Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0199(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0205/2021

Ingivna texter :

A9-0205/2021

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2021)0300

Antagna texter
PDF 122kWORD 43k
Onsdagen den 23 juni 2021 - Bryssel
Särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för externa åtgärder 2021–2027 ***II
P9_TA(2021)0300A9-0205/2021

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 juni 2021 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för yttre åtgärder (05488/1/2021 – C9-0192/2021 – 2018/0199(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

—  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (05488/1/2021 – C9‑0192/2021),

—  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 19 september 2018(1),

—  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 5 december 2018(2),

—  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(3), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2021)0289),

—  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

—  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen,

—  med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

—  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för regional utveckling (A9-0205/2021).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 440, 6.12.2018, s. 116.
(2) EUT C 86, 7.3.2019, s. 137.
(3) EUT C 108, 26.3.2021, s. 247.

Senaste uppdatering: 17 september 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy