Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 25 maart 2021 - Brussel
 Verzoek om opheffing van de immuniteit van Lívia Járóka
 Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-François Jalkh
 Stelsel van eigen middelen van de Europese Unie ***
 Geen bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: identificatie- en registratieregeling voor runderen, schapen en geiten
 Het vormgeven van beleid inzake digitaal onderwijs
 De gevolgen van zwerfvuil op zee voor de visserij
 Cohesiebeleid en regionale milieustrategieën in het kader van de strijd tegen de klimaatverandering
 Een Europese datastrategie
 Algemeen kader voor securitisatie en specifiek kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie om bij te dragen aan het herstel van de COVID-19-pandemie ***I
 Wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft aanpassingen aan het securitisatiekader ter ondersteuning van het economisch herstel in respons op de COVID-19-pandemie ***I
 Controle op de uitvoer, de tussenhandel, de technische bijstand, de doorvoer en de overbrenging van producten voor tweeërlei gebruik ***I
 Aanbestedingen op defensie- en veiligheidsgebied en overdracht van defensiegerelateerde producten: uitvoering van de betreffende richtlijnen
 Toepassing van Verordening (EU, Euratom) 2020/2092: het conditionaliteitsmechanisme gekoppeld aan de eerbiediging van de rechtsstaat
 Eigen middelen op basis van niet-gerecycleerd kunststof verpakkingsafval en bepaalde aspecten van de eigen middelen uit het bni *
 Inning van de eigen middelen uit de belasting over de toegevoegde waarde *
 Richtsnoeren voor de begroting 2022 – Afdeling III
 Tenuitvoerlegging van de richtlijnen inzake luchtkwaliteit
 Een nieuwe strategie EU-Afrika
 EU-strategie voor duurzaam toerisme
 Versterking van de internationale rol van de euro
 Evaluatieverslag van de Commissie over de toepassing van de algemene verordening gegevensbescherming, twee jaar na de inwerkingtreding
 Verslagen 2019-2020 over Albanië
 Verslagen 2019-2020 over Kosovo
 Verslagen 2019-2020 over Noord-Macedonië
 Verslagen 2019-2020 over Servië
Teksten (1104 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid