Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 25. märts 2021 - Brüssel
 Lívia Járóka puutumatuse äravõtmise taotlus
 JeanFrançois Jalkhi puutumatuse äravõtmise taotlus
 Euroopa Liidu omavahendite süsteem ***
 Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: Veiste, lammaste ja kitsede identifitseerimine ja registreerimine
 Digiõppe poliitika kujundamine
 Mereprügi mõju kalandusele
 Ühtekuuluvuspoliitika ja piirkondlikud keskkonnastrateegiad kliimamuutuste vastases võitluses
 Euroopa andmestrateegia
 Väärtpaberistamise üldnormid ning lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise erinormid, et aidata kaasa COVID-19 kriisist taastumisele ***I
 Määruse (EL) nr 575/2013 muutmine seoses väärtpaberistamise raamistiku kohandamisega, et toetada majanduse taaskäivitamist COVID-19 kriisile reageerimisel ***I
 Kahesuguse kasutusega kaupade eksport, vahendamine, tehniline abi, transiit ja edasitoimetamine ***I
 Kaitse- ja julgeolekualaseid riigihankeid ning kaitseotstarbeliste toodete vedu käsitlevate direktiivide rakendamine
 Määruse (EL, Euratom) 2020/2092 kohaldamine: õigusriigi tingimuslikkuse kord
 Ringlusse võtmata plastpakendijäätmetel põhinevad omavahendid ning kogurahvatulul põhinevate omavahendite teatavad aspektid *
 Käibemaksust laekuvate omavahendite kogumine *
 2022. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu
 Välisõhu kvaliteedi direktiivide rakendamine
 Uus ELi Aafrikastrateegia
 ELi säästva turismi strateegia
 Euro rahvusvahelise rolli tugevdamine
 Komisjoni hindamisaruanne isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamise kohta kaks aastat pärast selle kohaldamise algust
 Albaaniat käsitlevad 2019.–2020. aasta aruanded
 Kosovot käsitlevad 2019.–2020. aasta aruanded
 PõhjaMakedooniat käsitlevad 2019.–2020. aasta aruanded
 Serbiat käsitlevad 2019.–2020. aasta aruanded
Tekstid (1005 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika