресурс на база БНД *
 Събиране на собствените ресурси, набирани от данък добавена стойност *
 Насоки за бюджета за 2022 г. – Раздел III
 Прилагане на директивите относно качеството на атмосферния въздух
 Нова стратегия ЕС – Африка
 Стратегия на ЕС за устойчив туризъм
 Укрепване на международната роля на еврото
 Доклад на Комисията за оценка на изпълнението на Общия регламент относно защитата на данните две години след неговото прилагане
 Доклади за 2019-2020 г. относно Албания
 Доклади за 2019-2020 г. относно Косово
 Доклади за 2019-2020 г. относно Северна Македония
 Доклади за 2019-2020 г. относно Сърбия
Текстове (4457 kb)
Правна информация - Политика за поверителност