Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021 - Βρυξέλλες
 Αίτηση άρσης της ασυλίας της Lívia Járóka
 Αίτηση άρσης της ασυλίας του Jean-François Jalkh
 Σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***
 Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: αναγνώριση και καταγραφή των βοοειδών και των αιγοπροβάτων
 Διαμόρφωση της πολιτικής για την ψηφιακή εκπαίδευση
 Επιπτώσεις των θαλάσσιων απορριμμάτων στην αλιεία
 Η πολιτική συνοχής και οι περιφερειακές στρατηγικές για το περιβάλλον στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
 Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα
 Γενικό πλαίσιο για την τιτλοποίηση και ειδικό πλαίσιο για απλή, διαφανή και τυποποιημένη τιτλοποίηση ώστε να διευκολυνθεί η ανάκαμψη από την κρίση COVID-19 ***I
 Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σχετικά με προσαρμογές στο πλαίσιο τιτλοποίησης με σκοπό τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης για την αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19 ***I
 Έλεγχος των εξαγωγών, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειας, της διαμετακόμισης και της μεταφοράς ειδών διπλής χρήσης ***I
 Συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας: εφαρμογή των σχετικών οδηγιών
 Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092: μηχανισμός αιρεσιμότητας για το κράτος δικαίου
 Ίδιος πόρος που βασίζεται στα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών που δεν ανακυκλώνονται και ορισμένες πτυχές του ιδίου πόρου που βασίζεται στο ΑΕΕ *
 Είσπραξη των ιδίων πόρων που προέρχονται από τον φόρο επί της προστιθέμενης αξίας *
 Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2022 – Τμήμα ΙΙΙ
 Εφαρμογή των οδηγιών για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα
 Νέα στρατηγική ΕΕ-Αφρικής
 Στρατηγική της ΕΕ για βιώσιμο τουρισμό
 Ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ
 Έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής για την εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων δύο έτη μετά την εφαρμογή του
 Εκθέσεις 2019-2020 για την Αλβανία
 Εκθέσεις 2019-2020 για το Κόσοβο
 Εκθέσεις 2019-2020 για τη Βόρεια Μακεδονία
 Εκθέσεις 2019-2020 για την Σερβία
Κείμενα (1932 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου